Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

Djeca su veliki roditeljski emanet - hutba 1.


muderisBra?o i sestre u islamu! Danas 11. evala 1432.H., 09. septembra 2011. godine, u prvoj hutbi govorim na temu Djeca su veliki roditeljski emanet. Za pomenutu temu sam se opredijelio na po?etku nove kolske i studentske godine i u vrijeme neispunjavanja roditeljskih obaveza prema djeci, to neminovno rezultira neposluno?u djece prema roditeljima i naruavanju harmonije u drutvu, jer je dijete koje je neposluno svojim roditeljima neposluno i prema u?iteljima i nastavnicima u koli, prema profesorima na fakultetu, prema pretpostavljenim i saradnicima na poslu i na svakom drugom mjestu i kao takvo je tetan ?lan drutva.

Djeca su bra?o i sestre nai dunjalu?ki ukrasi, koji ispunjavaju nae due i prema njima po islamskim propisima imamo velike obaveze, koje ne smijemo zanemarivati. Djeca su emanet na naim ple?ima, koji moramo u potpunosti ispuniti ako elimo da ivimo u sre?i na ovom i budu?em svijetu i ako elimo da naa djeca budu korisni ?lanovi ire i ue drutvene zajednice.

Kae Allah, subhanehu we teala., u 46. ajetu Sure El-Kehf:

Imetak i sinovi su ukras u ivotu na ovom svijetu, a dobra djela, koja vje?no ostaju, bi?e od Gospodara tvoga bolje nagra?ena i u njih se ?ovjek moe bolje pouzdati.


Prema citiranom ajetu, imeci i djeca su dunjalu?ki ukrasi, a dobra djela su trajna. Na nama je bra?o i sestre da te dunjalu?ke ukrase uz Allahovu, subhanehu we te'ala, pomo? u?inimo ukrasima na obadva svijeta, a to moemo u?initi na na?in to ?emo imetke sticati na dozvoljen na?in i troiti ih na Allahovu, subhanehu we teala, putu, a djecu odgajati da budu iskreni vjernici, koji ?e se natjecati u dobru i koji ?e dobro koje prema njima ?inimo znati cijeniti i uzvratiti na najbolji na?in.

Kae Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu koji biljei imam Ebu Davud:

Prenosi Abdullah ibn Amr ibn El-As, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: Vaa djeca su vaa najbolja opskrba!

A u drugoj predaji koju biljei imam Hakim stoji:

Prenosi Aia, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi we selleme, rekao: Vaa djeca su Allahov poklon vama!

Kada su nam naa djeca najbolja ospkrba i poklon, od Allaha, subhanehu we teala, dobro ih ?uvajmo i budimo zahvalni naem Gospodaru!

Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, nas podu?ava da sa puno ozbiljnosti pazimo na ono to nam je povjereno na ?uvanje, pa u predaji koju biljei imam Buharija stoji:

Prenosi Ibn Omer, radijallahu anhu: "?uo sam Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kada je rekao: "Svi ste vi ?uvari i svi ?ete biti pitani za ono to ?uvate; vo?a (imam) je ?uvar i bi?e pitan za ono to ?uva, mu je ?uvar svoje porodice i bi?e odgovoran za nju, ena je ?uvarica u ku?i svoga mua i odgovorna je za ono to joj je povjereno na ?uvanje i sluga je ?uvar imetka svoga pretpostavljenog i odgovoran je za njegovo ?uvanje."

Da li i mi ispunjavamo preuzete obaveze i ?uvamo li ono za to ?emo biti pitani? Da li nai vladari i imami ispunjavaju svoje obaveze ili vode ra?una samo o svojim pravima i privilegijama? Da li ?uvamo svoje porodice ili smo brigu o njihovu ?uvanju predali ulici i medijima? Da li su nae ene ?obanice u naim ku?ama ili iste vie znaju ta se deava u paniji, Meksiku i Turskoj, nego u vlastitim domovima? Da li pretpostavljeni vode ra?una da ne optere?uju pot?injene vie nego to mogu podnijeti i da li pot?injeni ispunjavaju svoje obaveze?

Svako se dijete rodi u fitri (?istoj vjeri), kao to stoji u slijede?oj Muttefek predaji:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Svako dijete se rodi u fitri (?istoj vjeri), pa ga njegovi roditelji u?ine Jevrejom, Kr?aninom ili vatropoklonikom."

Ro?enje djeteta predstavlja istinsku radost za svakog roditelja. Ta radost se odmah po ro?enju u skladu sa sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, manifestuje kroz u?enju ezana na desno i ikameta na lijevo uho, a potom nadijevanjem lijepog imena.

Ime ima veoma veliki zna?aj, jer ono ozna?ava li?nost i pripadnost vjerskoj i kulturnoj skupini. Vjernik zbog toga mora voditi ra?una o svom imenu i imenu svoga djeteta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, preporu?uje da se izabere lijepo ime novoro?en?etu, pa kae:

Prenosi Ebu Ed-Derda', radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Vi ?ete, na Sudnjem danu, biti prozivani po vaim imenima i po imenima vaih o?eva, pa nadijevajte vaoj djeci lijepa imena!"

Mislili smo da da je vrijeme u kojem su se Bonjaci stidili svojih muslimanskih imena, pa zbog toga svojoj djeci nadijevali neislamska ili me?unarodna imena, davno prolo vrijeme, ali nije tako. I u ovom naem vremenu ima onih koji svojoj djeci nadijevaju nemuslimanska imena, po pjeva?ima, glumcima, fudbalerima, kriminalcima i sli?no, u nadi da ?e na taj na?in biti u trendu i da ?e njihova djeca imati bolju perspektivu. Kakva li runa kompleksa i sramote?!

Sunnet je sedmi dan nakon ro?enja djeteta klanje kurbana; dva za muko dijete, a jedan za ensko dijete, kada se novoro?en?etu brije glava i dijeli sadaka u teini kose u srebru. Sune?enje mukog djeteta je po miljenju ve?ine uleme sunnet, dok ga neka ulema ?ak smatra vadibom.

Kae Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu koji biljei Ed-Dejlemi:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:Odgajajte svoju djecu u znaku tri svojstva: da vole vaeg Poslanika (sallallahu alejhi we sellem), da vole njegovu porodicu i da u?e Kur'an!"

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, nare?uje svome ummetu, da svoju djecu odgajaju na tri principa, koji su temelj zdrave li?nosti, pa budimo od onih koji se odazivaju na naredbe njihova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem!

Bra?o i sestre, budimo pravi roditelji, koji prema svojoj djeci ispunjavaju sve svoje obaveze, poti?imo nau djecu da budu to bolji u?enici i studenti i da prednja?e u dobru i nakon toga se nadajmo njihovoj poslunosti i sre?i na obadva svijeta!

Gospodaru, u?vrsti nas na Tvome putu, sa?uvaj nas iskuenja koja ne moemo podnijeti, o?isti naa srca i jezike od runih misli i govora, u?ini nas od onih koji odgajaju svoju djecu u skladu sa Tvojim propisima, uputi nau djecu i potomke i u?ini ih radostima naih o?iju i srca i u?ini ih prvacima ummeta, oprosti nam grijehe i po?asti nas u dennetima, drutvom poslanika, iskrenih, ehida i dobrih ljudi!

Hatib: Nezim Halilovi? -Muderris

Sarajevo: 11. eval 1432. po H. 09. septembar 2011. godine

Hutba: Damija "Kralj Fahd"Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...