Nedjelja, FEBRUARY 25, 2024
tekstovi_logo

Primjeri ljubavi ashaba, radijallahu anhum, prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem


muhammed_1Bra?o i sestre u islamu, danas 25. rebilu-l-evvela 1433.H., 17. februara 2012.g., hutbu sam naslovio sa Primjeri ljubavi ashaba, radijallahu anhum, prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

elja mi je da iz nekoliko lijepih primjera istinske ljubavi ashaba, radijallahu anhum, prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, budemo potaknuti i na nau snaniju i iskreniju ljubav prema njemu, sallallahu alejhi ve sellem, te da se potrudimo da ga ispravno slijedimo u njegovom sunnetu.

Podsje?am sebe i vas na dio 6. ajeta Sure Al-Ahzab:

?????????? ??????? ???????????????? ???? ??????????? ????????????? ??????????????...

Poslanik je pre?i mu'minima od njih samih sebi, a njegove supruge su njihove majke...

A u hadisu koji biljei imam Buharija, stoji:

???? ?????? ???? ??????? ????? ?????? ????? ????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ????????? ?????: "??? ???????? ?????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ???? ???????? ??????????? ?????????? ???????????" (???????)

Prenosi Enes ibn Malik, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Niko od vas ne?e biti pravi mu'min, dok mu ne budem drai od djece, roditelja i svih ljudi! (Buharija)

Ashabi, ta najbolja i najiskrenija generacija muslimana, koja je islam u?ila od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vrijeme sputanja Objave, generacija koja je imala ?ast da se drui sa Allahovim miljenikom, Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, i u njegovo vrijeme se rtvuje imecima i ivotima na Allahovu, delle e'nuhu, putu pokazala je najvii stupanj ljubavi prema Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.

- Ebu Bekr Es-Siddik, radijallahu anhu, nakon prihvatanja islama, u vrijeme kada je da'wa bila u tajnosti, javno poziva Kurejije u islam. Murici ga napadoe i teko povrijedie, tako da su mu polomili nos i sav je bio krvav. Njegovo pleme ga izvu?e i u nesvjesnom stanju ga unesoe u njegovu ku?u. Kada je doao svijesti, odmah upita: "ta je sa Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem? Je li on dobro?" Njegov narod ga prekori, jer pita za Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a i sam je bio u kriti?nom stanju. Na njegovo pitanje, oni nisu odgovarali, a on je bio uporan, pa njegova majka re?e: "Tako mi Boga, ne znamo nita za tvog druga Muhammeda." Re?e: "Moja majko, molim te da ode kod Ummu Demile, pa nju pitaj za Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem!" Ummu Demila je bila muslimanka, pa kada je majka Ebu Bekra, radijallahu anhu, upitala za Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, iz ljubavi prema njemu i straha da mu se neto ne desi, odgovorila je: "Ne poznajem ni Muhammeda, niti Ebu Bekra." Potom je upita: "Ho?e li da po?em sa tobom?" Odgovori Ebu Bekrova majka: Da." Pa je s' njome otila do Ebu Bekra, radijallahu anhu, koji je bio u tekom stanju. Kada ga ugleda, povika: "Oni koji su ti ovo uradili su razvratnici. Molim Allaha da ih kazni." Upita je Ebu Bekr, radijallahu anhu: "ta je sa Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem?" Re?e: "Tvoja majka slua." Re?e: "Ne?e ona iriti pri?u." Re?e: "On je dobro i u ku?i je Erkamovoj." Re?e: "Ne?u okusiti hranu, niti ?u se napiti vode, dok ne do?em do Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To je bio iman tog velikog ashaba, Ebu Bekra Es-Siddika, radijallahu anhu, kasnije prvog halife Hulefair-raidina ?iji iman je bio ja?i od imana svih ashaba.

- Kada su Kurejije zarobili i doveli na mjesto vjeanja ashaba Hubejba ibn Adija, radijallahu anhu, on im re?e: Dozvolite mi da klanjam dva rekata! Kada je Hubejb, radijallahu anhu, klanjao namaz, re?e im: Da se nisam bojao da ?ete pomisliti da se bojim smrti, due bih klanjao. Onda je rekao: Allahu, pobroj sve ovdje prisutne, uniti ih sve do jednog i nikog od njih ne potedi! Poto sam mu?en kao musliman, svejedno mi je na koji na?in ?u umrijeti u ime Allaha, jer ovo je u Njegovo ime. Ako On, subhanehu ve te'ala, eli On ?e blagosloviti odsje?ene udove moga tijela. Prije nego su Hubejba, radijallahu anhu, objesili jedan od kurejijskih vo?a mu pri?e i re?e: Da li bi volio da je sada Muhammed na tvome mjestu, a da si ti zdrav i siguran me?u svojom porodicom? Hubejb, radijallahu anhu, re?e: Tako mi Allaha, ne bih volio da i mali trn ubode Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u zamjenu da sam ja me?u svojom porodicom i sinovima i da uivam sve bogatstvo i zdravlje ovoga svijeta. Pa su ga objesili i tako je Hubejb ibn Adij, radijallahu anhu, prvi koji je u praksu uveo klanjanje dva rekata prije pogubljenja.

- Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Sevbana, radijallahu nahu, oslobodio ropstva, prepustio mu je na volju da ostane kod njega ili da ide sa babom i ro?acima, koji su doli po njega, u Jemen. On je odabarao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U predaji koju biljei imam Begavi stoji: Sevban, radijallahu anhu, oslobo?eni rob Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji ga je puno volio, jednoga dana je doao kod Allahovog Poslanika, sallallahu alajehi ve sellem, potpuno blijed. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga upita: "Sevbane, jesi li to bolestan?" Re?e: "Allahov Poslani?e, dobro sam i nisam bolestan, ve? te nisam vidio, a kada te ne vidim, mnogo mi nedostaje. Sada sam potpuno miran. Ali, kada se sjetim Ahireta, bojim se da te ne?u vidjeti, poto ?e ti biti sa Allahovim poslanicima, alejhimus-selam, a ako ja u?em u Dennet, bi?u na stepenu niem od tvoga, a ako ne u?em u Dennet, nikada te ne?u ni vidjeti." Nakon toga su objavljeni 69.  i 70. ajet Sure An-Nisa':

????? ?????? ??????? ???????????? ??????????? ???? ????????? ???????? ??????? ????????? ????? ????????????? ???????????????? ????????????? ??????????????? ???????? ?????????? ????????(69) ?????? ????????? ???? ??????? ??????? ????????? ????????(70)

Oni koji su pokorni Allahu i Poslaniku bi?e u drutvu poslanika, iskrenih, ehida i dobrih, kojima je Allah milost Svoju darovao, a dobro li je to drutvo!(69) To je Allahova blagodat, a dovoljno je to to Allah sve zna.(70)

- Jedna ena iz plemena Benu Dirar na Uhudu je izgubila babu, brata i supruga. Kada su joj to saoptili, ona upita: A ta je sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem? Rekoe: On je dobro, majko i onako kako ti voli da je. Re?e:Pokaite mi ga da ga vidim! Oni ga joj pokazae, a ona ugledavi ga, uzviknu: Svaki je gubitak mimo tebe Allahov Poslanile, bezna?ajan. Kolika li je to bila samo ljubav!? Ova ena je svojim gestom pokazala da joj je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, doista bio drai od svega pa ?ak i od babe, brata i supruga.

-Talha ibn Ubejdullah, radijallahu anhu, je nakon bitke na Uhudu dobio nadimak ivi ehid. Historijski izvori biljee da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u bici na Uhudu u jednom trenutku ostao sam u okruenju Murika, sa svega jedanaest ashaba. Brane?i Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njih deset je postiglo ehadet, a Talha ibn Ubejdullah, radijallahu anhu, je na kraju ostao sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Kada su murici bili sigurni da ?e ubiti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, hrabri Talha, radijallahu anhu, im se odupire i odbija napade, tite?i svojim tijelom, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tom prilikom je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, izbijen zub i ranjen je u ?elo i usnu, lice mu je bilo krvavo, a bio je veoma umoran i iscrpljen.  Kae Ebu Bekr Es-Siddik, radijallahu anhu: Kada smo prili Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da mu pomognemo, naredio nam je da to prvo u?inimo Talhi, radijallahu anhu, koji je tom prilikom zadobio sedamdeset i devet rana sabljama, kopljima i strijelama. Kad smo mu prili, nali smo ga u jarku, bez svijesti, a ruka mu je bila odsje?ena. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je poslije imao obi?aj kazati: Ko eli da vidi ehida koji hoda po Zemlji, neka gleda Talhu bin Ubejdullaha! A Ebu Bekr Es-Siddik, radijallahu anhu, je kada bi neko spomenuo Uhud, obi?no kazao: Taj dan je Talhin dan.

Nakon to se Medinom proirila vijest o smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ustao je Bilal ibn Rebbah, radijallahu anhu, prvi muezzin u islamu da prou?i ezan i time izvri svoju dunost, kojom ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaduio. I zapo?eo je ezan, ali kada je vidio da u mihrabu nema Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, okrenu se prema njegovoj ku?i, iz koje on nije izlazio, pa osjeti veliku prazninu i samo?u, jer ostade bez svoga u?itelja, vo?e i Poslanika, pa kako da dovri ezan? Nekako je prou?io prvi dio ezana, ali kada do?e do rije?i ''Ehedu enne Muhammeden resulullah (Svjedo?im da je Muhammed Alahov Poslanik)'', u njemu nestade daha i ne mogae prou?iti vie ni rije?i. Zajeca, a u pla? briznue i svi prisutni ashabi. Bolje re?i, plakala je ?itava Medina. Bilal, radijallahu anhu, se u pla?u baci na zemlju i ostade na njoj leati. Kako da bude muezzin, a nema njegova imama? Bilal, radijallahu anhu, re?e da nakon Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, smrti ne?e i ne moe vie u?iti ezan. Upita ga Ebu Bekr Es-Siddik, radijallahu anhu: ''Pa ko ?e nam onda u?iti ezan?'' Bilal, radijallahu anhu, mu re?e da sebi na?u drugog muezzina. Tako utihnu Bilalov, radijallahu anhu, ezan u Medini.

Bra?o i sestre, ovo je samo malo djeli? iz bogate historije islama, koji svjedo?i veliku ljubav ashaba, radijallahu anhum, prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Zato i mi budimo istinski sljedbenici sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, volimo ga kako su ga voljeli njegovi ashabi i natje?imo se u dobru!

Molim Allaha, delle e'nuhu, da nas u?vrsti na putu islama, da nas u?ini od onih koji istinski vole Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da pomogne naoj bra?i u Palestini, Avganistanu, Iraku, Siriji, Jemenu, Egiptu i na svakom mjestu gdje su ugroena njihova prava, da nas ne iskua sa nasiljem nasilnih vladara i sa onim to ne moemo podnijeti, da se smiluje naim roditeljima, da nau djecu u?ini radostima naih o?iju i srca i prvacima ummeta, da nam bude milostiv na Sudnjemdanu i da nas u dennetu po?asti drutvom poslanika, iskrenih, ehida i dobrih ljudi!

Sarajevo: 25. rebiu-l-evvel 1433.H.                                                  Hutba: Damija Kralj Fahd

17. februar 2012.g.                                                                         Nezim Halilovi?  Muderris

?? ?????????? ?????????? ?? ???????? ???????!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • O pohvalosti nošenja košulje
      Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila je košulja.” Ebu Davud i Tirmizi,...
  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...