Subota, DECEMBER 09, 2023
nurtube

MORAMO LI HALALITI SVIM LJUDIMA ? | Enes Julardžija |

adminn » 11pm - October 2, 2011
? Allah, dž.š., kaže: '... kada nasilnici ni prisna prijatelja ni posrednika ne?e imati koji ?e uslišan biti " (El-Gafir, 18) "A nasilnicima niko ne?e pomo?i. " (El-Hadž, 71) 221. Havla bint Amir el-Ensarije, supruga h. Hamze, r.a., veli: "?ula sam Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, kada je rekao: 'Zaista, pojedini ljudi nepravilno postupaju sa društvenim (Allahovim) imetkom (koriste?i ga u svoju li?nu korist), te ih zbog toga ?eka džehenemska vatra na Sudnjem danu."' - (Buhari) 203. Džabir, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Bojte se nasilja (nepravde), jer je nasilje tama i muka Sudnjega dana. ?uvajte se škrtosti i pohlepe, jer su škrtost i pohlepa upropastili narode prije vas, to ih je natjeralo na me?usobno krvoproli?e, da halalom u?ine i rade ono što im je bilo haram." - (Muslim) 206. Aiša, r.a., prenosi daje Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Ko u?ini nasilje koliko za jedan pedalj zemlje, sva zemlja tog pedlja kroz dubinu sedam zemalja bit ?e mu natovarena oko vrata (na Sudnjem danu)." - (Muttefekun alejhi) 207. Ebu-Musa, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Allah, dz.š., odga?a kaznu nasilniku, ali kad mu kazna do?e, ne?e ga pomilovati." Zatim je prou?io: "Eto, tako Gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje ?inili. Kažnjavanje Njegovo zaista je bolno i strašno." (Hud, 102) - (Muttefekun alejhi) 208. Muaz, r.a., pripovijeda: "Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, poslao me je (u Jemen) i rekao mi: 'Ti odlaziš narodu od ehli-kitaba (hrišcanima i jevrejima), pa ih pozovi na svjedo?enje da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik. Ako se oni tome odazovu, onda ih obavijesti da ih je Allah zadužio sa pet namaza u toku jedne no?i i dana. Ako i to prihvate, onda ih obavijesti da im je Allah propisao sadaku (zekat) koja se uzima od njihovih bogataša i daje njihovim siromasima. Ako i to prihvate, ?uvaj se dragocjenog imetka njihovog (kod uzimanja zekata), i ?uvaj se dove (kletve) mazluma (obespravljenog), jer izme?u nje i Allaha nema nikakve prepreke." - (Muttefekun alejhi) 210. Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Ko je bespravno oštetio svoga brata u njegovoj ?asti, ili bilo ?emu drugom, neka od njega zatraži halala (oprosta) odmah danas, prije nego što dinari i dirhemi ne?e imati vrijednosti, niti ?e ih biti, nego, ako imadne dobrih djela, njima ?e se naplatiti njegovo nasilje i nepravda, a ako ne bude imao dobrih djela, onda ?e mu se dati od grijeha oštecenog, prema šteti koju mu je na?inio." -(Buhari) 211. Abdullah ibn'Amr ibn'As, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Pravi musliman jeste onaj od ?ijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani, a (pravi) je muhadžir onaj koji napusti sve ono što je Allah zabranio." - (Muttefekun alejhi) 214. Ijas ibn Sa'lebe el-Harisi, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Ko uskrati, ili uzurpira pravo nekog ?ovjeka muslimana svojom (krivom) zakletvom, Allah mu je osigurao Džehennem, a zabranio mu je Džennet." Neki ?ovjek re?e: "?ak ako to bude i nešto bezna?ajno, Allahov Poslani?e!" "Makar to bila gran?ica misvaka (drveta)", odgovori on. - (Muslim) 218. Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Znate li vi ko je muflis (propali, bankrot)?" Ashabi odgovoriše: "Muflis je kod nas onaj koji nema ni novca ni robe." Alejhisselam re?e: "Muflis moga ummeta je onaj ko do?e na Sudnji dan s namazom, postom i zekatom, ali je psovao onog, potvorio ovog, u imetku zakinuo onog, prolio krv (ranio) ovog, udario onog... Pa ?e se svakom od njih dati dio njegovih dobrih djela, a ako mu nestane dobrih djela prije nego što se svima oduži, onda ?e se uzeti od njihovih loših djela i prebaciti na njega, pa ?e se onda, zajedno s njima, strovaliti u vatru." - (Muslim) 219. Ummu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Zaista sam ja samo ?ovjek, a vi se u svojim sporovima meni obra?ate. Mogu?e je da jedan od vas bude uvjerljiviji u svom dokazu od drugoga, pa da ja zbog toga presudim u njegovu korist. Ko se tako postavi, pa ja presudim u njegovu korist, na štetu njegovog brata...
Ocena: 2.8 (1016 Glasova)

Komentari Klipa

JomComments Mambot nije instaliran.

POSJETITE MINBER.BA