Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


8_martBra?o i sestre u islamu! Tema dananje hutbe je Dan ena je neislamski praznik. Sutra je bra?o i sestre me?unarodni praznik 8. mart Dan ena, koji se obiljeava u svijetu, pa ?ak i muslimanskom, a isti je za enu vie ponienje, nego istinski njen dan.

Podsje?am sebe i vas na 14. ajet Sure Lukman:

???????????? ?????????? ????????????? ?????????? ??????? ??????? ????? ?????? ??????????? ??? ????????? ???? ??????? ??? ??????????????? ??????? ??????????

 Mi smo naredili ?ovjeku da bude posluan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim! Meni je povratak.

Ideja o 8. martu, kao Danu ena pripada Klari Ajzner Zetkin (Cetkin; 1857. 1933.), uticajnom njema?kom borcu za enska prava. Nju je veoma zanimala enska politika, uklju?uju?i borbu za ravnopravnost i pravo glasa za ene. Razvila je socijal-demokratski enski pokret u Njema?koj, a 1907. godine postaje vo?a novoformirane "enske kancelarije" u SPD-u. Organizirala je proslavu prvog "Me?unarodnog dana ena", 8. marta 1911. godine. Klara Cetkin pozivala je sve ene svijeta na:1. Slobodnu ljubav, bez ograni?enja. 2. Jednostrano pravo na razvod braka. 3. Pravo na abortus. 4. Obiljeavanje 8. marta, kao Dana ena. Ona kroz ova ?etiri principa poziva i muslimanke da odbace moralne vrijednosti i priklone se svojim strastima. Prema tome, sve ene koje obiljeavaju 8. mart, prihvataju ponienje i degradaciju ene, kao ljudskog bi?a, kojem je Allah, subhanehu ve te'ala, povjerio ?asnu ulogu majke, koja ra?a, hrani i odgaja svoju djecu, koja ?uva svoju ?ast i ?ast svojih uku?ana i koja zbog toga u potpunosti sa muem dijeli sve sevabe koje on ubira u poslovima za koje je on zaduen.

Allah, subhanehu ve te'ala, je eni u islamu dao ?asnu dunost majke i one koja odgaja djecu i u nju je usadio posebnu ljubav, koja nije svojstvena drugim stvorenjima, tako da je ona primjer ljubavi, topline i portvovanosti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je za djecu koja postupaju lijepo prema svojim majkama oba?ao dennet:?????????? ?????? ????????? ?????????????Dennet je pod maj?inimstopalima. (Ibn Madde)

Islam je eni dao pravo na privatnu imovinu, bez njene obaveze izdravanja porodice, to je dunost mua, oslobodio je demata, tako da ena kada klanja u svojoj ku?i ima nagradu demata, oslobodio je obaveze dihada, tako da kada ena ?uva svoju ?ast, imetak i odgaja djecu, dok joj je mu u dihadu, ona sa njim dijeli sevab za to, ona ima pravo da joj mu za dojenje djeteta obezbijedi dojilju, ima svoje zagarantovano pravo u nasljedstvu, ima pravo na privatnu imovinu, bez obaveze izdravanja porodice, to je obaveza mua i ima pravo na mehr i s njime raspolagati kako eli.

Majka po islamu ima prednost i nad babom i to ne jednom, ve? tri puta, kao to stoji u hadisu koji biljei imam Buharija:

???? ????? ?????????? ?????? ????? ??????: ????? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ???????: "??? ??????? ?????? ???? ??????? ???????? ???????? ???????????" ?????: "???????." ?????: "????? ?????" ?????: "???????." ?????: "????? ?????" ?????: "???????." ?????: "????? ?????" ?????: "???????." (???????)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: Doao je ?ovjek kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: Allahov Poslani?e, ko je najpre?i da lijepo prema njemu postupam? Re?e: Tvoja majka. Upita: Zatim ko? Re?e: Tvoja majka. Upita: Zatim ko? Re?e: Tvoja majka. Upita: Zatim ko? Re?e: Tvoj babo. (Buharija)

Dijete je duno da lijepo postupa prema svojim roditeljima, pa makar oni bili i nemuslimani.

Na drugoj strani Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas podu?ava da lijepo postupamo prema svojim enama, pa u hadisu koji biljei imam Tirmizija stoji:

???? ????? ?????????????? ????????? ?????? ????? ???????: ????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ?????????:"?????????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????" (???????)

Prenosi majka mu'mina, Aia, radijallahu anha: Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojim enama, a ja sam najbolji od vas prema mojim enama! (Tirmizija)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obe?ava dennet onome ko lijepo odgoji tri k?erke: 

???? ???????? ???? ????????????? ????? ??????????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ??????????????:"???? ????? ???? ??????? ??????? ???????? ??????????? ??????????????? ???????????? ???????????? ???? ????????? ????? ???? ???????? ???? ???????? ?????? ????????????" (???????)

 Prenosi Ukbe ibn Amir, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko bude imao tri k?eri, pa bude strpljiv sa njima i bude ih hranio, pojio i obla?io od svoga truda, bi?e mu zastor od vatre, na Sudnjem danu!(Bejhekija) 

U drugoj predaji stoji da ?e takvu nagradu posti?i i onaj ko odgoji dvije k?erke, pa i onaj ko odgoji jednu k?erku.

Islam je eni odredio veliko po?asno mjesto i ena muslimanka tokom cijele godine ima svoje dane, u kojima je potovana i u kojima uiva sva svoja prava. Kao muslimani, ako za to imamo mogu?nost, cvije?e moemo donositi svaki dan naim majkama, suprugama, k?erima i snahama i tako im iskazivati nau  panju.

Osmi mart je dan degradacije ene, a nikako dan njene afirmacije, to je dan u kojem se organiziraju zabave, ?iji osnovni sadraj su razni harami i to je dan u kojem se prodaje, kupuje ili daba na najprimitivniji na?in nudi ensko tijelo.

Zato potovane sestre prihvatite se islama i odreknite oponaanja nevjernika, budite poslune svojim muevima i traite od njih da budu prema vama pravedni i paljivi! Budimo posluni naim majka, lijepo postupajmo prema naim enama, odgajajmo nae k?erke na ?istim izvorima islama, natje?imo se u dobru i udimo za dennetima koji su nam obe?ani!

MolimAllaha, delle e'nuhu, danas u?vrsti na putu islama, dapomognenaojbra?iuPalestini, Sirijiinasvakommjestugdjesuugroenanjihovaprava, da se smiluje naim roditeljima i precima, da nau djecu u?ini radostima naih o?iju i srca i prvacima ummeta, danambudemilostivnaSudnjemdanuidanasuDennetupo?asti drutvomposlanika, iskrenih, ehidaidobrihljudi!

Nezim Halilovi? Muderris, hatib damije Kralj Fahd u SarajevuAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...