Četvrtak, JULY 25, 2024
kuran


SVEMIRBESPRIJEKORNO ORGANIZIRANI ZAKONI

Svjedoci smo savrenog djelovanja fizi?kih zakona prilikom stvaranja kada je maglina pod pritiskom formirala zvijezde. Zahvaljuju?i sili gravitacije, u plinovitom oblaku dolazi do sabijanja i stvaraju se zvijezde, ali na vrlo kontroliran na?in, tako da se zvijezde ne pretvaraju u crne rupe. ta je to to tako kontrolira silu gravitacije? Zar ta mjera, ta ravnotea otvoreno ne upu?uje na svjesnog Stvoritelja? Prirodni zakoni se odnose na cijeli svemir, pa tako i na formiranje zvijezda. Njihove ciljeve je odredio Stvoritelj jo prije stvaranja. Sila gravitacije nije svjesna ni inteligentna pa da moe samostalno prouzro?iti sva ova savrena ustrojstva. A kakva bi tek pometnja i nered vladali da Stvoritelj nije stvorio silu gravitacije, daje umjesto toga zvijezde, Mjesec i planete povezao debelim lancima kako bi ih odrao na okupu? Stvaranjem zakona sile gravitacije Stvoritelj je rijeio ovaj problem na najljepi mogu?i na?in.

Isaac Newton (1642-1724), je prvi ?ovjek koji je otkrio silu gravitacije i smatrao je prirodnim zakonom koji je Bog uspostavio u svemiru. Me?utim, ni on, a ni mnogi drugi fizi?ari nisu mogli znati da je svemir u po?etku bio u gasovitom stanju. To nije bilo poznato ni prije, ani hiljadu godina nakon objave Kur'ana...

Sunce koje nas grije, plave okeane, i muzi?ke note i ukusna jela Allah, d.., je stvorio od plinovitog oblaka.

Pa ko ho?e, pou?it ?ese. (80 - Abasa, 12)

SAVRENE ORBITE U SVEMIRU

Tako Mi neba punog paljivo sazdanih zvjezdanih puteva (orbita). (51- Az-Zariyat, 7)

Sintagma koju smo u ajetu preveli kao paljivo sazdani putevina arapskom glasi "zatul-hubuk". Ovim rije?ima se ozna?ava temeljita sigurnost, lijepo stvaranjeu vidu umjetni?kog djela.

Ushi?uju?a blistavost zvijezda i neuporediva slika neba od prve ljudske zajednice do danas privla?ili su panju ?ovjeka i ta savrena slika je snano utjecala na ljude. Brojne pjesme i literarni tekstovi iz povijesti dokaz su izuzetnog osje?aja ljepote koji je nebo izazivalo u ?ovjeku. Svakodnevni izlazak i zalazak Sunca, Mjese?eve faze i nebo posuto zvijezdama daju snaan osje?aj nepromjenjivosti svemira. Nemogu?e je golim okom shvatiti da je svemir ispunjen orbitama. Kada no?u pogledamo u nebo nepomi?nim nam izgledaju ?ak i zvijezde, koje se kre?u brzinom od nekoliko hiljada kilometara u minuti. ?injenica da se sve zvijezde i sva nebeska tijela u svemiru kre?u i da je, kako se to u ajetu isti?e, svemir ispunjen orbitama, postalo je jasno tek nakon otkri?a teleskopa i razvojem nauke.

Poznato je da se u svemiru nalazi preko 100 milijardi galaksija, a da se u svakoj galaksiji nalaze stotine miliona zvijezda, ve?ih ili manjih od Sunca. Nae Sunce je zvijezda srednje veli?ine. Te zvijezde u galaksijama imaju svoje planete poput Zemlje, a one, opet, imaju satelite poput Mjeseca. Sve to nastalo je cijepanjem samo jedne ta?ke. A sve ove zvijezde, planete, sateliti, nastali iz jedne ta?ke, i imaju svoje orbite.

Svoju neograni?enu silu i mo?, Allah, d.., pokazuje kroz Svoje stvaranje. Dok je, zapo?inju?i sve iz jedne veoma proste ta?ke, Allah, d.., pokazao da je umije?e u Njemu, a ne u ta?ki, stvaraju?i iz te ta?ke ogroman broj nebeskih tijela, On nam pokazuje neograni?enost Svoje mo?i, da Mu je u stvaranju sve lahko i da za Njega ne postoji pojam teko. Svako od ovih nebeskih tijela kre?e se u svojoj orbiti i izgled svemira svake sekunde se mijenja. Ova razlika, do koje dolazi irenjem svemira, u isto vrijeme nastaje i usljed kretanja svake zvijezde, planete i svakog satelita u svojoj orbiti. Svaki trenutak svemira je jedinstven, unikatan; svaki trenutak svake zvijezde razlikuje se od drugih trenutaka, a isto tako i svaki trenutak planeta i satelita...

DOKAZ NA OSNOVU KRETANJA

Kretanje koje postoji u svemiru tokom povijesti privla?ilo je panju niza mislilaca. Platon je rekao da izvor kretanja mora biti Bog i sma- trao je da svemirom upravlja Stvoritelj, koji je dobar i blagonaklon (milostiv). Aristotel je smatrao da Bog mora biti Prvi Pokreta?, koji je prvi uzrok i izvor kretanja u svemiru. Islamski u?enjak Farabi je, isto tako, zaklju?io da je Prvi Pokreta? izvor svega postoje?eg, da je sam nepromjenjljiv i da je On, Nepokrenuti Pokreta?, pokrenuo kretanje.

Filozofsko-religijski pokret iz Basre, Ihvani Safa (?ista bra?a), djelovao je u X stolje?u i iza sebe ostavio enciklopedijska djela. U tim djelima bavili su se i kretanjem u svemiru, isti?u?i da je od nastanka svemira iz ni?ega, u ustrojstvu i funkcionisanju svemira uvijek uo?ljivo kretanje i da je to, isto tako, dokaz postojanja Allaha, d.., kao Pokreta?a i Onoga koji rukovodi tim kretanjem. Veliki broj hri?anskih mislilaca, poput Tome Akvinskog, kretanje u svemiru smatraju dokazom postojanja Boga.

?injenica da kretanje u svemiru nije ograni?eno samo na na solarni sistem, ili na nekoliko zvijezda, nego je prisutno u cijelom svemiru, dokaz je neograni?enosti Allahove mo?i. Panja koju Kur'an posve?uje orbitama u svemiru tako?er je vrlo znakovita. Dok se sve galaksije kre?u na svoj na?in, dok zvijezde ovih galaksija idu svojom putanjom, planete se u svojim elipsastim orbitama kre?u oko zvijezda, a sateliti oko planeta. Da kretanje nije stvoreno kao neodvojivi dio materije, ne bismo, sjede?i u fotelji i ispijaju?i kafu, mogli gledati TV; ne bi bilo kafe, ni TV-a, ni Sunca, ni Zemlje, a ni nas. Kretanje zvijezda u svojim orbitama i postojanje kretanja planeta oko zvijezda omogu?ilo je postojanje nas i kafe koju pijemo naspram TV-a.

Postojanje pokreta, koji omogu?uju formiranje i nastanak neograni?enog broja rezultata, i opaanje savrenih, sistemati?nih i precizno ure?enih galaksija u pokretu, kao najve?ih makrojedinjenja svemira, i atoma, kao najmanjih mikrojedinjenja, poziv je da se razmisli o Boijoj mo?i i znanju.

Nesumnjivo, bit ?e onih koji ?e se ogluiti na ovaj poziv. Nakon 7. ajeta sure "Az-Zariyat", koji skre?e panju na orbite u svemiru, u 8. i 9. ajetu se na sljede?i na?in skre?e panja na kontradiktornost u rije?ima nevjernika i na njihovo okretanje le?a istini:

Vi govorite nejednako, od njega se odvra?a onaj za kog se znalo da ?ese odvratiti. (51- Az-Zariyat, 8-9)

Odlomak iz knjige  "Kur'an nenadmani fenomen"Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...