Utorak, JUNE 18, 2024
ramazanski_savjeti


umra_ramazanSva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu ?asnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Dobra djela u mjesecu ramazanu vrednuju se mnogo vie, a jedno od takvih dobrih djela, koja je posebno preporu?eno ?initi u mjesecu ramazanu, jeste i umra, tj. posjeta Kabe, ?injenje tavafa oko nje i saja izme?u Safe i Merve. Imaju?i ovo u vidu, svaki posta? treba nastojati:

 Obaviti umru u ramazanu. Ukoliko mu Allah olaka da u?ini umru u bilo kojim danima ramazana, na po?etku mjeseca ramazana, u sredini, ili na kraju, u zadnjoj tre?ini mjeseca ramazana, tu priliku posta? treba obavezno iskoristi, nimalo se ne dvoume?i. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je ensarijki Ummu Sinan: Doista umra u ramazanu vrijedi kao had obavljen sa mnom! (Buharija, 1863.)

Obaviti umru u ramazanu sa svojim roditeljima i porodicoma. Ako ti Allah olaka, pa ti omogu?i da ode sa svojim roditeljima na umru, ili sa svojom porodicom, tada te Allah po?astio ne?im prelijepim i posebnim. Ako su ti pak roditelji umrli, a tebe Allah po?asti umrom, i ostane u Mekki due vremena, tada moe u?initi umru i za njih, jer umra ne uzima mnogo vremena niti predstavlja napor. Stoga, iskoristi tu priliku imaju?i na umu rije?i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Umra do umre brie grijehe koji su se po?inili izme?u njih, a za ispravno obavljen hadd nema druge nagrade osim Denneta. (Buhari, 1773; Muslim, 1349.)

 Posta? koji otputuje na umru, na svom putovanju moe se na?i u nekoliko situacija:

 • Ukoliko post na putovanju vjerniku pri?injava tegobu, naruava zdravstveno stanje, tada ?e preki-nuti post. Ako bi nastavio postiti i time naruio svoje zdravlje, tada bi bio grjean. Dabir, radijallahu anhu, pripovijeda da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izaao prema Meki u godini njenog oslobo?enja. Tokom putovanja postio je zajedno s drugim ashabima sve dok nije doao do mjesta Kuraul-gamim. Tada mu je re?eno: Ljudi teko podnose post i i?ekuju ta ?e u?initi! Nakon ikindije, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatraio je ?au vode i popio je, a ljudi su gledali u njega. Spominje se da su pojedini ljudi i nakon toga nastavili postiti, pa je Vje-rovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Oni su nepokorni! Oni su nepokorni! (Muslim, 1114.)
 • Posta?u kojem post ne utje?e na zdravlje, ali ipak osjeti odre?enu tegobu na putu, zbog duine pu-ta, vru?ine i sl., bolje je da prekine post. U dva Sahiha tako?er se od Dabira, radijallahu anhu, biljei da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom putovao i ugledao grupu ljudi koji su se okupili oko jednog ?ovjeka prave?i mu hladovinu, pa je upitao: ta je to? Prisutni su rekli: On je posta?, na to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  rekao: Post na putovanju ne ubraja se u dobro?instvo. (Buhari, 1946; Muslim, 1115.)
 • Ukoliko na putovanju ne osjeti nikakvu tegobu, dakle, ukoliko ne osje?a nikakvu razliku izme?u trenutaka koje provede u postu i onih u kojima ne posti, odnosno ukoliko to podjednako bude podnosio, tada ima mogu?nost izbora: moe postiti, a moe i ne po-stiti. Prenosi se da je Hamza b. Amr el-Eslemi, radijallahu anhu, upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Da li da postim na putovanju?, a Hamza je bio poznat po tome to je mnogo postio. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio mu je: Ako ho?e posti, a ako ho?e, prekini post. (Buhari, 1943; Muslim, 1121.)

 Ukoliko vjernik na putovanju tokom ramazana, ali i mimo ramazana, ne bude u mogu?nosti da obavlja uobi?ajene ibadete, dobra djela od op?enite koristi i sl., ?ak i u tom slu?aju Uzvieni Allah iz Svoje milosti opet mu pie ta djela kao da ih i ?ini. I isti je takav slu?aj i s bolesnikom. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Ukoliko se ?ovjek razboli ili bude na putovanju, pie mu se od djela isto to je radio dok je bio kod ku?e i dok je bio zdrav. (Buhari, 2996.)

 Vjernik na putovanju treba iskoristiti priliku da klanja koji rekat nafila-namaza, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao na svojoj jahalici bez obzira u kojem pravcu ona bila okrenuta: na njoj bi klanjao i vitr-namaz, ali obavezne namaze ne bi klanjao, ve? bi silazio sa svoje jahalice i klanjao obavezne namaze, skra?eno i spojeno. (Buhari, 1098; Muslim, 700.)

Uspjeh i postojanost samo su sa Uzvienim Allahom!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

 • Sažetak propisa o Bajramu
  Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
 • Način podjele kurbanskog mesa
  Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
 • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
  Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...