Subota, JUNE 03, 2023
pitanja

O psovanju i vrije?anju Allaha


Pitanje: Es-selamu alejkum! Nedavno sam se naao u jednoj nezavidnoj situaciji, odnosno jedan od blinjih ?lanova porodice opsovao mi je Boga u lice, a zatim jo jednom, citiram, Boanskog Boga ili takvo neto (neuzubillah), stoga me zanima kako postupiti u takvoj situaciji, odnosno ta ja po erijatu imam pravo uraditi? Iskreno da kaem, da mi je to neko rekao na ulici, ne bi se dobro proveo, ali ovako je stvar kompliciranija. Ne znam, ne mogu zamisliti da neko moe opsovati nekom insanu za kojeg zna da klanja pet dnevnih vakata, a povod za ovo je banalan, ne?u ga ni navoditi....

Ako postoji mogu?nost da odgovori prof. Pezi? Elvedin, ako ne onda, ko je u mogu?nosti...

Da vas Allah, s.v.t., nagradi za va trud!

Odgovor: Cijenjeni i uvaeni brate u islamu, na samom po?etku elimo da ti se zahvalimo na tvome povjerenju prema nama koje si pokazao alju?i svoje pitanje na ovu adresu.

Tvoje pitanje je kratko, a da bi odgovor bio potpun, zbog bitnosti onoga to je u pitanju, trebalo bi da sadri vie toga. Naime, potrebno je pojasniti propis psovanja (vrije?anja) Uzvienog Allaha, propis uklanjanja zla rukom, propis sprovo?enja erijatskih kazni od strane pojedinaca, propis ponaanja prema otpadniku-murtedu od vjere.

a- to se ti?e vrije?anja i psovanja Allaha, islamski u?enjaci imaju jednoglasan stav da je onaj ko opsuje Allaha, delle anuhu, ili Ga na bilo koji na?in uvrijedi, pod uvjetom da nije prisiljen, da nije u?inio lapsus, odnosno da razumije zna?enje tih rije?i Izaao je iz islama i postao odmetnik, makar te rije?i izrekao u ali.

Ishak b. Rahavej kae: Islamski u?enjaci imaju jednoglasna stav da onaj ko vrije?a Allaha, ili Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili ne priznaje neto od Objave, ili ubije nekog od poslanika, pa makar tvrdio da vjeruje u Objavu, da je tim ?inom postao nevjernik. (Et-Temhid od Ibn Abdul-Berra, 4 tom, str. 226)

Kazao je Ibn Kudame: Onaj ko uvrijedi opsuje Allaha, nevjernik je, bez obzira da li se alio ili bio ozbiljan. (El-Mugni, 10 tom, str.103)

Kazao je Ibn Hazm: Pod nebeskim svodom ne postoji musliman koji vrije?anje Allaha, delle anuhu, ne smatra nevjerstvom. (El-Muhalla, 11/411)

Imam Merdavi rekao je: Ko uvrijedi Allaha ili Poslanika, takav je ?ovjek nevjernik, po jednoglasnom miljenju islamskih u?enjaka. (El-Insaf, 10/326)

(Napomena: Islamski u?enjaci pod pojmom vrije?anje i psovanje Allaha misle na bilo koji vid omalovaavanja Uzvienog Allaha. A ono to postoji kod nas u Bosni, da ljudi psuju Allah na na?in koji je svima nama poznat, to je neto za to u?enjaci dananjeg doba nisu mogli da vjeruju da postoji na planeti kada su im studenti sa naih prostora pojasnili na koji na?in ljudi na naim prostorima psuju i vrije?aju Allaha.)

b- Kada je u pitanju uklanjanje zla rukom, treba spomenuti stvar koja  je nepoznanica velikom broju muslimana, a to je neispravno shvatanje rije?i Allahovog Poslanika: Ko od vas vidi zlo, neka ga ukloni rukom, a ako ne moe, neka ga ukloni jezikom govorom, a ako ni to ne moe, neka to prezire srcem, a to je najslabiji vid imana. (Muslim)
Kazao je El-Kadi Ebu Bekr Ibn el-Arebi (poznati u?enjak malikijske pravne kole i nije to Ibn Arabi poznat kao vo?a nevjerstva i zablude) u komentaru spomenutog hadisa: Jedna od manje poznatih stvari u ovom hadis jeste i to to je Allahov Poslanik u ovom hadisu po?eo hadis sa spominjanjem zadnje stvari, a to je uklanjanje zla rukom, a u osnovi se po?inje uklanjanjem zla jezikom, a nakon toga se zlo uklanja rukom. (Ahlkamul-Kuran od Ibn El-Arabija, 2 tom, str. 67)

ejh Bin Baz upitan je o uklanjanju zla rukom, pa je kazao: Uzvieni Allah u opisu mumina navodi da oni nare?uju dobro i odvra?aju od zla. Kazao je Uzvieni Allah: A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: trae da se ?ine dobra djela, a od nevaljalih odvra?aju (Et-Tevbe , 71 ajet), tako?er je kazao: I neka me?u vama bude onih koji ?e na dobro pozivati i traiti da se ?ini dobro, a od zla odvra?ati oni ?e ta ele posti?i. (Ali Imran, 104 ajet), tako?er je kazao: Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: traite da se ?ine dobra djela, a od nevaljalih odvra?ate, i u Allaha vjerujete(Ali Imran, 110 ajet). Ajeti u kojima se nare?uje nare?ivanje dobra i odvra?anje od zla su mnogobrojni, a sve to je pokazatelj bitnosti toga i pokazatelj velike potrebe za tim. U vjerodostojnom hadisu zabiljeeno je da je Allahov Poslanik kazao: Ko od vas vidi zlo, neka ga ukloni rukom,ako ne moe, neka ga ukloni jezikom govorom, a ako ni to ne moe, neka to prezire srcem, a to je najslabiji vid imana.(Muslim u svome Sahihu) Odvra?anje od zla rukom primijenit ?e osoba koja za to ima mogu?nosti, kao to je slu?aj sa vladarom ili institucijama koje imaju tu nadlenost, ili emir u onome to je u njegovoj nadlenosti, ili kadija-sudija u onome to je u njegovoj nadlenosti, ili ?ovjek u svojoj ku?i u pogledu svoje djece ili ?lanova porodice.

Onaj ko to ne moe ili onaj ?ije ?e takvo postupanje izazvati smutnju, prepirku ili fizi?ki obra?un, on ne?e uklanjati zlo rukom ve? ?e se ograni?iti na uklanjanje zla jezikom i to je dovoljno kako se ne bi desilo da uklanjanje zla rukom prouzrokuje zlo ve?e od onoga koje je elio da otkloni, kao to su to spomenuli islamski u?enjaci.

to se ti?e takve osobe, dovoljno je to ?e to osuditi jezikom, tako to ?e kazati: Brate, boj se Allaha, to nije dozvoljeno; to je obaveza da se ostavi, to je obaveza da se u?ini i sli?no tome lijepim rije?ima i na fin na?in. Nakon toga dolazi negiranje srcem, tako to ?e srcem prezirati grijeh pokazuju?i svoj prezir, isto kao to ne?e sjediti sa onima koji ?ine grijeh, a i to potpada pod prezir srcem.

Izvor fetve oficijelna stranica ejha Bin Baza: http://www.binbaz.org.sa/mat/246
Poto smo konstatirali, navode?i jednoglasan stav u?enjaka, da je psovanje i vrije?anje Allaha kufr, kao i to da je obaveza onome koji vidi zlo da ga ukloni, tebi je obaveza da spomenutoj osobi, na lijep na?in, pojasni opasnost i veli?inu tog (ne)djela, da pojasni da ?injenjem tog djela ?ovjeku propadaju sva djela koja je po?inio do tadai da mu ona ne?e koristiti ako umre u takvom stanju, osim ako se pokaje. Kazao je Uzvieni Allah: A onaj ko otpadne od prave vjere uzalud ?e mu biti djela njegova i on ?e, na onom svijetu, nastradati. (El-Maide 75. ajet) Uzvieni Allah tako?er je kazao: A tebi, i onima prije tebe, objavljeno je: Ako bude druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela ?e sigurno propasti, a ti ?e izgubljen biti. Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan!  (Ez-Zumer, 65-66 ajet)

c- to se ti?e sprovo?enja erijatskih kazni u pogledu onih koji to zasluuju u vremenu kada ne postoji erijatska vlast niti se sudi po Allahovim zakonima, da li je dozvoljeno pojedincu da sprovodi erijatske kazne? Islamski u?enjaci u pogledu tog pitanja kazali su da nije dozvoljeno pojedincu da sprovodi erijatske kazne u slu?aju osoba koje su po?inile prekraj zbog kojeg su zasluile erijatsko kanjavanje. Razlog tome je to bi to vodilo do smutnje, nereda, bespravnog prolijevanja krvi, jer sprovo?enje erijatskih kazni je opirno poglavlje i veoma osjetljivo, poglavlje o kojem ljudi iz op?ih masa malo toga znaju. Kada bi se dozvolilo svakome da sprovodi erijatske kazne, ljudi bi prolijevali tu?u krv bespravno pod izgovorom da je to sprovo?enje erijatskih kazni.

Poznati tuma? Kurana, mufessir, imam El-Kurtubi u svome je tefsiru kazao: Ne postoji razilaenje u pogledu toga da sprovo?enje erijatske kazne odmazde za ubistvo (kisas) ne sprovodi niko osim vladar kojem je stavljeno u obavezu da sprovodi erijatske kazne za ubistvo i druge prijestupe. (El-Damia li ahkamil-Kuran / poznat kao Kurtubijev tefsir; 2 tom, str. 245)

Od Ebi Ez-Zenada se prenosi, a on prenosi od svoga oca, a on od pravnika Medine, ?ijem miljenju se vra?aju ljudi, da su govorili: Ne dolikuje nikome da sprovodi erijatske kazne osim vladaru, izuzev to je dozvoljenim da ?ovjek sprovede kaznu za blud na svome robu ili robinji. (Nejlul-evtar od imam evkanija, 7 tom /172 str.)
Na uvaeni ejh Safet Kuduzovi? u jednom od svojih ?lanaka, objavljenim na minber.ba , kazao je: Budu?i da nema islamske vlasti koja bi adekvatno kaznila smutljivce i pokvarenjake, a kaznene mjere u islamu moe izre?i i sprovoditi isklju?ivo islamski vladar, kazna za uznemiravanje Svevinjeg Allaha, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i vjernika prolongirat ?e se za Sudnji dan. Obaveza je ljude upozoriti na pogubnost takvih postupaka i ponienje koje mogu doivjeti na dunjaluku i bolnu kaznu koju ?e sigurno iskusiti na ahiretu, ako se u me?uvremenu ne pokaju. Na muslimanima je da ukazuju na greke i pojanjavaju propise, a Allahova rije? ostaje istinita: A ve?ina ljudi, ma koliko ti elio, ne?e biti vjernici. (Jusuf, 103).

d- Treba da zna, cijenjeni i uvaeni brate u islamu, da sve spomenuto  ne zna?i da je tebi zabranjeno da takvim osobama pokuava na lijep na?in da pojasni propise vjere, da ih pozove na pokajanje. ?ak tavie, dozvoljeno ti je da za njih moli Allaha, u vremenima kada se dove primaju, da ih Allah uputi na pravi put.
Islamski u?enjaci se ne razilaze, kako navodi ejhul-islam Ibn Tejmijje u svojim fetvama, u pogledu prihvatanja pokajanja otpadnika ?ije se otpadnitvo ponovi vie puta, ako se iskreno pokaje Allahu zbog po?injenih grijeha, kada je u pitanju njegov odnos izme?u njega i Allah, ali se razilaze u pitanju da li se to pokajanje prihvata u ovodunjalu?kim propisima. To je dovoljan razlog da se potrudi u pojanjavanju propisa onima koji su potrebni toga, ne bi li Allah dao da se oni, tvojim sebebom, vrate Pravom putu.

Uvaeni u?enjak dananjeg doba Muhammed Salih Muneddid, u jednoj od svojih fetvi u pogledu ?ovjeka ?ija je majka ostavila islam i vratila se vjeri na kojoj je bila prije (sikizam), nakon to je pojasnio ?ovjeku da nema obavezu dobro?instva prema majci nakon to je postala otpadnik od vjere, kazao je: Moj savjet tebi je: ne gubi nadu u to ?e se tvoja majka vratiti uputi i ne prestaj da je poziva na najljepi na?in, uz sve to ustraj u dovi za nju, naro?ito u odabranim vremenima kao to je zadnja tre?ina no?i, ili u odabranim stanjima kao to je stanje sedde u namazu. I znaj da ona nema nikakvih prava kod tebe sve dok je otpadnica.

prof. Pezi? Elvedin, preuzeto sa www.minber.ba

A Allah najbolje zna!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA