Nedjelja, FEBRUARY 25, 2024
tekstovi_logo


nova-godina2Bra?o i sestre u islamu! Tema nae dananje hutbe je Muslimani ne obiljeavaju Novu godinu. Povodom dolaska Nove godine i njenog proslavljanja, to je neislamski obi?aj, elim da podsjetim na bolnu ?injenicu da ovaj doga?aj na alost obiljeavaju i neki od onih koji sebe smatraju muslimanima, nesvjesni da na taj na?in oponaaju druge narode, a svako slijepo oponaanje drugih zna?i udaljavanje od islama i njegovih propisa. Jo je apsurdnije da veliki broj njih to praktikuje uz ?injenje harama, koji muslimane izvode iz islama.

Ako volimo Allaha, delle e'nuhu, duni smo slijediti sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ?e nas Allah zavoljeti i grijehe nam oprostiti, kao to stoji u 31. ajetu Sure Alu Imran:

???? ???? ???????? ?????????? ??????? ?????????????? ???????????? ??????? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ??????? ???????

Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite i vas ?e Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" A Allah prata i samilostan je.

Svako ?injenje harama, bra?o i sestre izaziva Allahovu, subhanehu ve te'ala, srdbu, a posebno ?injenje harama od strane naroda koji su u tekim situacijama pomognuti da opstanu, onda kada su se nevjerni?ke vojske i njihovi pomaga?i udruili u elji da ih potpuno unite. Zar se smiju javno ?initi grijesi i izazivati Allahova, subhanehu ve te'ala, srdba u zemlji kerameta, zemlji u kojoj se irio miris ehidske krvi, zemlji u kojoj su vojske meleka pomagale golobrade i goloruke borce Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a i zaustavljale neprijatelje, zemlji dvije stotine hiljada ehida, zemlji kojom su tekle rijeke ehidske krvi i rijeke suza ucvijeljenih majki, nena, supruga, djece i unu?i?a, zemlji u Poto?arima 11. jula 1995.g. zgaene tek ro?ene bebe, zemlji ?etrdeset hiljada silovanih Bonjakinja, me?u kojima je deset hiljada maloljetnih djevoj?ica, zemlji stotina zloglasnih logora, zemlji 614 do temelja poruenih damija, zemlji koja u sebi krije dijelove tijela heroja koji neprimije?eno hodaju ovom bosanskom zemljom, zemlji gazija koji su goloruki stajali pred tenkove i specijalne jedinice, koji su bosi gazili kroz neprijateljska minska polja, a danas su na birou, jer su njihova radna mjesta zauzeli ro?aci i rodice i ljubavnice korumpiranih kvazi-politi?ara, pa i neprijatelji ove zemlje, koji su se zapoljavali i jo zapoljavaju po nacionalnom klju?u, zemlji u kojoj nije bilo kolektivne osvete i zemlji dobro?udnih Bonjaka koji ni neprijatelje ne znaju mrziti koliko to oni zasluuju, zemlji koju stolje?ima plja?kaju i ele prisvojiti, a ona se odupire i svjedo?i da ona pripada samo Allahu, delle e'nuhu.

Nova godina se proslavlja irom svijeta, a najve?u panju joj posve?uju Kr?ani, koji ovaj praznik veu za smrt pape Silvestra I, koji je umro 31. decembra 335. godine, a 1582. godine kada je bila reforma gregorijanskog kalendara po?etak Nove godine je promijenjen sa 25. decembra, na 1. januar i od tada je 31. decembar poznat u svijetu kao Silvester. Iz ovoga se jasno vidi da je dolo do odstupanja za nekoliko dana od datuma ro?enja Isaa, alejhis-selam, tj. 25. decembra, kako to tvrde Kr?ani.

Jedan od prepoznatljivih detalja vezanih za novogodinje praznike je i Djeda Mraz. Prema Enciklopediji Britanici postojanje Svetog Nikole, kasnije Djeda Mraza, nije potvr?eno ni jednim historijskim dokumentom, tako da se nita sigurno ne zna o njegovom ivotu osim da je vjerovatno bio biskup Myre u IV vijeku. Kao mladi? putovao je u Palestinu i Egipat, a nakon povratka u rodno mjesto postao je biskup u Myri. Bio je zatvoren za vrijeme progona Kr?ana od strane rimskog imperatora, a za vrijeme drugog imperatora je oslobo?en. Prisustvovao je Prvom Koncilu u Nikeju, 325. godine. Sahranjen je u crkvi u Myri, a u VI stolje?u njegovo svetite je postalo veoma poznato. Dareljivost i dobrota po kojima je Sveti Nikola bio poznat prerasle su u legende o ?udima koje je ?inio za siromane i nesre?ne. U Srednjem vijeku privrenost Svetom Nikoli rairila se po cijeloj Evropi. Transformacija Svetog Nikole u Djeda Mraza otpo?ela je 1823. godine. Prema legendi Djeda Mraz uz pomo? vilenjaka dostavlja darove dobroj djeci irom svijeta.

Prema tome, Djeda Mraz je isklju?ivo vjerski simbol Kr?ana i nema nikakve veze sa islamom i muslimanima, niti sa naom tradicijom.

Podsje?am i sebe i vas na hadis Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji biljei imam Hakim:

???? ???? ??????? ???????????? ?????? ??????? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ?????: "????????????? ?????? ????????? ???? ?????????? ??????? ????????? ?????????? ????????? ?????? ???? ???????? ?????? ????? ???????????????????" ???????: "??? ??????? ?????? ?????????? ?????????????" ?????: "??????" (????)

Prenosi Ebu Seid El-Hudri, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Slijedi?ete ranije narode, pedalj po pedalj i arin po arin, pa ?ak i da u?u u guterovu jazbinu vi biste ih u tome slijedili." Rekosmo: Allahov Poslani?e, Kr?ane i idove? Re?e: Koga drugog?" (Hakim)

Tuno je bra?o i sestre da ima veliki broj muslimana koji su u slije?enju nemuslimana preli svaku mjeru i koji se ni po ?emu ne razlikuju od njih. To njihovo slije?enje ih nije amnestiralo od ubijanja i progona u toku posljednje oruane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, pa ho?emo li do?i pameti?

Od oponaanja nemuslimana je i obiljeavanje Nove godine, koju proslavljaju Kr?ani, za koje Allah, subhanehu ve te'ala, kae u 17. ajetu Sure El-Maide:

??????? ?????? ????????? ??????? ????? ??????? ???? ?????????? ????? ???????? ???? ?????? ???????? ???? ??????? ??????? ???? ??????? ??? ???????? ?????????? ????? ???????? ????????? ?????? ??? ???????? ???????? ????????? ?????? ????????????? ??????????? ????? ??????????? ???????? ??? ??????? ????????? ????? ????? ?????? ???????

Nevjernici su oni koji govore: "Bog je Mesih, sin Merjemin!" Reci: "Ko moe sprije?iti Allaha da, ako ho?e, uniti Mesiha, sina Merjemina i majku njegovu i sve one koji su na Zemlji? Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome to je izme?u njih; On stvara to ho?e i Allah sve moe.  

Potrebno je bra?o i sestre znati da je islamsko pravilo neslije?enje onoga ko odstupa od Allahovih, delle e'nuhu, propisa i od njih se treba razlikovati u: obi?ajima, praznicima, vjeri, odje?i, govoru, ishrani itd.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji biljei imam Ebu Davud kae:

???? ?????? ??????? ???? ?????? ?????? ??????? ????????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ?????: ???? ????????? ???????? ?????? ???????? (??? ????)

Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko oponaa neki narod, on je od njih." (Ebu Davud)

U ovom hadisu je veliko upozorenje svima onima koji oponaaju nemuslimane, jer ih to oponaanje svrstava u njihov red. Imam Ibn Kesir kae da ovaj hadis ozna?ava veliku prijetnju i upozorenje onima koji slijede nemuslimane u njihovom govoru, djelima, odje?i, praznicima i na?inu robovanja Stvoritelja, a tako isto i u svemu drugome to nije od nae vjere i to nam se ne dozvoljava. 

Tako moemo zaklju?iti, da onaj ko ostavlja sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a slijedi obi?aje Jevreja i Kr?ana, da moe iza?i iz islama, bez obzira koliko se on smatrao muslimanom i imao izvorno muslimansko ime.

I na kraju se bra?o i sestre postavlja logi?no pitanje: ta ?initi u ovoj no?i? Odgovor je jednostavan: Ne pridavati joj nikakvu vanost u odnosu na druge no?i, ne obiljeavati je nikakvim posebnim sijelima, ve?erama, kahvama, gledanjima novogodinjeg programa, ne ?estitati ga, ne kupovati djeci nikakve poklone niti primati, ve? kao i ostalih no?i na vakat le?i spavati, ustati na no?ni namaz i sabah i nastaviti ivjeti islamski kao i do sada!

Bra?o i sestre, izvravajmo sve nae islamske obaveze, a posebno ?uvajmo propisane namaze, jer ?emo na Sudnjem danu prvo biti pitani za namaze, ?vrsto se drimo Allahova, subhanehu ve te'ala, ueta i ne povodimo se za obi?ajima i praznicima drugih naroda! 

Gospodaru, u?vrsti nas na putu islama, u?ini nas od onih koji se ?uvaju zabranjenih i sumnjivih stvari i sa?uvaj nas slijepog slije?enja drugih, oprosti naim roditeljima i dobrim precima, u?ini nau djecu i potomke radostima naih o?iju i srca, budi nam milostiv na Sudnjem danu i po?asti nas u Dennetu drutvom poslanika, iskrenih, ehida i dobrih ljudi!

?? ?????????? ?????????? ?? ???????? ?????!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • O pohvalosti nošenja košulje
      Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila je košulja.” Ebu Davud i Tirmizi,...
  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...