Četvrtak, JUNE 13, 2024
tekstovi_logo


dzeneetPOGLAVLJE LV

Bra?ni ivot denetlija i potpun seksualni uitak, bez sjemenih te?nosti, tjelesne iznemoglosti, i bez obaveznog kupanja (gusula)

Ve? smo spomenuli hadis koji prenosi Ebu Hurejre, u kojem stoji da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

"?ovjek ?e u Dennetu imati snage da u jednom danu ima odnose sa stotinu djevica.

Sened ovog hadisa je vjerodostojan. Tako?er, prethodno smo spomenuli muttefek 'alejhhadis: Vjernik ?e u Dennetu imati ator od jednog izdubljenog bisera, koji ?e biti duga?ak ezdeset milja. U njemu ?e imati ena koje ?e obilaziti. Zatim, spomenuli smo i hadis Enesa: "Vjerniku ?e u Dennetu biti data snaga, tolika i tolika, za seksualni odnos sa enama. Tirmizija ga je svrstao u vjerodostojne hadise.

Taberanija, Abdullah b. Ahmed i drugi sakuplja?i hadisa biljee predaju Lekita b. Amira, koji kae:

'Sa ?ime ?e od Denneta biti upoznati njegovi stanovnici? On re?e: 'Sa rijekama od ?istog meda, rijekama vina od kojeg ne?e biti glavobolje, mahmurluka i kajanja, rijekama od mlijeka koje se ne?e kvariti niti mijenjati okus, vodom koja ne?e nikada biti ustajala, vo?em - da iva i zdrava bude t\oja porodica - koje ti je poznato i boljim od takvog, i ?istim enama. Upitah: Allahov Poslanice, ho?emo li mi u njemu imati dobre ene? On odgovori: Dobre ?e pripasti dobrima. S njima ?e imati tjelesni uitak, kao to vi imate uitak u vaim enama na dunjaluku, samo to ne?e biti ra?anja djece."

Ibn Vehb biljei predaju Ebu Hurejre, koji kae daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio upitan: Ho?emo li op?iti sa naim enama u Dennetu? On odgovori: Da, tako mi Onoga u ?ijoj je mo?i moj ivot, itekako! A kad se od nje odmakne, ona ?e ponovo biti ?ista djevica. "

Taberanija biljei predaju Ebu Seida el-Hudrije, koji kae da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Kada denetlija bude imao odnos sa svojom enom, ona ?e i dalje ostati djevica. Ovo je garib-hadis, kako isti?e Taberanija. On biljei predaju Ebu Umame, koji kazuje daje neko upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s: Ho?e li se stanovnici Denneta eniti? Poslanik re?e: Da. Imat ?e ud koji ne?e mlohaviti, strast koja se ne?e gasiti, i snano ?e ih obljubljivati. On, tako?er, biljei predaju Ebu Umame, koji kae daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan: Ho?e li stanovnici Denneta imati bra?ne odnose? Poslanik odgovori: Da, ali ne?e biti ejakulacije, niti smrti.

Ebu Neim biljei predaju Ebu Hurejre, u kojoj se kazuje daje neko upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s: Ho?e li stanovnici Denneta imati odnose sa svojim enama? Poslanik je odgovorio: Da, tako mi Onoga Koji me je poslao s Istinom. Imat ?e ih, sa mukim spolnim organom kojem ne?e dosaditi uitak, stidnicom koja se ne?e poaliti, i stra?u koja ne?e prestajali.

El-Hasen b. Sufjan u svome Musnedubiljei predaju Ebu Umame, koji kae daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan: Ho?e li se stanovnici Denneta eniti? Poslanik je odgovorio: Da, tako mi Onoga Koji me je poslao s Istinom, i pokazao svojom rukom, ali ne?e biti ejakulacije, ni smrti.

Seid b. Mensur veli: Kazivao nam je Sufjan, od Amra, daje Ikrime, tuma?e?i ajet: Stanovnici Denneta uivat ?e toga dana u blagodatima, veseli i radosni" (Jasin, 55), rekao: Ovo zna?i: u razdjevi?enju, tj. uzimanju nevinosti djevicama.

Abdullah b. Ahmed biljei daje Ibn Mesud, tuma?e?i rije?i Uzvienog: Stanovnici Denneta uivat ?e toga dana u blagodatima, veseli i radosni, rekao: Uivat ?e u razdjevi?enju djevica. Hakim biljei predaju prema kojoj je i El-Evzai, tuma?e?i navedeni ajet Uzvienog, kazao: Uivat ?e u razdjevi?enju djevica. Mukatil veli: Uivat ?e u razdjevi?enju djevica, za razliku od stanovnika Dehennema, koji ih ne?e zanimati. Sli?no kae i Ebul-Ahves.

Sulejman et-Tejmi biljei predaju od Ebu Mudliza, koji kae da je pitao Ibn Abbasa o ajetu: Stanovnici Denneta uivat ?e toga dana u blagodatima, veseli i radosni. U ?emu ?e uivati?, pitao je. On mu je odgovorio: Uivat ?e u razdjevi?enju djevica. Ibn Ebi ed-Dunja biljei predaju Ikrime, od Ibn Abbasa, prema kojoj je Ibn Abbas, tuma?e?i spomenuti ajet, rekao to isto.

Kazivao nam je Ishak b. Ibrahim, kazivao nam je Jahja b. Jeman, od Easa, i od Dafera, daje Seid b. Dubejr rekao: Strast od koje ?e imati divan uitak kolat ?e njegovim organizmom sedamdeset godina. Me?utim, ne?e se one?istiti tako da se mora kupati, gusul uzimati. Ne?e osjetiti slabost ili nemo?, impotenciju, nego ?e upranjavati svoje seksualne aktivnosti uivaju?i u blagodatima, bez imalo neugodnosti.

Onaj ko se na dunjaluku bude ?uvao harama, on ?e tamo imati najljepe uitke. To je sli?no slu?aju onoga ko bude konzumirao vino na ovom svijetu, pa ne?e kuati denetsko vino. Ili, onaj ko bude obla?io svilu na ovom svijetu tamo je ne?e nositi. Tako?er, ko bude jeo iz zlatnog i srebrenog posu?a, ne?e iz takvog jesti na ahiretu. Jer, Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: "Ta uivanja su za njih, one koji ne vjeruju, na dunjaluku, a za vas su pripremljena na ahiretu. Ko bude ivio udobnim i lagodnim ivotom, povode?i se za svojim strastima, ta uivanja ?e mu na ahiretu biti uskra?ena. Ba kao to je Uzvieni ukorio one koji su svoje strasti utroili na dunjaluku, uivaju?i u njima. Zbog toga su ashabi, kao i tabiini, bili veoma oprezni u tome, i bogobojazni. Imami-Ahmed napominje: Omer je vidio Dabira b. Abdullaha kako nosi meso koje je za jedan dirhem kupio svojoj porodici, pa mu je rekao: Staje to? Dabir mu odgovori: To je meso koje sam kupio za dirhem, svojoj porodici. Omer mu re?e:

Zar odmah treba kupiti, ?im neko od vas neto poeli?! Zar nisi ?uo daje Uzvieni Allah rekao: Vi ste u svome ivotu na zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uivali" El-Ahkaf. 20.

Imami-Ahmed veli: Kazivao nam je Affan, i Derir b. Hazim, koji tvrdi da mu je El-Hasen rekao: Jedne prilike do?e neka delegacija iz Basre, sa Ebu Musaom, kod Omera. Mi smo ina?e imali obi?aj navra?ati kod njega. A kod njega bismo zatekli, od jela, tri hljeba - nekada pomazanog maslom, nekada da moe umo?iti u maslinovo ulje, nekada uz malo mlijeka, nekada suhe okorice, smrvljene pa podgrijane, nekada i vrlo malo mesa. Tog dana je rekao: Ja primje?ujem, Allaha mi, da vi odmjeravate moju hranu i da vam ne godi. Tako mi Allaha, sigurno bih mogao imati najbolju hranu od svih vas i najlagodnije ivjeti. Me?utim, ja sam ?uo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je, ukoravaju?i jedan narod zbog onoga to su ?inili, rekao: 'Vi ste u svome ivotu na zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uivali. Ko ostavi strast koja je zabranjena, i to u?ini u ime Allaha, mo?i ?e je iskoristiti na budu?em svijetu na najbolji mogu?i na?in.

Onaj ko je utroi ovdje, tamo ?e mu biti zabranjena, ili ?e biti nepotpun uitak. Allah ne?e dozvoliti da uitak onoga koji je svoju strast natjerao da pouri u grijeh i haram bude isti kao uitak onoga koji je ostavio, ukrotio svoju strast u ime Allaha. To se nikada ne?e dogoditi A Allah najbolje zna.

Ukratko o knjizi:

 Vodi? ka Dennetu, kako i sam naslov kae, predstavlja iscrpan vodi? u kojem nas velikan islamske misli, Ibn-Kajjim el-Devzi, upoznaje sa nizom pitanja vezanih za Dennet, po?evi od njegovog stvaranja, nastanjivanja prvih ljudi, Adema, a.s., i Have, r.a., u njemu i doga?aja sa Iblisom, l.a., zatim sa opisima Denneta, njegovim ba?ama i rijekama, perivojima i divanima, denetskim mladi?ima i hurijama, raznim denetskim uivanjima i blagodatima, njegovim deredama i stanovnicima, kao i sa najve?om nagradom...

"VODI? KA DENNETU"  

Naslov originala:   Hadil-ervah ila biladil-efrah     

Autor: Ibn Kajjim el-Devzi    

Prijevod s arapskog:   Mr. Osman Kozli?         

Format: B5

Uvez: Tvrdi

Broj stranica: 496

Izdava?: Ilum Buim,  2008. 

Knjigu moete naru?iti na e-mail  Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript   cijena 25KMAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA