Emmanuel-AdebayorU augustu 2015. godine, islamski informativni portal IslamBosna.ba je objavio da je poznati fudbaler iz Togoa Emmanuel Adebayor, koji je igrao u Arsenalu, Realu iz Madrida, Man?ester Sitiju, Monaku, Totenhemu a sada u Kristal Palasu, preao iz kr?anstva na islam. Adebayor je li?no napisao i objavio 13 razloga zato sam preao na islam, a njegovo prihvatanje islama je popra?eno i video snimkom. Ovaj Adebayorov tekst je vrlo interesantan i iz njega svi moemo poneto nau?iti, pa sam smatrao korisnim da bude tema nae dananje hutbe. On isti?e da je Isus/Isa, a. s., kao i drugi Boiji poslanici, bio poslanik i musliman, a da muslimani vole Isaa i bolje ga slijede od samih kr?ana. Pa, evo tih 13 opravdanih razloga za njegovo prihvatanje islama:


1. Isus/Isa, a. s., nas je u?io da je samo Jedan Bog i da samo Jedinog Boga treba oboavati: ?uj, Izraele! Jahve je Bog na, Jahve je Jedan! (Ponovljeni zakon, 6:4) Isus odgovori: Prva je: Sluaj, Izraele! Gospodin Bog na Gospodin je Jedini.(Evan?elje po Marku, 12:29) Muslimani tako?er vjeruju u ovo, to je re?eno u kuranskom ajetu: O Sljedbenici Knjige! U vjeri svojoj ne pretjerujte, a o Allahu samo Istinu govorite! Doista je Mesih Isa, sin Merjemin, samo Allahov poslanik i Rije? Njegova! On je tu Rije? Merjemi predao, i ivot Isau dao; i Duh od Njega. Pa u Allaha i Njegove poslanike vjerujte! I ne govorite: Trojica su! Prestanite, bolje vam je! Samo je Allah Bog jedini hvaljen neka je On! Zar On da dijete imadne?! Njemu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji, a Allah je dovoljan kao zatitnik. (En-Nisa, 171)


2. Isus/Isa, a. s., nije jeo svinjetinu, kao to je re?eno u Bibliji: A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preiva za vas je ne?ista. (Levitski zakonik 11:7) Muslimanima je to re?eno u kuranskom ajetu: Reci: Ja u ovome to mi se objavljuje ne nalazim da je zabranjeno jesti bilo ta drugo osim strvi i leine, ili krvi koja iklja, ili svinjskoga mesa, to je doista ogavno i grijeno ili ono to je kao grijeh zaklano u ne?ije drugo, a ne Allahovo ime! (El-Enam, 145)


3. Isus/Isa, a. s., se pozdravljao sa rije?ima: Es-selamu alejkum! (Neka je mir s vama): Isus im stoga ponovno re?e: Mir vama! Kao to mene posla Otac i ja aljem vas. (Evan?elje po Ivanu, 20:21) Muslimani tako?er jedni druge pozdravljaju na ovaj na?in.


4. Isus/Isa, a. s., je uvijek govorio: Ako Bog da (ina-Allah). Muslimani tako?er ovo govore prije nego bilo ta urade, kao to je re?eno u kuranskim ajetima: Nikako za bilo ta ne reci: Uradi?u to sigurno sutra! ne dodavi: Ako Bog da! A kada zaboravi, sjeti se Gospodara svoga i reci: Gospodar moj ?e me uputiti na ono to je bolje i korisnije od ovoga! (El-Kehf, 23-24)


5. Isus/Isa, a. s., je prao svoje lice, ruke i noge prije nego to se molio. Muslimani rade isto (abdeste).


6. Isus/Isa, a. s., i drugi poslanici u Bibliji su se molili glavom sputenom na tlo: I ode malo dalje, pade ni?ice mole?i: O?e moj! Ako je mogu?e, neka me mimoi?e ova ?aa. Ali ne kako ja ho?u, nego kako ho?e ti. (Evan?elje po Mateju, 6:39) Muslimanima je to nare?eno kuranskim ajetom: O Merjema! Ponizna budi Gospodaru svome i padaj licem na tle i namaz klanjaj s onima koji klanjaju! (Ali Imran, 43)


7. Isus/Isa, a. s., je nosio bradu i obla?io galabiju, to je za muslimane mukarce sunnet.


8. Isus/Isa, a. s., je slijedio zakon i potovao je sve poslanike: Ne mislite da sam doao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam doao ukinuti, nego ispuniti. (Evan?elje po Mateju, 5:17) Muslimanima je to re?eno u kuranskim ajetima: Ti reci: Mi vjerujemo u Allaha i vjerujemo u ono to je nama objavljeno, i u ono to je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono to je objavljeno Musau, i Isau, i vjerovjesnicima od njihova Gospodara. Mi nikakvu razliku me?u njima ne pravimo, i mi se samo Njemu klanjamo. (Ali Imran, 84) Poslanik vjeruje u ono to mu se objavljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove poslanike! Mi ne izdvajamo nijednog od Njegovih poslanika! I vjernici govore: ?ujemo i pokoravamo se, oprosti nam, o Gospodaru na; Tebi ?emo se vratiti. (El-Bekare, 285)


9. Isusova/Isaova majka Merjem se obla?ila skromno, potpuno pokrivaju?i svoje tijelo i nosila je mahramu (hidab), kao to je re?eno: Isto tako ene u doli?nu dranju: neka se rese stidljivo?u i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom. (Prva poslanica po Timoteju, 2:9) Kad Rebeka, podigavi svoje o?i, opazi Izaka, sjaha s deve pa zapita slugu: Tko je onaj ?ovjek to poljem ide nama ususret? A sluga odgovori: Ono je moj gospodar. Nato ona uze koprenu te se pokri. (Knjiga postanka 24:64-65) Jer ako se ena ne pokriva, neka se ia; ako li je pak runo eni iati se ili brijati, neka se pokrije. (Prva poslanica Korin?anima, 11:6) Muslimanke se obla?e skromno, kao to im je to nare?eno u kuranskom ajetu: O Vjerovjesni?e, reci enama svojim, i k?erima svojim, i enama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako ?e najlake biti prepoznate pa ne?e napastvovane biti. A Allah prata i samilostan je. (El-Ahzab, 59)


10. Isus/Isa, a. s., i drugi poslanici u Bibliji su postili do 40 dana: Mojsije ostade ondje s Jahvom ?etrdeset dana i ?etrdeset no?i. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na plo?e ispisao rije?i Saveza Deset zapovijedi.  (Knjiga izlaska, 34:28) U te dane ja, Daniel, alovao sam tri sedmice: nisam jeo te?nih jela; meso ni vino nije ulazilo u moja usta i nisam se mazao uljem dok ne pro?oe te tri sedmice. Dvadeset i ?etvrtoga dana prvog mjeseca bijah na obali velike rijeke Tigrisa; podigoh o?i da vidim, i gle: ?ovjek odjeven u lanene haljine, oko pasa mu pojas od zlata ofirskoga, tijelo mu poput krizolita, lice kao munja, o?i kao baklje ognjene, ruke i noge poput mjedi ugla?ene, zvuk rije?i njegovih kao amor mnotva. (Daniel, 10:2-6)Ustao je, jeo i pio. Okrijepljen tom hranom, iao je ?etrdeset dana i ?etrdeset no?i sve do Boije gore Horeba. (Evan?elje po Mateju, 4:2) I propostivi ?etrdeset dana i ?etrdeset no?i, napokon ogladnje. (Prva knjiga o kraljevima, 19:8) Muslimanima je obavezan post tokom mjeseca ramazana: O vjernici! Propisuje vam se post, kao to je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. (El-Bekare, 183) A poste i est dana (poslije ramazana) kako bi pove?ali svoju nagradu.


11. Isus/Isa, a. s., nas je u?io da kaemo kada ulazimo u ku?u Mir ku?i ovojU koju god ku?u u?ete, najprije recite: Mir ku?i ovoj!, i da tako?er pozdravimo uku?ane sa rije?ima: Mir neka je na vas! (Evan?enje po Luki, 10:5)  Muslimani ta?no rade ono to je Isus/Isa radio i podu?avao. Kada ulazimo u nae ku?e i ku?e drugih, mi kaemo bismillah, a tako?er se pozdravimo sa es-selamu alejkum/neka je mir na vas, kao to je re?eno u kuranskom ajetu: A kada ulazite u ku?e, vi uku?ane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim! Tako vam Allah objanjava propise, da biste se opametili! (En-Nur, 61)


12. Isus/Isa, a.s., je obrezan. Obrezivanje je prva od pet fitri u islamu, tako da se od muslimana mukaraca zahtijeva obrezivanje. U Bibliji se kae: Kad se navrilo osam dana da bude obrezan, nadjenue mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a. (Evan?elje po Luki, 2:21) Isusu je bilo osam dana kada je obrezan. U Tori Allah/Bog kae poslaniku Ibrahimu, a. s., da je to trajni savez: Da, i rob ro?en u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako ?e moj savez na vaem tijelu ostati vje?nim savezom. (Knjiga postanka, 17:13) Poslanik Muhammed, s.a.v.s., kae:Poslanik Ibrahim je sam sebe obrezao kada je imao osamdeset godina. (Buhari, Muslim i Ahmed) 


13. Isus/Isa, a. s., je govorio aramejski i zvao je Bog/Elah, to se isto izgovara kao Allah. Aramejski jezik je drevni, biblijski jezik. On je jedan od semitskih jezika me?u kojima su hebrejski, arapski, etiopijski i drevni asirski i vavilonski jezik akkadian.


Aramejsko Elah i arapsko Allah su isto. Aramejsko Elah je izvedeno od arapskog Allah i zna?i BOG. Allah na arapskom tako?er zna?i BOG, Uzvieni i Svemogu?i BOG. Moete lagano uo?iti sli?nost u njihovom izgovoru i zaklju?iti da je Isusov Bog tako?er Bog muslimana, Bog cijelog ?ovje?anstva i svega to postoji.


Sada mi recite ko je pravi sljedbenik Isusa/Isaa, a. s.? O?igledno muslimani. Sada vjerujem da sam istinski sljedbenik Isusa/Isaa, a. s.  Emmanuel Adebayor


Priredio Abdullah Hodi?, imam Bijele damije u Gra?anici, 29.01.2016. god.



Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP