Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


maxresdefaultKuran je govor Uzvienog Allaha. Objavljen je kao vodi? i uputa svim ljudima u svim generacijama i vremenima do Sudnjeg dana.  Nijedna knjiga nije mu sli?na. U?iti Kuran zna?i sluati Rije?i Boije i hoditi ka Allahovom zadovoljstvu i rahmetu. Kuran je susret izme?u slabog insana i Snanog Gospodara: Elif-l?m-m?m. Allah je nema boga osim Njega ivi i Vje?ni! On tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvr?uje, a Tevrat i Indil objavio je jo prije, kao putokaz ljudima, a objavio je i ostale koje rastavljaju istinu od neistine. One koji u Allahove rije?i ne vjeruju ?eka teka patnja; a Allah je silan i strog. (Kuran, Ali Imran, 1-4.) Svi oni koji su Kuran ?uli s usana Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, doivjeli su ga kao ivu stvarnost. U srcima nisu imali ni trun sumnje da im se Uzvieni Allah obra?a preko Svog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Stoga je Allahov Govor tako duboko osvojio njihova srca i umove. Njihove su o?i preplavile suze i njihova tijela prekrili marci. Svaku su rije? Objave smatrali bitnom i rjeenjem za probleme i teko?e, pa su pourili da Kuran primijene u ivotu. Kuran je odgojio generacije selefa i promijenio nabolje, i kao pojedince, i kao zajednicu. A Arapi su od obi?nih trgovaca i ?uvara deva i ovaca postali predvodnici ?ovje?anstva.

Vanost promjene odnosa muslimana prema Kuranu

Danas mi u svojim rukama drimo isti Kuran. Me?u ljudima krue milioni primjeraka Mushafa. Kuran se neprestano u?i, i danju i no?u, u domovima, u damijama, s minbera. Desetine i stotine tomova knjiga pojanjavaju nam njegova zna?enja. Rije?i i predavanja neprekidno se slivaju pokuavaju?i da objasne njegova u?enja i propise. Ali i pored toga, o?i muslimana ostaju suhe, srca ostaju tvrda, umovi netaknuti i ivoti nepromijenjeni. Ponienje i nazadnost kao da su prekrili islamski ummet. A pitamo li se zato? Jedan od uzroka naih problema svakako je lo odnos spram Kurana, a Allah najbolje zna. Mnogi muslimani vie ne doivljavaju Kuran vodi?em za ivot. Da, doivljavaju ga kao svetinju, ali i smatraju da on samo govori o prolim doga?ajima, o ljudima i doga?ajima koji su nekad bili, a danas je neko novo vrijeme i druge okolnosti. Ljudi mijeaju dvije stvari: uvjete u kojima ljudi ive i ljudsku prirodu. Uvjeti ivota danas i prije samo dvadeset godina nisu isti, slaemo se. Ali je LJUDSKA PRIRODA OSTALA NETAKNUTA. ?OVJEK JE, U SUTINI, ISTI I PRIJE 1400 GODINA, A I DANAS, A I NAKON NAS. Ljudska dua i srce, ljudsko tijelo, ljudske potrebe, ljudske elje, ljudski strahovi sve je to ostalo netaknuto. A tzv. moderno drutvo najbolji je pokazatelj toga. Naime, savremeno doba obiljeeno je velikim razvojem tehnologije u svim oblastima ljudskog ivota. S materijalne strane, ljudska civilizacija nikad nije bila na viem stepenu. Ali, s druge strane, toliki napredak u jednom pravcu istovremeno je ljude u?inio duhovnim invalidima; udaljavanjem od vjerskih na?ela, dolo je do irenja sujevjerja svih vrsta, strahova, samoubistava, bolesti ovisnosti, AIDS-a. Zar nas sve ove pojave ne upu?uju na to da su ljudi u DUHOVNOM POGLEDU NAZADOVALI? Da su nesretni? Pa ko to pije alkohol jer je sretan i ispunjen? Ko se drogira jer mu je u ivotu sve lijepo? Svim ovim stvarima ljudi nastoje da popune prazninu koja vlada u njima. Stoga, zapitajmo se da li Kuran moe za nas biti izvor snage kao to je bio i za nae pretke i ?asne ashabe kroz ponosnu historiju islama? Ovo je najvanije pitanje za muslimane dananjice na koje moramo na?i odgovor kako bi naa okolina doivjela procvat i preporod.

U ovom ?lanku dota?i ?emo se pedagokih i op?ih ivotnih lekcija iz sure Ta-Ha. Svakako, lekcije i pouke iz Kurana su neiscrpne. to god vie razmiljamo o njemu  i poklonimo mu svoju nepomu?enu panju, u tolikoj ?e se mjeri i naa srca vezati za Svevinjeg i nai ivoti procvjetati beharom vjere. Ajeti o kojima ?emo govoriti su sljede?i: A da li je do tebe doprla vijest o Musau, kada je vatru ugledao pa ?eljadi svojoj rekao: Ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, moda ?u vam nekakvu glavnju donijeti ili ?u pored vatre na?i nekoga ko ?e mi put pokazati. (Ta-ha, 9-10.) Zastanimo kratko i razmislimo o vanim lekcijama iz samo ova dva ajeta. U ?lanku ?emo nabrojati jedanaest pouka, to naravno ne ograni?ava i njihove mnogobrojne druge koristi, kao to kae Uzvieni: U ovom Kuranu Mi na razne na?ine objanjavamo ljudima svakovrsne primjere, ali je ?ovjek, vie nego iko, spreman raspravljati. (Kur'an, El-Kehf, 54.)

?  Sigurnost porodice je na prvom mjestu. Razmislimo o situaciji u kojoj su se nali Musa, alejhis-selam, i njegova porodica. Mrak ih okruuje sa svih strana. Putuju kroz nenaseljen kraj i u daljini Musa primijeti odsjaj vatre. Sjetimo se da tadanji uvjeti putovanja i ivota nisu kao danas. Oni nisu imali sigurne puteve, rasvjetu niti ure?aje za komunikaciju. Mnogobrojne opasnosti su prijetile i jedna pogrena odluka mogla je zna?iti i propast ?itave porodice. Stoga je Musa, alejhis-selam, dao primjer pravog supruga i pastira kojem je na prvom mjestu zatita svog stada. On svojoj ?eljadi kae da ga sa?ekaju, a on se uputa u mogu?u opasnost i odlazi da ispita izvor svjetlosti.

?  Osobine mua muslimana. Ova dva ajeta pruaju smjernice kako se treba ponaati mu musliman. Samo neke od osobina koje je Musa, alejhis-selam, pokazao kao mu su:

Briga o porodici. To uklju?uje njihovu fizi?ku zatitu i panju spram njihovih potreba.

Hrabrost i suo?avanje sa opasnostima.

Sposobnost brze procjene situacije i donoenje odluka.

Optimizam i oslanjanje na pomo? Uzvienog.

Nikad ne ugroavajte sigurnost svoje porodice i ?uvajte ih od opasnosti.

Pri procjeni situacije uvaiti faktore tete i koristi. Musa, alejhis-selam, bio je svjestan da je nesigurno ostaviti porodicu u mraku i bez zatite. Ali, s druge strane, to je bila manja opasnost od toga da svi zajedno krenu prema svjetlu vatre, ne znaju?i kakve ih tamo opasnosti ?ekaju. Vode?i brigu o porodici, potrebno je uvaiti potencijalnu tetu i korist od naih djela. Planiranje i svakodnevno vo?enje ra?una o u?injenom i obavezama name?u se kao sastavni dio jakih porodica.

Izlaganje opasnosti pojedinca bolje je od ugroavanja cijele zajednice. Musa, alejhis-selam, odlu?io je da je opasnost kojoj bi on kao pojedinac mogao biti izloen vrijedna ukoliko prona?e izvor toplote i upute za svoju porodicu. Kad insan nai?e na ivotne probleme, kao ivotna vjetina name?e se sposobnost donoenja odluka. Tom prilikom potrebno je uvaiti i sa?uvati postoje?e resurse i potrebe zajednice staviti iznad svojih li?nih.

Jedna osoba (emir) donosi kona?nu odluku. Po pitanju donoenja odluka, kako na porodi?nom planu, tako i u svim drugim dijelovima ivota, bitno je da kona?nu odluku donosi jedna osoba koja ispunjava uvjete kvalitetnog vo?e. Tako se uvodi harmonija u ivot i rad. U suprotnom, ta se desi ukoliko se u porodici i na poslu ne zna ko je lider, niti ko je taj ko nosi najve?u odgovornost? Nastaje anarhija i nered, i rue se temelji samog drutva.

?  Vo?a se konsultira sa podanicima i pojanjava razloge svoje odluke. Musa, alejhis-selam, pojasnio je razloge svoje odluke da ostavi svoju porodicu i ode da ispita izvor svjetla. U porodici problemi mogu iskrsnuti ukoliko predvodnik donese odluku bez objanjenja i konsultacije sa uku?anima. To je u kontradikciji s primjerom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Biti pastir ne zna?i biti tiranin i insan mora biti svjestan da je taj poloaj odgovornost i emanet povjeren od strane Uzvienog Allaha. Povjerenje se u porodicama narui ne samo zbog loih odluka, ve? zbog nepostojanja komunikacije me?u uku?anima.

Prilikom donoenja odluka, uvaite i miljenje svoje djece i uku?ana. Musa, alejhis-selam, obratio se svojoj ?eljadi i ?itavoj porodici, a ne samo supruzi. Ukoliko roditelji uvae miljenje svojih sinova i k?eri i pokau im potovanje, od svoje djece ?ine jake li?nosti, uz Boiju pomo?, i pripremaju ih za kasniji samostalni ivot. U suprotnom, ukoliko roditelj zanemari dje?ije glasove, neka se ne ?udi ako kasnije dijete, kad odraste, ne bude eljelo da svoje brige dijeli s njim.

Ne obe?avajte ono to ne moete ispuniti. Musa, alejhis-selam, rekao je: Moda ?u vam nekakvu glavnju donijeti... i nije obe?ao ono u to nije bio siguran. Malo stvari u tolikoj mjeri naruava kredibilitet i autoritet roditelja koliko neispunjena obe?anja. A i neki od najve?ih problema u brakovima nastaju upravo zbog neispunjenih obaveza i nevo?enja ra?una o izvrenju obe?anog. Stoga, govorite uvijek istinu i ne obe?avajte ono to niste sigurni da moete ispuniti.

Nastojte da izvu?ete maksimum, ma kako da je loa situacija. Musa, alejhis-selam, navodi ta planira do dobije toplinu, svjetlo, uputu za daljnji put, goru?u glavnju. U tome nam je savjet da ivotne situacije analiziramo i idemo ka ostvarenju dobra, pa ?ak i u onim situacijama koje izgledaju kao potpun gubitak.

?  U ivotu je potrebno znati prioritete. Musa, alejhis-selam, spominje toplotu i uarenu glavnju s kojom ?e se vratiti svojoj porodici i pruiti im svjetlo i brigu, prije nego to navodi prolanazak puta. On je razumio najve?u potrebu svojih i stoga je prvo htio nju zadovoljiti, prije i?ega drugog.

Preuzeti odgovornost za vlastite postupke. Musa, alejhis-selam, kae: ...ja sam vatru vidio..., kako bi opravdao svoju odluku. On je preuzeo odgovornost za donoenje odluke i namjerava posti?i dobro, makar ga ne garantirao. U savremeno doba se porodice i zajednice upravo raspadaju zbog nedostatka odgovornosti. Preuzimanje uloge pastira i vo?e porodice ili drutva zahtijeva i sposobnost da ?ovjek preuzme odgovornost za svoje odluke i postupke, kao to kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ?uvenom hadisu: Svi ste vi pastiri i svi ?ete biti pitani za svoje stado. Vo?a je pastir i on je odgovoran za svoje stado, ?ovjek je pastir u svojoj porodici i on je odgovoran za svoje stado, ena je pastirica u ku?i svoga mua i odgovorna je za svoje stado, sluga je pastir u imetku svoga gazde i on je odgovaran za svoje stado. Svi ste vi pastiri i svi ?ete biti pitani za svoje stado. (Buhari u Sahihu, 59/2)


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...