Nedjelja, APRIL 21, 2024
tekstovi_logo

Pore?enje muslimana s palmom


Prenosi se da je Ibnu Omer, radijallahu anhuma, rekao: "Bili smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: 'Obavijestite me o stablu koje je nalik ?ovjeku muslimanu? Njegovi listovi s njega ne opadaju, niti, niti, niti, u svakom vremenu daje plodove.'" Ibnu Omer je na to rekao: "Na um mi je pala palma, ali sam vidio da Ebu Bekr i Omer ne progovaraju, pa mi je bilo neugodno da i ja govorim. Kada niko nita nije rekao, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, re?e: 'To je palma.' Kada smo ustali, rekao sam Omeru (babi): 'O babuka, tako mi Allaha, na um mi je pala palma!' Rekao je: 'ta te je sprije?ilo da kae?!' Rekao sam: 'Vidio sam vas da vi ne progovarate, pa mi je bilo neugodno da ja govorim ili da bilo ta kaem.' Omer je na to dodao: 'Da si to rekao, meni bi bilo drae od toga i toga!'" (Buharija, 4698.)

Zna?enje rije?i: "niti, niti, niti", tj. ne poga?a ga ni ovo, niti ovo, niti ovo. U komentarima hadisa stoji: "ne prestaju njegovi plodovi, niti prestaje njegova hladovina, niti prestaje njegova korist." (Fethul-Bari erh Sahihil-Buhari)

Na?in poistovje?ivanja vjernika sa palmom:

El-Hafiz Ibnu Hader u "Fethu" kae: "Bereket palme prisutan je u svim njenim djelovima, i prisutan je u svim stanjima, situacijama i vremenima, pa kada prispiju plodovi, jedu se njeni plodovi, zatim se koriste drugi njeni dijelovi, pa ?ak i kopica datule koja se koristi u ishrani ivotinja, grane i listovi od kojih se prave uad i konopi i drugo to je mnogima poznato. Isti slu?aj je sa vjernikom. Njegovi postupci su plodonosni u svakom stanju, situaciji i vremenu, korist je prisutna kod njega ali i drugi je osje?aju, pa ?ak i nakon njegove smrti." (Fethul-Bari erh Sahihil-Buhari)

Koristi hadisa:

1.Podsticaj na razmiljanje o znanju.

2.Podsticaj na stid ukoliko on ne?e doprinijeti gubitku odre?ene koristi, pa je zbog toga Omer i volio da mu je sin, Ibnu Omer, progovorio.

3.U hadisu je dokaz blagoslovljenosti (bereketa) palme i njenih plodova.

4.Podsticaj na navo?enje primjera i sli?nosti kako bi se spomenuto bolje razumjelo i zapamtilo.

5.Pore?enje ne mora biti potpuno, da se primjeri u potpunosti slau.

6.Potivanje i uvaavanje starijih osoba pri ?emu mla?e osobe trebaju dati prednost starijima, naro?ito u govoru pa makar i smatrali da su oni (mla?i) u pravu.

7.Ponekada i velikom u?enjaku odre?eno znanje bude skriveno koje moda poznaje neko ko je mla?i i manje znaniji od njega, jer je znanje dar od Allaha. (Fethul-Bari erh Sahihil-Buhari)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...