Srijeda, DECEMBER 06, 2023
nurtube

Islam i nauka | ?udesna repnja?a na ljudskom skeletu ??

adminn » 11pm - January 20, 2013
"Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomo?u koje u život vra?amo mrtve predjele - tako ?ete i vi biti oživljeni." (Kur'an; Ez-Zuhruf, 11) Ebu-Hurejre, Allah mu se smilovao, prenosi da je Allahov Vjerovjesnik ?, rekao: "Zemlja ?e proždrijeti svaki dio sina Ademova (nakon njegove smrti) osim jedne kosti: repnja?e, iz koje je stvoren, i iz koje ?e njegovo tijelo biti ponovo izvedeno na Dan proživljenja." Objašnjenje hadisa: U brojnim hadisima Poslanik ?, navodi da je "adžebu-z-zeneb" mala kost, mala poput sjemena gorušice, pri dnu ki?menog stuba. To je ostatak prvobitnog vlakna od kojeg je stvoreno ljudsko tijelo u stadiju embrija i ono ostaje nakon njegove smrti, pa ?ak i nakon što njegovo tijelo istruhne. Iz ove male kosti ?e ?ovjek biti vra?en u život na Dan proživljenja. Poslanik ?, nas je obavijestio da ?e Allah poslati kišu i da ?e svi leševi izniknuti poput biljaka. Svaki dio ?ovjekovog tijela ?e istruhnuti, osim jedne kosti -repnja?e, ove male trokutaste kosti pri dnu ki?menog stuba ?ovjeka iz koje ?e ljudsko tijelo biti ponovo stvoreno na Dan proživljenja. O?ito je da je pitanje raspada tijela op?e pravilo, osim tijela poslanika i šehida, kao i mujezina koji traži svoju nagradu jedino od Allaha, kao što je spomenuo Ibn-Hadžer, oslanjaju?i se na hadis Poslanika ?. Poslanik ?, je rekao nau?nu ?injenicu koja je otkrivena tek prije nekoliko godina. Specijalisti embriologije su dokazali, kao što je rekao dr.Muhammed Ali el-Bar (u opširnom istraživanju) da je ljudsko tijelo stvoreno iz jako osjetljivog vlakna koje je nazvano "prvobitno tkivo". Ovo je stvoreno Allahovom voljom petnaestog dana oplodnje jajnika i njegovog usa?ivanja u zid maternice. Kad ovo vlakno bude stvoreno, svi organi embrija se po?inju formirati, posebno nervni sistem, osnovni dijelovi ki?menog stuba i ostali dijelovi tijela. Ovo zato što je Allah dž.š. ovom vlaknu dao sposobnost stimulisanja ?elija da se dijele, razlikuju jedna od druge i da usvoje svoje vlastite specifi?ne karakteristike. Tako?er im pomaže da se nagomilaju zajedno u posebna tkiva i cijele organe, koji se nadopunjuju me?usobno i zajedni?ki rade na izvo?enju svih tjelesnih funkcija. Dokazano je da se ovo prvobitno vlakno raspada (nakon ?ovjekove smrti) osim malog dijela (osnovne repnja?e) koja ostaje na dnu ki?menog stuba (ili u pršljenu poznatijem kao repnja?a) i u ovom hadisu to je ono što se podrazumijevalo kao "adžebu-z-zeneb". Nakon što ?ovjek umre cijelo tijelo istruhne, osim jednog dijela, iz kojeg ?e, kao što je spomenuto u hadisu, ?ovjek biti ponovo stvoren, baš kao što biljka ni?e iz sjemena. Ovaj proces ?e se desiti kada, za vrijeme proživljenja, posebna kiša padne sa neba voljom Svemogu?eg Allaha. Grupa kineskih nau?nika je dokazala u nekim svojim laboratorijskim eksperimentima da je potpuno nemogu?e da ovaj dio "adžebu-z-zeneb" nestane. Pokušali su da ga unište hemijskim putem u najja?im kiselinama, paljenjem, udaranjem i izlažu?i ga razli?itim tipovima zra?enja. Ovo definitivno dokazuje da je hadis Poslanika ?, istinit i da je prethodio svim nau?nim eksperimentima prije 1400 godina. Obrada: Hacker Design
Ocena: 2.9 (701 Glasova)

Komentari Klipa

JomComments Mambot nije instaliran.

POSJETITE MINBER.BA