Četvrtak, JUNE 13, 2024
ramazanski_savjeti

Robujmo Allahu a ne Ramazanu


ta elim od ovog ramazana? ta mi je cilju njemu? Ho?u li i mogu li ta promijeniti, kod sebe, u braku, u porodici, u dematu i ta mogu doprinjeti popravku ummeta?! Ovo su pitanja koja smo svi trebalipreda se postaviti na po?etku ovog ?asnog mjeseca. Ove godine gotovo svi muslimani svijeta su zapostili isti dan. Allahova je milost to je post propisao svima i u isto vrijeme. Ono to smo svi trebali uraditi uo?i ramazana je ta?no i objektivno sagledati svoje osobno i stanje ?itavog ummeta, a potom u?initi iskrenu teobu (pokajanje), to jest otkriti i jasno definisati ta?ke svoje slabosti i pokuati ih u ramazanu prevazi?i.

ta je to teoba?

Pokajanje za po?injene negativnosti i grijehe, koji su tetni ne samo za pojedinca, ve? za ?itav ummet i ?vrsto odlu?iti ne ponavljati te grijehe. Neki alimi kao uvjet teobe navode i izmirenje nanesene tete onome kome je naneena. Ako je Poslanik, s.a.v.s, u jednom danu istigfar ?inio sedamdeset ili stotinu puta onda ta tek mislimo mi obi?ni Allahovi robovi, skloni ka stalnom grijeenju?! Napomenimo da se istigfar ne ?ini samo zbog u?injenog grijeha, a donosi velike koristi:"... fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirhu"! (An-Nasr). Kad? Kad vidi da ljudi u skupinama ulaze u Allahovu vjeru!

Allah nas poziva pa kae:"Ko Mi se priblii za pedalj, Ja se pribliim njemu za lakat, ko Mi se priblii za lakat, Ja se pribliim njemu za irinu ruku, ko Mi do?e hodaju?i, Ja ?u njemu tr?e?i"!

Poslanik, s.a.v.s, kae:"Kada se rob pokaje ze u?injene grijehe, Allah u?ini da te grijehe zaborave meleki i tjelesni organi, a na Zemlji se pobriu svi tragovi tih grijeha, tako da pred Allaha iza?e na sudnji dan bez svjedoka o grijesima"!

Kako izgleda iskreni pokajnik?Tuan je, o?i su mu suzne, savjest mu je iva i nemirna, a pokornost Allahu i iman donose mu slast.ta se postie teobom?Teoba donosi rizk, uzrok je dolasku potomstva i brie grijehe iz prolosti.Kada insan u?ini iskrenu teobu, onda moe posti?i ramazanske vrijednosti koje su zaista ogromne i nesagledive, a neke od njih su:

NAMAZ

Namaz u ramazanu ima posebnu teinu i posebnu nagradu. Tako jedna nafila u ramazanu vrijedi kao fard izvan ramazana, a jedan fard u ramazanu kao sedamdeset fardova mimo ramazana!

Poslanik, s.a.v.s, kae:"Ko imadne sabura za 12 reka'ata u danu i no?i, uni?i ?e u dennet".

U drugom hadisu kae:"Ko iskreno i predano u danu i no?i Allahu obavi 12 reka'ata sunnet namaza, sagradit ?e mu se ku?a u dennetu"!

A pritvr?eni sunneti su: 2 reka'ata prije sabahskog farda, 4 prije podnevskog, 2 poslije akamskog i 2 poslije jacijskog farda.

Kad su fardovi u pitanju, onda malo ra?unanja se ite kako isplati. 5 dnevnih namaza x 70 (u ramazanu) x 27 (u dematu) x 30 ili 29 dana = oko 3 miliona sevaba !!! Zamisli.

Koristi obavljanja namaza:

-Namaz iza namaza brie grijehe s tim da nisu veliki ili teki.

-Namazom se postie tako dragocjeno duevno zadovoljstvo.

-Ulazak u dennet uz posebne po?asti.

-Skruenost u namazu donosi spas (Kad eflehal mu'minun ellezine hum fi salatihim khai'un).

-Milioni hasenata pri zavretku namaza iza namaza.

Jesmo li skrueni u naim namazima? Poslanik je ?ovjeka nekoliko puta vratio da ponovi svoj namaz, bili vratio nas? Kad je Omer, r.a, nekoga vidio kako nemarno obavlja namaz, rekao je:"Da mu je skrueno srce, bilo skrueno i tijelo"!

Lijepo je re?eno:"Mu'min u damiji kao riba u vodi, munafik u damiji kao ptica u kavezu"! Kako se osje?a?

POST

Post nam je propisan kako bi smo postali svjesniji i ?estitiji, kako bi smo se uzdigli u vie sfere morala. (leallekum tettekun).

Takvaluk je da te Allah na?e tamo gdje ti je naredio da bude, a da te ne na?e tamo gdje ti je zabranio da bude ili da kod tebe vidi ono to voli, a ne ono to ne voli!

Tri su vrste posta:

-Post mase ili obi?nih ljudi. Ne jesti, ne piti i ne imati bra?ne odnose u toku dana.

-Post odabranih ljudi. To je post tjelesnih organa, oka ne gleda u haram, uha da ne slua gibet, ruke da ne dodiruje haram, noge da ne ide u haram.

-Post elite ili posebno odabranih ljudi. Njihova su srca ispunjena ljubavlju prema Allahu. Poste od svega drugog. O grijehu ne misle, a okupirani su samo pokorno?u. Koju vrstu posta praktikuje?!

I znaj istinski post je onaj koji te u ramazanu odgoji tako da si po ahlaku i posle ramazana u "ramazanu"! Tad si rob Allaha, a ne ramazana! I jo neto. Poslije bajrama ?e vidjeti je li ti ramazan kabul ili nije!

Koristi posta:

-Jedan dan posta nas od dehennema udalji sedamdeset godina.

-Miris iz posta?evih usta je Allahu drai od mirisa miska.

-U dennetu imaju vrata specijalno za posta?e, zovu se er-Rejjan.

-Post i Kur'an ?e se zauzimati za roba na sudnjem danu i ne?e ga napustiti sve dok ne u?e u dennet.

-Postom se ostvaruje takvaluk, to je njegova glavna svrha.

-Post odgaja i ?ini preporod due.

-Post budi suosje?aj sa nevoljnim, ugroenim i siromanim.

-Postom se zdravlje dovodi u red.

-Post ja?a volju i donosi sabur.

-Post navikava na preciznost, urednost i sistemati?nost, te potivanje termina.

-Post obnavlja snagu i budi ambicije.

NO?NI NAMAZ

Najve?i uitak i najve?i izvor snage i inspiracije je osamljivanje sa Allahom, pogotovo na no?nom namazu. Nije daba re?eno da je no?ni namazrasadnik ljudi!

Allah kae:"No?na aktivnost je najsnaniji dodir i najpuniji izraz". (Al-Muzzemmil). ?estiti su no?ni namaz ozna?avalivelikom medresom odgoja i vaspitanja.

Malik b. Dinar veli:"Slast na dunjaluku nalazim jo samo u tri stvari: u zikru, na no?nom namazu i u druenju sa iskrenom bra?om"!

A Omer b. Abdul Aziz otkriva:"Nagonio sam se na no?ni namaz godinu, da bih njegovu slast kuao narednih dvadeset".

Koristi no?nog namaza:

-Postizanje ?asti i dostojanstva. U hadisu stoji:"No?ni namaz je dostojanstvo vjernika"!

-Ubraja se me?u ?estite.

-Pribliava se Allahu.

-No?ni namaz ?uva od grijeha.

-Brie nevaljala djela.

-Lije?i tjelesne bolesti. (kao to stoji u hadisu).

-Na no?nom namazu se prima dova, teoba i ispunjavaju potrebe, posebno u zadnjoj tre?ini no?i.

ZIKRULLAH

Zikrdaje impulse ivljenju srca, slast i rahatluk dui.

Neko od tabi'ina je rekao:"Na dunjaluku ima dennet, ko u njega ne u?e, ne?e u?i ni u akhiretski dennet, a to je zikr Allaha". Izotren razum imaju oni "koji Allaha spominju stoje?i, sjede?i i lee?i".

Jutarnji i ve?ernji zikr, kao i zikr u raznim stanjima i situacijama osigurava Allahovu zatitu.Zikr je najjeftiniji, a najvrijedniji ibadet. "Aqimis-salate lizikri"! ?ine ga jezik i srce, a najsnaniji je zikr srca. Tada tijelo treperi. ?ovjek spominje ono to voli!

U?ENJE KUR'ANA

Najvrijedniji ibadet u ramazanu. Kur'an je objavljen u ramazanu. Razumijevanje Kur'ana je oja?ano postom.

"Ne?ete posti?i vrhunac imana, dok vam Allah ne bude najdrai. Ko voli Kur'an, voli Allaha"!

Ima li (svako)dnevni vird iz Kur'ana? Jedan duz na dan, jedan hizb, jedan rub', jednu sahifu ili pola!? "Ko pro?ita jedan harf, deset mu je sevaba..."!

Poslanik je rekao:"Ko u?i Kur'an uz teko?u pri ?itanju, ima dvije nagrade"!

ta karakterie kur'anskog insana? Pozna se po no?i kad drugi spavaju, po danu kad drugi jedu i po pla?u kad se drugi smiju". (Abdullah b. Mes'ud).

Koristi u?enja Kur'ana:

-Za jedan harf deset sevaba, a Allah umnoava kome ho?e.

-Dereda u dennetu zavisi od u?enja na dunjaluku.

-Nakon prou?ene khatme Kur'ana dova se prima.

-Sti?e nur na licu, raspoloenje u srcu i zadovoljstvo due.

SADAKA

eli li Allahovu blizinu, deredu u dennetu i drutvo Poslanika, eli li zdravlje, sigurnost djece nakon tvog odlaska, eli li tednju za vje?nost?

Dijeli od onog to ti je Allah dao i ne boj se gubitka!

"Ko ?e Allahu dati dobar zajam pa da mu mnogostruko umnoi? Allah uskra?uje i izobilja daje i Njemu se svi vra?ate"! (Kur'an).

"Lije?ite bolesne sadakom"- veli Poslanik.

"Ja i onaj ko se brine o jetimu smo u dennetu ovako blizu"! (Pa je sastavio kaiprst i srednji).

Sadeka zna?i potvrditi istinitost!

Sadaka, dakle, potvr?uje iskrenost imana. Sadaka je dokaz imana.

Vele da dennet ima osam vrata. Sedam su za siromane, a jedna za imu?ne! Dehennem ima sedam vrata. Na est je siromanima zabranjem ulazak, a imu?nima dozvoljen. Samo su jedna za siromane.

Poslanik re?e:"Ulema su moji nasljednici, a siromasi moji ahbabi"!

Siromaniimaju duevni rahatluk, mirno srce i lahak hisab, a imu?ni duevni nemir, nemirno srce i teak hisab.

"Aqimus-salate we atuz-zekate"! Namaz Allahu, zekat siromanima! Kako ih je Allah po?astio!

Kau da je siromah imu?nom ljekar, potar i ?uvar. Podijeli siromahu pa ozdravi, dadne sadaku pred due roditeljia, a siromah im to odnese, dadne dio imetka siromahu i time sa?uva preostalo. Milina!

Svako jutro dva meleka u?e Allahu dovu. Jedan veli:"Allahu umnoi i pove?aj onome koji daje, a drugi moli:"Allahu, uzmi i ono to ima onome ko krtari"!

Koristi sadake:

-Vje?ita tednja kod Allaha.

-Drutvo Poslanika u dennetu.

-Pove?anje rizka na dunjaluku.

-Ispunjenje dunjalu?ke potrebe.

-Sadaka ne umanjuje imetak.

-Jedno zrno daje sedam klasova, na svakom klasu po stotinu zrna, a Allah uve?ava kome ho?e.

-Sadakom se lije?e bolesti.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA