Nedjelja, APRIL 21, 2024
tekstovi_logo

Razvijanje samopouzdanja kod k?erke


islam_majkaMajka joj treba dodijeliti neke zadatke koje je u mogu?nosti u?initi, a ako bi pogrijeila, majka je treba pohvaliti za njenu inicijativu, a zatim joj re?i kako je trebala uraditi. Ponekad treba samo da je pohvali za njen trud, a zatim da, kako bi joj pokazala, zavri njen posao ophode?i se sa njom na blag na?in, bez da joj govori direktno. Ako zadatak ne moe sama izvriti, onda ?e se posavjetovati sa majkom i ponekad treba od njih da trai da daju svoje miljenje o nekim stvarima, i da joj objasni kada pogrijei kako je ispravno, kako bi djevoj?ica znala da je svako sklon pogrekama i  ispravnosti, to ?e joj oja?ati odlu?nost. Roditelji bi je trebali ohrabrivati pred njenim ro?acima i prijateljima, i dati joj nagrade primjerene njenom trudu. Da je pohvale za djela u kojima oboava Uzvienog Allaha, kao to je redovno klanjanje, u?enje Kurana napamet, dobrom u?enju, lijepom ahlaku, itd.

U dananjem vremenu neophodno je posvetiti veliku panju ispravnom odgoju djece. Ispravan odgoj podrazumijeva kako fizi?ki tako i psihi?ki aspekt. Svim roditeljima poznat je fizi?ki odgoj djece i ve?ina roditelja pokazuje veliki stepen odgovornosti za ovim aspektom odgoja. Me?utim, primjetno je da se psihi?kom odgoju djeteta ne pridaje toliko panje jer uglavnom ni sami roditelji nisu svjesni vanosti emotivnog razvoja djeteta i ?esto se u odgojnim situacijama postavljaju pogreno. Jedan od najvanijih aspekata u razvoju djetetove li?nosti nesumnjivo je stepen izgra?enog samopouzdanja, stoga u ovom tekstu iz knjige Odgoj muslimanske djevojke prenosimo odgovor na pitanje kako roditelji da razviju samopouzdanje kod k?erke.

Potovanje djetetove li?nosti

U dobi od dvije godine dijete po?inje da formira svoj stav prema svijetu oko sebe. Neki psiholozi smatraju da je osje?aj samopouzdanja jedno od tih prvih stavova; i snaga tih osje?aja u dobi od dvije godine zavisi o vrsti panje koje dijete prima i stavu roditelja u ispunjavanju njenih osnovnih potreba. U ovoj fazi dijete pokazuje znakove razvoja pokazuju?i elju za neovisno?u, pa je ona u potrebi za slobodom u govoru, hodanju i igranju. Sve je to povezano sa potrebom za samopouzdanjem koje se moe posti?i samo kroz neovisnost koja joj je potrebna. To potvr?uje teorija razvoj kroz zrelost koja poziva na potivanje djetetove li?nosti i ostavljanja da se razvije prirodno. Neke djevojke odrastaju  sa nedostatkom samopouzdanja, tako da se one ne mogu osloniti na sebe u bilo kojem pitanju, bilo veliko ili malo. One su rijetko inicijativne i uvijek ?ekaju da neko kae uradi to i to. Ako je suo?ena s problemom, ne?e biti u stanju da donese odluku i moda ?e pokuati izbje?i suo?avanje sa problemom, ili po?eti plakati. To je djelimi?no krivica roditelja, a to moe biti zbog nekoliko sljede?ih razloga:

?este naredbe i zabrane, u ve?im i manjim stvarima podjednako, ?ak i ako ta naredba nije vrijedna da dijete izgubi kreativnost i povjerenje u svoje postupke, i umjesto toga, ona uvijek ?eka nekoga da je ispravi i da je uvjeri da ona radi ispravno.

Okrivljivanje i kritiziranje za sve to uradi, trae?i njene mahane, i ukoravanje ako pogrijei, tako da je krive i ukoravaju vie nego to to zasluuje u vrijeme kada o?ekuje pohvale za ulaganje truda. To unitava djetetovu motivaciju da radi ili da se natje?e da neto postigne i nau?i.

Nedavanje prilike djetetu da govori pred drugima zbog straha da ona moe pogrijeiti ili govoriti o stvarima koje nisu poeljne, ili dopustiti joj da govori ali je podu?iti ta treba re?i.

Previe je upozoravati na opasnosti, to ?e je uvijek podsticati da o?ekuje najgore i zamiljati da je okruena opasno?u sa svih strana.

Poniavati je i uspore?ivati sa drugima na takav na?in da umanjuje njenu vrijednost.

Sarkazam i ismijavanje.

Ne obra?ati panju na njena pitanja.

Ukazivanje prevelike brige o njenom zdravlju ili njenoj budu?nosti.

Posljedice nedostatka samopouzdanja

Dijete koje ima nedostatak samopouzdanja ima mnoge negativne posljedice, od kojih su:

?  Ona ne?e mo?i u?initi nita samostalno, a ako se od nje zatrai da donese neto odre?eno, a na?e da se razlikuje od opisanog, bit ?e neodlu?na, 

ako bi se suo?ila s problemom, ne?e se mo?i odlu?iti.

?  Bit ?e dosadna i ne kreativna.

?  Zadesit ?e je nezadovoljstvo i teko?a kad god joj se dodijeli neto da uradi, jer misli da ?e neto pogreno uraditi u onom to to joj je dodijeljeno i da ona ne?e biti u mogu?nosti to u?initi na na?in koji se zahtijeva.

?  Bit ?e slabe volje, neodlu?na, blaga i ravnoduna u situacijama kada takva ne treba biti, te nemarna i neorganizirana.

?  Patit ?e od tjeskobe i frustracije, agresivnosti ili sklonosti ka povu?enosti.

Kako razviti samopouzdanje kod djeteta

Kako bi se izbjegle ove negativne posljedice na dijete, roditelji bi trebali na vie na?ina da razviju djetetovo samopouzdanje. Navest ?emo nekoliko primjera:

Da joj naprave op?e smjernice kojih treba da se pridrava i da se u tom krugu kre?e, re?i joj ono to joj je Allah dozvolio, pa da ona to moe ?initi, i da se upozori na ono to je Allah zabranio, pa da to izbjegava. Trebali bi je podu?iti plemenitim osobinama i dobrom odgoju i mrskim joj u?initi loe osobine, djela i rije?i, i da se kloni kojetarija. Onda, nakon toga joj dati slobodu vlastite inicijative.

  Majka joj treba dodijeliti neke zadatke koje je u mogu?nosti u?initi, a ako bi pogrijeila, majka je treba pohvaliti za njenu inicijativu, a zatim joj re?i kako je trebala uraditi. Ponekad treba samo da je pohvali za njen trud, a zatim da, kako bi joj pokazala, zavri njen posao ophode?i se sa njom na blag na?in, bez da joj govori direktno. Ako zadatak ne moe sama izvriti, onda ?e se posavjetovati sa majkom i ponekad treba od njih da trai da daju svoje miljenje o nekim stvarima, i da joj objasni kada pogrijei kako je ispravno, kako bi djevoj?ica znala da je svako sklon pogrekama i  ispravnosti, to ?e joj oja?ati odlu?nost.

Roditelji bi je trebali ohrabrivati pred njenim ro?acima i prijateljima, i dati joj nagrade primjerene njenom trudu. Da je pohvale za djela u kojima oboava Uzvienog Allaha, kao to je redovno klanjanje, u?enje Kurana napamet, dobrom u?enju, lijepom ahlaku, itd.

?uvanju tajni: kad nau?i kako ?uvati tajne i ne otkrivati ih, razvit ?e se i oja?ati njena volja, a time porasti njeno samopouzdanje.

Podu?iti je postu, jer kada izdri pred izazovom gladi i e?i dok posti, tada ?e osjetiti radost u postizanju pobjede nad svojim nefsom, to ?e oja?ati njenu mo? volje kada se suo?ava u ivot, to ?e pove?ati njeno samopouzdanje.

Ja?anje povjerenja naspram drugih

Ja?anje njenog povjerenje u odnosu s drugim ljudima. To moe biti preko izvravanja ku?anskih potreba, izvravanju roditeljskih naredbi, druenju sa odraslima i sa mladima.

Ja?anje njenog povjerenje u stjecanju znanja, to podrazumijeva da u?i Kuran i sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegove veli?anstvene biografije, tako da ?e odrasti a stekla bogato znanje u djetinjstvu pa ?e imati osje?aj povjerenja u znanje koje je stekla, jer je ona stekla osnovna na?ela istinskog znanja, koje je daleko od mitova i legendi.

S druge strane, roditelji tako?er moraju uzeti uzroke i poduzeti u?inkovite mjere da oslobode dijete od osje?aja inferiornosti. Neki od uzroka da se dijete osje?a inferiorno su: poniavanje, omalovaavanje, ismijavanje, npr. zvati je uvredljivim imenima i rije?ima pred njenom bra?om, sestrama i rodbini, ili ponekad i pred njenim prijateljicama ili pred strancima koje ranije nije vidjela niti susrela. To su stvari koje dovesti do toga da sebe smatra bezna?ajnom i bezvrijednom, ili generira psiholoke komplekse da gleda na druge s mrnjom i pokudom i da se povu?e u sebe kako bi pobjegla od ivota.

?ak, i ako su uvredljive rije?i, koje kod roditelja skliznu sa jezika, samo u svrhu discipliniranja djeteta zbog neke pogreke, bez obzira bila pogreka velika ili mala, nije ispravno koristiti ovu metodu kao na?in popravljanja pogreke jer ostavlja ozbiljne posljedice na dje?iju psihu i njeno ponaanje, a isto tako, nau?it ?e da se koristi tim jezikom osude i uvrede koji ?e je unititi psihi?ki i moralno.

Najbolji na?in za rjeavanje ovog problema jeste da se djetetu objasni, na blag na?in, gdje je pogrijeilo uz navo?enje argumenata koji ?e je uvjeriti da se sljede?i put kloni pogreke, a ne, nikako da je roditelji psuju, a svakako ne pred drugima. Roditelji trebaju koristiti lijepe metode u njenom popravljanju slijede?i primjer Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u odgajanju i popravljanju greaka. Dje?iji svijet je vrlo osjetljiv i lahko se na njega utje?e, pun naprezanja, slabe percepcije i bespomo?nosti. Izgradnja samopouzdanja kod djeteta je prvi korak u izgradnji njegove li?nosti u svim fazama njegovog ivota. (Iz knjige Odgoj muslimanske djevojke, autor Hanan Atija Turi el-Duheni)

(Izvor: islamqa.com/ar)

Sa arapskog preveo: Abdullah E. Muji?, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...