Subota, JUNE 25, 2022
pitanja

Da li se bismilla ubraja u ajet iz Kur'ana


Ovo pitanje je jedno od najbitnijih mes'ela u poglavlju namaza jer od njega zavisi valjanost namaza. Zato kae imam Nevevi (El-Medmu 3/334): "Znaj, da je pitanje Bismile vano i bitno na njemu je izgra?ena ispravnost namaza koji je najve?ei temelj (vjere) poslije tevhida".

Prije navo?enja stavova u?enjaka neophodno je razdvojiti ono oko ?ega se u?enjaci slau po ovom pitanju da bi tek onda naveli stavove u?enjaka oko onoga oko ?ega se razilaze.

Naime, sloni su u?enjaci da je Bismila dio ajeta iz sure En-Neml, a to su rije?i Uzvienog: "Ono je od Sulejmana i glasi: 'U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! (En-Nemlu, 30), kao i da Bismila nije ajet na po?etku sure Et-Tevba. Da oko ovoga nema razilaenja me?u u?enjacima to navode hanefijski u?enjak Ebu Bekr El-Dessas, Nevevi, Ibn Tejmije, Ibn Rud i mnogi drugi.

Zatim su se u?enjaci razili oko Bismile da li je ona ajet od Fatihe ili ne, da li prvi je ajet na po?etku svake sure ili ne, ili je ajet sam za sebe objavljen radi razdvajanja izme?u sura, ili je ajet u Fatihi a nije u ostalim surama? Po ovom pitanju u?enjaci imaju pet miljanja.

Prvo miljenje: da Bismila nije ajet od Fatihe niti ajet na po?etku svake sure nego je ajet sam za sebe objavljen da bi se znali gdje se razdvajaju sure, pa tako po ovom miljenju Kur'an ima 114 sura i jedan ajet a to je Bismila.

Ovo je poznat stav kod hanefija naro?ito njihovih potonjih u?enjaka, rivajet od Ahmeda i izabrao ga je ejhul-islam Ibn Tejmije.

Drugo miljenje: da je Bismila ajet od Fatihe i prvi ajet svake sure.

Ovo je stav imama afije i odabrani stav ve?ine njegovih u?enika.

Tre?e miljenje: da Bismila nije ajet ni od Fatihe ni prvi ajet svake sure niti je objavljena radi razdvajanja me?u surama.

Ovo je stav nekih prvih u?enjaka kod hanefija, imama Malika i u?enjaka njegovog mezheba. Po njima Bismila se pie radi da bi se znalo gdje je po?etak neke sure i radi bereketa a ne zato to je ajet iz Kur'ana.

?etvrti stav: da je Bismila ajet od Fatihe ali nije ajet na po?etku svake sure.

Ovo je stav nekih u?enjaka afijskog mezheba, rivajet od imama Ahmeda i nekih u?enjaka hanbelijskog mezheba.

Peto miljenje: da je Bismila ajet od Fatihe i dio prvog ajeta na po?etku svake sure.

Ovo je stav nekih u?enjaka afijaskog mezheba.

Navo?enje dokaza za svako miljenje i komentarisanje istih bi uzelo mnogo prostora, zbog toga ?u navesti odabrano miljenje poduprijeto sa argumentima.

Odabrano miljenje je tre?i stav u?enjaka, tj. da Bismila nije ajet ni od Fatihe niti je ajet na po?etku svake sure, a tako?e nije ajet iz Kur'ana sa kojim se razdvajaju sure, nego je ajet sa kojim po?inje svaka sura (osim Et-Tevbe), zna?i ona se navodi na po?etku svake sure ?ime se ujedno zna i kraj prethodne.

Od dokaza koji podupiru ovaj stav je sljede?e:

Prvo: hadis kojeg biljei Ebu Davud od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, u kojem kae: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije znao gdje se razdvaja sura (od one prije nje) sve dok mu se ne spusti Bismillahirrahmanirrahim". Hadis je vjerodostojnim ocijenio ejh Albani. Zna?i nije znao gdje zavrava neka sura sve dok mu se ne spusti Bismila sa kojom mu se stavi do znanja da po?inje sljede?a sura.

Drugo: Bismila se navodi i prije sure Fatihe iako prije nje nema nijedne sure, a to zna?i da je Bismila objavljena radi razdvajanja me?u surama ne bi se spominjala na po?etku Fatihe.

Tre?e: Bismila se pie na po?etku svake sure a ne ubraja se ajetom od te sure, tj. ne pie se da je to prvi ajet te sure. Na primjer, sura El-Kevser ima samo tri ajeta po idmau u?enjaka, a da se ubraja u tu suru imala bi ?etiri ajeta, tako?e sura El-Mulk ima trideset ajeta a da je Bismila od nje imala bi 31 ajet a to bilo opre?no hadisu u kojem je dolo da ona ima 30 ajeta.

Korist poznavanja ovog pitanja se sastoji u sljede?em:

Prvo onaj ko kae da je Bismila ajet na po?etku svake sure po njemu je vadib u?iti Bismilu na po?etku Fatihe i svake sure u namazu jer je po njemu ona dio te sure.

Drugo ko smatra da je Bismila prvi ajet od Fatihe po njemu je obaveza da se i Bismila u?i naglas u namazima u kojim imam u?i Fatiha naglas.

Propis u?enja Bismile na po?etku Fatihe u namazu

Oko propisa u?enja Bismile u namazu na po?etku Fatihe u?enjaci imaju tri miljenja:

Prvo miljenje: da je u?enje Bismile prije Fatihe u namazu mustehab.

Ovo je najpoznatiji stav unutar hanefijskog mezheba a zastupasju ga i hanabile.

Svoj stav dokazuju sa dva hadisa:

Prvi: hadis od Nuajma El-Mudmira u kojem kae da je klanjao iza Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prou?io je Bismillahirrahmanirrahim, a zatim Fatihu ..., te kada je predao selam rekao je: "Tako mi onog u ?ijoj je ruci moja dua, ja najsli?nije klanjam namazu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem". hadis biljee Bejheki, Darekutni i Hakim, a vjerodostojnim ga ocjenjuju Bejheki, Darekutni, Hakim i Zehebi.

Drugi: hadis od Ummu Selem, radijallahu anha, u kojem ona kae: "Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u?io u?io bi ajet po ajet:Bismillahirrahmanirrahim, El-Hamdu lillahi rabbil-alemin, ...". biljee ga Darekutni, Hakim, Ibn Huzejme i Ahmed, a vjerodostojnim ga ocjenjuju Darekutni, Hakim i Zehebi.

Drugo miljenje: da je u?enje Bismile prije Fatihe u namazu vadib. Ovo je stav imama afije i sljedbenika njegovog mezheba.

Oni dokazuju svoj stav time to je Bismila ajet od Fatihe te zbog toga vadib da se u?i. Na ovo se moe prigovoriti da oko pitanja da li je Bismila dio Fatihe postoji jako razilaenje me?u u?enjacima te se zbog toga ne moe sa tim dokazivati.

Tre?e miljenje: da je u?enje Bismile prije Fatihe u farz namazima mekruh (poku?eno) a u nafilama dozovljeno.

Ovo je stav imama Malika i ve?ine njegovih sljedbenika.

Oni svoj stav dokazuju hadisom kojeg biljee Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Enesa, radijallahu anhu, u kojem on kae: "Da su Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr i Omer otpo?injali namaz sa El-Hamdu lillahi rabbil-alemin". Kau da ovo ukazuje da nije propisano da se Bismila u?i na farz namazima.

Tako?e, dokazuju svoj stav sa hadisom kojeg biljei Tirmizi, Ibn Made i Ahmed, u kojem je dolo da je ashab Abdullah ibn Mugaffel nazvao u?enje Bismile prije Fatihe u manazu novotarijom. Me?utim, hadis je slab te ga nema potrebe navoditi.

Ovom stavu se moe prigovoriti da u hadisu sa kojim dokazuju nepropisanost u?enja Bismile nije dolo da oni nisu u?ili Bismilu u sebi to je mogu?e, te tako njihov dokaz ne moe presuditi po ovom pitanju.

Odabrani stav je prvo miljenje, tj. da je u?enje Bismile prije Fatihe u namazu mustehab, jer dokazi koje navode jasno ukazuju na propisanost u?enja Bismile, a Allah zna najbolje.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA