Četvrtak, JULY 18, 2024
ramazanski_savjeti

Ramazanski savjeti za muslimanke


ramadan-wallpaper-11El-hamdu lillahi Rabbil-alemin, ves-salatu ves-selamu ala erefi el-enbija vel-murselin, nebijjina Muhammed, ve ala alihi ve sahbihi edmein. Ovih nekoliko rije?i, skupocjenih savjeta, upu?ujemo eni muslimanki, djevojci muminki, povodom nastupaju?eg mubarek mjeseca ramazana. Allaha, subhanehu ve teala, molimo da okoristi sve nae sestre muminke koje budu ?itale ove rije?i i da im ovi savjeti budu od pomo?i u pokornosti Svevinjem Allahu, postizanju Njegovog zadovoljstva i oprosta u ovom mubarek mjesecu.

Budi zahvalna Uzvienom Allahu!

Sestro! Mjesec ramazan jedna je od najve?ih Allahovih, subhanehu ve teala, blagodati za Njegove robove. U njemu se sputa Allahova milost, oprataju se grijesi i loa djela, dobra djela se uve?avaju, u njemu Allah, subhanehu ve teala, osloba?a Svoje robove od Vatre. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Kada do?e mjesec ramazan, otvore se vrata Denneta, zatvore se vrata Dehennema i ejtani se poveu u lance. (Muttefekun alejhi) Tako?er je rekao: Onome ko posti mjesec ramazan, vjeruju?i i nadaju?i se nagradi, bit ?e oproteni prethodni grijesi. (Muttefekun alejhi)Svevinji Allah u hadisi-kudsijju rekao je: Svako djelo sina Ademovog pripada njemu, osim posta. Post pripada Meni i Ja ?u za njega nagraditi. (Muttefekun alejhi) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: je Doista u mjesecu ramazanu, svakog dana i svake no?i, Allah osloba?a robove od Vatre. (Ahmed s vjerodostojnim lancem prenosilaca) Za No? kadr Allah je rekao: No? kadr bolja je od hiljadu mjeseci(prijevod zna?enja El-Kadr, 3). Sestro muslimanko, u ovim hadisima ukazano je na veli?inu Allahove, subhanehu ve teala, blagodati koju je podario i tebi i svim ostalim Svojim robovim. Stoga, budi zahvalna Svevinjem Allahu i na ovu blagodat uzvrati pokorno?u i dobrim djelima, a ne nepokorno?u i grijesima pa da bude liena ove blagodati.

Kako da do?eka ramazan

?  ure?i da se iskreno pokaje, kao to Uzvieni kae: I svi se, o vjernici, pokajte Allahu, da biste uspjeli (prijevod zna?enja En-Nur, 31).

?  Izbjegavaju?i sva runa djela: la, ogovaranje, potvaranje, zavade, razvrat, sluanje muzike, razgoli?avanje, mijeanje sa mukarcima

?  Sa ?vrstom odlukom i visokim ambicijama da ?e mjesec ramazan provesti u dobrim djelima i da ne?e dozvoliti da ti nijedan djeli? ovog mubarek mjeseca ode u ono u ?emu nema nikakve koristi.

?  ?estim spominjanjem Allaha, ?injenjem dove, traenjem oprosta i u?enjem Kurana.

?  ?uvanjem i obavljanjem propisanih namaza u njihovim vremenima, s njihovim ruknovima, vadibima i sunnetima, s potpunom skrueno?u i smirajem.

?  Obavljanjem nafila nakon propisanih namaza.

Podu?i se propisima posta!

Sestro muslimanko, kako bi tvoj post bio ispravan i primljen kod Allaha, subhanehu ve teala, neophodno je da dobro nau?i i upozna propise: farzove, sunnete, adabe, zatim koje su osobe dune postiti i ta su obavezne izvravati, kakav je propis za djevojku koja postane punoljetna u toku jednog od dana mjeseca ramazana, obaveznosti nijjeta i vremenom i na?inom njegovog donoenja, stvarima koje kvare post, o propisima koji se odnose na enu sa postporo?ajnim i menstrualnim ciklusom i enu koja ima istihazu, dozvoljenim stvarima u toku posta i sl.

Ramazan je mjesec posta, a ne mjesec hrane

Plemenita sestro, Allah, subhanehu ve teala, propisao je post kako bi se musliman naoruao strpljenjem, kako bi ukrotio svoje strasti, pove?ao svoju bogobojaznost i strahopotovanje prema Allahu, subhanehu ve teala. Uzvieni Allah rekao je: O vjernici, propisuje vam se post kao to je bio propisan i onima prije vas da biste bili bogobojazni (prijevod zna?enja El-Bekara, 183). Jedan od prethodnika upitan je: Zbog ?ega je propisan post?, pa je odgovorio: Kako bi bogata doivio osje?aj gladi, pa nakon toga ne zaboravljao siromaha! Ono to danas, naalost, moemo vidjeti jeste suta suprotnost spomenutom. Muslimanske porodice upravo u ovom mjesecu potroe i pojedu hrane vie nego u bilo kojem drugom mjesecu! ena muslimanka u ovom mjesecu, mubarek mjesecu ramazanu, provede u kuhinji vie vremena nego u bilo kojem drugom mjesecu! Pa kada ?e u?iti Kuran? Kada ?e slaviti i veli?ati Allaha, obratiti Mu se dovom, traiti oprosta od Njega? Kada ?e se podu?avati propisima posta? Kada ?e biti slobodna da se posveti ibadetu u ovom plemenitom mjesecu? Zato se, plemenita sestro, dobro ?uvaj provo?enja vremena u ovom mjesecu u onome u ?emu nema koristi i za ?im nema potrebe! Propao je onaj koji do?eka mjesec ramazan, a ne bude mu oproteno u njemu!

Mjesec Kurana

Mjesec ramazan odlikuje se u odnosu na ostale mjesece. U njemu je po?ela objava Kurana. Svevinji Allah rekao je: U mjesecu ramazanu po?elo je objavljivanje Kurana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla (prijevod zna?enja El-Bekara, 185). Tako su ramazan i Kuran nerazdvojni. Kada se spomene ramazan, spomene se i Kuran. U dva Sahiha od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najplemenitiji od svih ljudi, a posebno je bio plemenit u mjesecu ramazanu kada mu je dolazio Dibril. Dibril mu je dolazio svake no?i i podu?avao ga Kuranu. Ispravni prethodnici mnogo su u?ili Kuran u mjesecu ramazanu. Neki od njih znali su prou?iti Kuran u namazu svake tri no?i, neki svakih sedam no?i, a neki i svakih deset no?i. Katade, rahmetullahi alejhi, zavravao je hatmu Kurana za sedam dana, a kada bi nastupio mjesec ramazan zavravao bi za tri dana, ali kada bi nastupilo deset zadnjih no?i, Kuran bi prou?io u svakoj no?i. Imam Ez-Zuhri, kada bi nastupio ramazan, samo bi u?io Kuran i hranio siromahe. Imam Malik, kako prenosi Ibn Abdul-Hakem, ostavio bi i?itavanje hadisa u ramazanu i posvetio se u?enju Kurana iz mushafa. Tako i ti, sestro! Mora da svakodnevno odredi dio iz Kurana kojim ?e oivjeti svoje srce, o?istiti svoju duu, skruiti svoje organe, ?ime ?e, inallah, zasluiti da se Kuran zauzima za tebe na Sudnjem danu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Post i Kuran zauzimat ?e se na Sudnjem danu za ?ovjeka! Post ?e re?i: Gospodaru moj! Odvojio sam ga od hrane i strasti, pa primi moje zauzimanje za njega, a Kuran ?e re?i: Gospodaru moj! Odvojio sam ga od spavanja no?u, pa primi moje zauzimanje za njega! Pa ?e njihovo zauzimanje biti prihva?eno. (Ahmed i El-Hakim s vjerodostojnm lancem prenosilaca)

Mjesec plemenitosti i dobro?instva

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je ene na udjeljivanje. Govorio bi: O skupino ena! Udjeljujte i mnogo traite oprosta! Doista sam vidio da ste vi najbrojniji stanovnici Vatre! (Muslim) Prenosi se od majke vjernika Aie, radijallahu anha, da je u jednom danu podijelila stotinu hiljada dirhema, a postila je tog dana. Slukinja joj je rekla: Zar nisi mogla od onoga to si podijelila da za jedan dirhem uzme mesa kojim bi se iftarila?!, a ona je odgovorila: Da si mi to ranije rekla, u?inila bih to. U plemenita i dobra djela u ramazanu spada: spremanje iftara za posta?e, hranjenje siromaha, ispunjavanje njihovih potreba, savjetovanje i podu?avanje neukih, udjeljivanje u trajnu sadaku. Zato se potrudi, plemenita sestro, u ovim djelima, jer je nagrada za njih ogromna!

Mjesec namaza

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je no?u sve dok mu pete nisu po?ele pucati. Svoj postupak pojanjavao je rije?ima: Pa zar da ne budem Allahu zahvalan rob?! (Muttefekun alejhi) Tako?er je govorio: Ko mjesec ramazan provede u namazu, vjeruju?i i nadaju?i se nagradi, bit ?e mu oproteni prethodni grijesi koje je po?inio. (Muttefekun alejhi) Za odlazak ena u mesdide, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Ne zabranjujte svojim enama odlazak u mesdide, ali bolje im je klanjati u svojim ku?ama. (Ahmed i Ebu Davud, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim) ?edna muslimanka prilikom odlaska u mesdid mora voditi ra?una o adabima odlaska u mesdid: da odlazi u mesdid radi namaza i sluanja Kurana, da se propisno obu?e i da nita od njenog tijela ili odje?e ne bude povod smutnje me?u vjernicima, da se ne mirie radi izlaska iz ku?e i odlaska u mesdid, da se ne mijea sa mukarcima na putu do mesdida i prilikom ulaska i izlaska iz mesdida, da hoda krajem puta, a da sredinu ostavi za mukarce, da ne vodi malu djecu, ako zna da ?e plakati, biti nemirni i odvra?ati koncentraciju ostalih muslimana od Kurana i namaza.

Ramazan je post svih organa

Znaj, skupocjeni dragulju islama, da je post ustvari post od grijeha. Tako o?i poste od gledanja u haram, ui poste od sluanja harama, usta, pored hrane, poste od lai, ogovaranja, potvaranja, ismijavanja, omalovaavanja, ruke poste od doticanja, kupovanja i prodavanja harama, noge poste od odlaska na haram mjesta, stomak posti od hrane i pi?a, spolni organ od zadovoljavanja strastima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Ko ne ostavi laan govor i postupanje po njemu i neznanju, pa Allahu ne treba to to on ostavlja svoju hranu i pi?e. (Buharija) Zato, kada govori govori istinu, kada gleda gledaj samo u dozvoljeno, sluaj samo ono to je dozvoljeno, kupuj halal i prodaji halal, doti?i halal i odlazi na halal mjesta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: je Moda neki posta? od svoga posta ima samo glad i e?! (Ahmed i Ibn Mada sa vjerodostojnim lancem prenosilaca)

Prakti?ni savjeti za iskoritavanja vremena u ramazanu

?  Ne izlaziti iz ku?e bez potrebe.

?  Ne odlaziti na pijacu, pogotovo u zadnjoj tre?ini ramazana.

?  Ostavljanje beskorisnih sijela i posjeta, a ukoliko se za nekima i ukae potreba, kao to je posjeta bolesniku, onda ne ostajati mnogo u tim posjetama.

?  Izbjegavanje sijela na kojima se pri?a o drugima, ismijava, ogovara i potvara.

?  Ne gubiti vrijeme u pra?enju televizijskih programa.

?  Ne sjediti dugo u no?, jer to, obi?no, dovodi do ostavljanja no?nog namaza i spavanja tokom dana.

?  Ne spavati mnogo po danu.

?  Ne provoditi mnogo vremena u kuhinji, pripremaju?i sehur i iftar.

?  Ne gubiti vrijeme u ukraavanju i stajanju pred ogledalom.

?  Ne gubiti vrijeme u dugim telefonskim razgovorima.

?  ?uvati se rasprava i diskusija u kojima nema mnogo koristi i koje, obi?no, dovode do gubljenja velikog dijela vremena, a ukoliko i bude pozvana na sli?no neka kae: Ja postim!.

Zadnja tre?ina ramazana

Kada bi nastupila zadnja tre?ina ramazana, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi prilazio svojim suprugama, no?i bi provodio u ibadetu i svoju porodicu budio da ?ine ibadet. (Muttefekun alejhi) To je mali broj dana u kojima ?e uspjeti marljivi, a propasti nemarni. U ovim no?ima je i No? kadr, koja je bolja od hiljadu mjeseci. Ko je ne do?eka u ibadetu, doista je veliki gubitnik. Zato se potrudi da ?ini to vie ibadeta u ovim no?ima. Nastoj da ih cijele provede u ibadetu, kako bi sigurno do?ekala i doivjela No? kadr u ibadetu i postigla veliku nagradu. Aia, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Ako potrefim trenutak kada je No? kadr, ta da kaem u njemu? Odgovorio je: Reci: Allahumme inneke afuvvun, tuhibu el-afve, fafu anna Allahu moj! Ti si Onaj koji mnogo prata, voli opratanje, pa, oprosti i nama!(Ahmed i Et-Tirmizi koji kae da je hadis hasen-sahih)

Allaha, subhanehu ve teala, molimo da nam dozvoli da doivimo mubarek ramazan, da nam pomogne u ibadetu i primi naa djela! On Uzvieni u stanju je da sve u?ini! Neka je Njemu svaka hvala i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, ashabe i sve koji slijede islam do Sudnjeg dana!

Pripremila;Ummu Muhammed 

?asopis:el-AsrAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...