Četvrtak, JULY 18, 2024
ramazanski_savjeti

100 savjeta posta?ima


ramadanx

Preveo: Sead Kumro,  (Islamski univerzitet u Medini)

1.Posti iskreno radi Allaha, d..,  jer ako ne bude iskrenosti, izostat ?e nagrada. 2.Nijjet mora biti ?vrst u srcu. 3.Za u?injena dobra djela nadaj se Allahovoj, d.., nagradi. 4.Pokaj se iskreno Allahu, d.., od svih grijeha prije nego to do?eka mjesec ramazan. 5.Raduj se dolasku ramazana.
6.Neka tvoje ponaanje dolikuje ponaanju posta?a, kao naprimjer: prou?i dovu prilikom vi?enja mla?aka, nijeti post prije spavanja, odgodi sehur do pred zoru, pouruj sa iftarom, iftari se hurmama, dovi prilikom iftara, organiziraj iftare itd.


7.Rezultat posta je bogobojaznost, stoga se trudi da tvoj govor i djela budu uzrok pove?anja tvoje bogobojaznosti, te da tvoja javna djela budu kao tajna.
8.Ako provede ramazan u postu, znaj da si od iskrenih i ehida, pa u?ini svoj post dostojnim ovih stepena.
9.Savjetujem ti da se odvoji od ljudi i da se manje sastaje sa njima.
10.Kada se sastane sa ljudima, ?uvaj svoj jezik, pogled i sluh.
11.Sjeti se Allahove blagodati koju ti je ukazao opskrbivi te bogobojazno?u, hranom i pi?em.
12.Trudi se da ne izostavi nijedno dobro djelo.
13.Tvoji uzdasi su tvoj ivot, stoga se trudi da sa svakim uzdahom spomene svoga Gospodara.
14.Kloni se besposlica i gubljenja vremena.
15.Neka pored tvog stomaka posti i tvoj sluh, i vid, i jezik, i noge, i ruke.
16.Neka tvoje srce posti od grijeha i loih misli.
17.Neka se dan koji posti razlikuje od drugih dana.
18.Post je propisan kako bi osjetio glad pa se trudi da je osjeti, i nemoj da se ali.
19.Ne zaboravi dovu prilikom iftara jer se tada dova prima.
20.Trai od Allaha, d.., da te oslobodi od Vatre.
21.Dri se sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ?uvaj se novotarija.
22.Trudi se da to vie udjeljuje sadaku.
23.Trudi se da to vie hrani posta?e.
24.Trudi se da to vie nare?uje dobro i odvra?a od zla.
25.Znaj da je jezik zvijer, ako je pusti pojest ?e te.
26.Ne govori osim sa pokorno?u Allahu, s.v.t.
27.?uvaj se ogovaranja, jer ogovaranje unitava post.
28.Ako nekoga ogovori, trai od Allaha oprosta, jer traenje oprosta popravlja tvoj post.
29.Trudi se da to vie odrava rodbinske veze.
30.Trudi se da to vie ?ini dobro?instvo roditeljima,  do?ekujte iftar zajedno.
31.Trudi se da to vie unosi radost u srca muslimana.
32.Trudi se da to vie pomae muslimane.
33.Trudi se da to vie u?ini dobro?instva komijama: pozovi ih na iftar.
34.Nemoj se pretjerano smijati, jer je pretjeran smijeh razlog umrtvljivanja srca. Ne prili?i posta?u da se pretjerano smije.
35.Nemoj voditi rasprave niti se srditi. Ne otvaraj vrata koja ?e ti donijeti tetu i koja poslije ne?e mo?i zatvoriti.
36.Obavljaj ibadete kako je propisano da se obavljaju, bez manjkavosti.
37.U?i to vie Kur'an, jer je ovo mjesec Kur'ana.
38.Ne proputaj da klanja sve namaze u dematu, ne proputaju?i po?etni tekbir, u prvom saffu i iza imama.
39.Obavljaj teravih-namaz u damijama, i ne naputaj teraviju prije imama, ve? zavri sa imamom kako bi ti bila upisana nagrada kao da si ?itavu no? klanjao.
40.Obavljaj no?ni namaz u posljednjoj tre?ini, najbolji je namaz onaj sa najduim stajanjem.
41.Obavljaj namaz u damiji u kojoj ?e osjetiti taj namaz.
42.Budi skruen u namazu i neka tvoje srce bude ponizno u svim ibadetima.
43.Prisje?aj se poniznost pred Allahom, s.v.t., ako moe zapla?i ili se pretvaraj da pla?e.
44.Trudi se da mnogo boravi u damiji.
45.Obavljaj to vie nafila.
46.ene neka obavljaju namaz u ku?i ili u najbliem mesdidu.
47.Kada iza?u iz ku?e, neka se pridravaju erijatskih propisa.
48.eni u hajzu i nifasu zabranjeno je da ulazi u damiju, dodiruje Mushaf, posti i klanja.
49.ena u hajzu i nifasu ne?e prestati sa spominjanjem Allaha, d..
50.Dovi u situacijama u kojima se dova prima.
51.Trai oprost pred zoru.
52.Potrudi se da obavi 'umru u ramazanu.
53.Ustraj ?ine?i dobra djela pa makar bila i mala.
54.Potrudi se da obavlja raznovrsne ibadete, kako ti ne bi dosadilo stalno ?injenje istih ibadeta.
55.Napusti rune osobine i obi?aje koje si prakticirao.
56.Ne prilazi eni dok posti.
57.Ne podii glas tokom posta i izbjegavaj rasprave.
58.Budi milostiv i blag.
59.Onaj ko ti se obrati na ruan na?in, nemoj mu odgovarati, ve? reci: ''Ja postim''.
60.?uvaj se mjeanja sa osobama suprotnog spola.
61.Savjetuj muslimane na lijep na?in.
62.Okiti se lijepim ahlakom.
63.Posljednjih deset dana ramazana pove?aj ibadete, budi svoju porodicu na no?ni namaz.
64.Potrudi se da provede ovo vrijeme u itikafu.
65.Ne dopusti da pro?e Lejletul-kadr a da je nisi proveo u ibadetu.
66.Trudi se da spava to manje, ?etiri sata su ti dovoljna.
67.Oni koji rasipaju svoj imetak su bra?a ejtanova.
68.Trudi se da hrani i odijeva siromahe, i pomai onima kojima je pomo? potrebna.
69.Izdvoji sadekatul-fitr.
70.Navikavaj djecu na post, namaz i ostale ibadete.
71.U udjeljivanju budi milostiviji i blai od vjetra koji pue.
72.Podu?avaj Kur'an u mjesecu Kur'ana.
73.Ne udovoljavaj dui sve to ti zatrai, jer ako to bude ?inio propast ?e.
74.?uvaj se ejtana u ljudskom obliku: Na vratima Dehennema stoje pozivaoci, ko im se odazove, uvest ?e ga u Dehennem. Muttefekun alejhi.
75.?uvaj se grijeha tokom ramazana, i danju i no?u.
76.?uvaj se gledanja televizora, sluanja muzike, duhana, gledanja ena i besposli?arenja po ulicama. ?uvaj se nepokornosti Allahu, s.v.t.
77.Poduzmi sve uzroke kako bi ti bilo oproteno u ovom mjesecu.
78.Posti od dunjaluka i svoju smrt u?ini iftarom. Cijeli dunjaluk je mjesec ramazan, bogobojazni u njemu poste od strasti i grijeha. Smrt je za njih veselje jer se raduju svome bajramu.
79.Saburaj, jer je sabur pola posta.
80.Ako se probudi bezbjedan u svome domu, zdravog tijela i ima opskrbe za taj dan, kao da ti je dat dunjaluk i sve to je na njemu, stoga zahvaljuj Allahu, d.., i nemoj se bojati za opskrbu.
81.?ovjek koji je zahvalan na Allahovim blagodatima ne?e ih uskratiti drugome. Stoga, ako ti neko pokuca na vrata trae?i malo hrane, nemoj ga odbiti. A na prosjaka ne podvikni. (Ed-Duha,10)
82.''Zato siro?e ne ucvili'' (Ed-Duha, 9), potrai jetime kojima moe pomo?i i unesi radost u njihova srca.
83.Budi zahvalan i spominji Allahove blagodati: ''...i o blagodati Gospodara svoga kazuj'' (Ed-Duha,11).
84.Tri su stepena posta:
1. stepen: suzdravanje od jela, pi?a i upranjavanja strasti;
2. stepen: odvra?anje sluha, vida, jezika, ruku, nogu i ostalih organa od ?injenja grijeha:
3. stepen: oslanjanje na Allaha, s.v.t., i usmjeravanje srca samo Njemu, d..
85. Kloni se lanog govora.
86. Mnogo je posta?a koji od svog posta imaju samo glad.
87. Nemoj da posti od dozvoljenih stvari, potom da se iftari zabranjenim stvarima.
88. Nemoj da se prejeda tokom iftara. Rezultat prejedanja je pospanost i teko podnoenje teravih-namaza.
89. Neophodno je da tvoje srce bude izme?u nade i straha. Nadaj se da je tvoj post primljen i strahuj od toga da tvoj post bude odbijen.
90. Strpljenje u izvravanju ibadeta lake je nego strpljenje u podnoenju kazne.
91. Post je tit koji Allah, s.v.t., stavlja na tvoj jezik, sluh, vid i ostale dijelove tijela, stoga, zatiti se postom od Vatre.
92. Post ruku je da ih neprua prema zabranjenim stvarim (doticanje osoba suprotnog spola, otu?ivanje stvari, udaranje osoba), a post nogu je suzdravanje od kora?anja prema haramu.
93. Trudi se da post sa?uva od svih manjkavosti, jer svako dobro djelo pripada tebi, osim posta. Post pripada tvome Gospodaru i On za njega nagra?uje. 
94. Dri se stvari koje pove?avaju iman.
95. Trai od Allaha, s.v.t., da primi tvoja dobra djela jer Allah ne prima osim od bogobojaznih.
96. Gospodar ramazana je Gospodar i drugih mjeseci. Nemoj se vra?ati grijeenju nakon ramazana.
97. Proputene dane posta pouri da naposti.
98. Nakon to naposti proputene dane, posti est dana u mjesecu evvalu, jer ?e biti nagra?en kao da si postio cijelu godinu.
99. Trudi se da ti cijela godina bude ramazan. Ne prestaj u?iti Kur'an, odravati rodbinske veze, klanjati no?ni namaz, dijeliti sadaku, me?usobno se posje?ivati, samo radi Allaha, s.v.t.
100. Ne zaboravi, prije ibadeta, da djelo u?ini iskreno radi Allaha, s.v.t.  Sjeti se da zanijeti: da tvoj post bude samo radi Allaha, s.w.t., da samo On za njega nagra?uje,  da ne zna ta te od dobra kao nagrada ?eka, da ?e ti se grijesi oprostiti, da ?e se post za tebe zauzimati na Sudnjem danu, da Allah i Njegovi meleki na tebe donose salavate,  da te post udaljava od Vatre, sa svakim danom sedamdeset godina, da ?e u?i u Dennet kroz vrata Er-Rejjan, a  kroz njih ulaze samo posta?i,  da ako preseli kao posta?, ulazi u Dennet,  da se dova prilikom iftara ne odbija,  da te o?ekuju dvije radosti, prva prilikom iftara, a druga prilikom susreta sa Gospodarom,  da je zadah iz usta posta?a Allahu drai od mirisa miska,  da je vrijednost No?i kadra kao hiljadu mjeseci, da za svaku teraviju koju klanja sa imamom ima nagradu kao da si cijelu no? proveo klanjaju?i,  da ?e biti sa iskrenima i ehidima.

Naa posljednja dova je: hvala Allahu, Gospodaru svjetova!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...