Četvrtak, Svibanj 23, 2024
kuran

Kako je sabran Kur'an


KURAN_3Pie: Ummu Mu'az Smajlovi?, prof.

Plemeniti Kur`an je Allahova objava Njegovom poslaniku Muhammedu,salallahu alejhi we sellem. Sa?uvan je od svake izmjene i promjene jer se Allah, subhanehu ve te`ala, obavezao da ?e ga sa?uvati rekavi:

"?????? ?????? ?????????? ????????? ???????? ???? ????????????"

Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ?emo Mi nad njim bdjeti! (Prijevod zna?enja Al-Hidr,9)

Skupljanje  Kur`ana u vrijeme Poslanika, salallahu alejhi we sellem, bilo je na dva na?ina.

Prvi od njih je Skupljanje u prsima sa pam?enjem Kur`ana i njegovim ponavljanjem. Muslimanskom ummetu je Allah dao prednost nad ostalim ummetima sa ovom posebno?u koju drugi ummeti nisu imali, jer su oni i prije islama pamtili pjesme, rodoslovlja i mnogi od njih su pamtili pjesme koje su bile objeene na zidovima Kabe iako su te pjesme bile jezi?ki izraajne  i teko su se pamtile. Kada je objavljen Kur`an ashabi, Allah bio zadovoljan s njima, su pourili sa pam?enjem Allahovih ajeta tako da su mnogi ashabi nau?ili Kur`an napamet jo za Poslanikova, salallahu alejhi we sellem,ivota. Njihovu posve?enost pam?enju Kur`ana najbolje oslikava doga?aj koji se desio na bunaru Me`une kada je ubijeno sedamdeset hafiza (Ovaj doga?aj se desio ?etvrte hidretske godine) i isto toliko u bitci na Jemami  nakon Poslanikove, salallahu alejhi we sellem, smrti. Ashabi, Allah bio zadovoljan s njima, su danono?no u?ili Kur`an. Glas u?a?a Allahove knjige bio je poput glasa p?ela u konici. Od Ebu Musa el-E`arije se prenosi da je  Poslanik, salallahu alejhi we sellem, rekao:"Ja poznajem glasove druine el-Earija po u?enju Kur`ana kada nastupi no? i poznajem njihove ku?e po no?i po u?enju Kur`ana  iako nisam vidio gdje se nalaze njihove ku?e po danu(Buhari i Muslim)

Drugi: Skupljanje u redovima a to je bilo pisanjem i klesanjem. Poslanik, salallahu alejhi we sellem, bi kada god bi mu se neto od Kur`ana objavilo naredio da se to zapie, kako bi se sa?uvalo i dodatno dokumentovalo i kako bi zapisani redovi potpomogli zapam?enom u prsima. Pisari objave Allahovog poslanika, salallahu alejhi we sellem, bili su sva ?etvorica pravednih halifa, Zejd ibn Sabit, Ubejj ibn Ka`b, Mu`az ibn Debel, Muavija ibn Ebi Sufjan i drugi plemeniti ashabi, Allah bio zadovoljan s njima. Abdullah ibn Mesud i Ubejj ibn K`ab i jo neki ashabi  zapisivali su sebi ono to se objavi od Kur`ana u Mushaf. Katade nam od Enesa, radijallahu anhuma, prenosi da je rekao:"?etvorica su sabrala Kur`an u vrijeme Vjerovjesnika, salallahu alejhi we sellem, i svi su bili Ensarije: Moj otac, Mu`az ibn Debel, Ebu Zejd i Zejd ibn Sabit. Rekao sam Enesu:"Ko je Ebu Zejd"? Rekao je:"Jedan od mojih amida"(Buhari, Muslim)

Tako da je napamet nau?enim i pisanjem zajedno sabran Kur`an u vrijeme Poslanika, salallahu alejhi we sellem. U vrijeme Poslanika, salallahu alejhi we sellem, Kur`an nije  sabran u jedan Mushaf, ono to je objavljivano tokom dana ili no?i zapisivano je  jer Kur`an kompletan nije objavljen odjednom, kao to su i neki ajeti derogirani ili su pojedini ajeti objavljivani kasnije ali je njihov poredak u ranijim surama kao to se i sama objava Kur`ana  upotpunila pri kraju Poslanikovog, salallahu alejhi we sellem, ivota pa je bilo teko da se sve sabere od Kur`ana u jedan Mushaf koji nam je danas poznat.

Nastavit ?e se inallah....Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...