Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


hidzab3Draga sestro, moja draga sestrice koja nisi pokrivena a tvoje srce ?ezne za maramom, ne tuguj. Daleko od toga da ?u ti re?i da marama nije farz, ili da ?u ti re?i kako to i nije tako velik grijeh niti da ima i gorih insana na ovoj planeti Zemlji; naprotiv, pokrivanje je farz i za enu je jedna od najljepih i najodabranijih Boijih zapovijedi. Me?utim, ne?u ti govoriti o tome jer svaka ena ima razlog zato nije pokrivena; neke to ne ele i vie vole prolaznost dunjaluka, ele proivjeti ili ele da se za njima mukarci okre?u, nekima roditelji i porodica brane i onemogu?avaju taj korak, druge je strah da ?e ih prijatelji odbaciti, a opet neke imaju uslove ali nemaju hrabrosti ili oklijevaju. S druge strane, neke sestre su pokrivene ali ne cijene maramu kako bi trebalo, dok druge prave ruglo od simbola muslimanke. Samo Allah zna ta je u srcima, samo Onaj Koji srca preokre?e kako eli, Koji zna kakav je ?iji nijjet i hvaljen neka je On, koji ?e nam ra?un najpravednije svesti.

elim ti govoriti o tome ta da radi dok ?eka svoj hidab. Piem ti, jer sam kao i ti, nekada bila otkrivena i nisam imala snage da u?inim ta elim, no uspjela sam prona?i svoj put i elim ti savjetovati, kako bi i ti uspjela. Kako da krene prema hidabu?

Prije svega, ako ve? nisi, mora spoznati da marama jeste farz, da je ona dio mudrosti Allahove i da On najbolje zna u ?emu je hajr, i vjeruj mi da je neto najljepe to moe poeljeti za sebe. elim ti savjetovati ta da radi u me?uvremenu, ako se eli pokriti, a iz nekog razloga misli da to jo ne moe u?initi i da nema dovoljno snage ili uslova ?

Prvo, nemoj o?ajavati. ejtan eli da o?ajavanjem te zavara, kako bi mislila da ti nema pomo?i i jo vie udalji od hidaba. Allah je Milostivi, Samilosni, On koji je pun ljubavi, Onaj koji nas voli vie nego to majka voli svoje dijete, Onaj koji je podario jedan dio Svoje milosti dinnima, ljudima, ivotinjama i insektima, pa se tom milo?u paze i samilosni su jedni prema drugima, a devedeset i devet je ostavio kojima ?e se smilovati Svojim robovima na Sudnjem danu. O?ajavanje je Allah strogo zabranio: O robovi Moji koji ste se prema sebi ogrijeili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah ce, sigurno, sve grijehe oprostiti. Odmah sada, pokaj se za svoje dosadanje grijehe i odlu?i da ?e se promijeniti i postati bolja, Allah se vie obraduje pokajanju Svoga roba, koji se pokaje, prije nego to bi to u?inio neko kada bi putovao na devi kroz pustinju i ona mu pobjegne, a na njoj mu sva hrana i voda, pa je dugo trai i, izgubivi nadu da ?e je prona?i, legne u hlad jednoga drveta da se odmori, i u takvom stanju o?aja, odjedanput, ugleda svoju devu u neposrednoj blizini kako mirno stoji, te odmah sko?i i uhvati je za povodac, pa od silne radosti, uzvikne: Boe moj, Ti si moj rob, a je sam Tvoj gospodar!, pogreno se izrazivi od silne radosti. On je na Gospodar, Blagi, Pravedni, i uistinu je Allah uz miljenje svoga roba o Njemu. Umjesto to ?e o?ajavati i plakati od nemo?i, potrudi se da radi djela kojima ?e se Njemu pribliiti i zasluiti da ti On da snagu i olaka put do hidaba.

Prije svega ukloni ono to Allah nikome ne?e oprostiti, izbrii svako djelo koje je irk, skriveni irk ili je sumnjivo odnosno vodi prema irku i moli Allaha da te spasi od toga. Skloni se to bre moe od gatanja i proricanja, horoskopa, kucanja u drvo i sli?nih praznovjerja, oponaanja drugih religija bilo u kontekstu vjerovanja ili praznika, oboavanja, traenja pomo?i, nafake i upu?ivanje dove bilo kojem ivom bi?u, pretvaranja pred drugim ljudima, svega to vodi u irk !! O Milostivi, sa?uvaj nas od irka.

Drugo, namaz, namaz, namaz! Zna li da ?e prvo biti pitana za svoj namaz, za stub tvoje vjere, za ono na to nas je Poslanik na smrtnoj postelji upozoravao? Prije svega, kakvo je tvoje znanje o namazu i namaskim fazovima, vadibima, sunnetima? Da li klanja na vrijeme ili preska?e i odlae namaz, da li se trudi upotpuniti svoj namaz i u?initi ga svojim najboljim djelom, onim ?ime ?e se otkupiti na Sudnjem danu jer nam je Poslanik a.s rekao da ako namaz bude ispravan, bit ?e ispravna i ostala djela, a ako on bude neispravan, bit ?e neispravna i ostala djela. Da li uiva klanjati namaz ili klanja jer ti je nare?eno? Ostavlja li posao, fakultet, kolu da bi otila i klanjala namaz? Kako ?e sa hidabom a bez namaza na Sudnji dan? Prakticira li sunnete koje je Poslanik a.s radio? Upotpunjava li svoj abdest koji je klju? namaza? Razmisli malo o ovim pitanjima! Ako si makar na neke odgovorila sa ne, vrati se na po?etak i u?i o svojoj vjeri, u?i u ime Gospodara svoga, koji te stvorio od ugruka! Samo neznalice misle da sve znaju i da su sposobni davati fetve za sve. Popravi svoj namaz, i upotpuni ga da bude onakav kako ga je klanjao najbolji ?ovjek na ovom dunjaluku, Muhammed s.a.v.s, u?ini svoj namaz djelom koje ?e te spasiti na Sudnjem danu.

Tre?e, o?isti svoje srce. Poslanik a.s kae : Djela se vrjednuju prema nijjetima. Kakvi su tvoji nijjeti i ?ije zadovoljstvo trai, Gospodara svih svjetova ili zadovoljstvo ljudi? Da li u tvom srcu ima zlobe, zavisti, podmuklosti ; da li u osobi trai dobre osobine ili joj odmah uo?i i najsitnije mane? Pogledaj malo svoju svakodnevnicu, razmisli koliko zapravo ima islama u tvojim navikama. Jedan ejh je rekao, ti si podanik onoga na to prvo pomisli ujutro i pred spavanje; ako pomisli na to koliko ?e ste?i novca, ili ta ?e obu?i, zna?i da je to tvoj ivotni cilj. No ako ujutro pomisli Zadovoljna sam da mi Allah bude Gospodar, islam vjera a Muhammed poslanik, ako uve?er u?i dove pred spavanje, tek onda ?e po?eti osje?ati islam u srcu. Ako osje?a mrnju prema bratu ili sestri muslimanu, kako o?ekuje da ?e upotpuniti svoju vjeru i dobiti olakanje od Allaha, a Poslanik a.s kae Ne?ete u?i u Dennet sve dok ne budete vjerovali, a ne?ete vjerovati ako se ne budete voljeli.? Jedan od na?ina za ?i?enje svog srca i due je udaljavanje od loeg drutva. Toliko stvari bi ti htjela uraditi i o silnim temama razgovarati, ali ne moe jer ti je stalo ta ?e re?i to drutvo, koje je ionako zabludjelo i skrenulo s puta, a Allahova zemlja je prostrana i toliko pokornih sestara ima, ?ije ?e ti prisustvo pove?avati iman i eljet ?e da si poput njih. Potrai ih! Da si sama, bolje ti je nego u drutvu koje ?e te odvra?ati od sje?anja na Allaha i s kojima ?e gubiti vrijeme na bespotrebnim kahvama po gradu, a da ne govorim o grijenom govoru koji prlja srce. I svaki put kada se odvai na neko djelo, loe drutvo ?e te sputavati, dok ?e u dobrom, islamskom okruenju dobiti podrku i radost.

Da li si zadovoljna svojim ahlakom? Uistinu Allah swt kae da nema nita tee na mizanu od lijepog morala, i da ?ovjek lijepog morala moe dosegnuti stepen posta?a i onoga ko no?i provodi u namazu. A kakav je tvoj ahlak? Istrai kako reaguje u tekim situacijama, da li si strpljiva, kako se ponaa prema onima koji ti nanesu zlo? Postoje li sestre prema kojima si se ogrijeila, ili se inati, ili im nisi neto halalila, vara li ljude, da li uznemirava osobe oko sebe svojim jezikom? Da li uvijek prvo gleda sebe ? Prona?i mjesta na kojima ?e iskazati svoje lijepo ponaanje. Da li govori rune rije?i u srdbi, a Poslanik as. je toliko upozoravao na pogubnost srdbe? Jesi li milostiva prema starijima, brine li se o svojim komijama, pomae li muslimanima, jer Allah pomae Svome robu onoliko koliko on pomae svome bratu muslimanu.  Da li si se ikada nasmijeila prema sestri muslimanki, bez interesa, jer uistinu,  i osmijeh je sadaka. Sljede?i put kada bude u drutvu, pogledaj kako te do?ekaju i kako se prema tebi ophode. Jednom sam ?ula lijepu izjavu: ?ovjek ima onakve osobine kakve je u stanju probuditi kod drugog ?ovjeka kada ga susretne.

A posebno, posebno, posebno naglaavam odnos prema roditeljima! Zna li da je Dennet ispod maj?inih nogu? Ti eli staviti maramu da bi bila pokorna Allahu i da bi ula u Dennet, a ne trai ga uop?e na tako bliskom mjestu? Svakako da je hidab farz svake muslimanke, a Allah ?e oprostiti, osim irka, ta On eli; ali budi svjesna da su roditelji vrata Denneta i nemoj ih sama sebi zatvoriti. A tek majka! Kada si bila malena i nejaka, tvoja majka nije spavala da bi tebe pazila, presvla?ila, hranila; kada je trebala birati izme?u tebe i sebe, uvijek je birala tebe, promijenila je svoj ivot da bi stvorila tebi to bolje uvjete za ivot. Boj se Allaha i ?ini roditeljima dobro?instvo, bilo da im se ne suprotstavlja, bilo da im ?ini hizmet, od ?i?enja ku?e, pravljenja ru?ka, kahve, do?ekivanja roditelja kada do?e umoran s posla. Koliko puta ti je bilo mrsko ustati od kompjutera, da vidi zato te majka ili otac dozivaju iz druge sobe? Moda je taj poziv bio banalan, bezazlen, ali svako djelo koje u?ini njima, pa makar im pro?itala ?lanak u novinama kada im vid oslabi, s nijjetom da stekne Allahovo zadovoljstvo, meleci piu u tvoju knjigu ! ?ak iako su oni glavni razlog zato ti nema maramu na glavi, ?ini im dobro?instvo i udovoljavaj im ta god ele, a nije u sukobu s islamom. Zamisli da se inaAllah pokrije i s ponosom nosi maramu, a na Sudnjem danu, u svojoj knjizi na?e neposlunost roditeljima, suze majke zbog toga to se nisi kolovala, to si vikala na nju, to je nikad nisi zagrlila, dovu majke protiv tebe jer joj nisi pomagala u ku?anskim poslovima !!!! SubhanAllah, da nas Allah sa?uva!

Kakav je tvoj odnos prema Kuranu i zikru? eli da ti Allah olaka pokrivanje i pomogne ti, a kakav je tvoj odnos prema Njemu? Da li si ikada pro?itala prevod zna?enja Kurana i vidjela ta to tvoj Gospodar eli od tebe? Allah eli da vam olaka a ne da poteko?e imate. Zna li u?iti u Kuranu, arapsko pismo? Ako ne zna, odmah sada po?ni ili zamoli nekoga da te nau?i, jer Allah ima svoje odabranike i prijatelje me?u ljudima, to su oni sretnici, koji u?e Kuran i ive po njemu. Vjeruj mi, da je Allahova knjiga ?udotvorna, ona lije?i srce, prua uto?ite u trenucima kada tuguje, prua ti mudrost da spozna ta je dobro a ta zlo. Kada za to do?e vrijeme, Kuran ?e postati tvoje glavno uto?ite, prolje?e tvoga srca i izvor snage za stavljanje marame. Svaki put kad uzme Kuran u ruke, budi svjesna da se Onaj ?ije zadovoljstvo trai- tada obra?a li?no tebi. A koliko ?esto zikri? Vjerovatno zna neke hadise o vrijednosti zikra, a koliko si puta zaista sjela na svoje omiljeno mjesto u ku?i i izgovarala Subhanallah- slavljen neka je Allah, La ilahe illallah- Nema drugog boga osim Allaha, Nema snage ni mo?i do Allaha- la havle ve la kuvvete illa billah ? Jesi li ikada osjetila slast i sre?u kada kae hvala Allahu na svakom stanju ? Svima nama je cilj na samrtnoj postelji re?i La ilahe illallah, ali razmisli malo, kada pie neto bitno i ispadne ti olovka- ta prvo kae? E joj ili neto gore? Ako u tako bezazlenoj situaciji ne moe re?i bismillah i podi?i olovku, kako da kae najbitniju izjavu jedne muminke u najbitnijem trenutku ivota, kada te ejtan najja?e napada?

Na?ini pribliavanja Allahu swt su neiscrpni, a sve navedene stvari po?inju i zavise samo od tebe. Niko te ne moe natjerati da bude neljubazna ako ti to ne eli, ili sprije?iti da se nasmije sestri muslimanki i niko ti ne moe zabraniti da na?e sat vremena dnevno, pa makar kriom, da pro?ita stranicu iz Kurana. Ako si pronala mnogo loih stvari u svom ponaanju i zabrinula se, vrati se na prvo to sam rekla: Ne o?ajavaj. Tek kada dostigne dno i kroz suze spozna da si samo mrvica na dunjaluku, prolazni i grijeni putnik, koji u potpunosti ovisi o Svemo?nom i Mudrom, tek ?e se tada po?eti penjati u visine imana. Posljednje to ?u ti savjetovati je dova- najja?e oruje vjernika. Zamisli da ima ljubaznog prijatelja koji ?e ti ispuniti sve ta eli, pod uslovom da ga lijepo zamoli. Sad razmisli da moe traiti od Allaha, Koji je Svemogu?, ta god eli i da je On milostiviji od bilo kojeg prijatelja. Najbolji na?in da se Allahu priblii je da Ga moli da ti pomogne, moli ga da ti priblii i omili ibadet i hidab, i to posebno u zadnjoj tre?ini no?i. Zamisli, u zadnjoj tre?ini no?i Allah Uzvieni se sputa na nama najblie nebo i kae: Ima li neko da me moli kako bi mu udovoljio? Ima li neko ko od Mene trai da mu dam? Ima li neko da trai oprosta da Mu oprostim?  a ti si propustila tu priliku da kae Gospodaru, olakaj mi stavljanje marame i pomozi mi da se pokrijem, uistinu Ti pomae svojim robovima i Milostiv si. Dovi, klanjaj no?ni namaz, dovi na seddi, klanjaj no?ni namaz i vidjet ?e kako ?e Allah prosuti svoju Milost na tebe.

O sestro, razmisli! Ljude moe prevariti, ali ti najbolje sama osjeti i ?uje svoje srce. Ako nisi spremna ili nema snage da se pokrije, razmisli ko ti na ovom svijetu moe pomo?i? Niko! Pomo?i ?e ti samo Onaj Koji sve zna, sve vidi i ?uje, koji zna ta je u tvom srcu i koji upravlja nebesima i zemljom a kamoli ljudskim srcima! Poradi na sebi i popravi se, poboljaj svoju vjeru i trudi se umiliti tvom Stvoritelju i moli ga da ti pomogne. Tako mi Allaha, On ?uje molbe molitelja i tako mi Allaha, On ih ispuni. Budi hrabra, i osjetit ?e trenutak kada ti vie ne bude stalo ta neko misli, i kada bude osjetila elju za Allahovim zadovoljstvom prije zadovoljstva drugih, i u tom trenutku, ako se ne pokrije- kao da ?e ti srce prepu?i. I tada ?e inaAllah uspjeti.

Ako si skoro spremna, a ne zna da li da to u?ini ili ne, klanjaj istihara namaz. Lijepo je da pita najbolju prijateljicu ili majku za savjet ali bolje pitaj za savjet Onoga koji zna tajne nebesa i zemlje, ono to je bilo i to ?e biti. A kada sve obavi i osje?a da si spremna za ovaj korak, onda se pouzdaj u ivog i Vje?nog, Koji ne moe umrijeti, stavi svoj hidab kako je propisano i ustraj! Dovi Allahu da te u?vrsti, bori se protiv onih koji ti to pravo uskra?uju, jer uistinu, Allah pomae onoga ko se u Njegovo ime suprotstavi ljudima, pa makar mu to bili i rod najblii.

Tako mi Allaha, tako mi Allaha, znaj da slast grijenika kada ?ini grijeh nije ve?a od slasti koju iskreni vjernik osje?a u pokornosti Allahu subhanehu ve teala! I ponovno tako mi Allaha, znaj da te niko ne voli vie od Onoga Koji Voli, slavljen neka je El-Vedud.
Zato moli Onoga koji dri tvoje srce i Koji je u stanju preokrenuti ga.

Dovi i ne gubi nadu u Allahovu milost, jer on je Ar-Rahman.

sestra Safija

Akos.baAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...