Zna?aj i mjesto braka u Islamu


brakBrak ima ogroman zna?aj u islamu i igra vrlo vanu ulogu u ivotu pojedinca, zajednice i naroda. Kuran i sunnet su na mnogim mjestima ukazali na uzvieno mjesto braka i posvetili mu veliku panju. Uzvieni Allah podsti?e na brak rije?ima:
"enite se sa onim enama koje su vam doputene, sa po dvije, sa po tri, i sa po ?etiri." (En-Nisa, 3) Kur'an se obra?a i skrbnicima da vjen?aju neudate i ene neoenjene: "Udavajte neudate i enite neoenjene I ?estite robove i ropkinje svoje." (En-Nur, 32) Na Plemeniti Gospodar obavjetava nas da je brak put kojim su ili svi poslanici: i prije tebe smo poslanike slali i ene i porod im darivali." (Er-Rad, 38)
Mumini ?e u dennetu biti u drutvu svojih supruga vjernica sa kojima su ivjeli na dunjaluku: Edenski vrtovi u koje ?e u?i oni i roditelji njihovi i ene njihove i porod njihov. (Er-Rad, 23)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre kae: "enu udaju ?etiri stvari: njen imetak, porijeklo, ljepota i njena vjera. Izaberi vjernicu, Allah ti dao svako dobro!
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsti?e na brak mladi?e rije?ima: O skupino omladine, ko od vas bude u mogu?nosti neka se oeni, jer je to najbolji na?in za ?uvanje pogleda i polnog organa, a onaj ko to ne bude u stanju, neka posti, jer je post zatita.
Svjedoci smo, naalost, da u naim sredinama ima mnogo primjera izbjegavanja zasnivanja bra?ne zajednice, koji se vrlo ?esto opravdavaju jalovim izgovorima, poput: nepostojanja jake materijalne osnove, eljom za provodom i aikovanjem, sticanjem predbra?nih iskustava, nespremno?u na prihvatanje odgovornosti i obaveza Kao to se da primijetiti, ve?ina opravdanja suprotna su na?elima islama i njegovim propisima, ?iji cilj je odgajanje moralne li?nosti, porodice i drutva prakticiranjem Allahovih propisa i sunneta Njegovog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, te izbjegavanje svega to bi moglo naruiti harmoniju i prirodnosti zakona koje je postavio Svemogu?i.
Vanosti bra?ne zajednice
Prvo: Bra?na zajednica je jedan od dokaza Allahovog stvaranja.
O tome Allah, d., kae: I jedan od dokaza Njegovih je to to za vas, od vrste vae, stvara ene da se uz njih smirite i to izme?u vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, poruke za ljude koji razmiljaju. (Er-Rum, 21)
Allh je stvorio ?ovjeka u najljepem obliku, a od njega je stvorio enu. To upu?uje na savrenstvo, veli?anstvenost i svemo? Stvoritelja, Allaha, d., Njegovu mudrost i znanje.
Drugo: U braku se umnoava ljudska zajednica i time produava opstanak ljudi na Zemlji.
Uzvieni Allah kae: O ljudi, bojte se Gospodara svoga,koji vas od jednog ?ovjeka stvara, a od njega je i dr?gu njegovu stvorio i od njih dvoje mnoge mukarce i ene rasijao. (En-Nisa, 1) Allah za vas stvara ene od vae vrste, a od ena vaih daje vam sinove i unuke (En-Nahl, 72)
Da je Allah, d., stvorio sve ljude odjednom, a On je mo?an da to uradi, Zemlja bi im postala tijesna i ne bi se ostvarila kunja kojom je Allah, d., htio da iskua ljudski rod, a koja je rezultat me?usobnih odnosa roditelja i djece, suprunika, i rodbine.
Brak je idealan na?in za zasnivanje zdravog i ?estitog potomstva, to je od postanka, pa sve do dananjih dana, bio cilj svake zajednice koja stremi ka produetku svoje loze, a to je svakako i prirodni nagon koji je Allah stvorio u ?ovjeku. Brak je sredstvo kojim se povezuju razli?ite porodice i njime uspostavljaju i ja?aju odnosi koji po?ivaju na ljubavi i me?usobnom uvaavanju to igra ogromnu ulogu u formiranju i opstanku ljudskih zajednica.
On od vode stvara ljude i ?ini da su rod po krvi i po tazbini." (El-Furkan, 54)
Tre?e: Uve?avanje broja sljedbenika ummeta Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem, i spre?avanje njihovog nestanka i tla?enja.
Upravo zato su mnogi u?enjaci u svojim djelima dali prednost propisima o braku u odnosu na propise koji tretiraju pitanje dihada. Razlog tome je da dihad, iako predstavlja sredstvo o?uvanja islama i opstanak muslimana, dolazi iza braka u kojem se omasovljava islamski ummet i ra?aju mudahidi koji bdiju i ?uvaju teritorije, robuju i oboavaju Jednog i Jedinog Allaha, d., Gospodara svjetova. Mnogi alimi su istakli da se braku daje prednost u odnosu na neenstvo radi obavljanja dobrovoljnih ibadeta, jer se brakom ostvaruju mnogi pozitivni i korisni interesi. Neki od njih su:
-brakom se ?ovjek ?uva od zabranjenih (haram) odnosa
-u braku se odgaja zdravo potomstvo
-brakom se ostvaruje duevna ravnotea i smirenost
-brak je sredstvo ja?anja i izgradnje odnosa koji po?ivaju na ljubavi i me?usobnom uvaavanju
-islamski brak sredstvo je za rjeavanje problema izopa?enosti, razvrata, poroka i duevnih trauma.
Egipatske novine Ehram su objavile ?lanak pod naslovom Univezirtetska profesorica preporu?uje svojim studentima brak. Naime, radi se o profesorici iz Engleske koja je u svom oprotajnom govoru pred stotinama studenata izjavila povodom opratanja od katedre u 60-oj godini ivota da je dostigla vrhunac uspjeha u ivotu i dala veliki doprinos drutvu. Uivala je veliku popularnost, stekla veliko bogatstvo, obila ?itav svijet, ali nije, nakon svega toga, osjetila istinsku sre?u. Zaboravila je, u svim tim trenucima uspjeha, izobilja, putovanja i rada na univerzitetu, ono to je najbitnije za jednu enu. Zaboravila je na brak, ra?anje djece i trenutke sre?e koju djeca donose. Obuzeo ju je osje?aj da u ivotu nije postigla nita i da je sav uloeni trud nestao poput mjehuri?a pjene koji se odjednom raspre i nestau.Nakon godine ili dvije ljudi ?e zaboraviti na mene i moje uspjehe jer ?e biti zauzeti svojim ivotnim problemima. Me?utim, da sam se udala i zasnovala veliku porodicu, ostavila bih iza sebe trag i ostvarila svoju ulogu u ivotu. Uloga ene je da u?e u bra?nu zajednicu i formira porodicu, jer svaki trud koji se u neto drugo uloi nema zna?aja kao to ima brak. Ja savjetujem svakoj u?enici da razmisli o braku prije nego li po?ne razmiljati poslu i sticanju popularnosti i slave.
?etvrto: Brak je jedini ispravan put za o?uvanje morala i ?ednosti, i za spre?avanje prostitucije i nemorala.
Brakom se kanaliu strasti. Brak predstavlja dozvoljen na?in intimnih odnosa suprunika, a u isto vrijeme brana je pogrenom i zabranjenom na?inu zadovoljavanja strasti.
Allahov Poslanik, s.a.v.s, kae: Dunjaluk je mjesto prolaznog uivanja, a njegovo najve?e blago je ?estita supruga. A u Kuranu Uzvieni kae: A enama vaim s kojima ste imali bra?ne odnose podajte vjen?ane darove njihove kao to je propisano. (En-Nisa, 24)
Ovakav intimni odnos kojim se zadovoljava prirodni nagon kod suprunika na?in je na koji se ostvaruju duevni mir i staloenost koji su neophodni ?ovjeku.
Rjeenje za napetost i duevni nemir nije guenje prirodnog nagona koji ?e na kraju proizvesti eksploziju to ?e unititi pojedince i zajednice, niti je pravi na?in ostavljanje potpune slobode zadovoljavanju strasti bez ikakvih granica i okvira. Jedino ispravno rjeenje je uspostavljanje bra?ne zajednice koja je, ustvari, prirodna veza izme?u mukarca i ene u kojoj se zadovoljavaju intimne potrebe oba bra?na druga. U tome slu?aju veza je prosperitetna i plodonosna, a ne ruila?ka i destruktivna.
Na?in i metod kojim je Allah, d., propisao brak ne suprostavlja se prirodi koju je Allah stvorio u ?ovjeku. On mu je propisao put ?istote i ?ednosti to predstavlja uzdizanje ?ovjeka, njegove li?nosti i osje?anja na visoke stepene moralnosti.
Peto: Brak je jedini ispravan put za upotpunjenje karakteristika mukarca i ene.
Mnoge od navedenih karekteristika ne upotpune se i ne do?u do punog izraaja osim u okrilju bra?ne zajednice. Kao npr: plemenita osje?anja naklonosti jednog bra?nog druga prema drugom, o?inska i maj?inska osje?anja, osje?anja brinosti i simpatije, me?usobno upotpunjavanje suprunika u pravima i obavezama, te odgovornost koju svako od njih preuzima u okviru porodice.
Mnogo je slu?ajeva da mladi ljudi koji su prije braka bili nemarni, razuzdani i nepromiljeni u braku postanu dostojanstveni, staloeni i ozbiljni; postanu ljudi ?vrstog karaktera, spremni da ponesu odgovornost koju nosi bra?ni ivot u odnosu na suprugu i djecu. Oni u braku mijenjaju na?in razmiljanja i spremno donose ivotne odluke.
Rezultat odbacivanja islama i njegovih propisa jeste unitenje porodice i drutva, moralnih vrijednosti, irenje nemorala i bestidnosti u ime slobode na koju se po?inioci tih djela pozivaju.
Vidimo do ?ega je sloboda dovela na Zapadu: spolne bolesti uzele su maha i dostigle zabrinjavaju?i nivo. Neke od njih zavravaju smr?u. Na desetine miliona je zaraenih osoba. Djeca bez roditelja i porodi?ne topline stvarnost su u kojoj ive neislamske sredine, a to je rezultat vanbra?nih, haram odnosa. Njihov broj danas je umnogostru?en i predstavlja veliki teret drutvu. Anarhizam je doprinio guenju duhovnosti i vrlina, a doveo do oboavanja materije i materijalnog i utapanja u tjelesna, neograni?ena uivanja uz iznalaenje puteva i sredstava za udovoljavanje prohtjevima i strastima.
Takva sloboda ustvari je anarhija koja je prijanje narode odvela u zabludu i propast, pa su bili uniteni radi nedjela koja su po?inili. Ista sudbina prijeti narodima i drutvima danas, ako se ne osvijeste i prihvate islam, jer samo je u islamu  spas za ljudski rod.

Autor: Mr. Hamid Indi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP