Četvrtak, JUNE 13, 2024
tekstovi_logo


Bra?o i sestre u islamu! Danas 12. zul-ka'de 1430. god. po H., 30. oktobra 2009. godine po M. hutbu sam naslovio sa Gibet Ogovaranje. Govoriti o spomenutoj temi, bra?o i sestre, zna?i govoriti o akutnoj bolesti Bonjaka i ummeta, razaraju?oj bolesti naega tkiva, bolesti koja je prerasla u teku epidemiju, bolesti koju hitno treba lije?iti, a lijek za nju je u Kuranu, u hadisu, u praksi naeg dobrog selefa - prethodnika.

Kae Allah, subhanehu ve te'ala, u 12. ajetu Sure El-Hudurat:

...????? ???????? ????????? ? ??????? ????????? ?????????? ???? ???????? ?????? ??????? ??????? ??????????????? ?????????? ??????? ????? ??????? ???????? ???????? (???? ???????? 12)

I ne ogovarajte jedni druge! Zar bi neko od vas mogao jesti mrtvo meso svoga brata? Zar to nije odvratno? Bojte se Allaha, Allah zaista prata i milostiv je!

Allah, subhanehu ve te'ala, zabranjuje ogovaranje i poredi ga s jedenjem mesa mrtvoga brata, za to i sam Kuran kae da je odvratno. Teko je i zamisliti da neko od nas ima pred sobom tijelo svoga mrtvog brata i jede ga - pa kako se onda usu?ujemo ogovarati jedni druge

kada nam je i sama pomisao na spomenutu situaciju odvratna? Kada god dva ili vie muslimana ogovaraju nekoga, neka im naumpadnu ove rije?i i neka odmah odustanu od ogovaranja i u?ine iskrenu tevbu - pokajanje, uz odluku da taj grijeh vie nikada ne?e ?initi!

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam u hadisu, koji biljei imam Muslim, definira gibet:

???? ????? ?????????? ?????? ??????? ?????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ?? ??????? ?????: "??????????? ??? ???????????" ???????: "????? ?? ????????? ????????." ?????: "???????? ??????? ????? ????????." ?????: "???????????? ???? ????? ??? ????? ??? ????????" ?????: "???? ????? ????? ??? ??????? ?????? ??????????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?????? ?????????." (????)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: "Znate li ta je to gibet?" Rekoe: "Allah i Poslanik najbolje znaju." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, re?e: "Da spomene svoga brata s onim to mu je odvratno." Bi re?eno: "A ako je ta?no to to kaem o svome bratu?" Re?e: "Ako je ta?no to to si o njemu rekao, ogibetio (ogovorio) si ga, a ako nije, onda si ga potvorio."

Salavat i selam na imama svih poslanika, selam na naeg u?itelja, koji nas kroz ovaj hadis podu?ava ta je gibet, pa ako smo njegovi iskreni sljedbenici i ako tvrdimo da ga iskreno volimo i slijedimo, klonimo se ogovaranja - za nae dobro i dobro drugih muslimana!

Neko od uleme je o gibetu rekao: "Ako kae za ?ovjeka da mu je odje?a kratka ili duga, ti si ga ogovorio, a kamoli da kae neto o njemu samome!"

Biljei se kako je Aia, radijallahu anha, rekla Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, za Safiju, radijallahu anha:

"???????? ???? ?????????" - ??????? "??? ?????????"

"Vidi Safiju!" - aludiraju?i na njen mali rast.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj re?e: "Ne ogovaraj je!" Aia na to re?e: "Rekla sam samo ono to jeste." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, re?e:

"?????? ?????? ???????? ???? ???????? ??????? ????????? ????????????" (???????)

"Rekla si takve rije?i, koje kad bi se prosule u more, zamutile bi ga." (Tirmizija)

Bra?o i sestre, ogovaranje se u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, osje?alo osjetilom mirisa, kao to stoji u sljede?oj predaji koju prenosi Dabir ibn Abdullah, radijallahu anhu:

???? ??????? ???? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ????? ??????????? ??????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ?? ???????: "?????? ????????? ????????? ???????????? ??????????????."

Prenosi Dabir bin Abdullah, radijallahu anhu, da se jednom prilikom osjetio ruan miris, pa Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, re?e: "Ovo je smrad ogovaranja onih koji ogovaraju mumine."

Moda neko od nas moe postaviti pitanje: "Kako se smrad gibeta osje?ao u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a danas se ne osje?a?" Odgovor bi bio jednostavan: Zato to je gibet danas toliko da su nam nosevi puni njegova smrada, pa ga nismo u stanju raspoznati, a kada se neko stalno nalazi u zaga?enoj sredini, on to i ne osje?a, ve? to smatra normalnim stanjem!

Ibrahim b. Edhem je jednom prilikom ugostio musafire, pa kada im je postavio hranu, oni po?ee runo govoriti o nekom ?ovjeku a on im re?e: "Oni koji su bili prije nas, prvo su jeli hljeb, pa onda meso, a vi ste zapo?eli s mesom."

Po ovome se malo ko od nas moe poaliti da zbog male penzije, neredovne plate i oskudnih primanja ne konzumiramo meso, jer se u ku?ama mnogih od nas i na naim soframa nalazi meso nae bra?e i sestara u neograni?enim koli?inama!

Od Ebu Umame El-Bahilija se prenosi da je objanjavao: "Na Sudnjem danu ?e ?ovjek dobiti svoju knjigu i vidjeti neka dobra djela koja nije uradio, pa ?e upitati Allaha: 'Gospodaru, odakle mi ova djela?!' Allah ?e mu odgovoriti: 'To je ono to su te ljudi ogovarali, a ti nisi znao!'"

Prenosi se od Hatima Ez-Zahida da je rekao: "Kada se u jednom skupu (sijelu) na?u tri postupka, znaj da je Allahov rahmet uzdignut od tog skupa: 1. Kada sa govori o dunjaluku; 2. Kada se ljudi pretjerano smiju; 3. Kada ogovaraju odsutne.

Jahja b. Muaz Er-Razi savjetuje: "Da bi bio jedan od ?estitih, po?asti vjernika s tri stvari: 1. Ako ne?e koristiti, nemoj mu ni tetiti; 2. Ako ga ne?e obradovati, nemoj ga ni rastuiti; 3. Ako ga ne?e pohvaliti, nemoj ga ni kuditi!"

Hasan El-Basri je ?ovjeku koji ga je ogovarao poslao punu zdjelu vo?a i poru?iomu:"?ujem da me ogovara pa mi time poklanja svoja dobra djela, a preuzima moja loa. Zbog toga to ti se ne mogu druk?ije oduiti, aljem ti ovu skromnu hediju u znak zahvalnosti za tvoju velikodunost!"

Pa zar ima neko od nas da je spreman zbog ogovaranja svog brata u vjeri svjesno brisati svoja dobra djela i na svoja ple?a tovariti tu?e grijehe!?

Pripovijeda Halid Er-Rabi: "Jednom sam s drutvom bio u damiji, pa su po?eli govoriti o jednom ?ovjeku, a ja sam ih upozorio da to ne ?ine i oni su me posluali. Nakon izvjesnog vremena su ponovo po?eli govoriti o tom ?ovjeku i ja sam se uklju?io u taj razgovor. Kada sam te no?i zaspao, sanjao sam kako mi je doao crn i visok ?ovjek, koji je u posudi nosio komad svinjskog mesa i naredio mi da ga jedem. Zapomagah: 'Ja ne jedem svinjsko meso!' On me snano stisnu i protrese, te povika: 'Jeo si neto to je gore od ovoga!' - potom mi je u usta po?eo gurati komad po komad. Prestravljen sam se prenuo iz sna. I, tako mi Allaha, trideset ili ?etrdeset dana sam poslije osje?ao smrad tog mesa u svojim ustima!"

Pravi mumin od nas je, bra?o i sestre, onaj ko na?e mnogo opravdanja svome bratu za neki njegov ruan postupak, a ako ne na?e, kae: "Ja Rabbi, moda postoji opravdanje koje meni nije poznato, a ti ga zna."

Bra?o i sestre, budimo istinska bra?a u islamu, ne ogovarajmo jedni druge, ta?nije ne jedimo meso jedni drugih. ?uvajmo nae jezike od runa govora, jer je to preduvjet za ?istotu naih srca i naeg imana!

Gospodaru, pomozi nam da sa?uvamo svjetlo islama ovdje u ovoj naoj lijepoj Bosni i Hercegovini! Pomozi i zatiti sve ugroene i obespravljene muslimane! Sa?uvaj nae jezike od ogovaranja i drugih bolesti jezika i srca i u?ini nas od onih koji samo Tebi na ruku' i seddu padaju! Uputi i u?vrsti nau djecu i nae potomke i u?ini ih radostima naih srca i o?iju! Budi nam milostiv na Sudnjem danu i po?asti nas u Dennetu drutvom poslanika, ehida i dobrih ljudi! Amin!

Sarajevo: 12. zu-l-ka'de 1430. god. po H. Hutba: Damija "Kralj Fahd" 30.oktobar 2009. god. Nezim Halilovi? Muderris

?? ?????????? ????????? ?? ???????? ?????!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA