Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo


muderisBra?o i sestre u islamu! Danas 11. redeba 1433. H, 01. Juna 2012. godine, hutbu sam naslovio sa Gdje su due u Berzahu. Na po?etku ove hutbe, podsje?am sebe i vas na hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji biljei imam Ebu Davud, u kojem nas onaj koji je poslan kao milost svjetovima podu?ava da se Allahu, subhanehu ve te'ala, nakon posljednjeg teehuda utje?emo od ?etiri stvari:  Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada neko od vas zavri teehud (zadnje sjedenje u namazu) neka trai uto?ite kod Allaha od ?etvoro: dehennemske vatre, kaburskog azaba, iskuenja ivota i smrti i zla Mesiha Deddala. (Ebu Davud)

Zapamtimo bra?o i sestre ove rije?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i preto?imo ih u praksu!

Ibn Redeb spominje predaju od Hilala ibn Jesafa koji je rekao: Sjedili smo s Kabom kada je doao Ibn Abas, pa je rekao Kabu: Ja sam shvatio sve to je u Kuranu osim ?etiri rije?i, pa me obavijesti o njihovom zna?enju. Zatim ga je upitao o zna?enju rije?i siddin i illijjun, a Kab je odgovorio: Illijjun je sedmo nebo na kojem su due vjernika, a siddin je sedmi sloj zemlje i tu su due nevjernika.

to se ti?e Allahovih poslanika, alejhimus-selam, nema nikakve sumnje da su njihove due kod Allaha, na najuzvienijem mjestu, u Illijjunu. U vjerodostojnim predajama zabiljeeno je da su posljednje rije?i Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na smrtnoj postelji bile: ?????????? ?????????? U uzvieno drutvo! To je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovio nekoliko puta prije nego je preselio na Ahiret.

to se ti?e dua ehida, one su u dennetu, o ?emu svjedo?e slijede?e dvije predaje: Mesruk pripovijeda: Pitali smo Abdullaha ibn Mesuda o zna?enju ajeta: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su ubijeni na Allahovu putu! Ne, oni su ivi i opskrbljeni su kod Gospodara svoga! Pa je rekao: Pitali smo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome, pa je rekao: Njihove due su kao zelene ptice koje slobodno lete u kojem ho?e dennetu, a potom se vra?aju u kandilje, koji su oka?eni o Ar. Dok su u takvom stanju, tvoj Gospodar ih promatra i kae: Traite ta poelite! Kau: ta jo da traimo kad imamo mogu?nost da letimo po dennetima kuda elimo? Kada vide da ih ne?e pustiti dok neto ne zatrae, re?i ?e: Molimo te da nam vrati due u naa tijela, da budemo ubijeni na Tvome putu!Kada vidi da ne?e traiti nita drugo, ostavi?e ih! (Ibn Madde)

U drugoj predaji stoji: Prenosi Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu: Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Kada su vaa bra?a pogo?ena (pali kao ehidi) na Uhudu, Allah im je due nastanio u utrobe zelenih ptica, koje su dole na dennetske rijeke i jele od dennetskih plodova, pa su se vratile u kandilje od zlata, koji su oka?eni u hladu Ara. Kada su nali najljepu hranu i pi?e i najljepe drutvo, rekli su: Ko ?e nau bra?u obavijestiti das mo ivi, u dennetu i da smo opskrbljeni, kako ne bi oklijevali u dihad i kako u ratu ne bi bili slabi? Pa je Allah, subhanehu ve teala, rekao: Ja ?u ih obavijestiti o vama! Pa je Allah objavio: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su ubijeni na Allahovu putu! Ne, oni su ivi i opskrbljeni su kod Gospodara svoga,(169) radosni zbog onoga to im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se jo nisu pridruili, za koje nikakva straha ne?e biti i koji ni za ?im ne?e tugovati;(170) radova?e se Allahovoj nagradi i milosti i tome to Allah ne?e dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici.(171) (Suretu Alu Imran: 169. - 171.) (Ebu Davud)

to se ti?e ostalih muslimana, oni se dijele u dvije kategorije: a) muslimani koji nisu zadueni vjerskim obavezama (tj. djeca) i b) oni koji su zadueni vjerskim obavezama (punoljetni). Kada je rije? o djeci, ve?ina u?enjaka smatra da su due djece u dennetu, to potvr?uju mnogi hadisi.

Kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji biljei imam Buharija, govore?i o nagradi za roditelje koji budu iskuani smr?u svoje maloljetne djece: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kome umre troje maloljetne djece, Allah ?e ga uvesti u dennet iz Svoje milosti prema njima! (Buharija)

to se ti?e punoljetnih muslimana, mnogi kuranski ajeti potvr?uju da su i njihove due nakon smrti u dennetu. Tako u 26. i 27. ajetu sure Ja-Sin, stoji:

I re?i ?e se: U?i u dennet! a on ?e re?i: Kamo sre?e da narod moj zna,(26) zato mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!(27)

Vjernik kojeg su nevjernici ubili, jer je prihvatio poziv poslanika koji se spominju u suri Ja-Sin, rekao je ovo neposredno nakon ubistva, to je jasan dokaz da je njegova dua nastanila dennet.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas podu?ava da due nevjernika bivaju kanjavanje u kaburu, to potvr?uje predaja koju biljei imam Nesaija: Prenosi Aia, radijallahu anha: Dole su mi dvije stare Jevrejke iz Medine, pa su mi rekle: Stanovnici kabura se kanjavaju u svojim kaburima! Ja sam to porekla i nisam eljela da im povjerujem, pa su one otile. Potom je kod mene doao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam mu rekla: Allahov Poslani?e, dvije stare Jevrejke iz Medine su rekle: Stanovnici kabura se kanjavaju u svojim kaburima! Re?e: Istinu su kazale! Uistinu se oni kanjavaju kaznom koju ?uju sve ivotinje! Pa nisam vidjela da je klanjao namaz, a da nije traio zatitu od kaburskog azaba! (Nesaija)

Bra?o i sestre, pripremajmo se za smrt, Berzah, proivljenje, Sudnji dan i ina-Allah vje?no uivanje u dennetima, koji su nam obe?ani! Ispunjavajmo sve islamske obaveze, a posebno obavezu namaza, jer bez namaza nema pravog mumina, ispunjavajmo sve na sebe preuzete obaveze, jer ?emo i za njih biti pitani na Sudnjem danu i natje?imo se u dobru!

Molim Allaha, delle enuhu, da nas u?vrsti na putu islama, da obespravljene ljude, a posebno nau bra?u u Siriji spasi zuluma zulum?ara i da im skoru pobjedu, da nau djecu i potomke u?ini radostima naih o?iju i srca i prvacima ummeta, da nam smrtni ?as u?ini lahkim, da nam ivot u Berzahu u?ini ugodnim i punim uitaka, sve do Sudnjega dana, da nam na Sudnjem danu oprosti grijehe, sakrije nae sramote i ukabuli dobra djela i da nas u obe?anim dennetima obraduje drutvom poslanika, iskrenih, ehida i dobrih ljudi!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...