Utorak, MARCH 05, 2024
tekstovi_logo


halid_rashidImam Tirmizija biljei hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Prenosi Muaz ibn Debel, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Boj se Allaha gdje god bio, poslije loeg djela uradi dobro djelo, ?ime ?e ga izbrisati i lijepo postupaj prema ljudima!" (Tirmizija)

Citirani hadis ima univerzalnu poruku, jer u sebi sadri naredbu bogobojaznosti, a potom naredbu ?injenja dobrih dijela, koje rezultira brisanjem loih djela i naredbu lijepog ponaanja prema ljudima.

Allahovo, subhanehu ve teala, pravo kod Njegovih robova je da Ga se istinski boje i to je naredba upu?ena svim ljudima od Adema, alejhis-selam, do posljednjeg ?ovjeka na Zemlji.

Kae Allah, subhanehu ve teala, u dijelu 131. ajeta Sure En-Nisa:

...Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, naredili da se bojite Allaha...

Samo je Allah, delle enuhu, Jedini dostojan da Ga se ljudi boje i strahuju od Njegove kazne na obadva svijeta, samo je On Jedini dostojan istinske hvale ljudi, jer samo Njemu pripadaju riznice nebesa i Zemlje i On ljude opskrbljuje bez ra?una i samo Njemu pripada pravo da ga ljudi oboavaju i pokornost Mu izraavaju, jer je On dostojan veli?anja i uzdizanja i On je Gospodar svega.

Kae Allah, subhanehu ve teala, u 102. ajetu Sure Alu Imran:

O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojazno?u i ne umirite druga?ije nego kao muslimani!

Ibn Mesud, radijallahu anhu, komentiraju?i citirani ajet, kae: "Istinska bogobojaznost je da se Allahu pokornost bez grijeha ispoljava, da se On puno spominje i da Mu se puno zahvaljuje, bez nijekanja Njegovih blagodati." (Hakim)

Dakle, bogobojaznost je Allahova, delle enuhu, naredba svim ljudima i to je oporuka Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovom umetu.

Kada se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike obratio ashabima, dirljivim govorom, oni su pomislili da je to njegov oprotajni govor, pa rekoe: "Oporu?i nam neto, Allahov Poslani?e! Re?e: "Preporu?ujem vam bogobojaznost i pokornost, pa makar bio abesinski rob!

Ebu Bekr, radijallahu anhu, je jedne prilike kazao okupljenim muslimanima: "Savjetujem vam da se Allaha bojite i da Ga hvalite kako Njemu prili?i! Na?ite mjeru izme?u straha od Njegove kazne i nade u Njegovu milost i ustrajte u svojim dovama! Zaista je Allah pohvalio Zekerijaa i njegovu porodicu rije?ima: "...oni su se trudili da to vie dobra u?ine i obra?ali su Nam se u nadi i strahu i bili su Nam pokorni." ( Suretu El-Enbija; 90)


Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, je napisao svome sinu Abdullahu: "Zaista te ja savjetujem da se Uzvienog Allaha boji! Ko se Njega boji, On ga titi, ko Mu se pokori, On ?e ga nagraditi i ko Mu zahvaljuje, On ?e mu uve?ati blagodat. Neka ti strah od Njega bude uvijek na umu i u dubini srca!"

Rije?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Boj se Allaha gdje god bio..." aludiraju na to da se ?ovjek treba bojati Allaha tajno i javno, tj. i kada ga ljudi vide i ne vide, jer ga Allah, subhanehu ve teala, uvijek vidi i On je ?ovjeku odredio ?uvare pisare, koji biljee ono to oni rade.

Imam afija veli: "Tri su stvari najtee ?ovjeku: 1) da udjeljuje kada je i sam u potrebi, 2) pobonost u samo?i i 3) govoriti istinu pred onim od koga se nada i strahuje!"

Rije?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: poslije loeg djela uradi dobro djelo, ?ime ?e ga izbrisati...", aludiraju na to da vjernici svojim dobrim djelima briu loa djela, pa zato se trudimo da ?inimo to vie dobrih djela, kako bi izbrisali naa loa djela.

U dva Sahiha biljei se od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, da je neki ?ovjek poljubio neku enu. Potom je doao Poslaniku, sallallahu aljehi ve sellem, i ispri?ao mu svoj slu?aj. Poslanik mu nije nita odgovorio sve dok nije objavljen 114. ajet Sure Hud: I obavljaj namaz po?etkom i krajem dana i u prvim ?asovima no?i! Dobra djela ponitavaju hr?ava. To je pouka za one koji pouku ele." Nakon toga Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, pozva ?ovjeka i prou?i mu objavljeni ajet, nakon ?ega neko upita: "Da li to vai samo za njega?" "Ne, to vai za sve ljude", odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Muslim)

Omer ibn Abdu-l-Aziz je u jednoj svojoj hutbi rekao: "Ljudi! Ko od vas u?ini dobro djelo, neka zahvali Allahu! Ko u?ini loe djelo, neka zatrai oprost od Allaha i neka se pokaje!"

Rije?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "...i lijepo postupaj prema ljudima" govore o odlikama i svojstvima bogobojaznosti bez kojih se ona ne moe upotpuniti. Ona su spomenuta zasebno radi nunosti njihova objanjenja, jer mnogi ljudi misle da je bogobojaznost izvravanje Allahovih naredbi, dok u isto vrijeme zanemaruju prava ljudi.

Mnogo je ljudi koji ispunjavaju obaveze prema Allahu, delle enuhu, prieljkuju?i Njegovu ljubav, Njega se boje i pokorni su Mu, ali pored toga, oni se nemarno odnose i potpuno zanemaruju ili uskra?uju prava drugih ljudi. Izvravanje Allahovih i ljudskih prava je vrlo teko i to mogu posti?i samo poslanici i iskreni mumini.

Kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji biljei imam Ahmed:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Najvie to ?e ljude uvesti u dennet je bogobojaznost i lijepo ponaanje." (Ahmed)

U drugoj predaji koju biljei imam Tirmizija stoji:

Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Najdrai od vas Allahu je najkorisniji ljudima, najdraa djela Allahu su radost koju donese muslimanu ili od njega otkloni nevolju ili mu rijei dug ili od njega otkloni glad. Drae mi je da odem sa bratom muslimanom da mu pomognem, od toga da se zatvorim u damiju u i'tikaf mjesec dana. (Taberani)

Bra?o i sestre, slijedimo li sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u pogledu brige o drugim muslimanima i trudimo li se da u njihova srca unesemo radost i sre?u?

Bra?o i sestre, bojmo se Allaha, subhanehu ve te'ala, natje?imo se u dobru i budimo najljepeg ahlaka!

Molim Allaha, delle e'nuhu, da nam pomogne da sa?uvamo svjetlo islama, da nas u?ini predvodnicima bogobojaznih i od onih koji slijede sunnet Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, da nas sa?uva iskuenja koja ne moemo podnijeti, da nau djecu i potomke u?ini radostima naih o?iju i srca! Molim Ga i da nam bude milostiv na Sudnjem danu i u Dennetu nas po?asti drutvom poslanika, iskrenih, ehida i dobrih ljudi! Amin!

 

Sarajevo: 22. zu-l-hidde 1432. god. po H./ 18. novembar 2011. god.

Hutba: Damija "Kralj Fahd"

Nezim Halilovi? MuderrisAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • O pohvalosti nošenja košulje
      Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila je košulja.” Ebu Davud i Tirmizi,...
  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...