Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

Savjet svojoj vlastitoj djeci


djecicaDjeco moja, znajte da vas ja i vaa majka volimo. Mi vas savjetujemo ovim rije?ima i molimo Allaha d.. da vas ove rije?i prate sve dok ste ivi.

Djeco moja, postoji samo jedan Bog, Allah d.. Sve to postoji pripada Njemu, i On je Pokreta? svega. Samo On je vrijedan oboavanja i sva druga boanstava moraju se izbjegavati. La illahe ilellah, nema drugog boga osim Allaha. On je Mo?ni i Silni, Stvoritelj svih stvari velikih i malih. On je iz ni?ega stvorio sve. On sve zna, ?ak ni list sa drveta ne padne bez Njegovog znanja. Allah d.. zna ta je bilo, ta je sada i ta ?e biti. Allah d.. je Taj Koji sve opskrbljuje. Niko ne moe dobiti ono to On nije odredio.

Allah je er-Rahman er-Rahim ? Milostivi za sve, a posebno je Samilostan prema onima koji su Mu posluni i ne pripisuju Mu nita to On ne zasluuje.

Djeco moja, obavljajte namaz redovno i ponizno. Nita u ivotu nije vanije od vaeg namaza, jer je namaz vaa veza sa Allahom d.. Ako Bog da, ja ?u vas nau?iti ta trebate u?iti iz Kur'ana kada obavljate namaz, u koje vrijeme i drugim pravilima i propisima o namazu. Vi ?ete to nau?ti, tako to ?emo zajedno klanjati, a ja ?u biti iza vas kada odrastete. Ja ?u vas ?esto podsje?ati o vanosti namaza, a to ?e i meni biti podsjetnik. Bit ?e vremena kada ?e vaa vjera oslabiti, a vi ?ete se udaljavati od namaza, tada se brzo vratite Allahu d.. i nadoknadite ono to ste propustili. Molim Allaha d.. za va uspjeh u tome.

Moja djeco, znajte da su bogatstvo, zdravlje i blagostanje odredba Allaha d.. Ako smo prosperitetni sada, trebamo zahvaliti Allahu d.. i veli?ati Ga. Sutra moda ne?emo biti sretni i zadovoljni kao danas, tada trebamo biti strpljivi i jednako zahvaljivati i veli?ati Allaha d.. Imajte povjerenja u Allaha i naporno radite, kao to je radio Boiji Poslanik a.s. Kako bismo sprije?ili siromatvo trebamo dati drugima iz milosti od onoga to nam je Allah d.. podario. Prema majci budite dobri, i troite novac samo na ono to je doputeno.

Pozajmite onima koji od vas trae, i brzo vratite onima kojima dugujete. Trebate biti zadovoljni ako imate malo, i velikoduni sa svojim vikom. Govorite lijepo o Allahovoj milosti prema vama,  i budite dobri prema komijama, rodbini i zajednici. Traite oprost (halal) od onih koje ste uvrijedili ili otetili i pokajte se Allahu.  Ako imate samo jedan obrok, a va komija gladuje, to podijelite napola. Jer to je, djeco moja, put uspjeha i prosperiteta.


Moja djeco, traite znanje i prona?ite na?ine kako da ga primijenite. Saznajte poneto o svemu. Redovno se upoznavajte sa svim naukama koje nas okruuju u ivotu i stvarima na koje nai?ete. Kada pretraujete ono to elite radite to temeljito. Znanje je svjetlo koje osvjetljava va put. Znanje je mo?. Razvijajte ljubav za rjeavanje problema, zadataka iz matematike i volite knjievnost. to vie ?itate to je bolje. Molim Allaha d.. da me poivi da vas pou?im uputama iz Kur'ana ? Svete Istine. Kur'anska poruka je poruka mira, njegove rije?i su svete i pismo koje se potuje. Ja ?u, ako Bog da, ?itati s vama Kur'an, stranicu po stranicu, ajet po ajet, i rije? po rije?. Vi kroz Kur'an morate kreirati pogled na svijet. To ?e vas odvesti na pravi put, na put dobrih osobina i pozitivnog morala. Ograni?enja koja ?ete postavili za sebe i granice koje ?ete utvrditi su iz Kur'ana, a Kur'an je jedina istinita i prava uputa.

Moja djeco, kako rastete shvatit ?ete da ivot nije lagan i da ?e vas Allah d.. ?esto testirati kroz razli?ita iskuenja i probleme. to vie budete ?itali siru ivot Poslanika Muhammeda a.s. i nastojali da slijedite njegovu tradiciju i na?in ivota, bit ?ete otporniji i ja?i u iskuenjima i neda?ama. Jer, bilo koja vrsta iskuenja i problema koja se moete zamisliti, i mi molimo Allaha d. . da nas ne zadesi, Allah d.. je iskuao Poslanika Muhammeda a.s. On je doivio u  63 godine svoga ivota vie nevolja i iskuenja nego cijeli njegov narod. Muhammed a.s. je bio siro?e, udovac, ranjavan u bitkama, nepravedno odobacivan od svog naroda. On je nadivio puno svoje djece i ukopavao svoju unu?ad. Njegov amida, da mu se Allah smiluje, bio je mu?en i njegovo tijelo je masakrirano. Muhammed a.s. bio je oklevetan, izrugivan, potvaran za lai. On, a.s. bio je bio otrovan, kamenovan, mu?en sa svojim drugovima zbog svoje vjere i Poruke koju je prenosio i dostavljao ljudima, a uvijek je bio na putu istine.

Djeco moja, znajte da se vaa vjera u Allaha mora o?itovati kroz va lik i va karakter. Tevhid, vjera u jednog Boga, gradi karakter i pozitivne osobine. Uvijek govorite istinu, ?ak i ako je protiv vas i vaih blinjih. Okrenite pogled od nemorala, pornografije koja se prikazuje na televiziji. Budite moralni i ?isti od bilo kojeg oblika nemorala. Znajte da je va prijatelj vae ogledalo. Slijedite svoje srce. Budite pravedni, blagi i njeni u poslovanju. Kada ste povrije?eni, brzo se oporavite i zahvalite Allahu na poteko?ama koje briu grijehe. Kada ste dobro i sve izgleda mirno, budite oprezni i pripremite se za nova iskuenja.


Kada pogrijeite, pokajte se Allahu i nemojte kriti od nas tako to ?ete nam lagati ili nas obmanjivati. Najbolju lekciju ?ete nau?iti kroz naivno i pogreno prosu?ivanje osobina kod ljudi, to ?e utjecati na vae samopouzdanje, a sve je iz razloga to niste posluali nae savjete, nas roditelja. Ako pogrijeite, mi smo tu. Nita nije tako strano kao to mislite, do?ite do nas i zajedno ?emo prevazi?i i rijeiti probleme. Znajte da ste bra?a i sestre jedni drugima. Ako je neko od vas ponien, to je kao da ste svi ponieni. Zajedno morate ostati kao jedan.

Djeco moja, ako vas neto gurne, gurnite i vi nazad jo ja?e. U ivotu morate uzvratiti udarac. Neka niko ne pomisli da ste slabi zbog vaeg duhovnog unutaranjeg mira. Nau?ite kako pregovarati, voditi dijalog i nalaziti  kompromis kako biste postigli svoj cilj. Nasilje nije rjeenje. Mir ne zna?i krhkost i slabost. Budite ?vrsti, ponizni, ustrajni i spremni za dijalog.

Djeco moja, zapamtite da vas je vaa majka nosila u svom tijelu. Devet mjeseci ona vas je titila i njegovala. Ona vas voli neopisivo tijekom cijelog ivota. Od dana vaeg ro?enja, svakim danom naa ljubav prema vama se pove?ava. Vaa bolest je i naa bolest, va uspjeh je i na uspjeh. Znajte, djeco moja, da mi ne posjedujemo nita na dunjaluku vrijedno kao vi. Volimo vas i dalje ?emo vas voljeti sve dok smo ivi. Na kraju, ako Bog da, i vi ?ete imati svoju djecu, pa se tada sjetite ovog naeg pisma.

Molim Allaha d.. da mi podari ivot, zdravlje i sposobnost da vas podu?im kao to su mene moj babo i mama podu?ili.


Molim Allaha d.. da usadi ljubav u  vaa srca, da koristite ?ovje?anstvo i da budete od pomo?i drugima.
Molim Allaha d.. da vas zatiti i uzdigne Kur'anom ?asnim.

Molim Allaha d.. da pove?a vau nafaku, produi ivot i podari vam sre?u na ovom i na budu?em svijetu.
 
Autor: Yahya Ibrahim
Izvor: muslimmatters.org,  
Preveo s engleskog za AKOS: Adem Nuinovi?, prof.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA NAJMLADJE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...