Nedjelja, MARCH 03, 2024
tekstovi_logo

Deset razloga da ne udarite svoje dijete


childrens3?esto poseemo za udarcima jer ne znamo ta drugo u?initi u napadima bijesa. Ispadi bijesa znak su da roditelj ne zna ta radi, da je tako frustriran da ne moe jasno razmiljati i (ili) da roditelj ima problema sa kontrolisanjem bijesa i svog ponaanja. Pa kako ?e onda podu?iti dijete ispravnom ponaanju?! Djeca najvie, pogotovo mla?e dobi, u?e oponaanjem. Mi smo mu primjer rjeenja za ivotne probleme.

Kako se mi nosimo sa frustracijama i kako reagujemo na njih ostavlja dubok uticaj na nau djecu. Iako vjerski dozvoljeno, ali ne i preporu?eno, udaranje kao oblik kanjavanja treba da bude zadnja opcija, kada nita drugo ne upali, i svakako ne treba da bude odgovor u afektu nego dobro promiljena i kontrolisana kazna. Udaranje odnosno fizi?ko kanjavanje ostavlja duboke psihi?ke posljedice na dijete (naalost nekad i fizi?ke pa govorimo o zlostavljanju a ne o kanjavanju) pa bi prije nego pristupimo takvom vidu odgoja trebali da dobro razmislimo. Ja navodim samo neke razloge zato ne udariti dijete, zato je bolje potraiti alternativu:

1. Udarcima dijete u?ite udarati: djeca vole oponaati, pogoto ljude koje vole i potuju. Doivljavaju kao ispravno sve to oni ?ine. Trebamo uvijek imati na umu da mi odgajamo ne?ijeg supruga ili enu, oca ili majku. Iste disciplinske mjere koje mi provodimo s njima i oni ?e, u ve?ini slu?ajeva, provoditi na svojoj djeci i blinjima. Istraivanja su pokazala da djeca iz porodica u kojima se udaralo koriste agresiju za rjeavanje sukoba kad odrastu.

2. Udarcima se umanjuje djetetova vrijednost: da bi se dijete dobro ponaalo ono se mora i osje?ati dobro. Djetetova slika o sebi po?iva na tome kako smatra da ga drugi, uz roditelje, doivljavaju. Batine zbog razbijene ?ae izraz su nae ljutnje a dijete to shvata kao poruku:Mama je ljuta na mene, ?aa je vrijednija od mene. Dijete u?i ali ne ono to vi mislite. Ono u?i da zasluuje batine jer je loe. A loe dijete se i ponaa loe pa nas to tjera u za?arani krug.

3. Udarcima se umanjuje roditeljska vrijednost: roditelji koji kontroliraju djecu udarcima ili ih na druge na?ine zlostavljaju ?esto se i sami osje?aju manje vrijednima jer u dubini due nisu zadovoljni na?inom sprovo?enja discipline. Osje?aju se bespomo?ni. ?esrto ?e udariti dijete iz o?laja jer ne znaju ta bi drugo u?inili, no osje?aju se jo bespomo?nijima kad primjete da to nema u?inka. Udaranjem sedobiva bitka, ali ne i rat. Biti osoba sa autoritetom zna?i da vam se vjeruje i da vas se potuje, a ne da se od vas strahuje. Trajni autoritet se ne moe temeljiti na strahu. Poslanikov sunnet nam je i vie nego dobar primjer za to.

4.Udarci mogu dovesti do zlostavljanja: kanjavanje se moe poja?ati. Opasnost fizi?kog kanjavanja je prije svega u tome to vam se moe u?initi da je vrijeme za ja?e oruje: dlan posne aka, iba postane kai, smotuljak novina postane drvena kaika Ono to je po?elo kao bezazleno pretvara se ,?esto, u zlostavljanje djeteta. Roditelji koji su programirani da lupaju po guzi po?inju prelaziti na ja?e kazne. Prije svega zato to nisu nau?ili alternativna rjeenja.

5. Udarci ne popravljaju ponaanje: puno puta smo ?uli: to ga vie udaram a on sve gori! Zna?i, udaranjem se dje?ije ponaanje ne popravlja, nego pogorava. Osnova za promicanje dobrog ponaanja je da dijete koje se osje?a dobro i prema kojem se postupa dobro i samo ?e se ponaati dobro. Udaranje potkopava taj princim. Dijete koje dobije batine osje?a se loe i to pokazuje svojim ponaanjem. Vie batina = loije ponaanje. Mi elimo da dijete zna da je napravilo loe (a ne da je ono loe), da mu bude ao zbog toga ali da i dalje vjeruje da je osoba koja vrijedi.

6. Udarci ne proizlaze iz sunneta: ne koristite sunnet i hadis o tjeranju djeteta na namaz pa makar i udaranjem kao izgovor. Hadis se odnosi na namaz a ne na svakodnevne ivotne situacije. Osim toga, da li ste igdje pro?itali da je Poslanik, salallahu alejhi we selem, udario dijete!? Nije!!! Koristi je sve druge odgojne metode da bi odgojio, i preodgojio, najbolji narod na svijetu svoje ashabe. Slijedimo Poslanikov, salallahu alejhi we selem, sunnet!!!

7. Udarci poti?u ljutnju: i kod djece i kod roditelja. Djeca doivljavaju fizi?ku kaznu kao nepravdu. Vjerovatnije je da ?e se pobuniti protiv udaranja nego protiv neke druge tehnike odgoja. Zbog osje?aja nepravde dolazi do razvoja osje?aja ponienja. Kad kazna ponizi djecu ona se ili povuku ili pobune. Dok se moe ?initi da se dijete boji ponoviti ponaanje zbog udaranja, vjerovatnije je da se zapravo boji onog koji udara. Najbolji na?in da se suzdrimo od impulsa udaranja je da u sebe ugradimo dva uvjerenja:1.ne?emo udarati djecu 2. disciplinirat ?emo ih

8. Udarci prizivaju runa osje?anja: ljudi se prisje?aju traumati?nih doga?aja vie nego ugodnih. Udarci ostavljaju utisak i na tijelo i na duu. Neugodno sje?anje na udarce moe blokirati ugodna sje?anja.

9. Udarci imaju loe dugoro?ne posljedice: istraivanja su pokazala da udaranje moe ostaviti dubblje i dugotrajnjije oiljke od bride?eg crvenila na guzi. Istraivanja su pokazala da djeca koja su fizi?ki kanjavana/zlostavljana, postaju manje drutvena, fizi?ko nasilje postaje za njih prihva?ena norma kada postanu tinejderi, pokazuju vie psihi?kih smetnji, slabije napreduju u koli, ?esto udaraju svoje potomke i bra?ne drugove, itd. Dokazi protiv udaraca preovladavaju. Stotine istraivanja dovela su do zaklju?aka: -to se dijete vie fizi?ki kanjava, postat ?e agresivnije -to se djecu vie udara ve?a je vjerovatno?a da ?e i ona udarati svoju kad jednom postanu roditelji, a agresiju mogu prenijeti i na bra?ne drugove -udarci siju sjeme kasnijeg nasilnog ponaanja -udarci nisu u?inkoviti

10. Udarci nisu u?inkoviti: udaranje nema dobar u?inak ni na duu ni na tijelo, ni na dijete ni na roditelja a ni na drutvo. Udaranje ne promi?e lijepo ponaanje, stvara udaljenost izme?u djece i roditelja i pridonosi nasilju u drutvu. Ako udaranje nije na?in, trebamo traiti alternative. Probajte u mnogobrojnim knjigama koje se nude na tritu na?i rjeenje, nau?ite nove na?ine discipliniranja djeteta i razmislite malo bolje o sunnetu i prije svega o Kuranskim porukama.

Zaista, razgovor, razgovor i sve ostalo dolaze prije batine. Molim Allaha d.. da nam pomogne u tekom zadatku odgajanja ummeta i da nas uputi na pravi put, i na djela s kojima ?e biti zadovoljan i od kojih ?emo imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Amin!!!

(akos.ba/n-um.com)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA

  • O pohvalosti nošenja košulje
      Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila je košulja.” Ebu Davud i Tirmizi,...
  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...