Petak, Svibanj 24, 2024
tekstovi_logo


brak_xxSvadbeno veselje je prolo, gosti su otili, a no? jo uvijek traje. Mladoenja i mlada kona?no su sami. Obi?no su u tim trenucima i jedno i drugo stidni zbog doga?aja koji tek treba da uslijedi. I vesele se i stide jedno drugoga. Vrlo ?esto mladi znaju poeljeti da sijelo due potraje kako bi, ni oni ne znaju?i zbog ?ega to ?ine, odgodili osamljivanje. Teko se naviknuti na drugog insana. Jo je tee biti n?g pred njim, iako ga i dua i tijelo ele. Upravo zbog specifi?nosti prve bra?ne no?i prije intimnog odnosa preporu?uju se odre?ene predradnje koje imaju za cilj oputanje, privikavanje na partnera, razbijanje predrasuda o spolnom odnosu, kao i svojevrsnu pripremu za trenutak koji ve?inu mladih motivie za ulazak u brak 

Pie: Hfz.mr. Senaid Zajimovi? / Saff.ba

Prije svega potrebno je imati jasnu predstavu o spolnom odnosu. Uzvieni Allah u svakog je ?ovjeka usadio nagon za seksom kao to je usadio i nagon za hranom i pi?em. Upranjavanje seksa prirodan je ?in, dar Allahov. Gospodar svjetova u?inio ga je slatkim i privla?nim zbog ?ega ?ovjek u njemu uiva. ena je simbol privla?nosti i vje?iti pojam nedoku?ivosti. Njene ?ari su interesantne i mukarac u njima potpuno uiva onda kada teko do njih dolazi. Zbog toga lahko dostupna ena gubi ljepotu i ?ar i biva predmetom kratkotrajnog i privremenog uivanja nakon ?ega mukarac ponovo ima potrebu za traenjem. Jednostavno, on ima potrebu za ne?im to je teko doku?ivo. U tom smislu i prva bra?na no? je svojevrsna kulminacija i?ekivanja ovog sretnog trenutka. Tada se saznaje i osjeti zato se isplatilo suzdravati i ?ekati. Smisao ?uvanja od harama se doivljava kada se prepusti strastima i legalnom tjelesnom uivanju. U protivnom, ako ne doive prvu bra?nu no? kao neto to se doivi nakon dugog, tekog i napornog truda, izvjesno je da ?e se razo?arati zbog ?ega ?e u startu svog braka biti nesretni.

Prvi dodir tijela je dodir koji ostaje u trajnom sje?anju mladenaca

Kada se radi o eni, ona isto tako mora osjetiti da je poeljna svome muu. Mora doivjeti njegovu panju i njenost. Mora biti potpuno smirena i preputena vo?enju osje?aja. Zbog toga se preporu?uje izbjegavanje urbe. Ta no? mora biti dua nego sve druge no?i koje slijede. Zato i svadba mora kratko trajati da bi se imalo vremena za prvu intimu. Zato je najbolje da mladenci ostanu sami u ku?i kako bi se potpuno prepustili intimi i romantici. Mnogo je vano prvu no? doivjeti prirodno i u?initi da ona ostane u trajnom sje?anju po lijepom.
Da islam mnogo panje posve?uje smirivanju due i tijela kao i predradnjama govori i sljede?i hadis: Kada se neko od vas oeni, neka stavi ruku na prednji dio mladine glave, neka spomene ime Uzvienog Allaha a zatim neka zamoli blagoslov rije?ima: Allahu moj, molim te da mi podari svako dobro u mojoj suprugi kao i dobro u onome u ?emu je ona po prirodi sklona. Allahu moj zatiti me njena zla kao i zle prirode njene.' (El-Buhari i Ebu Davud)
Moe li ita bolje smiriti djevoja?ko srce od prizivanja imena Onoga Koji je stvorio to srce? Ko drugi osim Allaha moe unijeti bereket u ivot mladenaca i ko ih moe u?initi milim i lijepim jedno drugome. Od bereketa prve bra?ne no?i ovisi bereket ?itavog ivota. Zbog toga se priziva ime Allahovo. Samo spominjanjem Allahova imena srca se smiruju. (Er-Ra'd, 28)
Prvi dodir tijela je dodir koji ostaje u trajnom sje?anju mladenaca. Zbog toga se preporu?uje da on bude uz Allahovo ime kako bi bereket Njegova imena uao u duu i srce i u?inio milim dodire mua i ene. U protivnom, prvi dodir moe biti opasan i dovesti do odre?ene averzije prema osobi koja ga ?ini.

Da li je potrebno imati seksualni odnos prve no?i, ili on moe biti odloen?

to se ti?e erijata, nije ni obavezno ni zabranjeno to u?initi prve no?i. To je odluka koju donosi novi bra?ni par. Ipak, mladoenja treba uvaiti osje?anja svoje nevjeste; na kraju krajeva, za nju su i on i okolina potpuno novi.
Nakon smirivanja i navikavanja mladenaca jednog na drugo, a prije prvog spolnog odnosa preporu?uje im se klanjanje dva rekata i dova poslije namaza. Ashab Allahovog Poslanika, a.s., Abdullah ibn Mesud, r.a., rekao je: Kada dovede mladu u svoju ku?u (prve bra?ne no?i), neka ona iza tebe klanja dva rekata, a ti kai: Allahu moj, blagoslovi nas jedno drugom. Allahu moj, sastavi nas u dobru, a ako do?e do razvoda, omogu?i nam da se hairli rastavimo.' (Ibn Ebi ejbe)
Dakle, namaz pa tek onda spolni odnos. Sve ove predradnje imaju za cilj smiriti i za odnos pripremiti bra?nog druga koji je, razumije se, uznemiren jer u svoje okrilje treba primiti tu?e tijelo. Treba se na to tijelo naviknuti. Da bi se intimni odnos doivio i u?inio lijepim potrebno je sve od sebe u?initi da mladenci budu smireni. Uzvieni je Allah rekao: Jedan od dokaza Njegovih je to to za vas, od vrste vae, stvara ene da se uz njih smirite (Er-Rum, 21) Dakle, duevni i tjelesni smiraj su cilj koji se treba posti?i sjedinjavanjem dvoje mladih. Namaz prije prvog spolnog odnosa je idealno sredstvo za postizanje smiraja. Osim toga namaz ima za cilj postizanje bereketa kojim mladoenja i mlada zapo?inju svoj ivot. On ?e u njihovom budu?em ivotu imati presudnu ulogu i kada se radi o djeci i kada se radi o imetku i kada se radi o slozi u bra?nom ivotu. Poslije namaza se u?i dova u kojoj se moli Uzvieni za dobru suprugu i za slogu u ivotu. Pa ?ak i ako se desi neeljeni razvod, da se i on kao takav odvije u hairli atmosferi.
Prije spolnog odnosa suprug ?e pri?ati sa svojom suprugom, iskazivati joj rije?i ljubavi i pokuati biti romanti?an, kako bi taj trenutak u?inio to prijatnijim i intimnijim. Rije?i ljubavi, prijatan razgovor i nadasve oputena atmosfera ?ine da bra?ni drugovi osjete naboj strasti u svojim tijelima. Dobro je da se uz razgovor me?usobno ?aste hranom i pi?em i da pri tome, kao Poslanik i Aia, r.a., piju iz iste ?ae. Ona kae: Dala bih ?au Poslaniku, s. a. v. s., a on bi svoje usne stavio na mjesto gdje su bile moje usne, a potom bi pio. Svojim ustima bih uzimala meso iz Poslanikovih usta, a zatim ih pribliila usnama Poslanika, s. a. v. s. On bi naslonio svoja usta na moja i zubima preuzimao komadi? mesa iz mojih usta. Ovo je primjer romantike i prijatne atmosfere.
Nakon to se atmosfera zagrije i strasti uzburkaju mladenci prilaze polaganom skidanju odje?e ?ime se olakavaju pokreti tijela i ?ini ve?i uitak. Lijepo je da mladoenja polahko skida odje?u svojoj mladoj i da ne postupa sa njom kao siledija koji ne moe ?ekati dok se ena svu?e. Radi specifi?nog trenutka i zbog eventualne stidljivosti mlade, lijepo je da se prvo svla?enje obavi pod pokriva?em kako bi se ublaila neugodnost situacije. Uzvieni je Allah stidljiv i skriven i zato voli stidljivost i skrivanje. (Ebu Davud)

Tjelesna predigra

Mukarac obi?no zaboravlja da je ena stvorena sa istim eljama i prohtjevima kao i on sam. Sude?i prema ovoj ?injenici, islam stavlja akcenat na predigru. Spolni odnos bez predigre izjedna?ava se sa okrutno?u. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Trojica ljudi su okrutni tre?i je onaj koji ima odnos sa svojom suprugom bez predigre. I seksualna elja i stid su tu smjeteni zbog veoma odre?ene svrhe. Seksualna elja treba da bude neobuzdana, upravo tako neobuzdana, kada je ena sa svojim muem. A kada je u drutvu drugih ona mora biti zati?ena stidom.
Ljubljenje, grljenje, maenje i sli?ne radnje pripremaju kako enu tako i mukarca da lake podnesu bujicu strasti i da bolje doive orgazam koji ?e uslijediti kao kulminacija njihova prvog seksualnog susreta. Najgore to se moe desiti mladom bra?nom paru jeste grubi i bez prethodne predigre prilazak eni kao to se to deavalo naim ne tako davnim precima. Oni su smatrali da za intimni odnos nije potrebna predigra. Vjerovali su da je ena uvijek, kao i oni, spremna na spolni akt. Zbog toga ?emo ?esto iz njihovih usta ?uti kako ova dananja omladina puno dangubi u nekakvom zagrijavanju, to je naravno, njihova opasna zabluda po ovom pitanju. Mnoge su ene zauvijek dobile traume od prve bra?ne no?i. Mnoge su zamrzile spolni odnos i nikada ga vie nisu poeljele. Rekle su tada: Ako je takav spolni odnos i kod drugih, onda nam on ne treba. Ovo je bila njihova zabluda o ljubavi i seksualnom susretu. Nedovoljna obrazovanost po ovom pitanju u porodici i drutvu, ruralni seoski ivot i nedovoljna informiranost o hadisima Poslanika, s.a.v.s., koji govore o ljubavi u njegovoj ku?i, bitno su uticali na ovakav odnos prema spolnom aktu. Iz takvog shvatanja izrodio se selja?ki grubi odnos prema eni i predrasuda o njoj kao predmetu mukog zadovoljstva. Poslanik, s.a.v.s., u jednom hadisu kae: Kada prilazite eni nemojte padati po njoj kao to to ?ini ivotinja. Neka me?u vama bude posrednik. Neko je upitao: A kakav posrednik'? Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio: Poljubac i razgovor'. (Ed-Dejlemi, Musnedul-firdevs)
Spolni odnos sa suprugom bez prethodne predigre, bez razgovora, poljubaca i dodira, dokaz je da mu od nje eli samo da mu pomogne da se on rastereti to je svakako odlika sebi?nih.
Mu i ena treba da se osje?aju potpuno slobodno kada do?e do me?usobne stimulacije koja je poznata kao predigra. Po islamskom u?enju, nije nikakav grijeh da ena bude aktivna za vrijeme intimnog odnosa. To se razlikuje od seksualnog morala hri?anskog zapadnog svijeta u periodu prije seksualne revolucije. Rasel kae: ene na Zapadu koje pripadaju jednoj ili dvije generacije unazad, mogu se sjetiti kako su ih majke opominjale da je seksualni odnos bio jedna neprijatna dunost koju su dugovale svojim muevima, i da je trebalo da mirno lee i misle na Englesku. (Sex and Destiny, str. 94.). ta je drugo osim seksualnog revolta i nastranosti mogao donijeti takav moral?
Najtragi?nije u svemu ovome jeste to to ?e mnogi nai Bonjaci i nakon ovog saznanja o orgazmu i tehnici intimnih odnosa u?iti sa televizije i interneta gledaju?i grijene scene, umjesto da to u?e iz hadisa i primjera u?itelja svih vremena Poslanika, s.a.v.s. Haman je na dersovima i vazovima ve?i grijeh pri?ati o ovim stvarima nego gledati porno filmove. Kau, kad gleda film, niko te ne vidi, a kad se javno o tome govori, stid obuhvati prisutne. I tako imamo slu?aj gdje se na narod stidi o tome govoriti, a ne stidi se nemoralne radnje ?initi. Apsurd do apsurda.

Stimulacija u predigri

to se ti?e metoda me?usobne stimulacije u predigri, erijat dozvoljava i muu i eni da vide, poljube, dotaknu, miriu ili stimuliu bilo koji dio partnerovog tijela. Prema tome, oralni seks, kako se naziva u ovome dijelu svijeta, dozvoljen je, jer ne postoji kuransko-hadiski tekst koji ga zabranjuje, niti se on suprotstavlja op?im principima seksualnog odgoja.
Prije direktnog stupanja u spolni odnos, mladenci ?e prou?it dovu u kojoj ?e zamoliti Allaha da iz njihova prisustva udalji ejtana kao i da ga sprije?i da ima uticaja na njihovo eventualno za?eto dijete. Re?i ?e tom prilikom: U ime Allaha. Moj Allahu, sa?uvaj nas ejtana, i sa?uvaj od ejtana ono to nam daruje. Ako bi iz takvog odnosa dobili dijete, ejtan mu uz Allahovu pomo? ne bi mogao nauditi. (El-Buhari)
Cilj u?enja dove prije odnosa jeste traenje Allahove zatite ?ak i u ovom pitanju, kao i traenje bereketa u porodu. Hvala Allahu Koji se pobrinuo da Njegovi robovi imaju ?ime da zatite sebe i svoj porod.

Seksualne tehnike 

to se ti?e seksualnih tehnika, vano je re?i da ne postoje nikakva pravila ili zakoni ni u predigri ni u samom odnosu. Jedini zakoni i pravila su oni koje su postavili sami partneri svojim zajedni?kim, a vrlo ?esto i pre?utnim, sporazumom. ta god donosi zadovoljstvo i muu i eni je ispravno i primjereno; a ta god je i jednom i drugom neugodno, nije ispravno. Jedina granica kod ovog op?eg pravila jeste erijatsko pravilo koje zabranjuje prilazak eni u analni otvor. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Allah ne?e ni pogledati ?ovjeka koji ima odnos sa svojom enom u analni otvor. (En-Nesai i Ibn Hibban) U drugom hadisu rekao je: Proklet je onaj ko ima odnos sa svojom enom u analni otvor. (Ebu Davud) Ovo je prljava i nastrana pojava, bukvalno oponaanje ivotinja. Ona je opre?na na?elima vjere, morala i veoma tetna po zdravlje. U jednom hadisu Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Sprijeda i otpozada, samo da je u spolni organ. (El-Buhari) Prilazi svojoj eni i sprijeda i otpozada, ali nikako u mjesto izvan rodnice, i nemoj joj prilaziti u vrijeme menstruacije. (En-Nesai). Ibnul-Kajjim u svom djelu Zadul-mead kae: Pravo je ene da njen mu sa njom ima prirodne seksualne odnose. ?ine?i sodomiju on joj uskra?uje njeno pravo te proputa da zadovolji seksualnu poudu Ona nije stvorena za taj prljavi akt. Zato svi oni koji izbjegavaju prirodni na?in i uputaju se u neprirodne radnje zanemaruju Allahovu mudrost i Njegov zakon.

Nastavit ?e seAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...