Utorak, MARCH 28, 2023
tekstovi_logo


kuran1Jedina ena spomenuta po imenu u Kuranu je Merjem r.a, Isaova a.s majka. Me?utim, ovo nikako ne predstavlja inferiornost ene u Islamu, kako se to ponekad tuma?i od strane manje informisanih, nego Kuran ina?e ne spominje vlastita imena osoba spomenutih u Kuranu, osim imena poslanika ili ako se eli naglasiti neki erijatski propis, kao to je primjer Zejda r.a. Njegovo ime se spominje radi objanjenja erijatskog propisa: I poto je Zejd s njom ivio i od nje se razveo, Mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi ustru?avali vie da se ene enama posinaka svojih kad se oni od njih razvedu. (Kuran -Sura El-Ahzab, 37 ajet). Vano je razumjeti da je Kuran knjiga prava, zakona i propisa koja spominje i navodi doga?aje i kazivanja iz prolosti radi uspostavljanja i razumijevanja erijata, tako da vlastita imena ljudi ili ena su irelevantna. ene se u Kuranu spominju po njihovim familijama, to je bila tradicija tadanje arapske kulture, osim jednog izuzetka Merjem r.a.

Merjem r.a. je jedina ena spomenuta po svome vlastitom imenu i prema objanjenu poznatog islamskog u?enjaka iz Kordove, Ibn Hazma kao i nekolicine drugih u?enjaka, njeno ime je spomenuto u Kuranu zato to je bila vjerovjesnik. Svoje miljenje potkrepljuju razgovorom koji su s njom vodili meleki: I kada meleki rekoe: O Merjema, tebe je Allah odabrao i ?istom stvorio, i boljom od svih ena na svijetu u?inio. (Kuran-Sura Ali Imran, 42 ajet) On smatra i da je i majka Musaova, a.s., bila vjerovjesnik, a kao dokaz navodi ajet: I Mi objavismo Musaovoj majci: Doji ga, a kad se uplai za njegov ivot, baci ga u rijeku (Kuran-Sura El-Kasas, 7 ajet). Ibn Hazm smatra da su svi kojima je objava dolazila i sa kojima su meleki razgovarali vjerovjesnici, ali su samo mukarci bivali zadueni poslanstvom kojeg su morali dostaviti i objasniti svojim narodima. Me?utim, apsolutna ve?ina islamskih u?enjaka ipak je zauzela stav da je poslanstvo i vjerovjesnitvo Allah, d.., davao samo mukarcima i kao dokaz navode ajet: A Mi smo i prije tebe samo mukarce slali (kao poslanike) kojima smo objave objavljivali. (Kuran-Sura Jusuf, 109 ajet).

Kuran govori o enama i objanjava propise koji se ti?u ena. Govori o enama kada nam kazuje o li?nostima kao to su kraljica od Sabe, Merjema r.a , Merjemina majka, Musaova majka Govori o enama kada objanjava propise koji se ti?u nasljedstva, bra?nog ivota, razvoda Kuran tako?er, spominje dobre i negativne primjere ena. ene indirektno spomenute u Kuranu se uglavnom spominju u kontekstu doga?aja vezanih za mukarce. One se rijetko prou?avaju samostalno kako bi saznali kakvu pouku ili poruku nam Allah s.w.t upu?uje kroz primjere ovih ena. Njihova imena naj?e?e saznajemo preko hadisa i isralijata. ene koje se indirektno spominju u Kuranu su sljede?e:

Hava r.a. prva ena na zemlji i spomenuta je u Kuranu kao Ademova supruga. u slede?em ajetu A ti, o Ademe, i ena tvoja u Dennetu stanujte i odakle god ho?ete jedite, samo se ovom drvetu ne pribliujte, da se prema sebi ne ogrijeite! I ejtan im po?e bajati Gospodar va vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili. I zaklinjae im se, Ja sam vam, zaista, savjetnik iskreni! A kad oni ono drvo okusie, stidna mjesta njihova im se ukazae. Zar vam to drvo nisam zabranio?! zovnu ih Gospodar njihov Oni rekoe, Gospodaru na, sami smo sebi krivi i ako nam Ti ne oprosti i ne smiluje nam se, sigurno ?emo biti izgubljeni. (Kuran-Sura Al-Araf:19-25 ajet).

Sara r.a. ena Ibrahima a.s. i majka Ishaka a.s se spomenuta je u Kuranu kao ena njegova u sljede?em ajetu: A ena njegova stajae tu, i Mi je obradovasmo Ishakom, a poslije Ishaka Jakubom, i ona se osmjehnu. Jadna ja!, re?e, zar da rodim ovako stara, a i moj mu je star. Ovo je zaista neto neobi?no! Zar se ?udi Allahovoj mo?i?, rekoe oni, Allahova milost i Njegovi blagoslovi su na vama, obitelji vjerovjesni?koj. On je dostojan hvale i On je plemenit! (Kuran -Sura Hud, 69-73 ajet).

Hadera r.a. supruga Ibrahima a.s i majka Ismaila a.s.u Kuranu se spominje u ovom ajetu: Gospodaru moj, u?ini ovaj grad bezbjednim Gospodaru na, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se nita ne sije, kod Tvoga ?asnoga hrama, da bi, Gospodaru na, molitvu obavljali; zato u?ini da srca nekih ljudi ?eznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. (Kuran sura Ibrahim, 35.-37 ajet)

Zulejha r.a ena egipatskog kralja koja je volila i zavodila Jusufa a.s. Kuran je spominje u suri Jusuf: Hodi, Sa?uvaj Boe!, uzviknu on, vlasnik me moj lijepo pazi; a oni koji dobro uzvrate zlim ne?e nikad uspjeti. I ona je bila poeljela njega, a i on bi nju poelio da od Gospodara svoga nije opomenu ugledao, tako bi, da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on uistinu bio Na iskreni rob. (Kuran Sura Jusuf, 23-24 ajet).

Eukabid r.a. Musa a.s majka i spomenuta je u Kuranu u sljede?em ajetu: I Mi nadahnusmo Musaovu majku: Doji ga, a kad se uplai za njegov ivot, baci ga u rijeku, i ne strahuj i ne tuguj, Mi ?emo ti ga, doista, vratiti i poslanikom ga u?initi. (Kuran -Sura El-Kasas, 7 ajet.)

Asija r.a. ena faraona i spomenuta je u Kuranu u sljede?em ajetu: A onima koji vjeruju Allah kao pouku navodi enu faraonovu, kad je rekla: Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe ku?u u dennetu i spasi me od faraona i mu?enja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog! (Kuran -Sura Et-Tahrim, 11 ajet).

Safura r.a. ena Musa a.s i indirektno je spomenuta je u Kuranu u sljede?em ajetu O, o?e moj, re?e jedna od njih uzmi ga u najam, najbolje da unajmi snana i pouzdana. (Kuran sura Al-Qasas, 26 ajet)

Belkisa r.a. kraljica od Sabe i spomenuta je u Kuranu sljede?em ajetu: I kad ona do?e, bi joj re?eno: Je li ovakav prijestol tvoj? Kao da je on!, uzviknu ona. A nama je prije nego njoj dato znanje, i mi smo muslimani. A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona, mimo Allaha, klanjala, jer je ona narodu nevjerni?kom pripadala. U?i u dvoranu!, bi joj re?eno. I kad ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadie haljinu uz noge svoje. Ova je dvorana ugla?anim staklom poplo?ana!, re?e on. Gospodaru moj,, uzviknu ona, ja sam se prema sebi ogrijeila i u drutvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, Gospodaru svjetova! (Kuran Sura An- Naml:42-44 ajet).

Merjem bint Imran r.a majka Isaa a.s i nesumnjivo najcjenjenija ena u Islamu. Jedina ena po vlastitom imenu spomenuta u Kuranu, u kojem postoji cijela sura nazvana po njoj. Poslanik a.s ju je spomenuo kao jednu od ?etiri najbolje ene koje ?e prve u?i u Dennet. U Kuranu se izme?u ostalih ajeta spominje i u ovom: I kada meleki rekoe: O Merjema, tebe je Allah odabrao i ?istom stvorio, i boljom od svih ena na svijetu u?inio. (Kuran -Sura Ali Imran, 42 ajet)

Aia bint Abdullah r.a Majka vjernika, jedna od ena Boijeg Poslanika, k?erka provg halife Ebu Bekra i jedna od naju?enijih ena u Islamu. Jedan od munafika toga vremena , Abdullah bin Ubejj bin Ebi Selul je izmislio potvoru na Majku vjernika kako je u?inila blud sa Safvan bin Muattal es-Sulemi. Ova potvora se brzo rairila u Medini. U prvo vrijeme Aia r.s i nije znala za nju. Me?utim, ova la je bila doprla do svih Aia, r.a., je danju-no?u plakala i upu?ivala dove Allahu Uzvienom. U?ila je ajet iz Kurana: - i ja se ne?u jadati, od Allaha ja traim pomo? protiv ovoga to vi iznosite. (Kuran Sura: Jusuf, 18 ajet) Me?u vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas; ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bi?e kanjen prema grijehu koji je zasluio, a onoga od njih koji je to najvie ?inio, ?eka patnja velika. (Kuran Sura: En-Nur, 11 ajet).

Zejneb bint Dah r.a Majka vjernika, jedna od ena Boijeg Poslanika je provo bila udata za oslobo?enim robom i usvojenim sinom Boijeg Poslanika a.s Zejd ibn Harisa. Njih dvoje su se kasnije razveli i kako u Islamu nema usvajanja, objavljen ajet kojim se Poslaniku a.s nalae da oeni Zejnebu i time dokine predislamska praksa da se ne smije eniti enom posinka- nakon to se on rastavi sa svojom enom: Uzvieni Allah d. sljede?im ajetom dokida tu praksu I poto je Zejd s njom ivio i od nje se razveo, Mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi ustru?avali vie da se ene enama posinaka svojih kad se oni od njih razvedu. (Kuran -Sura El-Ahzab, 37 ajet).

ena Nuhova a.s U Kuranu se spominje kao ena Nuha ona zajedno za enom Luta a.s je spomenuta u negativnom kontekstu u Kuranu. Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju enu Nuhovu i enu Lutovu: bile su udate za dva ?estita roba Naa, pa su ih prevarile, i njih dvojica im ne?e nita mo?i kod Allaha pomo?i, i re?i ?e se: Ulazite vas dvije u vatru, sa onima koji ulaze! (Kuran Sura: At-Tahrim, 10 ajet)

ena Luta a.s Ona je tako?er opisana u Kuranu kao ena nevjernik i u braku s Poslanikom LUT a.s samo ?emo svu Lutovu ?eljad (tj. Njegove sljedbenike p.p.) spasiti, osim ene njegove, ona ?e, odlu?ili smo, sa ostalima kaznu iskusiti. (Kuran- Sura el-Hidr, 59-60 ajet.)

Ummu Demila El-Avra. Ebu Lehebova ena, amide Boijeg Poslanika, a.s i jednog od naje?ih neprijatelja Boijeg Poslanika a.s. Spomenuta je u Kuranu u suri 111- Plamen u petom ajetu) i ena njegova koja spletkari;. o vratu njenu bit ?e ue od li?ine usukan ( Kuran Sura Lahab, 4-5 ajet)

Ovo je lista ena koje su direktno ili indirektno spomenute u ?asnom Kuranu. Vano je jo napomenuti da je nekoliko ena bilo direktan uzrok objavljivanja ajeta. Jedan od primjera je primjer Ummu Seleme r.a. koja je bila povod objavljivanju ajeta: Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslunim mukarcima i poslunim enama, i iskrenim mukarcima i iskrenim enama, i strpljivim mukarcima i strpljivim enama, i poniznim mukarcima i poniznim enama, i mukarcima koji dijele zekat i enama koje dijele zekat i mukarcima koji poste i enama koje poste, i mukarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i enama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i mukarcima koji ?esto spominju Allaha i enama koje ?esto spominju Allaha, Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. (Kuran Sura El-Ahzab, 35 ajet) jer je pitala zato se Kuran obra?a mukarcima bez spominjanja ena. Uzvieni Allah d, objavljuje ovaj ajet kao odgovor na njeno pitanje.

Drugi primjer je primjer Havle bintu Salebe r.a. koja je dola Poslaniku a.s, pa se poalila na svoga mua (?ovjek koji je rekao svojoj ene: Ti si mi kao le?a moje majke,.. rije?i koje su koristili arapi prije Islama), rije?ima: Allahov Poslani?e, on je moju mladost potroio. U svojoj utrobi sam mu zaredom nosila djecu sve dok nisam zala u godine, a ra?anje djece prestalo, da bi mi onda rekao: Ti si mi kao le?a moje majke. Allahu, ja se Tebi na njega alim. Nije mnogo prolo, a Dibril a.s do?e sa ovim ajetima: Allah je ?uo rije?i one koja se s tobom o muu svome raspravljala. (Kuran sure El-Mudadele 1 ajet).

InaAllah, u sljede?em dijelu ?u malo opirnije pisati o svakoj od ovih ena, kako bi se malo bolje upoznali sa enama koje su direktno, indirektno spomenute u Kuranu ili bile sebeb objave pojedinih kuranskih ajeta ili propisa.

Pie: Aia PurakAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA