Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


dzenaza2Bra?o i sestre u islamu! Danas 20. dumade-l-uhra 1433. H, 11. maja 2012. godine, hutbu sam naslovio sa Razmiljamo li o kaburima - naim slijede?im ku?ama. Na po?etku hutbe podsje?am sebe i vas na Suru Et-Tekasur (Nadmetanje), u kojoj Allah, subhanehu ve teala, kae: Zaokuplja vas nastojanje da to imu?niji budete,(1) sve dok kabure ne naselite!(2) A ne valja tako, sazna?ete svakako!(3) I jo jednom, ne valja tako, sazna?ete svakako!(4) Ne valja tako, neka znate pouzdano,(5) dehennem ?ete vidjeti jasno!(6) I jo jednom, doista ?e te ga vidjeti o?igledno!(7) Zatim ?ete toga Dana za sladak ivot biti pitani sigurno!(8)

Bra?o i sestre, Allah, subhanehu ve te'ala, nas u citiranoj Suri podsje?a na ljudsku slabost koja se ogleda u me?usobnom nadmetanju ljudi u pogledu broja djece i gomilanja imetaka, te da to traje sve dok ne nastanimo kabure, tj. dok ne umremo. Potom nam na Gospodar potvr?uje tri puta da tako (kako ljudi ?ine) ne valja, te da ?e oni koji robuju dunjaluku zasigurno vidjeti dehennem i da ?e ljudi biti pitani za lagodan dunjalu?ki ivot.

Brate i sestro, razmiljamo li o trenutku kada ?e nam u kratku, davno zapisanu posjetu do?i nenajavljeni gost, koji dolazi po zadatku, a ne da sa nama sijeli, ogovara i prenosi tu?e rije?i, gost ispred kojeg ne moemo zaklju?ati vrata i pogasiti svjetla, kako bi pomislio da nas nema kod ku?e; to je Azrail, Melek smrti, koji ima zadatak da ta?no u trenutku koji je propisan i?upa nau duu iz naeg tijela, razmiljamo li o tome trenutku u kojem ?e nae tijelo bez due postati nepomi?no, bespomo?no i beskorisno, kada ?e nas prisutni okrenuti prema Kibli, a mi ni rije?i ne?emo mo?i kazati, razmiljamo li o ?asu kada ?e najblie pokopno drutvo nas preuzeti i odvesti u gasulhanu, kada ?e nas gasali kupati, ne vode?i ra?una o tome da voda bude na odgovaraju?oj temperaturi, kada ?emo pored raznih odijela koja ostadoe u naim ormarima i regalima dobiti odijelo skrojeno od obi?nog ifona, kada ?e nas  postaviti na tabut, skovan od obi?ne jelovine, irine i duine tamam prema naim tijelima, a samo prije dan ili nekoliko dana smo se vozili u klimatiziranim modernim vozilima i jo uz to neki od nas imali voza?e, kada ?e nas postaviti na mejta i klanjati nam denazu, kada ?e nas ure?i nositi do kabura, nae privremene ku?e, do Dana proivljenja, kada ?e iznad nas postaviti obi?ne daske, kao krov, bez izolacije i crijepa ili lima, kada ?e na nas bacati zemlju i kamenje, a nakon toga se svi razi?i da nastave ivjeti ostatak svoga dunjalu?kog ivota, a nas ostaviti same, razmiljamo li o dolaska dva meleka da nas u kaburu ispitaju, a nakon ispita da uivamo ili ne dao Allah patimo do Sudnjega dana?! Sve su to situacije o kojima svi mi, bra?o i sestre trebamo razmiljati i za ta stanja se pripremati!

Prenosi se da je Rebia ibn Hejsem, pripremaju?i se za prvu kabursku no?, iskopao kabur u svojoj ku?i i  kad god bi osjetio da mu je srce otvrdlo i zaboravilo na smrt, legao bi u kabur i zamiljao kao da je umro. Zatim bi se kajao i molio da se vrati na dunjaluk, u?e?i ajete:

Kada nekom od njih smrt do?e, on uzvikne: Gospodaru moj, povrati me,(99) da uradim kakvo dobro u onome to sam ostavio(100) (Suretu El-Muminun)

A onda je sam sebi odgovarao: Eto, vratio si se, Rebia! Onda bi ustrajavao u ibadetu i dobrim djelima.

Hasan El-Basri je jedne prilike pratio denazu i kad su doli do mezarja, sjeo je pored otvorenog kabura u koji je trebao biti ukopan umrli kojeg su nosili, pa je rekao: Stvar (dunjalu?ki ivot) koja se ovako zavrava, u osnovi je bezvrijedna i tako je treba doivljavati, a stvar koja po?inje ovim (tj. smrt) zasluuje svaku panju i strah od onoga to ?e ona na kraju donijeti!

I nai dobri preci, nae dede i babe su bili svjesni nitavnosti dunjaluka, pa su u ranijoj ivotnoj dobi, tj. u tridesetim ili ?etrdesetim godinama ivota, dok su jo bili u snazi za sebe pripremali hrastove naslone, koje su drali na tavanu, da se dobro isue i da su spremni za denaze, kako se porodica oko toga ne bi zahmetlila i imali su u ku?i bar jedne ?efine, koje su nerijetko posu?ivali onima kojima zatrebaju!

Omer ibn Abdul-Aziz je u jednom svom obra?anju kazao: ?ovje?e, kad pro?e pored kabura, pozovi one koji su u njima, ako ti se mogu odazvati i zastani malo pored njih i vidi kako su blizu jedni drugih! Zatim, upitaj one me?u njima koji su na dunjaluku bili bogati, ta je ostalo od njihovog bogatstva! Upitaj ih ta se desilo sa njihovim jezicima kojima su govorili i sa o?ima kojima su uivali u gledanju dunjalu?kih blagodati! Upitaj ih o njenim koama na njihovim tijelima, ta su s njima uradili crvi ispod njihovih ?efina! Crvi su im pojeli jezike, unakazili lica, unitili ljepotu i rastavili udove jedne od drugih. Sami su ostali u ku?i u kojoj su no?i i dani isti.

Prenosi se da je Osman ibn Affan, radijallahu anhu, kada bi stao pored ne?ijeg kabura, toliko plakao da bi mu se brada natopila suzama, pa su mu prisutni govorili: ?udno je to, kad ti se spomenu dennet i dehennem, ti ne pla?e, a kada vidi kabur, ti pla?e? Odgovorio je: Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Kabur je prva ahiretska stanica, i ako se ?ovjek tu spasi, onda je ono to nakon toga slijedi sve lake, a ako se tu ne spasi, onda je ono to slijedi sve tee.

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: "Dok su jedne no?i sjedili Ebu Bekr i Omer, priao im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao: ta vas je ovdje dovelo? Rekoe: Tako nam Onoga Koji te je s istinom poslao, iz naih ku?a nas nije istjeralo nita drugo do glad. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, re?e: Tako mi Onoga Koji me je s istinom poslao, ni mene nije nita drugo istjeralo. Odatle su zajedno otili do ku?e jednog ensarije ?ija ih je ena do?ekala. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita: Gdje ti je mu? Odgovorila je da je otiao da im potrai pitke vode. Utom se ?ovjek pojavi nose?i mjeinu sa vodom, nazva im selam i re?e: Dobro doli! Zar je Allahovog roba mogao posjetiti neko odabraniji nego to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji me je posjetio danas? Objesivi mjeinu sa vodom za odsje?enu granu palme, otiao je i donio im grozd hurmi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga upita: Zato ih nisi pootkidao? Re?e: Htio sam da ih proberete sami. Zatim je uzeo no, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Nemoj da bi zaklao muzaru! On im zakla brav?e, pa im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada su zavrili sa jelom, rekao: Za ovo ?ete, na Sudnjem danu, biti pitani. Iz vaih ku?a vas je istjerala glad i niste se u njih ponovno vratili dok ovo niste dobili. Ovo spada u blagodati. (Muslim)

Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, kae da rije?i Allaha, subhanehu ve teala: zatim ?ete toga dana o blagodatima biti pitani sigurno!, zna?e: "Sladak ivot, tj. blagodati su zdravo tijelo, ui i o?i. Allah ?e Svoje robove pitati u to su ih koristili, iako to On bolje zna od njih samih." Na to se misli pod rije?ima Allaha, delle enuhu: "...i sluh, vid i razum, za sve to ?e se, uistinu odgovarati."

Bra?o i sestre, ne dozvolimo da nas dunjaluk zavara i da ne dao Allah postanemo robovi dunjaluka i njegovi hamali, ve? budimo od onih koji dunjaluk koriste s mjerom i na Allahovu, delle enuhu, putu za nae dobro na obadva svijeta, ispunjavajmo sve islamske obaveze, a posebno obavezu namaza, jer bez namaza nema pravog mumina, ispunjavajmo sve preuzete obaveze i natje?imo se u dobru!

Molim Allaha, delle enuhu, da nas u?vrsti na putu islama i u?ini Svojim iskrenim robovima, ne robovima dunjaluka i prokletog ejtana, da ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u?ini onima koji ?e uspostavljati red i sprje?avati nered na Zemlji, da obespravljene ljude, a posebno nau bra?u u Siriji spasi zuluma zulum?ara, da nas sa?uva iskuenja koja ne moemo podnijeti, da nas u?ini istinskom bra?om, koja ?e jedni drugima pratati i upu?ivati iskrene dove za popravljanje naeg stanja i pratanje grijeha, da nau djecu i potomke u?ini radostima naih o?iju i srca i prvacima ummeta, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas u obe?anim dennetima po?asti drutvom poslanika, iskrenih, ehida i dobrih ljudi!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...