Utorak, JUNE 18, 2024
tekstovi_logo

Sestro muslimanko, ne dozvoli da te zavaraju


plemenitaZato, plemenita sestro, cvijetu islama, znaj da oni koji pozivaju u emancipaciju ene, ne ele nita drugo nego tvoju ?ast, tvoju ?ednost... Vukovi u ljudskom liku ne ele nita drugo do tvoju blizinu... Nita drugo nego nasla?ivanje tvojim tijelom... Zato, budi oprezna!!!

Ne dozvoli sebi da potpadne pod ove lai i podvale. Zar tebi, jednoj ?ednoj muslimanki, prili?i da slijedi ove nevjernike, koji nemaju ni vjere, ni morala, ni lijepih obi?aja! Zar tebi, unuci Hatide, Aie, Esme i Fatime, radijallahu te'ala anhunne, prili?i da se nevjernici nasla?uju tvojim tijelom... Oprez! Oprez!

Shvata li sada koliku brigu islam vodi o eni?! Koliku joj panju posve?uje?! Jesi li ?ula za ovaj hadis koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu te'ala anhu, u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dvije vrste ljudi od stanovnika Vatre nikada nisam vidio: ljudi s kojima su bi?evi poput kravljih repova, njima ?e udarati druge ljude; i odjevene ene koje kao da su neodjevene, koje uvijaju?i svojim ramenima hodaju poput bludnica, glave su im poput grba horosanskih deva. Ne?e u?i u Dennet niti ?e osjetiti njegov miris, a doista se miris Denneta osjeti na tolikoj i tolikoj udaljenosti." (Muslim, 5582)

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, koji nas je uputio na Pravi put i podu?io nas onome to nismo znali, a On je Sveznaju?i, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Najmilostiviji. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je poslan kao milost svim svjetovima, na njegovu porodicu i sve ashabe.

Cijenjena sestro, sretna sam to ti na ovaj na?in mogu uputiti nekoliko rije?i. Tebi, dunjalu?kom ukrasu i svjetlu ku?e. Pokoravaju?i se Allahu Uzvienom pruam ti nekoliko islamskih savjeta kojima ?e, ako Bog da, uljepati svoje ponaanje i posti?i bogatstvo svoje due. Pruit ?u ti nekoliko rije?i o ?estitosti, iskrenosti, tvojoj lijepoj mahrami i drugim plemenitim moralnim vrijednostima.

Allaha Uzvienog molim da primi od nas ovo djelo, da nas nagradi za njega ukoliko pogodimo, a oprosti ukoliko u njemu neto pogrijeimo, doista je On najbolji zatitnik i pomaga?!

Cijenjena sestro, cvijetu islama... Mahrama je ?ednost... Mahrama je ?isto?a... Mahrama je tit... Mahrama je propis i obaveza, kao to su i namaz i post obaveze... Zna li to?! Ne ?udi se! Mahrama je propis i obaveza koju je Uzvieni Allah propisao u Svojoj veli?anstvenoj Knjizi. Zbog toga sam i htjela da ti prvo ponudim nekoliko rije?i o ovom veli?anstvenom propisu.

Budi oprezna! Ne dozvoli da te zavaraju i obmanu lani pozivi! Ne sluaj one koji kau da je mahrama zaostalost i nastranost. Doista, islam je vjera kulture i civilizacije, vjera prosperiteta i napretka. Da li si moda negdje ?ula da je islam zabranio putovanje avionom zato to avion nije postojao u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem... ili da je islam zabranio eni da se uljepava u svojoj ku?i? Da li si ikada ?ula da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaznio ijednu enu zbog njenog uljepavanja u svojoj ku?i?!

Do?i da zajedno otvorimo Knjigu Uzvienog Allaha, pro?itamo ajete iz sure El-E'araf i saznamo pravi odgovor na spomenuta pitanja. Uzvieni kae: "O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad ho?ete da molitvu obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. Reci: 'Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio i ukusna jela?' Reci: 'Ona su za vjernike na ovom svijetu, a na onom svijetu su samo za njih.' Eto, tako Mi podrobno izlaemo dokaze ljudima koji znaju. Reci: 'Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono to ne znate.'" (Prijevod zna?enja El-E'araf, 31-32)

Jesi li shvatila zna?enje ovih rije?i? Dakle, Uzvieni Allah nije zabranio ljepotu i uljepavanje kako, subhanallah, kada je On Uzvieni lijep i voli ljepotu ve? je zabranio razvrat koji vodi do runih posljedica, opakih bolesti. Iz tog razloga, Uzvieni Allah zabranio je otkrivanje i razgoli?enost. Nisu ti strane, cijenjena sestro, posljedice razgoli?avanja, otkrivanja. Vjerovatno mnogo ?uje o otmicama i trgovini robljem. Jesi li se ikada iskreno zapitala koji je razlog tome? Jesi li se zapitala zbog ?ega se to nije doga?alo u prvim generacijama islama? Vjerujem da ?e odgovor do?i iz tvoje ?iste due i da ?e makar malo razmisliti o njemu kako ne bi i sama bila izloena sli?nim posljedicama. A sada, do?i da se upozna s povodom objave prethodnih ajeta kako bi tvoje saznanje bilo potpunije, kako bi znala razlikovati istinu od neistine.

Ovi ajeti odgovor su Uzvienog Allaha viebocima koji su zabranjivali neka jela, pi?a i neke vrste odje?e. Od Amra b. uajba, od njegovog oca, od njegovog djeda, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Jedite, pijte, obla?ite se i udjeljujte umjereno, bez krtarenja i rasipanja, doista, Allah voli da vidi trag Svoje blagodati na Svome robu." (Ahmed, 2/181, Nesai, 2559, Tirmizi, 2819, Ibn Made, 3605, Bejheki u uabul-imanu, 5786, Ibn Ebi ejbe, 8/217, Hakim, 4/135, i kae: "Lanac prenosilaca ovog hadisa je vjerodostojan", to je potvrdio i Zehebi; Sahih el-dami'i es-sagir, 4381) Zna li zbog ?ega je Uzvieni zabranio razvrat? Od Abdullaha b. Mes'uda se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema nikog ljubomornijeg od Allaha, zbog toga je i zabranio razvrat, javni i tajni ..." (Buharija, 4268, 4271, Muslim, 4956, 4957, Tirmizi, 3453, Ahmed, 3434, 3938, Ibn Ebi ejbe, 1/270, Nesai u Es-Sunenul-kubra, 11183, Taberani u Kebiru, 19712, Sahih ve daif Sunen Tirmizi, 3530, Sahih ve daif el-dami'i es-sagir, 13121)

Sada, do?i da se upozna s rije?ima Uzvienog kojima zabranjuje otkrivanje i razgoli?enost, zabranjuje da ena u takvom stanju izlazi izvan svoje ku?e. Uzvieni kae: "A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi ita osim onoga to je ionako spoljanje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muevima svojim, ili o?evima svojim, ili o?evima mueva svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima mueva svojih, ili bra?i svojoj ili sinovima bra?e svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili mukarcima kojima nisu potrebne ene, ili djeci

koja jo ne znaju koja su stidna mjesta ena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se ?uo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono to elite." (Prijevod zna?enja En-Nur, 31)

Pogledaj, plemenita sestro, ta su u?inile ashabijke kada su ?ule ove rije?i! Ashabijke, tvoji uzori! Od Safije bint ejbe prenosi se da je rekla: "Jedne prilike dok smo sjedile kod Aie, radijallahu te'ala anha, spominju?i kurejijske ene i njihovo dobro, Aia, radijallahu te'ala anha, rekla je: 'Doista kurejijskim enama pripada mnogo dobro, ali ja, tako mi Allaha, nisam vidjela boljih ena od ensarijki, iskrenijih prema Allahovoj Knjizi i ja?eg vjerovanja u ono to se objavljuje. Kada su objavljeni ajeti iz sure En-Nur: -i neka vela svoja spuste na grudi svoje-, vratili su im se njihovi muevi u?e?i ono to je objavljeno. Svaki mu je u?io svojoj supruzi, k?erki, sestri i svakom iz svoje rodbine. Nije bilo nijedne ene a da nije nakon toga ustala, pocijepala svoj tkaneni ogrta? i prekrila se njime vjeruju?i u ono to je Allah objavio u Svojoj Knjizi. Tako pokrivene izgledale bi, iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao da su im na glavama gavranovi.'" (Ebu Davud, 4102, Hakim u Mustedreku, 637/3500, i kae: "Hadis je vjerodostojan po uvjetima Buharije i Muslima i oni ga nisu zabiljeili"; Bejheki u Sunenul-kubra, 2/234) Jesi li vidjela kako su se brzo odazvale Allahovoj naredbi! Nijedna od njih nije ?ekala dok izabere eljenu boju, ili vrstu platna, ili izgled, da li se slae s ostalom odje?om ili ne, ili mjesto gdje bi kupila eljeni prekriva?! Izgled, boja, vrsta platna nisu bili bitni, najbitnije je bilo da se odazovu Allahovoj naredbi.

Po?imo dalje i?itavaju?i Allahovu, subhanehu ve te'ala, Knjigu. Pro?itajmo 59. ajet sure El-Ahzab i iz njega uzmimo sljede?i ders i pouku, kako bismo bili na potpunom ubje?enju da je svaka ?ednost samo u hidabu i pokrivenosti, a svaki razvrat u otkrivenosti i razgoli?avanju. Uzvieni Allah kae: "O Vjerovjesni?e, reci enama svojim, i k?erima svojim, i enama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako ?e se najlake prepoznati pa ne?e napastovane biti. A Allah prata i samilostan je." (El-Ahzab, 59)

Dakle, da bi se vjernice razlikovale od nevjernica, slobodne ene od ropkinja! Es-Suddi, rahmetullahi te'ala alejh, komentaraju?i spomenute rije?i Uzvienog Allaha, kae: "Me?u stanovnicima Medine bilo je loih ljudi koji bi no?u izlazili po putevima Medine presre?u?i ene. Ku?e u Medini bile su male i pretijesne. Kada bi se spustila no?, ene bi izlazile iz svojih pretijesnih ku?a i ispunjavale svoje potrebe, to su ti loi ljudi i prieljkivali. Kada bi vidjeli prekrivenu enu, govorili bi: 'Ova ena je slobodna ena tj. nije ropkinja, pustite je.' Ali, ukoliko bi vidjeli enu bez prekriva?a, rekli bi: 'Ova je ropkinja', nakon ?ega bi je napastovali. (Umdetu et-tefsir, 3/74)

Pripazi se, cijenjena sestro, onih koji pozivaju u emancipaciju ene, u njenu slobodu. Je li to ena muslimanka zarobljena pa je treba osloba?ati?! U kakvim je to ona okovima pa je treba liiti toga?! U kakvim je to ona zatvorima pa ih treba poruiti?! Ukoliko i postoje nekakvi okovi, onda su to, cijenjena sestro, okovi ?ednosti i ?estitosti, morala i insanijeta. Zato, plemenita sestro, cvijetu islama, znaj da oni koji pozivaju u emancipaciju ene, ne ele nita drugo nego tvoju ?ast, tvoju ?ednost... Vukovi u ljudskom liku ne ele nita drugo do tvoju blizinu... Nita drugo nego nasla?ivanje tvojim tijelom... Zato, budi oprezna!!!

Ne dozvoli sebi da potpadne pod ove lai i podvale. Zar tebi, jednoj ?ednoj muslimanki, prili?i da slijedi ove nevjernike, koji nemaju ni vjere, ni morala, ni lijepih obi?aja! Zar tebi, unuci Hatide, Aie, Esme i Fatime, radijallahu te'ala anhunne, prili?i da se nevjernici nasla?uju tvojim tijelom... Oprez! Oprez! Shvata li sada koliku brigu islam vodi o eni?! Koliku joj panju posve?uje?! Jesi li ?ula za ovaj hadis koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu te'ala anhu, u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dvije vrste ljudi od stanovnika Vatre nikada nisam vidio: ljudi s kojima su bi?evi poput kravljih repova, njima ?e udarati druge ljude; i odjevene ene koje kao da su neodjevene, koje uvijaju?i svojim ramenima hodaju poput bludnica, glave su im poput grba horosanskih deva. Ne?e u?i u Dennet niti ?e osjetiti njegov miris, a doista se miris Denneta osjeti na tolikoj i tolikoj udaljenosti." (Muslim, 5582, 7194, Bejheki u Sunenul-kubra, 2/234, i u uabul-imanu, 5124, 7554; Taberani u Kebiru, 445, 1054, i u Evsatu, 1879, 6016; Es-silsiletu es-sahiha, 1326, 2501; Sahih et-tergib ve et-terhib, 2044; Sahih ve daif el-dami'i es-sagir, 7427; Mikatu el-mesabih, 3524)

?edna djevojko, muslimanko, vrata tevbe pokajanja su otvorena! Najmilostiviji, na Uzvieni Gospodar, oprostit ?e svakom onom ko Mu se iskreno pokaje i od Njega zatrai oprosta! Ukoliko si izlazila iz svoje ku?e na ulicu nepokrivena, svakako obu?ena, nagizdana s jakim parfemima... STANI, VRATI SE i... do?i... do?i  u prostranstvo Allahove milosti! Znaj da se tvome povratku raduje najvie... ta misli ko?! Tvoj babo, majka?! Tvome povratku najvie se raduje tvoj Gospodar, Allah, koji mnogo zahvaljuje i blagodaran je.

Budi zadovoljna Allahom, svojim Gospodarom, Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, svojim poslanikom, islamom, svojom vjerom, Kur'anom i sunnetom, svojim vodi?em u svakodnevnom ivotu!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...