Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


beautiful-flowerpie: Mr. Osman Smajlovi?,

Svaki ?ovjek nosi breme svojih grijeha i niko drugi mimo njega ne?e odgovarati za njih. Uzvieni Allah rekao je: ''...i svaki grjenik ?e samo svoje breme nositi (prijevod zna?enja El-En`am, 164); ''Svaki ?ovjek je odgovoran za ono to je radio'' (prijevod zna?enja El-Mudessir, 38). Kada su u pitanju muslimani, sljedbenici Kur'ana i sunneta Boijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, nae rije?i i djela izlaze iz domena li?ne koristi i tete i ulaze u domen djela i rije?i koje mogu nanijeti tetu ugledu islama i muslimana. Stoga moramo voditi brigu o svojim rije?ima i djelima. U Kur'anu i sunnetu izre?ena je jasna zabrana svake rije?i i djela koje je u osnovi dozvoljeno, a koje ima za rezultat naruavanje ugleda islama.

Mekka je najbolje i najsvetije mjesto kod Allaha. U njoj je sagra?en Bejtullah Allahova ku?a, sa ciljem Allahovog oboavanja i Njegovog tevhida monoteizma. Murici Mekke sakupili su oko Bejtullaha 360 lanih boanstava. ?inili su u Mekki irk i i nevjerstvo. Pokuali su ubiti Boijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mu?ili su njegove drugove, protjerali su ih iz rodnog mjesta i prisvojili njihove imetke, uprkos tome to je ovakav oblik ponaanja bio neprimjeren u ovom svetom mjestu. Iako su idolopoklonici postupali zvjerski prema prvim muslimanima, Uzvieni Allah nije dozvolio Svome poslaniku i njegovim drugovima da se bore protiv murika u Mekki, dok za to nije dolo odgovaraju?e vrijeme. Povod ove zabrane bila je bojazan da ?e takav oblik suprotstavljanja nanijeti tetu islamu, muslimanima i islamskoj dravi koja je tek bila uspostavljena.

Uzvieni Allah rekao je: ''I da nije bilo bojazni da ?ete pobiti vjernike, mukarce i ene, koje ne poznajete, pa tako, i ne znaju?i, zbog njih sramotu doivjeti Mi bismo vam ih prepustili.'' (El-Feth, 25)

Uvaeni islamski u?enjak Se'adi, Allah mu se smilovao, rekao je u komentaru spomenutog ajeta: ''Sve te stvari (kufr, odvra?anje muslimana od Mesdidul-harama i spre?avanje prinoenja kurbana) ?ine obaveznim borbu protiv murika i pozivaju na nju, s tim da za to postoji zapreka: bojazan da ?e mukarce i ene, pripadnike ispravne vjere, islama, koji u toj sredini nisu javno poznati i prepoznatljivi, zadesiti teta. Da nije tih vjernika i vjernica koji nisu poznati drugim muslimanima i bojazni da ?e ih muslimani povrijediti i zbog njih sramotu doivjeti Mi bismo vam ih (murike) prepustili.'' (Tefsir Se'adi)

Uvaeni islamski u?enjak Ibn Aur, Allah mu se smilovao, ukazuju?i na mudrost ovakvog postupka i tetu koja bi time obuhvatila muslimane, rekao je: ''...I rune rije?i koje ?e uputiti i me?u ostalim plemenima iriti murici, u kojima ?e isticati da se od napada Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih drugova nisu spasili ni pripadnici njihove vjere, kako bi tako Arapima omrazili islam i njegove sljedbenike.'' (Etahriru ve etenvir minel-tefsir)

Poslanikov primjer o?uvanja muslimanskog jedinstva

Munafici licemjeri javno ispoljavaju islam, a u svojoj nutrini skrivaju nevjerstvo. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odnosio se prema njima na dunjaluku kao prema muslimanma, jer su ispoljavali islam, iako su ga oni vrije?ali, pokuali ubiti, govorili mu rune rije?i. Ovakav odnos licemjera prema Boijem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dozvoljavao je otriji odnos prema njima, me?utim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i pored zahtjeva svojih ashaba, nikada nije dozvolio da se ubiju licemjeri koji su ga vrije?ali i u takvim prilikama rekao bi: ''Ostavi ga, neka ljudi ne govore da Muhammed ubija svoje drugove.''

Imam Buhari, Allah mu se smilovao, biljei od plemenitog ashaba Dabira, Allah bio zadovoljan njime, da je u jednoj od Poslanikovih bitaka dolo do nesuglasice izme?u muhadira i ensarija i svako do njih pozvao je svoje sunarodnjake da mu priteknu u pomo?. To je ?uo Poslanik, sallallahu 

alejhi ve sellem, pa je izaao i upitao: ''Zato ?ujem ove neznaboa?ke (nacionalisti?ke) povike?' Kada su ga upoznali sa situacijom, Poslanik je rekao: ''Klonite se toga (nacionalizma), jer je on prezren (pokvaren).'' U istom tom doga?aju sudjelovao je Abdullan ibn Ubejj ibn Selul, vo?a munafika, koji je rekao: ''Zaista su se iskupili protiv nas i kada se vratimo u Medinu, ja?i ?e iz nje prognati slabijeg.'' ?uvi ovo, Omer, Allah bio zadovoljan njime, rekao je: Allahov Poslani?e, dopusti da ubijem tog licemjera!'' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Pusti ga. Ne elim da ljudi pri?aju da Muhammed ubija svoje ashabe.'

Imam Muslim, Allah mu se smilovao, biljei od plemenitog ashaba Dabira, Allah bio zadovoljan njime, da je neki doao ?ovjek Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok je dijelio ratni plijen iz Bitke na Hunejnu i rekao mu: ''O Muhammede, budi pravedan!'' Na to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Teko tebi, a ko je pravedan ako ja nisam pravedan! Propao si ako ja nisam pravedan (jer je on sljedbenik Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je njegov uzor, i ako vo?a ne bude pravedan, propast ?e i sljedbenik). Omer, Allah bio zadovoljan njime, rekao je: ''Allahov Poslani?e, dopusti da ubijem tog licemjera.'' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Ne, ne elim da ljudi pri?aju da Muhammed ubija svoje ashabe''

U komentaru ovog hadisa stoji: To je razlog (zabrane ubijanja munafika) i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odnosio se prema njima na na?in na koji se odnosio prema drugim munaficima koji su ga vrije?ali i koji su mu u mnogim prilikama uputili rune rije?i. Me?utim, Poslanik se strpio i pruio im priliku da promijene svoje ponaanje, a na ovaj na?in istovremeno je elio pridobiti druge ljude. Da nije tako postupio, ljudi bi po?eli govoriti da Muhammed ubija svoje drugove, jer Poslanikovi neprijatelji i svi ostali poznavali su te ljude kao njegove sljedbenike, i da je naredio odmazdu protiv njih, to bi dovelo do toga da se drugi ljudi udalje (od islama). Jedna od koristi hadisa jeste i ostavljanje pojedinih odabranih stvari i strpljenje po pitanju odre?ene tete iz straha da se na to ne nadovee ve?a teta.'' (erh Muslim)

Uvaeni islamski u?enjak enkiti, Allah mu se smilovao, u svom komentaru na Tirmizijinu zbrku hadisa, u kontekstu dokazivanja validnosti erijatskog pravila ''sedul-zeraia'' (spre?avanje razloga), rekao je: ''Zabiljeen je vjerodostojan hadis od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: '...Ne elim da ljudi pri?aju da Muhammed ubija svoje ashabe', i zbog toga nije ubijao munafike iako su oni zasluivali da ih Poslanik ubije. On je ostavio njihovo ubijanje kako to ne bi dovelo do toga da ljudi po?nu govoriti da Muhammed ubija svoje drugove. Prihvatio je njihovo spoljanje (ispoljavanje islama), a Allahu je prepustio njihovu nutrinu.   

Kada bismo mi upore?ivali svoju praksu po pitanju ostavljanja dozvoljenih stvari radi o?uvanja jedinstva i ugleda islama i muslimana sa praksom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, do kakvog zaklju?ka bismo doli? Ili da li uop?e vrijedi vriti usporedbu? Zaista se ne mogu na?i odgovaraju?e rije?i za odre?ene pojedince po spomenutom pitanju. Da li su oni bogobojazniji od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili su pak znaniji od njega po pitanju razumijevanja Kur'ana i sunneta?

Na kraju ?u prenijeti rije?i uvaenog u?enjaka Se`adija, Allah mu se smilovao, nadaju?i se da ?e imati utjecaja na naa srca i vratiti nas ispravnoj Poslanikovoj praksi. Uvaeni u?enjak Se'adi, Allah mu se smilovao, u komentaru 36. ajeta sure El-Isra', rekao je: '''Ne povodi se za onim to ne zna! I sluh, i vid, i razum, za sve to ?e se, zaista, odgovarati': Ne slijedi ono o ?emu nema znanja, ve? se dobro uvjeri u sve ono to govori i radi i nemoj misliti da ?e to oti?i i da ne?e biti za tebe ili protiv tebe (na Sudnjem danu). 'I sluh, i vid, i razum, za sve to ?e se, zaista, odgovarati': svaki rob koji zna da ?e biti pitan za sve svoje rije?i i sva djela, koji zna da ?e biti pitan na koji je na?in koristio svoje tijelo koje je Allah stvorio kako bi Ga ?ovjek oboavao, treba da pripremi odgovor na to pitanje, a to ne?e mo?i nikako druk?ije osim tako to ?e sve svoje tjelesne udove iskoristiti u oboavanju Allaha, iskrenom ispovijedanju vjere Njemu i ostavljanju onoga to On mrzi.'' (Tefsir Se'adi)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...