Utorak, JUNE 18, 2024
tekstovi_logo

35 VRIJEDNOSTI KELIMETUL-TEVHIDA


Rije?i tevhida La ilahe illallah u sebi nose velike vrijednosti i veli?ine, i nije ih mogu?e pobrojati sve na jednom mjestu. Mi ?emo se ukratko osvrnuti na neke od njih:

1. La ilahe illallah - rije?i takvaluka i bogobojaznosti - kelimetul-takva.

Poslanik s.a.w.s., kae: Kelimetut-takva rije?i takvaluka i bogobojaznosti su rije?i: La ilahe illalah. (Sahihul-Buhari, br.6302.; Sunen Tirmizi, br.3265.; Sahih Ibnu Hibban, br.218.)

2. La ilahe illallah rije?i iskrenosti - kelimetul-ihlas.

Osman b. Affan r.a., se obrati Omer b. el-Hattabu r.a., rije?ima: ?uo sam Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kae: Znam jednu rije? koju ako ?ovjek izgovori iskreno iz svoga srca, a potom umre, bi?e zabranjen dehennemskoj vatri; ali, Poslanik s.a.w.s., umrije, a ne obavijesti nas o toj rije?i. Omer b. el-Hattab r.a., re?e: Ja ?u ti re?i koja je to rije?. To je kelimetul-ihlas - rije? iskrenosti, koju je Poslanik s.a.w.s., traio od svog amide Ebu Taliba, onda kada je on bio na smrtnoj postelji ehadet svjedo?enje da nema niko pravo na to da bude oboavan osim Allaha (La ilahe illallah). To je rije? s kojom je Allah d.., po?astio Muhammeda i ashabe! (Sahih, Mustedrek Hakim, br.1298., Medme'ul-Zeva'id, br.1894.)

3. La ilahe illallah - svjedo?anstvo istine - ehadetul-hakk.

Od Mu'aza r.a., se biljei slijede?e: Dok je bio na jednom od svojih putovanja, Poslanik s.a.w.s., za?u muezzina kako izgovara: Allahu ekber, Allahu ekber. Poslanik s.a.w.s., re?e: Rije?i fitre! Kada izgovori: Ehedu en la ilahe illallah Poslanik s.a.w.s., re?e: Posvjedo?io je svjedo?anstvo istine! Kada izgovori: Ehedu enne Muhammeden Resulullah Poslanik s.a.w.s., re?e: Izaao je iz vatre! Poslanik s.a.w.s., re?e: Provjerite ili je ?obanin to ?uva koze, ili je neki zarobljenik. Provjerie i vidjee da je u pitanju ?obanin, kojem je nastupio namaz, pa je prou?io ezan. (Sahih li gajrihi, Musned Ahmed b. Hanbel, br.22187.)

4. La ilahe illallah - poziv istine - da'avetul-hakk.

Od 'Alije r.a., se biljei da je rekao: Da'avetul-hak, poziv istine je tevhid - la ilahe illallah. (Kenzul-'Ummal, br.4447.)

5. La ilahe illallah - rije?i odricanja od irka.

Poslanik s.a.w.s., je rekao Nevfelu: Prije spavanja prou?i suru: Kul ja ejjuhel-kafirun..., a potom zaspi, ona ?e ti biti tvoje odricanje od irka/idolopoklonstva. (Hadis je hasen, a biljei se u Sunenu Ebu Davuda, Tirmizije, Nesa'ija, Sahihu Ibnu Hibbana i kod Hakima.)

6. La ilahe illallah - ovosvjetski spas nedatu hazel-emr.

Osman r.a., kae: Allah d.., je uzeo Poslanika s.a.w.s., k Sebi, prije nego da ga upitamo o tome ta je spas ovoga svijeta!? Ebu Bekr r.a., re?e: Ja sam ga upitao o tome. Osman r.a., usta i pri?e Ebu Bekru r.a., i re?e: Na mjestu baba si mi i majke, izgleda da zna o ?emu je rije?. Ebu Bekr r.a., re?e: Pitao sam Allahova Poslanika s.a.w.s., o spasu ovoga svijeta, pa mi re?e: Ko od mene prihvati rije?, koju sam nudio mome amidi Ebu Talibu, i odgovori mi na nju bi?e mu spas! (Musned Ahmed b. Hanbel, 1/6., br.20.)

7. La ilahe illallah zbog njih je Allah stvorio sva stvorenja!

Allah d.., kae: Dinne i ljudi nisam stvorio ni zbog ?ega drugog do da Me oboavaju, i da mi 'ibadet ?ine! (Zarijjat, 56.)

8. La ilahe illallah zbog njih je Allah d.., slao tolike poslanike i objavljivao knjige!

Allah d.., kae: Prije tebe nijednog poslanika nismo slali a da mu nismo objavili: "Nema boga osim Mene, zato se samo Meni klanjajte!" (el-Enbija', 25.)

Allah d.., kae: On alje meleke s Objavom, po volji Svojoj, onim robovima Svojim kojima On ho?e: "Opominjite da nema boga osim Mene i bojte Me se! (el-Nahl, 2.)

9. La ilahe illallah najve?a blagodat od Allaha d...

Ibnu 'Ujejneh rhm., kae: Allah d.., nije dao ve?eg ni'imeta i boljeg dara ljudstvu od rije?i - La ilahe ilallah; ove rije?i su na ahiretu poput vode na dunjaluku! ('Uddetul-Sabirin, 1/106.)

10. La ilahe illallah zbog ovih rije?i su stvoreni Dennet i Dehennem!

Allah d.., kae: Reci: "Istina dolazi od Gospodara vaeg, pa ko ho?e neka vjeruje, a ko ho?e neka ne vjeruje! Mi smo nevjernicima pripremili vatru ?iji ?e ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomo?, pomo?i ?e im se teku?inom poput rastopljene kovine koja ?e im lica pe?i. Uasna li pi?a i grozna li boravita! 30. One koji budu vjerovali i dobra djela ?inili Mi doista ne?emo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela ?inio 31. ?ekaju ih sigurno edenski vrtovi, kroz koje ?e rijeke te?i, u njima ?e se narukvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife obla?iti, na divanima ?e u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li boravita! (el-Kehf, 29-31.)

11. La ilahe illallah zbog ovih rije?i je poslanicima bio nare?en dihad.

Poslanik s.a.w.s., kae: Nare?eno mi je da se protivu ljudi borim sve dok ne posvjedo?e da nema drugog boga osim Allaha, i da je Muhammed Allahov Poslanik, i dok ne po?nu klanjati namaz i davati zekat; ako navedeno ispune sa?uvali su od mene svoju krv i svoje imetke izuzev ako se o nekom/ne?em ogrijee, i zadnji obra?un im je kod Allaha! (Muttefekun 'alejh)

12. La ilahe illallah - ko ih izgovori sa?uvao je svoj ivot i imetak, a ko ih odbije izgovoriti, propao mu je i ivot i imetak!

Enes r.a., je rekao: La ilahe illallah je rije? velika i plemenita kod Allaha d..; ko je iskreno izgovori u?i ?e u dennet, a ko je lano izgovori sa?uvao je svoj imetak i ivot, ali ?e biti ba?en u vatru! (Kenzul-'Ummal, br.220.)

13. La ilahe illallah klju? od denneta.

Bi re?eno Vehb b. Munebbihu rhm.: Zar nije - La ilahe illallah - klju? od denneta? Re?e: Jeste, ali svaki klju? ima i svoje zube, pa ako do?e s ispravnim klju?em otvori?e ti se, a ako ne do?e s ispravnim klju?em ne?e ti se otvoriti! (Sahihul-Buhari, Kitabul-Dena'iz, br.1179.)

14. La ilahe illallah po?etna stavka pozivanja poslanika!

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., kae: Tevhid je prvo u ta su pozivali Allahovi poslanici, pa je zbog toga Poslanik s.a.w.s., oporu?io Mu'aza r.a., onda kada ga je poslao u Jemen: Ide sljedbenicima Knjige (jevrejima i kr?anima), stoga neka ti bude prvo u ta ?e ih pozivati robovanje Allahu jedinom, pa kada izgovore ehadet i posvjedo?e da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavijesti ih da im je Allah u obavezu stavio obavljanje pet namaza u toku jednoga dana i no?i... (Muttefekun 'alejh)(Medaridus-Salikin, 3/443.)

15. La ilahe illallah rije?i kojima se Allah d.., direktno obra?ao Musa a.s..

Od Ebu Se'id el-Hudrija r.a., se biljei da je Poslanik s.a.w.s., rekao: Musa a.s., je rekao: Gospodaru moj, podu?i me ne?emu ?ime ?u te spominjat, i ?im ?u ti se obra?ati. Allah d.., mu re?e: Reci: La ilahe illallah. Musa a.s., re?e: Gospodaru moj, svi Tvoji robovi izgovaraju ovo. Allah d.., re?e: Reci: La ilahe illallah. Musa a.s., re?e: elio bih da mi da neto posebno za mene. Allah d.., re?e: O Musa, kada bi svi stanovnici sedam nebesa i sedam zemalja stali na jedan tas vage, a La ilahe illallah na drugi tas pretegla bi! (Sahih Ibnu Hibban, br.6218., Mustedrek, br.1936., Sunen Nesa'i el-Kubra, br.10670, 10980., Hiljetul-Evlija', 8/328.)

16. La ilahe illalah ko ih iskreno izgovori prije svoje smrti u?i ?e u dennet!

Od Enesa r.a., se biljei da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: Iz dehennema ?e biti izvedena osoba koja je izgovorila la ilahe illallah a u srcu bude imala hajra/dobra koliko jedna kopica; iz dehennema ?e biti izvedena osoba koja je izgovorila la ilahe illallah a u srcu bude imala hajra/dobra koliko jedna sjemenka; iz dehennema ?e biti izvedena osoba koja je izgovorila la ilahe illallah a u srcu bude imala i koliko trun hajra/dobra! (Muttefekun 'alejh)

17. La ilahe illallah izvodi iz vatre.

Od Enes b. Malika r.a., se biljei sljede?e: Kada je Poslanik s.a.w.s., ?uo mu'ezzina kako kae: Ehedu en la ilahe illallah, Ehedu en la ilahe illallah re?e: Izaao je iz vatre. Pogledae ko je, kad ono ?obanin s kozama. (Sahihu Muslim, br. 382.)

18. La ilahe illallah iziskuje oprost ljudskih grijeha!

Poslanik s.a.w.s., jedne prilike re?e ashabima: Imal' koji garib me?u vama (tj. kitabija)? Rekosmo: Ne, Allahov Poslani?e. Naredi da se pozatvaraju vrata, pa re?e: Podignite ruke svoje, i recite La ilahe illallah. Podigosmo ruke na trenutak, pa Poslanik s.a.w.s., spusti ruku, pa re?e: El-Hamdu lillah; Allahu moj, poslao si me s ovom rije?ju, i naredio si mi je, i zbog nje si mi obe?ao dennet, a Ti obe?anje Svoje ne kri; re?e: Veselite se, Allah vam je oprostio grijehe! (Musned Ahmed b. Hanbel, 4/124., br.17162.)

19. La ilahe illallah najvrijednije djelo!

Od Ebu Zerra r.a., se biljei da je rekao Allahovom Poslaniku s.a.w.s.: Allahov Poslani?e, podu?i me djelu koje ?e me pribliiti dennetu, a udaljiti od dehennema. Re?e: Kada po?ini kakav grijeh u?ini i jedno dobro djelo, jer se dobro djelo nagra?uje od deset puta pa navie. Rekoh: Allahov Poslani?e, jel' - la ilahe illallah - od dobrih djela? Re?e: La ilahe illallah je najbolje od dobrih djela! (Ibnul-Munzir, Ibnu Ebi Hatim, Ibnu Merdivejh, Tefsirul-Taberi, 5/415., Tefsirul-Kurtubi, 13/218.)

20. La ilahe illallah brie grijehe!

Poslanik s.a.w.s., kae: La ilahe illallah su rije?i koje ne ostavljaju grijeha a da ga ne obrie, i nema boljeg djela od njih! (Sunen Ibnu Maddeh, br.3797., el-Mustedrek, br.1893.)

21. La ilahe illallah regenerira iman!

Poslanik s.a.w.s., kae: Obnavljajte svoj iman! Bi re?eno: Allahov Poslani?e, kako ?emo obnavljati na iman? Re?e: ?esto puta izgovarajte la ilahe illallah! (el-Mustedrek, br.7657., Musned Ahmed b. Hanbel, br. 8695., Hiljetul-Evlija', 2/357.)

22. La ilahe illallah ne moe biti prevagnuto i?im!

Poslanik s.a.w.s., kae: Allahov Poslanik Nuh, kada mu je doao smrtni ?as, re?e svome sinu: Ostavljam ti u amanet dvije stvari, a dvije ti zabranjujem: Od tebe traim la ilahe illallah jer kad bi se svih sedam nebesa, i svih sedam zemalja stavile na jedan tas, a la ilahe illallah na drugi tas prevagle bi rije?i la ilahe illallah; kada bi svih sedam nebesa i seda zemalja bile jedna halka/krug rije?i la ilahe illalah i subhanallahi ve bihamdihi bi je prekinule; ove rije?i su molitva svakog ivog stvora, i zbog njih Allah d.., hrani stvorenja. Zabranjujem ti irk/idolopoklonstvo i kibur/oholost. Bi re?eno: Allahov Poslani?e, irk nam je jasan, ali u ?emu se ogleda kibur/oholost? Rekoe: Jel' kibur kada neko ima dobre cipele s jakim kop?ama? Re?e: Ne. Jel' kibur kada neko obu?e dobru narukvicu? Re?e: Ne. Jel' kibur kada neko ima bijesnu jahalicu? Re?e: Ne. Jel' kibur kada neko ima dosta drutva s kojima se drui? Re?e: Ne. Rekoe: Pa dobro Poslani?e, ta je to kibur? Re?e: pobijanje istine i potcjenjivanje ljudi. (Musned Ahmed b. Hanbel, br.6583.)

23. La ilahe illallah prevaguje grijehe na Sudnjemu danu!

Abdullah b. 'Amr b. el-'As r.a., kae da je Poslanik s.a.w.s., rekao: Allah ?e izdvojiti jednog ?ovjeka na Sudnjemu Danu na o?igled svih ljudi, pa ?e mu otvoriti 99 knjiga, a svaka knjiga je duga?ka koliko pogled dopire. Allah d.., ?e mu re?i: Negira li od svega ovoga ita? Da te nisu pisari moda otetili? Re?i ?e: Ne, Gospodaru moj. Allah d.., ?e mu re?i: Ima li kakvo opravdanje? Re?i ?e: Ne, Gospodaru moj. Allah d.., ?e mu re?i: Ti ima kod nas jedno dobro djelo, nasilje ti se ne?e u?initi! Bi izva?ena bitaka/karta, na kojoj pisae: Ehedu en la ilahe illallah ve ehedu enne Muhammeden 'abduhu ve resuluh. Allah d.., re?e: Daj vagu. Kad ?e onaj: Gospodaru moj, ta moe u?initi ta bitaka/karta spram ovolikih knjiga grijeha!? Allah d.., re?e: Tebi nasilje ne?e biti u?injeno! Stavie knjige na jedan tas, a bitaku/kartu na drugi tas, kad knjige bijahu lahke, a bitaka/karta posta teka! Nita nije tee/vrijednije od Allahova imena! (Hasen-Sahih, Sunen Tirmizi, br.2639.; Sunen Ibnu Maddeh, br.4300.; Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6994.; Sahih Ibnu Hibban, br.225.; Mustedrek, br.1937.)

24. La ilahe illallah izme?u ovih rije?i i Allaha d.., nema nikakva zastora!

Poslanik s.a.w.s., kae: Tesbih je pola mizana, a tahmid ga puni; la ilahe illallah ako je iskreno - nema pregrade izme?u ovih rije?i i Allaha! (Sunen Tirmizi, br. 3518.; Kenzul-'Ummal, br.2001.)

Poslanik s.a.w.s., kae: Ne?e ?ovjek iskreno izgovoriti la ilahe illallah a da im se ne otvore nebeska vrata, sve dok ne stignu do 'Ara, uz uslov da se ?ovjek ?uva velikih grijeha! (Sunen Nesa'i el-Kubra, br.10669.)

Poslanik s.a.w.s., kae: Kada bi nebesa i Zemlja, sa svim to je izme?u njih bili gvo?e, a ?ovjek kae: la ilahe illallah probile bi svo to gvo?e sve dok ne bi doprle do Allaha d..! (Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6750.)

Poslanik s.a.w.s., kae: Izme?u svega postoji zastor izuzev izme?u ehadeta la ilahe illallah i Allaha. (Tarihu Ibnun-Nedar, Kenzul-'Ummal, br.3318.)

25. La ilahe illallah Allah gleda u onoga ko ove rije?i izgovara, i na dovu mu se odaziva!

Poslanik s.a.w.s., je rekao: ?ovjek ne?e izgovoriti: la ilahe illallah vahdehu la erike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve 'ala kulli ej'in kadir iskreno iz dna due, potvr?uju?i srcem svoj jezik a da se ne pootvaraju sva nebeska vrata kako bi Allah d.., pogledao u onoga to je ove rije?i izgovorio, a onaj u koga Allah d.., pogleda da?e mu ono to trai! (Sunen Nesa'i el-Kubra, br.9856.)

26. La ilahe illallah rije?i koje Allah d.., direktno potvr?uje onome ko ih izgovara!

Poslanik s.a.w.s., kae: Ko kae: la ilahe illallah nema drugog boga osim Allaha, Allahu ekber Allah je najve?i, Allah d.., mu potvrdi to rije?ima: la ilahe illa ene nema drugog boga osim Mene, ene ekber Ja sam najve?i! Kada ?ovjek kae: la ilahe illallahu vahdeh - nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, Allah d.., kae: Nema drugog boga osim Mene, Jedinog... (Sunen Tirmizi, br.3430.; Sunen Ibnu Maddeh, br. 3794.; Sahih Ibnu Hibban, br.851.)

27. La ilahe illallah najvrijedniji zikr!

Poslanik s.a.w.s., kae: Najvrijedniji zikr je la ilahe illallah, a najvrijednija dova je el-hamdu lillah! (Sunen Tirmizi, br.3383.; Sunen Ibnu Maddeh, br.3800.; Sahih Ibnu Hibban, br.846.; Sunen Nesa'i el-Kubra, br.10667.)

28. La ilahe illallah najdrae rije?i Allahu d..!

Poslanik s.a.w.s., kae: Allahu d.., su najdrae ?etiri rije?i: subhanallah, el-hamdulillah, la ilahe illallah i Allahu ekber. (Sahihu Muslim, br.2137.; Musned, br.20119.)

29. La ilahe illallah su vrijednije od osloba?anja roba!

Poslanik s.a.w.s., kae: Ko u jednom danu 100x kae: La ilahe illallah vahdehu la erike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve 'ala kulli ej'in kadir kao da je deset robova oslobodio, 100 dobrih djela ?e mu biti upisano, a 100 loih ?e mu biti obrisano, i niko ne moe bolju stvar uraditi izuzev onoga ko vie puta izgovori la ilahe illallah! (Muvetta', br.488.; Muttefekun 'alejh)

30. La ilahe illallah su rije?i bezbjednosti od kaburskih patnji i strahota Sudnjega dana!

Poslanik s.a.w.s., kae: Sljedbenici la ilahe illallah se nemaju ?ega plaiti dok su u kaburu, a niti na dan proivljenja; kao da sada gledam u sljedbenike la ilahe illallah kako tresu zemlju sa svojih glava, govore?i: Hvala Allahu koji nas je tuge i muke potedio! (El-Mu'udem el-Evset, br.9478.; u'abul-iman, br.100.)

31. La ilahe illallah onome ko ih izgovori otvori?e se svih osam dennetskih kapija!

Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: Ne?e niko od vas lijepo upotpuniti svoj abdest, a zatim izgovori: Ehedu en la ilahe illallah, ve enne Muhammeden 'abdullahi ve resuluh a da mu se ne?e otvoriti svih osam dennetskih kapija, kada ?e u?i na koja bude htio! (Sahihu Muslim, br.234.)

'Ubadeh b. Samit r.a., kae da je Poslanik s.a.w.s., rekao: Ko izgovori: Ehedu en la ilahe illallah vahdehu la erike leh, ve enne Muhammeden 'abduhu ve resuluh, ve enne 'Isa 'abdullahi ve-bnu emetihi, ve kelimetuhu elkaha ila Merjeme, ve ruhun minh, ve ennel-dennete hakk, ve ennen-nare hakk Allah d.., ?e ga uvesti na jedna od osam dennetskih vrata kroz koja bude htio! (Sahihu Muslim, br.46.)

Abdurrahman b. Semure r.a., kae da je Poslanik s.w.s., rekao: Vidio sam ?ovjeka iz mog ummeta, koji je doao do dennetskih vrata, koja mu se zatvorie pred nosom. U tom mu do?e ehadet la ilahe illalah pa ga dohvati za ruku, i uvede ga u dennet. (Medme'ul-Zeva'id, br.11746.; Kenzul-'Ummal, br.43592., Taberani)

32. La ilahe illallah oni koji je izgovore, pa makar i uli u vatru zbog svojih grijeha, bi?e izvedeni iz vatre zbog ovih rije?i!

Poslanik s.a.w.s, kae: Zatim ?u se po ?etvrti put povratiti, pa ?u Allaha d.., neopisivim rije?ima hvaliti, i na seddu ?u mu pasti, pa ?e biti re?eno: O Muhammede, podigni glavu svoju, i reci bi?e ti udovoljeno; trai bi?e ti dato; zauzimaj se bi?e ti omogu?eno pa ?u re?i: Gospodaru moj, dozvoli mi da se zauzmem za one koji su izgovorili la ilahe illallah!? Allah d.., ?e re?i: Tako mi Mog veli?anstva, divote, gordosti i visine izvadi?u iz vatre svakog ko je rekao la ilahe illallah! (Sahihul-Buhari, br.7072.; Musned Ebu Ja'ala, br.4351.)

Enes b. Malik r.a., pripovjeda da je Poslanik s.a.w.s., rekao: Bi?e sljedbenika la ilahe illallah koji ?e u?i u vatru zbog svojih grijeha, pa ?e im sljedbenici Lata i Uzata prebaciti: Ne bi vam od koristi to to ste izgovarali la ilahe illallah, opet ste sa nama u vatri! Tada ?e se Allah d.., rasrditi, pa ?e ih izvaditi iz vatre, i staviti u rijeku ivota, gdje ?e im se opekotine zacijeliti, kao to se mjesec ukae nakon pomra?enja, nako ?ega ?e biti uvedeni u dennet, gdje ?e nabrajati ko su sve dehennemlije! (El-Mu'udem el-Evsat, br.7293.; Kitabul-Zuhd od Ibnul-Mubareka, br.1602.; Medme'ul-Zeva'id, br.18533.; Fethul-Bari, 11/439.)

33. La ilahe illallah pobornici ovih rije?i neprestano govore: Gospodaru moj, ako me bude kaznio, znaj da te volim, a i ako mi se smiluje znaj da te volim! (u'abul-Iman, br.476.)

34. La ilahe illallah pobornici ovih rije?i se vie plae od hidaba i toga da im bude uskra?ena blagodat gledanja u Allahovo d.., lice, nego li to ?e biti kanjeni vatrom! (Kelimetul-Ihlas, str.70.)

35. La ilahe illallah pobornici ovih rije?i govore: Gospodaru moj, kada bi me kaznio najstrahovitijom Tvojom kaznom, blae mi je od kazne toga to nisam u Tvojoj blizini!

Bra?o, potrudite se uspostaviti rije?i i zna?enja tevhida u svojim srcima i na svome jeziku i na svome tijelu, jer se patnje ovoga i onoga svijeta ne moemo spasiti izuzev ako budemo pomno i marljivo radili na rije?ima la ilahe illalah!

Ljudi nisu rekli nita bolje i vrijednije

Od rije?i La ilahe illa hu, tebarekallahu, i

Od rije?i ehedu en la ilahe illallah!

Ko ?e me od grijeha o?istiti mimo

Tebe, pored kojeg drugog boga nema.

Vje?ni dennet pripada onome

Ko bude tevhidio Gospodara svoga.

Ehedu en la ilahe illallah

Vatra Boija ne pri vje?no onoga

Ko ove rije?i izgovarati moga.

Govorim sa srca, bez imalo sebi?nosti

Ehedu en la ilahe illallah!

Priredio: Sead ef. Jasavi?, prof.fikha

Imam-hatib Sultanija damije, Plav, CGAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...