Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

Poku?enost isticanja


estagfirullah?  Habib b. Ebi Sabit prenosi da je Abdullah b. Mes'ud, radijallahu anhu, jednog dana izaao (iz ku?e), a za njim su krenuli ljudi ele?i da ga slijede, pa ih je Ibn Mes'ud upitao: ''Imate li vi neku potrebu? Rekoe: ''Nemamo, ali smo eljeli da idemo s tobom. Na to Ibn Mes'ud re?e: ''Vratite se, jer je to doista ponienje onome koji slijedi i iskuenje onome koji je slije?en.''

?  Rekao je Abdullah b. Mes'ud, radijallahu anhu: ''Da znate o meni ono to ne znate, posipali biste zemlju na moju glavu.''

?  Kada bi se Muhammedu b. Sirinu neko pridruio (dok je prolazio ulicom), Muhammed bi ga upitao: ''Ima li neku potrebu? Ako bi imao potrebu, Muhammed bi mu je ispunio, a ako bi nastavio da hoda sa njim, opet bi ga upitao: ''Ima li neku potrebu?''

?  Spominje Hasan, jedan od u?enika Abdullaha b. Mubareka, da je otiao sa Ibn Mubarekom do izvora da se napiju vode, pa ga ljudi nisu prepoznali. Potom se stvorila guva i teko je doao do vode, pa kada se napio, rekao je: ''Doista je ovo e?'', tj. kada ga niko ne pozna i bude kao svi ostali.

?  Rekao je Abdullah b. Mubarek: ''Trudi se da bude nepoznat, a ne eli da se isti?e. I nemoj da se na tebi vidi da voli da bude nepoznat, jer ?e tako sam sebe uzdi?i....''

?  Ibn Muhejriz ?uo je Fadalu b. Ubejda kako govori: ''Ako moe da poznaje a da ne bude prepoznat, onda to u?ini. Ako moe da slua a da ne pri?a, onda tako u?ini. Ako moe da kod nekog sjedi a da se oko tebe ne sjedi, onda to u?ini.

?  Kada su hvalili imama Ahmeda zbog njegovog doprinosa islamu i muslimanima, on je rekao: ''Ko sam ja i ta sam ja?!''

?  Muhammed b. El-Menkeder kazivao je da je u Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, imao mesdidu stub iza kojeg bi klanjao no?ni namaz. Tako su jednog dana stanovnici Medine izali da klanjaju namaz za kiu, trae?i od Allaha da ih opskrbi kiom. Me?utim, kia nije pala. Muhammed b. El-Menkeder o tome kazuje: ''Klanjao sam jedne no?i i kada sam zavrio, sjeo sam usmjeren prema stubu u damiji. Potom je doao neki ?ovjek i stao je izme?u mene i stuba. Klanjao je dva rekata, potom je sjeo i rekao: 'O Gospodaru, stanovnici harema Tvoga Poslanika molili su Te za kiu, a Ti im je nisi dao, pa Te ja molim da ih obaspe kiom.' Kada sam to ?uo, pomislio sam: 'Ovaj je lud.' Me?utim, (?ovjek) nije ni spustio ruke a ve? se iznad Medine za?ula grmljavina. Potom su 

se sabrali oblaci i pala je kia. Kada je ?uo da je kia po?ela padati, (ovaj ?ovjek) se zahvalio Allahu na na?in koji prije nikad nisam ?uo i rekao je: 'Ko sam ja pa da mi dovu prima?' Zatim je ustao i umotao se u svoj ogrta? i tako ostao da klanja sve do sabaha. Zatim je prou?en ezan i ikamet za sabah-namaz te je ovaj ?ovjek klanjao sa nama. Kada je imam predao selam, on je ustao i krenuo iz mesdida. Ustao sam da ga slijedim, me?utim, dok sam izaao, on je ve? bio otiao. Sljede?u no? sam doao u Poslanikov mesdid i klanjao sam iza stuba. Potom sam sjeo i ?ekao. Opet je doao isti ?ovjek. Stao je da klanja i klanjao je sve dok se nije pobojao zore, zatim je klanjao vitr-namaz i ostao je da ?eka sabah-namaz.

Klanjao je sa nama sabah-namaz i kada je imam predao selam, izaao je i ja sam ga pratio do njegove ku?e. Vratio sam se u mesdid i ?ekao sam da sunce iza?e. Potom sam klanjao i onda sam se uputio prema onoj istoj ku?i. Kada sam se pribliio ku?i, vidio sam da je to ku?a obu?ara. Zatim je obu?ar izaao i upitao: 'O Ebu Abdullah, ima li neku potrebu? eli li novu obu?u?' Ja sam ga upitao: 'Jesi li ti onaj od prije dvije no?i koji je dovio u damiji?' Njegovo lice pocrni i obuze ga srdba, te ja odlu?ih da odem. Sljede?u no? sam bio u mesdidu i ?ekao ga u zadnjoj tre?ini, me?utim, on se nije pojavio. Nakon to sam klanjao sabah i sa?ekao da sunce iza?e, uputio sam se prema njegovoj ku?i, a vrata ku?e su bila otvorena. Uao sam u ku?u a ona je bila prazna. Njegove komije su me obavijestile da je, nakon to sam bio ju?er kod njega, spakovao sve svoje stvari i napustio ku?u. Traio sam ga u svakoj ku?i u Medini, ali ga nisam uspio na?i, Allah da mu se smiluje.''

Iz djela: ''Ejne nahnu min ahlakis-selef''Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...