Utorak, AUGUST 09, 2022
pitanja


Hadis Temima govori o tome:

Muslim biljei od Amir ibn erahil e abija - a'ab ibn Hemedana da je on pitao Fatimu bint Kajs - sestru Dahhak ibn Kajsa - koja je bila od prvih muhadira, i rekao joj: Ispri?aj mi hadis koji si ?ula od Resulullaha savs i nemoj ga prenositi ni od kog drugog osim direktno od Resulullaha savs. Ako ho?e u?ini?u to - re?e. Naravno, ispri?aj mi. Ispri?ala je pri?u o rastanku sa svojim muem, o boravku kod Ibn Um Mektuma a potom je rekla: Kad mi je istekao iddet ?ula sam Poslanikovog glasnika kako poziva: Okupite se na zajedni?kom namazu! Otila sam u mesdid, klanjala sa Resulullahom savs u safu ena neposredno iza le?a mukaraca. Kad je Resulullah savs zavrio namaz sjeo je na minber i smijee?i se re?e: Neka svako ostane na mjestu gdje je klanjao. Znate li zato sam vas okupio? Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju, rekoe. Tako mi Allaha nisam vas sakupio ni da vas obradujem ni da vas prepadnem. Okupio sam vas jer je Temim ed Dari bio kr?anin pa je dao prisegu (bej'at) i postao musliman. Ispri?ao mi je potpuno isto ono to sam vam kazao o Deddalu. Pri?ao mi je da se ukrcao na brod sa trideset ljudi iz plemena Lahm i Duzame. Valovi su se poigravali sa njima mjesec dana, potom su pristali na jednom ostrvu pred zalazak sunca, tu ih do?eka zvijer. Od gustine njene dlake se nije znalo gdje joj je glava a gdje stranji dio.Rekoe joj: - Teko tebi! ta si ti ?!

-Ja sam Dessasa.

A ta je to Dessasa?

Narode, idite do one ku?e u njoj je ?ovjek koji vam silno eli re?i vijesti.

Kad nam je rekla ?ovjek otili smo od nje misle?i kako je ona ejtan. Pourili smo u ku?u. U kojoj zatekosmo najve?eg ?ovjeka na svijetu. Okovanog u lance, zavezanih ruku na vratu. Izme?u stopala i koljena mu je bilo eljezo. Rekli smo mu:

Teko tebi! ta si ti?!

Moete saznati o meni, ali kaite vi meni ko ste vi?

Mi smo Arapi, ukrcali smo se na la?u, iznenadilo nas je uzburkano, valovi se igrae sa nama mjesec dana, pristadosmo na ovom ostrvu, do?eka nas dlakava zvijer kojoj se ne zna hdje joj je glava a gdje rep. Rekosmo joj: Teko tebi! ta si ti? Dasasa, re?e. Upitasmo a ta je to Dasasa? Idite onom ?ovjeku u onoj ku?i on vas silno o?ekuje. pourili smo tebi, nismo sigurni da ono nije bio ejtan.

Obavjestite me o palmoviku?

O ?emu se ti raspituje?

Pitam vas za palme,da li imaju plodove?

Da.

Jo malo pa ne?e imati plodova. Kaite mi o jezeru taberijje?

ta te o njemu zanima?

Ima li u njemu vode?

Mnogo je vode u njemu.

Jo malo pa ?e presuiti. Recite mi o izvoru Zuger.

ta te o njemu zanima?

Ima li vode na izvoru? Navodnjavaju li se biljke izvorskom vodom?

Da, ima mnogo vode i navodnjavaju njome biljke.

Kaite mi o Poslaniku nepismenih, ta radi?

Pojavio se u Mekki, doao u Medinu.

Jesu li se Arapi borili protiv njega?

Jesu.

I ta je uradio sa njima.

Pobjedio ih je i pokorni su mu.

I tako je bilo, zna?i.

Da.

To je sigurno dobro za njih. Neka ga slijede. Re?i ?u vam o sebi: Doista sam ja Mesih, jo malo pa ?e mi se dozvoliti da iza?em pa ?u se pojaviti. I?i ?u zemljom, ne?e ostati nijedno mjesto a da ne stignem u njega za ?etrdeset no?i osim u Mekku i Tajjibu. One su za mene zabranjene. Kad god pokuam da u?em u jednu od njih do?eka?e me melek sa otrom sabljom i otjerati. Na svakom prilazu ?e stajati meleki koji ?e ih ?uvati.

Fatima kae: Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao udaraju?i vrhom tapa: Ovo je Tajjiba, ovo je Tajjiba, ovo je Tajjiba - odnosno Medina. Zar vam nisam ovo ve? ispri?ao? Jesi, rekoe ljudi. Doista me zadivilo kazivanje Temima koje je identi?no onome to sam vam govorio o Deddalu, Mekki i Medini. Nije li on u morima ama ili Jemena, ne nego iz pravca istoka, iz pravca istoka, iz pravca istoka (pokazivao je rukom na istok).

Fatima re?e: Ovo sam zapamtila od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem.[1]

Ibn Hader kae: Pored Fatime bint Kajs prenose ga jo i Ebu Hurejre, Aia i Dabir r.a.[2]


[1] Muslim, 18/78-83

[2] Fethul Bari, 13/328Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA