umra_ramazanSva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu ?asnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Dobra djela u mjesecu ramazanu vrednuju se mnogo vie, a jedno od takvih dobrih djela, koja je posebno preporu?eno ?initi u mjesecu ramazanu, jeste i umra, tj. posjeta Kabe, ?injenje tavafa oko nje i saja izme?u Safe i Merve. Imaju?i ovo u vidu, svaki posta? treba nastojati:

 Obaviti umru u ramazanu. Ukoliko mu Allah olaka da u?ini umru u bilo kojim danima ramazana, na po?etku mjeseca ramazana, u sredini, ili na kraju, u zadnjoj tre?ini mjeseca ramazana, tu priliku posta? treba obavezno iskoristi, nimalo se ne dvoume?i. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je ensarijki Ummu Sinan: Doista umra u ramazanu vrijedi kao had obavljen sa mnom! (Buharija, 1863.)

Obaviti umru u ramazanu sa svojim roditeljima i porodicoma. Ako ti Allah olaka, pa ti omogu?i da ode sa svojim roditeljima na umru, ili sa svojom porodicom, tada te Allah po?astio ne?im prelijepim i posebnim. Ako su ti pak roditelji umrli, a tebe Allah po?asti umrom, i ostane u Mekki due vremena, tada moe u?initi umru i za njih, jer umra ne uzima mnogo vremena niti predstavlja napor. Stoga, iskoristi tu priliku imaju?i na umu rije?i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Umra do umre brie grijehe koji su se po?inili izme?u njih, a za ispravno obavljen hadd nema druge nagrade osim Denneta. (Buhari, 1773; Muslim, 1349.)

 Posta? koji otputuje na umru, na svom putovanju moe se na?i u nekoliko situacija:

 Ukoliko vjernik na putovanju tokom ramazana, ali i mimo ramazana, ne bude u mogu?nosti da obavlja uobi?ajene ibadete, dobra djela od op?enite koristi i sl., ?ak i u tom slu?aju Uzvieni Allah iz Svoje milosti opet mu pie ta djela kao da ih i ?ini. I isti je takav slu?aj i s bolesnikom. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Ukoliko se ?ovjek razboli ili bude na putovanju, pie mu se od djela isto to je radio dok je bio kod ku?e i dok je bio zdrav. (Buhari, 2996.)

 Vjernik na putovanju treba iskoristiti priliku da klanja koji rekat nafila-namaza, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao na svojoj jahalici bez obzira u kojem pravcu ona bila okrenuta: na njoj bi klanjao i vitr-namaz, ali obavezne namaze ne bi klanjao, ve? bi silazio sa svoje jahalice i klanjao obavezne namaze, skra?eno i spojeno. (Buhari, 1098; Muslim, 700.)

Uspjeh i postojanost samo su sa Uzvienim Allahom!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP