"Ne budi neposluan prema roditeljima, makar ti oni naredili da napusti svoju porodicu i imetak."

Kad je rije? o pravima roditelja, Allah, d.., rekao je sljede?e: "A ako te oni budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatra, onoga o kome ti nita ne zna, ti ih ne sluaj, prema njima se velikoduno ponaaj." (Lukman, 15)

Na drugom mjestu u Kur'anu stoji: "A ako te budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatra, o kome ti nita ne zna, onda ih ne sluaj. Meni ?ete se vratiti, pa ?u vas Ja o tome to ste radili obavijestiti." (el-Ankebut, 8)

U suri el-En'am, u 151. ajetu, Allah, d.., navode?i deset vasijjeta, rekao je: "Reci: 'Do?ite da vam kaem ta vam Gospodar va propisuje: da Mu nita ne pridruujete, da roditeljima dobro ?inite...'"

Vasijjet dobro?instva prema roditeljima ponovljena je i u ajetu u kojem Allah, d.., kae: "Mi smo naredili ?ovjeku da bude posluan roditeljima svojim."

U hadisu koji prenosi Ebu Bekra, radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"'Zar ne?ete da vas obavijestim o najve?im grijesima???' (Ponovio je to tri puta)

'Svakako, o Allahov Poslani?e!' Tada on re?e: 'Pripisivanje druga Allahu i odbijanje poslunosti roditeljima!'"6 (Hadis biljee el-Buhari i Muslim u svojim Sahihima)

U predaji koju prenosi Abdullah ibn Amr ibn el-As, radijallahu anhuma, stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Veliki grijesi jesu irk, pripisivanje druga Allahu, i neposlunost roditeljima." (el-Buhari u Sahihu)

Naglaavaju?i pravo oca kad je rije? o njegovom sinu, jednom prilikom Poslanik se obrati mladi?u koji je imao spor sa svojim ocem rekavi mu: "Ti i tvoj imetak ste o?evi7!" (Hadis biljee: Ibn Mada od Dabira ibn Abdullaha, et-Taberani u Kebiru, el-Bezzar od Semure i Ibn Sa'd.)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP