Četvrtak, JUNE 13, 2024
tekstovi_logo

Faide i koristi monoteizma-tewhida


ejh Muhammed b. Demil Zejno

Iskreni i pravi tevhid-monoteizam, ako se ostvari i sprovede u ivotu jedne osobe ili pak jednog drutva, ura?a najljepim i najsla?im plodovima, poput:

1.      Oslobo?enje ?ovjeka od robovanja i ropstva i pokoravanja nekom drugom mimo Allaha d.., bilo da su u pitanju stvorenja koja ne stvaraju nita, ?ak su i sami stvoreni, i samima sebi ne mogu nikakve tete niti kakve koristi donijeti, niti se pitaju sa smr?u niti sa ivotom niti sa proivljenjem. Tevhid je oslobo?enje za ?ovjeka od svake vrste robovanja izuzev robovanja Allahu d.., koji je tog ?ovjeka stvorio i skladnim ga u?inio. Tevhid je oslobo?enje ljudskog uma i razuma od raznih vrsta izmiljotina i bajki. Tevhid je oslobo?enje due od potla?enosti, ponienosti i kapitulacije. Tevhid je oslobo?enje za ivot od nasilja faraona i diktatora i vra?ara i svih onih koji sebi prizovaju oboavanje mimo Allaha d... Zbog svega navedenog su vo?e irka i silnici dahilijjeta ustajali protivu poziva poslanika op?enito, a protivu Muhammeda s.a.w.s., posebno, jer su dobro znali ta zna?i La ilahe ilallah opte oslobo?enje ?ovje?anstva, uz obaranje nepravednih sa njihovih lanih tronova, uz uzdizanje vjerni?kih ?ela koja se ne klanjaju i ne poginju nikom osim Gospodaru svih svjetova!

2. Formiranje umjerene i normalne li?nosti. Tevhid pomae u formiranju umjerene, zdrave i normalne li?nosti, koja postaje specifi?na u ivljenju ovoga ivota imaju?i jedinstven cilj. Takva osoba ima samo jednoga boga Allaha d.., kojemu hlepi bilo da je sam ili s nekim, kojemu se obra?a u sre?i i nesre?i, za razliku od murika ?ije se srce raspodijelilo na nekoliko boanstava i bogova; nekada hlepi za ivima a nekada za mrtvima, zbog ?ega je Jusuf a.s., rekao slijede?e: O moji drugovi iz zatvora, jesu li raznorazna boanstva bolja ili Allah, Jedini, Mo?ni!? (Jusuf, 39.) Mu'min/vjernik oboava samo jednog boga; znaju?i ta Ga zadovoljava a ta srdi; radi samo ono to Ga zadovoljava, i srce mu odmara! Murik/idolopoklonik, oboava mnotvo bogova, jedan ga vodi u desno, drugi u lijevo, a on se rastre izme?u njih, ne imaju?i stanka i smiraja!

3. Tevhid je osnova bezbjednosti ljudi! Tevhid ispunjava duu onoga ko ga posjeduje bezbjedno?u i smirajem. Ta osoba se ne boji nikog osim Allaha d... Ta osoba je zapuila rupe straha po opskrbu, duu ili porodicu, ili straha od ljudi, dina, smrti itd.. Vjernik-muvehhid, se ne plai nikog osim Allaha d.., pa ga zbog toga moe vidjeti bezbjednog onda kada su ostali uplaeni, smirenog onda kada se ljudi unervoze. Ovom zna?enju nas je uputio Kur'ani-Kerim, rije?ima: Oni koji povjeruju, i svoje vjerovanje basiljem ne zaodjenu njima pripada bezbjednost, i oni su upu?eni! (el-En'am, 82.) Ova bezbjednost izvire iz dna due, ne iz policijske stanice, i to je bezbjednost ovosvjetska, a to se ti?e bezbjednosti onosvjetske ona je vrijednija i trajnija, zbog toga to su oni bili iskreni prema Allahu, i svoj tevhid ne uprljae irkom; irk je doista veliko nasilje!

4. Tevhid je osnova snage ljudske due. Tevhid svome vlasniku daruje jaku duevnu snagu koja ispunjava njegovu duu nadom u Allaha d.., oslanjanjem na Njega, zadovoljstvom Njegovim kada i kaderom-odre?enjem, i strpljenjem na Njegovim iskuavanjima, bivaju?i neovisan o Njegovim stvorenjima. Takva osoba je stati?na i ?vrsta poput brda. Kada je nesre?a pogodi od Gospodara svoga trai da mu je otkloni, i ne moli se pored Njega nikome bio taj mrtav ili iv! Parola te osobe su rije?i Poslanika s.a.w.s.: Ako neto trai trai ga samo od Allaha, a ako se na nekog oslanja osloni se samo na Allaha! (Tirmizi); ili: Ako ti Allah kakvu tetu nanese ne moe te niko spasiti nje osim On! (el-En'am, 17.)

5. Tevhid je osnova jednakosti i bratstva! Tevhid ne dozvoljava njegovim sljedbenicima da jedni druge oboavaju, i da jedni druge za bogove uzimaju mimo Allaha d... Oboavanje i uluhijjet pripadaju samo Allahu d.., kao i 'ibadet/robovanje cijelog ?ovje?anstva, na ?elu s Muhammedom s.a.w.s., Njegovim poslanikom i odabranikom!

Pogledaj: Medmu'u Resa'il, 1/175..

Prijevod: Sead ef. Jasavi?, prof.fikhaAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA