Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

Sretno Valentinovo... Kome?!


Postoje mnoge teorije o porijeklu ovog dana. Navodi se da je praznik izvorno paganski, te da njegove arhai?ne komponente kasnije preuzima kr?anstvo legendom o sve?eniku Valentinu. Blagdan vu?e svoje korijene iz pastirskih sve?anosti zvanih Luperkalije koje su se odravale u starom Rimu. U ranim danima Rimskoga carstva, divlji vukovi su lutali po oblinjim umama i narod je pozvao jednog od svojih boanstava, Lupercusa, da vukove dri to dalje od ljudi i da titi njihova stada. Pitamo se, zato se Valentinovo obiljeava upravo sredinom februara? Osim sje?anja na pogubljenje sve?enika Valentina, treba da znamo da su veze prema tom datumu i slijede?e:
- Kod starih Grka je od sredine januara do sredine februara bio mjesec Gamelion u kojem su slavili brak Here i Zeusa.
- U Anti?kom Rimu se sredinom februara slavilo 'boanstvo plodnosti', Luperkus (?esto prikazivan polugol, obu?en u kou jarca).

Ko je Valentin?


Valentin je bio jedan od trojice istoimenih sve?enika koji je ivio u 3. stolje?u u Rimu. Tadanji car Klaudije II (Claudius) naredio je svim vojnicima da se ne smiju eniti, jer se dralo da se vojnici s porodicama ne?e htjeti boriti, ve? ?e radije ostajati kod ku?e sa svojim najdraima. Svi sve?enici su potivali dekret cara, osim Valentina koji je nastavio u tajnosti obavljati obrede vjen?avanja mladih parova. Saznavi za sve?enikov neposluh, car je naredio da se pogubi i smaknu?e je odrano na dan 14. februara.
Da je ovaj dan vjerskog karaktera najbolje prikazuje i poziv cara Klaudija koji je, neposredno prije nego je pogubio Valentina, rekao: Valentine, rado bih ?uo tvoju mudrost i elio bih biti tvoj prijatelj. Za uzvrat samo jedno od tebe traim: povratak staroj vjeri u rimske bogove. Nedugo nakon smrti, narod ga je proglasio svetim, a papa Gelazije je 496. godine proglasio 14. februar danom Valentina, zatitnika zaljubljenih. Tako su Luperkalije (pagansko-pastirske sve?anosti) i smrt kr?anskog sve?enika Valentina spojeni u jedno.

Stav islama

Islam je vjera iskrene i istinite ljubavi koja se zasniva na svemu onome to je lijepo i plemenito. Postoje razni oblici iskazivanja ljubavi koji su vjerski dozvoljeni, dok sa druge strane ima i onih oblika koji nisu dozvoljeni. Prvenstveno najve?u ljubav koju ?ovjek treba osje?ati i iskazivati jeste prema Allahu, d.., Njegovom poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., ashabima, tabi'inima..itd.
Jedno od Allahovih lijepih imena je El-Vedud, to zna?i: Onaj Koji voli i Koji je najdostojniji ljubavi i prijateljstva. Svaki mu'min je duan zvati svoga Gospodara i puno Ga spominjati, jer Uzvieni u Kur'anu kae: Allah ima najljepa imena i vi Ga zovite njima. (El-E'araf, 180.) Tako?er, Allah, d.., u Kur'anu veli: Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao to se Allah voli, ali pravi vjernici jo vie vole Allaha. (El-Bekare, 165.) Slije?enje Poslanika, s.a.v.s., je dokaz ljubavi prema njemu. Uzvieni u Kur'anu veli: Reci: 'Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas ?e Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!' a Allah prata i samilostan je. (Ali-'Imran, 31.)
U hadisu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem., kae: Niko od vas ne?e biti istinski vjernik (mu'min) sve dok mu ja ne budem drai od njegovih roditelja, njega samog i svih ljudi. (Buharija)

Neupitno je da islam prepoznaje sretne proslave i prigode u kojima se ljudi me?usobno zbliavaju. U isto vrijeme, islam zabranjuje slijepo imitiranje i oponaanje zapadnja?kih tradicija i obi?aja kao to je slu?aj sa 'skrivenim' kr?anskim blagdanom Valentinovim daju?i mu primamljivi naziv Dan zaljubljenih. Vjerovjesnik,
sallallahu alejhi ve sellem., u hadisu kae: Ko u ovu nau vjeru unese neto to nije od nje, to je odba?eno. (biljee Buharija i Muslim) U drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., nas upozorava rije?ima: ?uvajte se novina u vjeri, jer svaka novina je novotarija (bid'at), a svaka novotarija je zabluda i stranputica.

Osim toga, koncept ljubavi u islamu je jedinstven, a to je da kada musliman neto ili nekoga voli - to mora biti isklju?ivo radi Allaha, d.., i nikoga drugog. Isto se odnosi i na mrnju. Islam zahtjeva od svih muslimana da gaje ljubav jedni prema drugima i to iskazuju tokom cijele godine, a ne samo u odre?enim danima.

S druge strane, svjedoci smo kako se danas ljubav osje?a, kako se na nju gleda i koliko se u nju vjeruje u vremenu kada se fizi?ka privla?nost i medijima usa?eni imidi "ljepote" ?esto pogreno interpretiraju kao ljubav?! Kako razlu?iti opsesiju od ljubavi, hormonalne promjene koje "zavrte" mozak samo da bi nakon nekog vremena "ohladile" ili postale manje intenzivne - a to se odmah shvata odsutno?u ljubavi i trai nova avantura, nova "najezda" intenzivnih osje?aja koja ?e neizbjeno oslabiti i tako ispo?etka... Nema nikakve sumnje da se na taj dan u svijetu poti?u mnoge radnje koje su suta suprotnost od istinitih zna?enja ljubavi, te dovode do moralnog pada pojedinaca.

Vjera nas u?i da je brak najbolji i naj?i?i dopustivi odnos ljubavi koji bi trebao postojati izme?u mukarca i ene. Brakom se ostvaruju mnogi pozitivni i korisni interesi: ?uvanje od haram odnosa, odgajanje zdravog potomstva, duevna ravnotea i smirenost, ja?anje i izgradnja odnosa koji po?ivaju na ljubavi i me?usobnom uvaavanju, te se brak smatra sredstvom za rjeavanje problema izopa?enosti, razvrata, poroka i duevnih trauma.

Valentinovo u islamskim zemljama

Imaju?i u vidu ?injenicu da obiljeavanje ovog nemuslimanskog praznika uzima sve ve?i mah ?ak i u arapskom i islamskom svijetu, ve?ina tamonje uleme se prije nekoliko godina oglasila po tom pitanju upozoravaju?i muslimane, te fetvama zabranila obiljeavanje tog datuma me?u muslimanima. U Saudijskoj Arabiji ulema je slona da je proslavljanje i obiljeavanje tog datuma bid'at (novotarija) koje se treba kloniti jer vodi ka zabludi i stranputici. Stalni ?lanovi saudijskog Vije?a za nau?no istraivanje i fetve pri Generalnom povjerenstvu komiteta uleme Saudijske Arabije su jednoglasni da obiljeavanje tog datuma predstavlja grijeh, te da se muslimani trebaju ?vrsto drati Allahove upute izbjegavaju?i sve ono to vodi zabludi i Njegovoj srdbi. Oni isti?u da muslimani kroz Kur'an ?asni i sunnet Vjerovjesnika, s.a.v.s., obiljeavaju i proslavljaju svoja dva blagdana: Ramazanski bajram i Kurban bajram.

U istom kontekstu, ejh Muhammed bin Salih el-Usejmin, rahimehullah, isti?e da ovaj datum nema nikakve osnove u erijatu niti u praksi selefa (prijanjih generacija muslimana), te da nije dozvoljeno obiljeavati ga ili proslavljati kao neki drugi praznik.

Islamska stranka u Kuvajtu je 2000. god. traila od vlade da poduzme hitne korake zabrane prodaje onim lokalnim trgovinama koje obiljeavaju i prodaju na taj dan. U obrazloenju se navodi da ta pojava predstavlja "uvoznu zapadnu ideju koja ima za cilj podsticanje nezakonitih odnosa izme?u mukaraca i ena." U Maleziji, Harusani Zakaria, jedan od malezijskih muftija je izjavio da se obiljeavanje Valentinova kosi sa islamskim u?enjima jer se taj datum vee za smrt sve?enika i rimsku historiju. "Nama muslimanima ne treba ta kultura i praksa praznovjerja jer se jasno kosi sa u?enjima nae vjere. Osim toga, islam je cjelokupan, savren i vjerodostojan", dodaje Zakaria.

Muslimanski u?enjaci u Bruneima su izjavili kako obiljeavanje Valentinova slabi cjelokupnu zajednicu. Oni dodaju da bi ovakva kr?anska praksa mogla ozbiljno ugroziti moralne vrijednosti svakog drutva. U Indoneziji, Hasim Muzadi, jedan od alima je rekao: "Umjesto da brinemo i u?imo dove za svoju bra?u u Iraku, Palestini, Afganistanu i dr., mi muslimani smo zaokupirani proslavljanjem tu?ih nemuslimanskih praznika."

Komercijalizacija


I dok se tako zaljubljeni cijelog svijeta me?usobno darivaju 'slave?i' svoju ljubav, trgovci zadovoljno trljaju ruke, a proizvo?a?i slatkia obaraju rekorde prodaje ?okolade. U sutini, najvie mu se i raduju trgovci cvije?em, parfemima, restorani i slasti?arne, prodajni du?ani...

Valentinovo je samo u svome simboli?kom zna?enju dan ljubavi i zaljubljenih, dan darivanja cvije?a i sitnica koje ljubav zna?e voljenoj osobi. Danas taj datum mnogi smatraju produktom ameri?kog potroa?kog drutva. Samo u Americi prosje?na potronja na taj dan iznosi 98 dolara. Svake godine milioni i milioni dolara se potroe na raznorazne poklone. Navest ?emo za primjer Kolumbiju koja godinje profitira 600 miliona dolara od prodaje rua koje se darivaju na Valentinovo. Istraivanja u Kuala Lampuru i Dakarti su pokazala da prodaja cvije?a na taj datum u jugoisto?noj Aziji predstavlja najunosniji biznis. Cijene tada uveliko rastu, a potranja za buketom cvije?a je ogromna.

Imaju?i ove brojke u vidu, zaista je nevjerovatno koliko trgovci mogu biti uporni u svojim nastojanjima, a mi (kupci) naivni. U svakom ?ete izlogu heftu dana prije i heftu dana poslije Valentinova gledati samo crvenu boju, mala i velika srca (s nogama i bez nogu) i pliane ivotinjice tele?eg pogleda. Zbog takvog navaljivanja nemate izbora nego kupiti dragoj osobi neki poklon, jer ako ga ne kupite onda ?ete tek imati problema..


Izvor: preporod.comAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...