Utorak, MARCH 05, 2024
tekstovi_logo

Izlije?i sve svoje brige namazom


namaz6Zahvala pripada Allahu Gospodaru svih svjetova, lijepa zavrnica pripada bogobojaznima, neka je selam i salevat na pe?ata svih vjerovjesnika i poslanika naeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim.

Zaista je namaz najveli?anstveniji uzrok sre?e, spokojstva, smiraja i umne rastere?enosti. Otuda je najve?e zadovoljstvo i uitak Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nalazio upravo u namazu, a doslovno (kurretu ajn) radost oka je iznad ljubavi i voljenja, jer ne postie se uitak i radost oka sa ljubavlju prema bilo kome, ve? se radost i uitak oka postie ljubavlju prema Najuzvienijem Voljenom a to je Allah Slavljeni i Uzvieni i sve ono to pribliava Njemu. A upravo je namaz ono najveli?anstvenije to pribliava Allahu Uzvienom, i ono najvanije to dui rahatluk donosi i sretnom je ?ini.

Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, ?esto bi govorio Bilalu: O Bilale, rastereti nas, odmori nas, razrahati nas namazom.

(Biljei ga: Ahmed, Ebu Davud, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim).

O tuni ?ovje?e kojeg su brige opteretile, tvoje rastere?enje i rahatluk su u namazu.

O uznemireni insanu kojeg je strah savladao, tvoja sigurnost je u namazu.

O ti ?ovje?e koji tjeskobu u prsima osje?a, tvoja sre?a je u namazu.

Uzvieni Allah kae: Mi dobro znamo da ti je teko u dui zbog onoga to oni govore, zato veli?aj Gospodara svoga i hvali Ga, i seddu obavljaj, i sve dok si iv, gospodaru svome se klanjaj. (Prijevod zna?enja, El-Hidr: 97-99).

Brate moj kako se moe aliti na usamljenost a namaz je najbolji prisni prijatelj.

Kako se moe aliti na samo?u a Allah Uzvieni je sagovornik onome ko Ga spominje, i prisni prijatelj onome ko Ga tiho doziva.

Ima li iko sli?an tebi, dragi brate, ti moe u?i kod Vladara svih vladara u koje god vrijeme eli bez traenja dozvole od bilo koga, za tebe nema zastora niti vratara i straara, i ti si onaj koji odre?uje zavretak i samo trajanje posjete, a vrata su stalno otvorena i nijedno dobro ti nije uskra?eno.

U hadisi kudsijju Uzvieni Allah je rekao: Podijelio sam namaz izme?u mene i moga roba na dva dijela, mome robu pripada sve ono za ta me zamoli.

Pa kada rob kae: Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova.

Allah rekne: Moj rob Mi zahvaljuje.

A kada kae: Milostivom, Samilosnom.

Allah rekne: Moj rob Me pohvaljuje.

A kada kae: Vladaru Dana sudnjega.

Allah rekne: Moj rob Me veli?a.

A kada kae: Samo Tebe oboavamo i samo od Tebe pomo? traimo.

Allah rekne: Ovo je izme?u Mene i moga roba, a mome robu pripada sve ono za to me moli.

A kada kae: Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne na put onih koji su protiv sebe srdbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

Allah rekne: Ovo je mome robu, a mome robu pripada sve ono za to me moli. (Biljei ga Muslim).

Ibn Kajjim rahimehullah, je rekao: Namaz je zadovoljstvo i radost za o?i zaljubljenika na ovom dunjaluku, zbog toga to je u njemu tiho dozivanje Onoga bez koga se zadovoljstvo, spokostvo srca, i duevni smiraj ne mogu na?i osim kod Njega. Uitak sa spominjanjem i veli?anjem njega, poniznost i skruenost pred Njim, pribliavanje Njemu, naro?ito u stanju sedde, a to je stanje najve?e bliskosti roba njegovom Gospodaru u namazu.

U tom smislu su i rije?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: O Bilale, rastereti nas, odmori nas, razrahati nas namazom.

Pa iz toga znamo da je njegovo, sallallahu alehi ve sellem, rastere?enje, odmor i rahatluk bio upravo u namazu, kao to nas je obavijestio da je zadovoljstvo i radost njegova oka tako?er u namazu.

A gdje je sve ovo u odnosu na rije?i onoga koji kae: Mi klanjamo pa se onda odmaramo od namaza! A rahatluk i zadovoljstvo oka istinskog zaljubljenika je u namazu, dok onaj nemarni koji glavu okre?e u tome nikakva udjela nema, naprotiv njemu je namaz ogromna poteko?a, kada ustane da ga klanja on je kao na eravici sve dok ga se ne rijei. Najdrai namaz njemu je najbri i najkra?i, jer on u namazu ne nalazi radost i zadovoljstvo oka, niti spokojstvo i rahatluk srca svoga.1

Namaz kakvog elimo

Namaz kakvog elimo nije namaz kojeg obavljaju mnogi ljudi bez skruenosti, spokostva due, i razmiljanja o njegovim zna?enjima, jer ovakav namaz ne ostavlja nikakva traga na ivot njegovog klanja?a. Cilj namaza jeste veli?anje Onoga koga oboavamo, a Njegovo veli?anje nije mogu?e bez sr?ane prisutnosti u ibadetu. Pojedini ispravni prethodnici kada bi dolo vrijeme namazu lice bi im se od straha promijenilo te bi kazali: Zna te li pred koga elim da stanem? A kada eli da privu?e prisustvo odsutnog srca, isprazni ga od svega to ga zaokuplja koliko god moe.

Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Doista ?ovjek zavri svoj namaz a od njega mu nije upisano osim desetina njegovog namaza, devetina, osmina, sedmina, estina, petina, ?etvrtina, tre?ina, polovina. (Biljei ga Ahmed, Ebu Davud, a Albani ga je dobrim ocijenio).

Pa da li si se ikada upitao cijenjeni brate, ta i koliko ti je upisano od tvog namaza? Naprotiv da li si se ikada upitao da li je tvoj namaz primljen ili nije?

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Prvo za to ?e rob na Sudnjem danu polagati ra?un je namaz, pa ako bude ispravan, ispravna ?e biti i ostala dijela, a ako bude neispravan, i ostala njegova dijela ?e biti neispravna. (Biljei ga Taberani a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim).

Namaz kakav elimo jeste namaz s kojim se primaju dove....

Namaz s kojim se otklonjaju nevolje....

Namaz s kojim milost se sputa...

Namaz s kojim  se belaji i nesre?e potiskuju...

Namaz koji roba pribliava Gospodaru svih stvorenja...

A gdje smo mi u odnosu na takav namaz...?

Namaz u njegovo vrijeme

Rekao je Allah Uzvieni: Vjernicima je propisano da u odre??eno vrijeme molitvu obavljaju. (Prijevod zna?enja, An-Nisa: 103). Tako?er rekao je Uzvieni: A njih smjenie zli potomci, koji molitvu napustie i za po?udama po?oe; oni ?e sigurno zlo pro?i. (Prijevod zna?enja, Merjem: 59).

Pojedini u?enjaci selefa su kazali:to njih ti?e oni namaz nisu potpuno ostavili, ve? su ga odga?ali od njegovog pravog vremena.

Rekao je Uzvieni: Redovno molitvu obavljajte, naro?ito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte. (Prijevod zna?enja, Al-Bekare: 238).

Tako?er Uzvieni je rekao: I namaz obavljaj da bih ti uvijek na umu bio! (Prijevod zna?enja, Taha, 14).

Upitan je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Koje djelo je najvrijednije? Pa je rekao: Namaz u njegovom vremenu. (Mutefekun alejhi).

Prve generacije ovog ummeta, neka je na njih Allahovo zadovoljstvo, veli?anstvenim su smatrali poloaj namaza i najve?u brigu su njemu pridavali, natje?u?i ka damijama kada ih ezan pozove i nastoje?i susti?i po?etni tekbir sa imamom.

Tako je Seid b. Musejjib rekao: Pedeset godina nisam propustio po?etni tekbir sa imamom! Tako?er je rekao: Nisam gledao u potiljak ?ovjeka ve? pedeset godina, tj. Ve? pedeset godina nije klanjao osim u prvom safu.

Vekia b. El-Derah je rekao: El-E'ame skoro sedamdeset godina nije propustio po?etni tekbir!

Ibn Sema'a je rekao: Proveo sam ?etrdeset godina a da nisam propustio po?etni tekbir osim na dan kad mi je majka umrla.1

Ukazivanje posebne po?asti pitanju namaza biva na sljede?i na?in:

1-Brigom i panjom njegovih vremnena i granica.

2-Otkrivanjem i traganjem za njegovim ruknovima, vadibima i upotpunja?ima.

3-urenje ka njemu kada mu vrijeme nastupi.

4-Tuga, kajanje i aljenje prilikom ?injenja propusta u njegovim pravima.

Kao npr. aljenje onoga ko je propustio namaz u dematu, a zna da makar i bio primljen taj njegov pojedina?ni namaz, on je propustio nagradu dvadeset i sedam puta ve?u.

Isto tako ako propusti prvo vrijeme namaza u kojem je zadovljstvo Allaha Uzvienog, ili ako propusti prvi saf. Tako?er proputanje skruenosti u namazu i sr?anog prisustva u njemu pred Uzvienim Gospodarem, to je u stvari dua i srce namaza, jer je namaz bez skruenosti i prisutnosti poput mrtvog tijela u kojem nema due.1

Pripremio: Selmir Hadi?, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O pohvalosti nošenja košulje
      Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila je košulja.” Ebu Davud i Tirmizi,...
  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...