Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


fantasy_flowerAko pitanje prava ene gledamo s islamskog stanovita, sigurno je da nije puka slu?ajnost da Uzvieni Allah, d.., stvori dvoje, mukarca i enu. Budu?i da je stvoreno dvoje, to nije isto kao jedno (,,a ensko nije kao muko (3,36 ), postoje razlike izme?u dva spola ?ija se realnost ne moe zanijekati u ime bilo kojeg oblika jednakosti. Sigurno je da te razlike nisu samo biolokog karaktera ve? i psiholokog.


Pojava fenimizma u zapadnom svijetu donijela je mnogo nesre?e eni. U Evropi, sve do po?etka 20. stolje?a, ena je bila drasti?no obespravljena. Ako je u predislamskom dobu ena bila tretirana kao ne-ljudsko bi?e ili kao ivotinja, u srednjem vijeku pa i u ve?em periodu novog vijeka ta gledita nisu se bitno promijenila. Me?utim, danas pred kraj 20. Stolje?a, ena, naro?ito u zapadnoevropskim zemljama, dobiva tolika prava da ta prava, ne samo da po?inju ugroavati, nego su duboko nagrizla njenu maj?insku (ensku) prirodu. ena ,,se izborila da bude u potpunosti ravnopravna s mukarcem, misle?i da time dobija status koji joj uistinu pripada.

Budu?i da za nama nije daleko sistem u kojem je prevladavalo marksisti?ko poimanje svijeta, u nastavku teksta vidje?emo kako je rjeavano ,,ensko pitanje u komunisti?kim zemljama. Mnogi komunisti?ki prvaci smatrali su da se emancipacija ene moe posti?i njenim ulaskom, potpuno ravnopravno s mukarcem, u politiku i drutvene poslove. Kao rezultat toga mogli ste u ?ekoj na drumu vidjeti ene koje voze teke teretne kamione, u nekim komunisti?kim zemljama ene su se sputale u rudnike gdje su, rame uz rame, radile s mukarcima, a veoma teke poslove radile su i u fabrikama, zajedno s mukarcima, ena je postala drugarica kojoj su se istovremeno i divili i ismijavali je. Istovremeno, njena djeca i porodica bili su zapostavljeni ili predati u ruke strane osobe, a djeca su bila liena maj?inske ljubavi i bliskosti. Relacije izme?u nje i njenog mua malo-pomalo zahla?ivale su, a nerijetko je igrala i ulogu ljubavnice nekog od nadre?enih joj. To je ,,demokratija koja se odnosi na jednakost polova u socijalizmu.

U kapitalizmu poloaj ene bio je manje nalik poloaju mukarca, ena je imala, unutar porodice, vie tradicionalne privilegovanosti. Me?utim, ena ponovno dovodi sebe u situaciju da bude zloupotrebljavana od strane mukaraca, to je, svakako, ponovo ovisilo o njenoj vezanosti za ku?u i porodicu.

to se ti?e modernog demokratskog svijeta, manje-vie svjedoci smo da se ena sama dobrovoljno dala na koritenje mukarcima, pa ?ak i enama (lezbijstvo) bilo direktno ili indirektno posredstvom medija, televizije i Interneta.
Ukratko ?emo spomenuti najtee posljedice takvog odnosa na  cjelokupno drutvo. Naime, ena je potpalila vatru, u?inila da se zlo razmnoava velikom brzinom, dala poticaj mukarcu da bude njen sau?esnik na tom putu ostavljaju?i, tako sve sveto to joj je Uzvieni Allah, d., dao u amanet. Kada su namnoile te sramotne slasti i uivanja, javila se elja za perverzijama iz kojih se ra?aju monstrumi i ?udovita od ljudi. Te perverzije i nastranosti danas su, vie nego ikada, prisutne da ih je nemogu?e zaustaviti. Zlo ulazi i na velika i na mala vrata. Ono kosi sve, i djecu i odrasle. Seksualno iskoritavanje djece doseglo je zabrinjavaju?e razmjere.


Rani predbra?ni odnosi postali su normalna stvar u svim zapadnoevropskim zemljama. Statistika za period od 1980 do 1991. godine govori da je broj parova koji su odlu?ili ivjeti zajedno nevjen?ano u SAD porastao za 80 posto.

"Ko ?ini zlo bi?e prema njemu kanjen, a ko ?ini dobro, bio mukarac ili ena, a vjernik je, u Dennet ?e, u njemu ?e imati u obilju svega bez ra?una.(40,40)

Stvoritelj koji je stvorio ?ovjeka najbolje zna ta je za ?ovjeka dobro a ta loe. Ako je Uzvieni Allah odredio da se ena vie dri ku?e i porodice, za to sigurno postoje jaki razlozi i velika mudrost.,,Ja zaista znam to vi ne znate, kae Uzvieni Allah. ena u islamu nije ni via ni nia od mukarca, ona je naprosto druga?ija. Da je ista kao i mukarac, zar bi je Allah, d., stvorio? Niti mukarac moe bez ene a niti ena bez mukarca; oni su sudbonosno vezani jedno za drugo. Razlika izme?u ova dva pola nije samo biolokog i anatomskog karaktera, razlike se u psihologiji, temperamentu, osje?anjima Prema tim razli?itim osobinama date su im i razli?ite dunosti.


Islam enu nije liio posla izvan ku?e, niti njenih drutvenih aktivnosti. Ona na to ima pravo, u tome je naro?ito treba podravati ako pokazuje sposobnosti za neke poslove i zvanja. Me?utim, ena najprije mora izvriti obaveze prema ku?i i porodici, dakle, muu i djeci. Tek tada, uz obavezno muevo odobrenje, ena moe da se uklju?i u poslove za koje je sposobna i kvalifikovana, ali, opet, u granicama doputenog sa stanovita erijata.

?injenica je da je Uzvieni Allah, d., kroz kuranske propise i tradiciju Svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, posebno zatitio enu od zloupotreba i nepravdi koje joj prijete od pokvarenih i nebogobojaznih mukaraca. Odgovornosti ene potpuno su iste odgovornostima mukarca kada je u pitanju vjerovanje, ?injenje dobra i zla.

"Nijednom trudbeniku od vas trud njegov ne?u ponititi ni mukarcu niti eni - vi ste jedni od drugih.(3,195)


Autor: Aida Premti? / Zekira Pivi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE