Utorak, JUNE 18, 2024
ramazanski_savjeti

U SUSRET RAMAZANU


Bra?o i sestre, u islamu! Danas 23. a'bana 1430. godine po hidri, to odgovara 14. avgustu 2009. godine, hutbu sam naslovio sa U susret ramazanu 1430.h. / 2009.g.. Tema za koju sam se opredijelio je sama po sebi nametnuta, obzirom da sa akamom i teravih-namazom u naredni ?etvrtak uve?e uz Allahovu, delle e'nuhu, pomo? ulazimo u mubarek mjesec ramazan, mjesec: Allahove, subhanehu we teala, neizmjerne milosti, mjesec Kur'ana, koji je uputa svjetovima, No?i Kadra, koja je vrijednija od hiljadu mjeseci, bitke na Bedru, osloba?anja Meke i drugih zna?ajnih doga?aja iz historije islama, mjesec me?usobne solidarnosti, mjesec iftara i sehura, mjesec poja?anog ibadeta i raznih ljepota koje ga krase.

Kae Allah, subhanehu we teala, u 183. ajetu Sure El-Bekare:

"??? ???????? ????????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ????? ????????? ??? ?????????? ??????????? ??????????" (???? ??????? 183)

"O vjernici! Propisuje vam se post, kao to je bio propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni." (Suretu El-Bekare, 183)

Citiranim ajetom Allah, subhanehu we teala, nare?uje ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, post, koji je bio nare?en i prolim narodima, a cilj posta je bogobojaznost. Neka zbog toga predstoje?i ramazan bude mjesecom nae iskrene bogobojaznosti i odluke da sve to radimo bude samo u Allahovo, delle e'nuhu, ime i radi postizanja Njegova, subhanehu we teala, zadovoljstva!

Dalje Allah, subhanehu we teala, u 184. ajetu Sure El-Bekare kae:

"????????? ????????????? ????? ????? ?????? ????????? ???? ????? ?????? ????????? ????? ???????? ?????? ??????? ????????? ???????????? ???????? ??????? ????????? ????? ????????? ??????? ?????? ?????? ????? ????? ?????????? ?????? ??????? ??? ??????? ???????????" (???? ??????? 184)

"I to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da vie, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite." (Suretu El-Bekare, 184)

U prvo vrijeme islama, post je bio propisan po tri dana, u svakom mjesecu, da bi se taj propis potom derogiralo i zamijenio postom mjeseca ramazana.

Rekao je Muaz ibn Mes'ud, radijallahu anhu: "Ovaj post bio je erijatski odre?en jo od vremena Nuha, alejhis-selam, sve dok to Allah, delle e'nuhu, nije dokinuo i zamijenio ga postom mjeseca ramazana. Bilo im je propisano: Kada neko klanja ve?ernji namaz i ode na spavanje, zabranjeni su mu hrana, pi?e i ene, do istog vremena."

Slijede?i ajet Sure El-Bekare govori o tome da je u mjesecu ramazanu po?ela objava Kur'ana, a zatim Allah, delle e'nuhu, ponovo nare?uje post, te da oni koji su bolesni ili na putu naposte proputene dane. Ajet zavrava rije?ima da Allah, subhanehu we teala, vjernicima eli olakati, a ne oteati...

Nakon ova tri ajeta u kojima se govori o propisima posta, u 186. ajetu se govori o primanju dove onoga koji se obrati Allahu, d.., da bi ve? u slijede?em ajetu ponovo govorio o propisima vezanim za post. Smjetanje ovog ajeta u ovaj kontekst daje poruku da je dova pogotovo u ramazanu kabul. To je ujedno poziv za vjernike da se iskreno obra?aju svome Gospodaru i da se nadaju Njegovoj pomo?i.

"??????? ???????? ???????? ?????? ???????? ??????? ??????? ???????? ????????? ????? ???????? ????????????????? ??? ?????????????? ??? ??????????? ???????????" (???? ??????? 186)

"A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno blizu: odazivam se dovi onoga koji ?ini dovu, kada Mi se obrati. Zato neka se oni pozivu Mome odazovu i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu!" (Suretu El-Bekare, 186)

Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu spominje trojicu ljudi, kojima se dova ne odbija, a jedan od njih je i posta? dok se ne iftari:

???? ????? ?????????? ?????? ??????? ?????? ????? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????? ????????? ?????: "????????? ??? ??????? ????????????: ?????????? ?????? ???????? ???????????? ?????????? ?????????? ???????????? ??????????? ??????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ????????? ?????????? ????????? ????????: "?????????? ??????????????? ?????? ?????? ?????." (?????)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: Trojici se dova ne odbija: posta?u dok se ne omrsi, pravednom vladaru i mazlumu (onome kome se ?ini nepravda). Nju Allah uzdie iznad oblaka i otvara joj nebeska vrata i kae Gospodar: "Tako Mi Moje Veli?ine i Uzvienosti, pomo?i ?u ti, makar malo pri?ekao!" (Tirmizija)

Prenosi Selman, radijallahu anhu: "Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, nam se obratio na kraju mjeseca a'bana, rekavi: "Ljudi, dolazi vam veliki, mubarek mjesec. U njemu je no? vrijednija od hiljadu mjeseci. Allah, delle e'nuhu, je u tom mjesecu strogo naredio post, a no?ni namaz (teraviju) je u?inio dobrovoljnim. Ko se Allahu, delle e'nuhu, u njemu priblii kakvim dobro?instvom, kao da je obavio farz u nekom drugom mjesecu. Ko obavi farz u njemu, kao da je obavio sedamdeset farzova u nekom drugom mjesecu. On je mjesec strpljivosti, a nagrada za nju je dennet. To je mjesec pomaganja i mjesec u kojem se pove?ava nafaka vjernika. Ko u njemu priredi iftar i nahrani posta?a, bi?e mu to uzrokom za oprost grijeha i osloba?anje od vatre, a dobi?e i nagradu posta?a bez umanjenja nagrade posta?u." Tada ashabi rekoe: "Poslani?e! Nismo svi u mogu?nosti nahraniti posta?a!?" Muhammed, ssallallahu alejhi we sellem, re?e: "Ta nagrada pripada i onome kod koga se posta? omrsi hurmom, gutljajem vode ili gutljajem mlijeka. To je mjesec ?iji je po?etak milost, sredina oprost, a kraj osloba?anje od vatre. Ko olaka svome pot?injenom u tom mjesecu, Allah, delle enuhu, ?e mu oprostiti grijehe i osloboditi ga od vatre. Nastojte u ovom mjesecu ?initi ?etiri stvari; dvije sa kojima ?ete ste?i Allahovo, delle enuhu, zadovoljstvo i dvije koje su vam neophodne. Dvije stvari kojima ?ete ste?i Allahovo, delle enuhu, zadovoljstvo su: ehadet (svjedo?enje da nema drugog boga osim Allaha, delle enuhu,) i da od Njega traite oprost. Dvije druge stvari koje su vam neophodne jesu: da Allaha, delle enuhu, molite za dennet i traite zatitu od vatre. Ko napoji posta?a, Allah, ddelle enuhu, ?e ga napojiti sa moga izvora, tako da nakon toga ne?e oedniti i kao takav ?e u?i u dennet!" (Ibn Huzejme)

Bra?o i sestre, da li i mi spremno do?ekujemo ovogodinji ramazan, sa ciljem da se u njemu pribliimo naem Gospodaru i zasluimo Njegovu milost? Da li ?e se i kod nas iftariti siromasi ili ?e nai iftari biti poslovne ve?ere, za ugledne i uticajne pojedince? Da li ?emo u ramazanu obavljati farzove kako treba i ho?emo li ?uvati demat?!

Bra?o i sestre, iskreno u ime Allaha, delle e'nuhu, postimo mubarek mjesec ramazan, molimo Uzvienog Gospodara za pomo? ugroenim i obespravljenim muslimanima i svim ugroenim ljudima, ?uvajmo se u ramazanu svih grijeha, pomozimo siromahe, nahranimo posta?e, dajmo sadekatu-l-fitr, o?istimo imetke kroz zekjat, u?imo, podu?avajmo i sluajmo Kur'an, natje?imo se u ?injenju dobrih djela, tragajmo u posljednjoj tre?ini ramazana za No?u Kadra, koja je vrijednija od hiljadu mjeseci i nadajmo se Allahovoj, delle e'nuhu, milosti!!!

Gospodaru, podari skoru pobjedu svim ugroenim i obespravljenim muslimanima, ne iskuavaj nas sa onim to ne?emo mo?i podnijeti, u?ini nas od onih koji se iskreno kaju za u?injene grijehe, primi od nas post, namaze i ostala dobra djela u mubarek ramazanu, budi nam milostiv na Sudnjem danu i po?asti nas u dennetu, drutvom sa: poslanicima, ehidima i dobrim ljudima!

Sarajevo: 23. a'ban 1430.h. Hutba: Damija Kralj Fahd 14. avgust 2009.g. Nezim Halilovi? Muderris

?? ?????????? ?????????? ?? ???????? ?????!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...