Nedjelja, APRIL 21, 2024
tekstovi_logo


?????? ??????? ??????????? ??????????

Bra?o i sestre u islamu! Danas, 24. zu-l-hidde 1430. H., 11. decembra 2009. godine, govorim na temu U susret Novoj 1431. hidretskoj godini. Za pomenutu temu sam se opredijelio iz razloga to 01. muharrema, u ?etvrtak, 17. decembra ina-Allah, po?inje 1431. hidretska godina.

Govorim na pomenutu temu nakon obavljanja hada, petog stuba islama, ?ijim izvravanjm smo se nadam se elhamdu lillah o?istili od grijeha i pribliili svome Gospodaru. Kako je bilo lijepo biti jedan od nekoliko miliona muslimana koji u bijelim ihramima na Arefatu stoje ponizno pred svojim Gospodarom, koji tavaf ?ine oko

Kabe, najodabranije Allahove ku?e, Kible ummeta, koji izgovaraju telbiju i koji priznaju svoju nemo? i Allahovu, subhanehu ve te'ala, svemo?! Kako je lijepo u dematu 1-2 miliona hadija stajati u namazu i gledati u Kabu, u strahu da to ipak nije san, jer u takvoj prilici su samo oni koji su po?a?eni od svoga Stvoritelja da budu Njegovi gosti, a biti Allahov, subhanehu ve ta'ala, gost, je netvo veliko.

Gospodar Svjetova u prvom dijelu 36. ajeta Sure Et-Tevbe, govore?i o vremenu kae:

????? ??????? ?????????? ????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??? ??????? ?????? ?????? ?????? ???????????? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ????? ??????????? ???????? ???????????.

Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a ?etiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne grijeite!

Prema citiranom ajetu, Allahova, delle enuhu, je odredba da je danom stvaranja nebesa i Zemlje, odlu?io da se vrijeme ra?una sa dvanaest mjeseci, me?u kojima je posebnu po?ast dao za ?etiri "Sveta mjeseca" (Ehuri Hurum). Gospodar svjetova nas podsje?a da je Njegova naredba da se grijesi u ta ?etiri mjeseca ne smiju ?initi, odnosno da vjernici ne smiju u njima ?initi nasilje, prema sebi, ali niti prema drugima. Mi smo bra?o i sestre svjesni ?injenice da sve to ljudi u?ine od zla drugim ljudima, da je to u kona?nici zlo prema njima samima, te da ?e ih na dunjaluku i ahiretu sti?i zasluena kazna. Zato se dobro ?uvajmo nasilja i ne pomaimo one koji ?ine nasilje, ma ko bili!

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji biljei imam Buharija, a prenosi ga Ebu Bekre, radijallahu anhu, pojanjava koja su to ?etiri Sveta mjeseca:

???? ????? ???????? ????? ?????? ????? ????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ????????? ?????: "?????????? ???? ?????????? ???????????? ?????? ?????? ??????? ???????????? ???????????. ????????? ?????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ?????? ????????? ??????????????: ??? ??????????? ????? ?????????? ?????????????? ???????? ?????? ??????? ?????? ???????? ??????????."? (???????)

Prenosi Ebu Bekre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Vrijeme krui, kao i onoga dana kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima dvanaest mjeseci, od ?ega su ?etiri sveta; tri, jedan za drugim: zu-l-ka'de, zu-l-hidde i muharrem i redeb, koji je izme?u dumade-l-uhra i a'bana!" (Buharija)

Mi smo bra?o i sestre upravo u Svetim mjesecima, u kojima nije dozvoljeno grijeenje, pa svjesni te ?injenice, trudimo se da u njima u?inimo to vie dobrih djela i ?uvajmo se harama i sumnjivih stvari!

Ibn Abbas, radijallahu anhu, smatra da je Allah, delle enuhu, dao za ova ?etiri mjeseca posebno mjesto, time to se grijesi u njima uve?avaju, ali tako?e i dobra djela. Zbog toga u ovim mjesecima treba paziti na svoja djela.

Mla?aci su bez sumnje najbolji na?in ra?unanja vremena, jer oni daju vizuelnu potvrdu vremena i po njima se ozna?ava izlazak iz starog u novi mjesec. Vi?enje mla?aka je u ranijem periodu bilo okom, dok se posljednjih stolje?a njegovo pojavljivanje i faze prate savremenim pomagalima, ?iji pronalaza?i su muslimani.

Odluka o ra?unanju vremena po islamskom kalendaru je doneena u vrijeme Omera ibn El-Hattaba, radijallahu anhu, 3. ili 4. godine Omerovog, radijallahu anhu, hilafeta, kada mu je Musa El-Ea'ari napisao da im dolaze dopisi na kojima nema datuma, pa da on kao halifa preduzme neto na tom planu. Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, je konsultirao ashabe. Neki od njih su predloili da vrijeme ra?unaju po trajanju vladavine nekog od halifa, kao to to ?ine neki narodi. Neki su kazali da se vrijeme ra?una po kr?anskom kalendaru. Neki su kazali da vrijeme ra?unaju po ro?enju Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Neki su predloili da se vrijeme ra?una po poslanstvu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, dok su neki ashabi predloili da to bude Hidra, to je Omer, radijallahu anhu, i prihvatio govore?i: Neka to bude Hidra, jer je ona razlu?ila istinu od neistine!

Sa ovim prijedlogom su se sloili i prisutni ashabi, a potom je nastupila rasprava, od kojeg mjeseca da se po?ne ra?unati vrijeme. Bilo je miljenja da to bude: 1) ramazan, jer je on mjesec posta i Kur'ana, 2) rebiu-l-evvel, jer je u njemu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ro?en, u njemu je doao u Medinu i u njemu je preselio, 3) muharrem, kao jedan od Ehuri-Huruma.

Na kraju su se saglasili Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, Osman ibn Affan, radijallahu anhu, i Alija ibn Ebi Talib, radijallahu anhu, da to bude mjesec muharrem, jer pored toga to je od Ehuri-Huruma (Svetih mjeseci) dolazi odmah nakon mjeseca zu-l-hidde u kojem muslimani obavljaju had kojim se upotpunjuje gra?evina islama. U muharremu su se ashabi zavjetovali Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na vjernost, a i sama odluka za Hidru je doneena upravo u ovom mjesecu. Tako je odlu?eno da mjesec muharrem bude prvi mjesec hidretske godine. alosno je da o hidretskom ra?unanju vremena veliki broj muslimana danas ne zna nita, pa ?ak ne znaju ni nabrojati hidretske mjesece: 1. muhaarrem, 2. safer, 3. rebiu-l-evvel, 4. rebiu-l-ahir, 5. dumade-l-ula, 6. dumade-l-uhra, 7. redeb, 8. aban, 9. ramazan, 10. evval, 11. zu-l-kade i 12. zu-l-hidde.

Bra?o i sestre! Najgori su ljudi koje je Allah, delle enuhu, po?astio dugim ivotom, a oni u tom svom ivotu grijee i izazivaju Allahovu, delle enuhu, srdbu. Da ne bi i mi bili u toj kategoriji, provodimo svoje ivote u iskrenom robovanju Allahu, d.., i pripremanju za Dan polaganja ra?una, izmiruju?i nae obaveze prema: Allahu, delle enuhu, sebi, roditeljima, porodicama, rodbini, svim muslimanima, komijama, nemuslimanima i iroj i uoj drutvenoj zajednici! Posebno vodimo ra?unao svojim potomcima, jer ?emo za njih biti pitani na Sudnjem danu!

Svaku novu muslimansku godinu, pa i ovu iskoristimo u iskrenijem robovanju Allahu, delle enuhu, i izvravanju naih obaveza, ?ine?i iskrenu tevbu za ono to smo u?inili od grijeha u proteklom periodu. Svaka naredna godina je godina u kojoj smo blie naim kaburima, a dalje od naih dunjalu?kih dvoraca i u kojoj nam je ostalo manje rizka i prava na koritenje dunjalu?kih dobara. Imajmo na umu da ?e nam Azrail, melek smrti, moda do?i kada mu se najmanje budemo nadali! Zato se pripremajmo za polaganje ra?una, ?injenjem dobrih djela, izbjegavanjem svega onoga to je haram, poku?eno ili sumnjivo i ne pribliavajmo se Allahovim, delle enuhu, granicama (hududima)!

O vrijednosti posta mjeseca muharrema, kao i obavljanja no?nog namaza, govori slijede?i hadis:

???? ????? ?????????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????? ????????? ?????: "???????? ?????????? ?????? ????????? ?????? ??????? ???????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????????? ??????? ?????????." (????)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji post poslije ramazana je post mjeseca muharrema, a najbolji namaz poslije farz namaza je no?ni namaz!" (Muslim)

Zato se trudimo da u predstoje?em mjesecu muharremu to vie postimo, klanjamo nafile, dijelimo sadaku i upu?ujemo iskrene dove naem Gospodaru!

Bra?o i sestre! Budimo zahvalni robovi Uzvienom Allahu na mnogobrojnim blagodatima, kojima nas je obasuo, bez naeg truda i zasluge, a posebno Mu budimo zahvalni na blagodati islama i imana! Od Njega, subhanehu ve teala, traimo milost i oprost i pripremajmo se za Dan polaganja ra?una! Ne zaboravimo da smo svi mi samo obi?ni smrtnici, koji ?e jednoga dana morati ostaviti sva dunjalu?ka dobra i vratiti se svome Gospodaru! ?uvajmo vrijeme kao Allahovu, delle enuhu, blagodat i ispunjavajmo preuzete obaveze! Ne odlaimo nae obaveze za naredi period i ne prebacujmo odgovornost na druge, ve? ih ispunjavajmo na vrijeme, svjesni emaneta koji nosimo na naim ple?ima! Budimo od onih koji pomau drugima u granicama naih mogu?nosti i animirajmo bra?u i sestre u naem okruenju da i oni ?ine isto! Trudimo se da u svakom novom danu budemo ja?ega imana i sa novim dobrim djelima! ?inimo dobro na svakom mjestu i klonimo se harama i sumnjivih stvari! Neka nae drutvo bude drutvo dobrih ljudi i ?uvajmo se loeg drutva i drutva onih koji robuju dunjaluku!

Bra?o i sestre! Neka Nova hidretska godina bude godina odluke da ?emo u njoj iskreno robovati svome Gospodaru i da se ne?emo bojati prijekora prijekornika! Neka ona bude godinom uspravljanja ummeta i vra?anja njegova ponosa i ?asti!!!

Molim Allaha, delle enuhu, da nas u?vrsti na putu islama, da nam pomogne da sa?uvamo svjetlo islama, da nas ne iskua sa nasiljem nasilnih vladara i ne iskua nas sa onim to ne?emo mo?i podnijeti, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas u dennetu po?asti drutvom poslanika, iskrenih, ehida i dobrih ljudi!

Sarajevo: 24. zu-l-hidde 1430.h. Hutba: Damija Kralj Fahd
11. decembar 2009. god. Nezim Halilovi? Muderris
?? ?????????? ?????????? ?? ???????? ???????!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...