Srijeda, FEBRUARY 21, 2024
tekstovi_logo


8_mart

Bra?o i sestre u islamu! Tema dananje hutbe je Mu'minke ne obiljeavaju Dan ena. Prekosutra je bra?o i sestre me?unarodni praznik Osmi mart Dan ena, koji se obiljeava u svijetu, pa ?ak i muslimanskom, a isti je za enu vie ponienje, nego istinski njen dan.

Podsje?am sebe i vas na 14. ajet Sure Lukman:

???????????? ?????????? ????????????? ?????????? ??????? ??????? ????? ?????? ??????????? ??? ????????? ???? ??????? ??? ??????????????? ??????? ??????????

Mi smo naredili ?ovjeku da bude posluan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim! Meni je povratak.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom hadu na Arefatu izme?u ostaloga poru?uje ashabima:

"...????????????? ???????????? ???????? ???????????? ?????????? ??????? ??? ?????????? ??????????????? ???????? ??????????? ???????? ???????????????? ??????????? ????? ????????????????? ???????????? ?????????? ????? ?????????? ????? ??? ?????????? ????????????? ??????? ???????...

I oporu?ujem vam da prema enama lijepo postupate, jer ste vi za njih odgovorni i one su bez vas bespomo?ne! Allah vam je ene dao u emanet i On vam je dopustio da im se pribliite spominju?i Allahovo ime. Bojte se Allaha u pogledu vaih ena i prema njima lijepo postupajte!

U ovim rije?ima i drugim hadisima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su eni muslimanci u islamu zagarantovana njena prava i ovaj vasijet je dug nas mukaraca, za koji ?emo biti pitani na Sudnjem danu!

Ideja o Osmom martu, kao Danu ena pripada Klari Ajzner Zetkin (Cetkin; 1857. 1933.), uticajnom njema?kom borcu za enska prava. Nju je veoma zanimala enska politika, uklju?uju?i borbu za ravnopravnost i pravo glasa za ene. Razvila je socijal-demokratski enski pokret u Njema?koj, a 1907. godine postaje vo?a novoformirane "enske kancelarije" u SPD-u. Organizirala je proslavu prvog "Me?unarodnog dana ena", 8. marta 1911. godine. Klara Cetkin pozivala je sve ene svijeta na: 1. Slobodnu ljubav, bez ograni?enja. 2. Jednostrano pravo na razvod braka. 3. Pravo na abortus (poba?aj). 4. Obiljeavanje Osmog marta, kao Dana ena.

Ona kroz ova ?etiri principa poziva i muslimanke da odbace moralne vrijednosti i priklone se svojim strastima. Prema tome, sve ene koje obiljeavaju Osmi mart, prihvataju ponienje i degradaciju ene, kao ljudskog bi?a, kojem je Allah, subhanehu ve te'ala, povjerio ?asnu ulogu majke, koja ra?a, hrani i odgaja svoju djecu, koja ?uva svoju ?ast i ?ast svojih uku?ana i koja zbog toga u potpunosti sa muem dijeli sve sevabe koje on ubira u poslovima za koje je on zaduen.

Allah, subhanehu ve te'ala, je eni u islamu dao ?asnu dunost majke i one koja odgaja djecu i u nju je usadio posebnu ljubav, koja nije svojstvena drugim stvorenjima, tako da je ona primjer ljubavi, topline i portvovanosti.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je za djecu koja postupaju lijepo prema svojim majkama oba?ao dennet: ?????????? ?????? ????????? ?????????????Dennet je pod maj?inim stopalima. (Ibn Madde)

Zato neka svako od nas dobro zapamti, da tamo gdje kora?aju nae ?estite majke, da je tamo na Dennet i neka nas niko i nita ne odvrati od nae poslunosti i ljubavi prema njima! Neka to posebno imaju na umu jetimi, koje su njihove majke uz Allahovu, delle e'nuhu, pomo? podizale, odgajale i kolovale, u nemilosrdnom drutvu i vremenu, zaboravivi na sebe, svoje prohtjeve i potrebe! Neka zato djeca svojim majkama prue punu panju i toplinu i bar djelimi?no uzvrate dobro koje su one ?inile prema njima, kako bi postigli Allahovo, subhanehu ve te'ala, zadovoljstvo!

Islam je eni dao pravo na privatnu imovinu, bez njene obaveze izdravanja porodice, to je dunost mua, oslobodio je enu demata, tako da ona kada klanja u svojoj ku?i ima nagradu demata, oslobodio je enu obaveze dihada, tako da kada ona ?uva svoju ?ast, imetak i odgaja djecu, dok joj je mu u dihadu, ona sa njim dijeli sevab za to, ona ima pravo da joj mu za dojenje djeteta obezbijedi dojilju, ima svoje zagarantovano pravo u nasljedstvu, ima pravo na privatnu imovinu, bez obaveze izdravanja porodice, to je obaveza mua i ima pravo na mehr i s' njime moe raspolagati kako eli.

Majka po islamu ima prednost i nad babom i to ne jednom, ve? tri puta, kao to stoji u hadisu koji biljei imam Buharija:

???? ????? ?????????? ?????? ????? ??????: ????? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ???????: "??? ??????? ?????? ???? ??????? ???????? ???????? ???????????" ?????: "???????." ?????: "????? ?????" ?????: "???????." ?????: "????? ?????" ?????: "???????." ?????: "????? ?????" ?????: "???????." (???????)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: Doao je ?ovjek kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: Allahov Poslani?e, ko je najpre?i da lijepo prema njemu postupam? Re?e: Tvoja majka. Upita: Zatim ko? Re?e: Tvoja majka. Upita: Zatim ko? Re?e: Tvoja majka. Upita: Zatim ko? Re?e: Tvoj babo. (Buharija)

Dijete je duno da lijepo postupa prema svojim roditeljima, pa makar oni bili i nemuslimani.

Na drugoj strani Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas podu?ava da lijepo postupamo prema svojim enama, pa u hadisu koji biljei imam Tirmizija stoji:

???? ????? ?????????????? ????????? ?????? ????? ???????: ????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ?????????: "?????????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????" (???????)

Prenosi majka mu'mina, Aia, radijallahu anha: Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojim enama, a ja sam najbolji od vas prema mojim enama! (Tirmizija)

Islam je eni odredio veliko po?asno mjesto i ena muslimanka tokom cijele godine ima svoje dane, u kojima je potovana i u kojima uiva sva svoja prava. Kao muslimani, ako za to imamo mogu?nost, cvije?e i druge poklone moemo pruati svaki dan naim majkama, suprugama, k?erima i snahama i tako im iskazivati nau panju.

Osmi mart je prema tome dan degradacije ene, a nikako dan njene afirmacije, to je dan u kojem se organiziraju zabave, ?iji osnovni sadraj su razni harami i to je dan u kojem se prodaje, kupuje ili daba na najprimitivniji na?in nudi ensko tijelo i rapsiruje strast.

Zato potovane majke i sestre ?vrsto se prihvatite islamskih propisa i odreknite oponaanja nevjernica, budite poslune svojim muevima i traite od njih da budu prema vama pravedni i paljivi!

Budimo draga moja bra?o posluni naim majka, lijepo postupajmo prema naim enama, odgajajmo nae k?erke na ?istim izvorima islama, natje?imo se u dobru i udimo za dennetima koji su nam obe?ani!

Molim Allaha, delle e'nuhu, da nas u?vrsti na putu islama, da pomogne svoj naoj ugroenoj bra?i, a posebno bra?i u Palestini, da nam pomogne da sa?uvamo nau lijepu Bosnu i Hercegovinu, da nas u?ini od ?asnih sljedbenika sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da nas u?ini istinskom bra?om koja se u Njegovo ime vole i jedni drugima pomau i prataju, da se smiluje naim roditeljima i precima, da nau djecu u?ini radostima naih o?iju i srca i prvacima ummeta, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas u Dennetu po?asti drutvom poslanika, iskrenih, ehida i dobrih ljudi!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...
  • O nošenju crne odjeće
      Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “(Nakon smrti) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, umotan je u tri komada sehulskog pamučnog platna,...