Utorak, JUNE 18, 2024
tekstovi_logo

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem


?????? ??????? ??????????? ?????????

MUHAMMED, SALLALLAHU 'ALEJHI VE SELLEM, NAJLJEPI UZOR

Bra?o i sestre u islamu! Danas 12. rebiu-l-evvela 1431.H., 26. februara 2010. godine, uz Allahovu, subhanehu ve te'ala, pomo? govorim na temu Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem najljepi uzor.

elja mi je da ina-Allah u ovoj hutbi pobudim nae osje?aje i elju u pogledu slije?enja sunneta naeg Poslanka, sallallahu 'alejhi ve sellem, kao najljepeg uzora, kako bi na taj na?in zasluili Allahovu, delle e'nuhu, milost.

U Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, mu'mini (vjernici) imaju najljepi uzor, a njegova djela i rije?i nikada nisu dolazila u kontradikciju. U tom pogledu kae Allah, delle e'nuhu, u 21. ajetu Sure Al-Ahzab:

Vi u Allahovu Poslaniku imate nejljepi uzor, za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji ?esto Allaha spominje.

Prema tome, oni koji ude za susretom sa svojim Gospodarem i koji se raduju Sudnjem danu i koji mnogo spominju Allaha, delle e'nuhu, slijede sunnet Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i to je jedan od na?ina postizanja Allahovog, subhanehu ve te'ala, zadovoljstva, a ta bi to trebalo da nam bude pre?e od toga i ta je uostalom smisao naeg ivota?! Da li i mi slijedimo sunnet Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, i da li se nadamo Allahovoj, subhanehu ve te'ala, milosti i nagradi? Kako smo uredili nae ivote i da li je islam na put ili smo sebi uzeli druge puteve za smisao ivota na dunjaluku? Zato se oni koji slijede sunnet u vremenu u kojem ivimo, osporavaju i ele se prikazati kao, zaostali tradicionalisti ili tvrdokorni fundamentalisti? Zato ne uzimamo pouke iz vremenskih nepogoda koje sve vie i ?e?e zahvataju razne dijelove svijeta? Ho?emo li se promijeniti i pribliiti svome Gospodaru i provoditi svoj ivot u pokornosti Njemu? Zar svojim ponaanjem ne izazivamo Allahovu, subhanehu ve te'ala, srdbu i ne pribliavamo se dehennemoskoj provaliji? Zar ne preivljavamo predznake Sudnjeg dana u svojim ku?ama, komiluku, poslu itd.? Ima li harama koji u Bosni i Hercegovini nije naao sebi pogodno tlo i ima li koji od njih da ga Bonjaci nisu kuali? Narod koji je najprostije re?eno, izmasakriran se ponaa kao da su mu svi problemi rijeeni i kao da se i dalje ne vodi bitka za puki opstanak?!

Allah, delle e'nuhu, u posljednja dva ajeta Sure Et-Tevbe, govori o nekim od osobina naeg Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa kae:

?????? ????????? ??????? ???? ??????????? ??????? ???????? ??? ????????? ??????? ?????????? ???????????????? ??????? ???????(128) ?????? ?????????? ?????? ??????? ??????? ??? ?????? ?????? ???? ???????? ??????????? ?????? ????? ????????? ??????????(129)

Doao vam je Poslanik, jedan od vas, teko mu je to ?ete na muke udarati, jedva ?eka da pravim putem po?ete, a prema vjernicima je blag i milostiv.(128) A ako oni glave okrenu, ti reci: "Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira velikog.(129)

Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, su teko padale nevolje koje su snalazile njegove ashabe i ummet i od srca je elio da to prije prihvate put islama. Bio je vrlo blag i milostiv prema svojim ashabima i na taj na?in je plijenio srca ljudi, koji bi da je bio prema njima grub, od njega se razbjeali, kao to Allah, delle e'nuhu, o tome govori u 159. ajetu Sure Ali Imran.

??????? ???????? ???? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ????????? ???????????? ???? ???????? ??????? ???????? ????????????? ?????? ????????????? ??? ????????? ??????? ???????? ??????????? ????? ??????? ????? ??????? ??????? ?????????????????

Samo Allahovom molo?u ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjeali bi se od tebe. Zato im prataj i moli da im bude oproteno i dogovaraj se s' njima! A kada se odlu?i, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega!

Naputanje islama i udovoljavanje svojim prohtjevima, nije moglo nakoditi niti Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, niti ummetu, jer se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, oslanjao isklju?ivo na Allaha, delle e'nuhu, koji upravlja velikim Svemirom. Ni?ije odmetanje od islama ne?e nakoditi islamu, nego samo doti?nom odmetniku, koji ?e na dunjaluku doiviti ponienje, a na ahiretu bolnu kaznu u dehennemskoj vatri.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, za razliku od ostalih Allahovih poslanika je bio po?a?en sa pet stvari, o kojima on u hadisu koji prenosi Dabir ibn Abdullah kae:

?? ??????? ???? ?????? ??????? ????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ????????? ?????: "????????? ??????? ???? ??????????? ?????? ???????: ???????? ??????????? ????????? ?????? ?????????? ???? ????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????? ???? ???????? ???????????? ?????????? ??????????? ??????????? ???? ???????????? ?????? ??????? ???????? ??????? ??????????? ???????????? ??????? ?????????? ???????? ????? ???????? ???????? ?????????? ????? ???????? ???????." (?????)

Prenosi Dabir ibn Abdullah da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Dato mi je pet stvari, koje nisu date nikome prije mene: Potpomognut sam strahom (neprijatelja od mene) na udaljenosti mjesec (hoda), Zemlja mi je data mjestom za seddu i ?istom, pa gdje god nekog ?ovjeka od moga ummeta zadesi namaz neka klanja, dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome (od poslanika) prije mene, dat mi je efaat (mogu?nost zalaganja za vjernike) i svi poslanici su slati samo svome narodu, a ja sam poslat svim ljudima!" (Buharija)

Ovih pet stvari je po?ast za Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ali i za ummet. Neprijatelji islama su se njega bojali na udaljenosti mjesec hoda, jer je bio potpomognut sa ulijevanjem straha u njihova srca. I njegovi ashabi, kao i ?asni i dosljedni sljedbenici njegova sunneta su ulijevali strah u neprijateljska srca na velikim udaljenostima i to je trajalo sve dok muslimani nisu uzeli sebi za Gospodara nekoga drugog mimo Allaha, dok nisu po?eli slijediti negoga drugog mimo Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i dok nisu uzeli sebi za kiblu neto drugo mimo Ka'be.

Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ummetu je u?injena Zemlja ?istom za klanjanje, tako da mu'mini ma gdje da se zadese moraju izvriti obavezu namaza. Prema tome, namaz ozna?ava stalnu vezu roba sa Gospodarem i ta se veza ne smije prekinuti, jer prekidanjem te veze musliman gubi orjentaciju i rui svoju gra?evinu islama.

Jedna od po?asti koja je data Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, je i ta da kao jedan od dunjalu?kih plodova dihada bude i ratni plijen, ?iju podjelu je odredio Kur'an i oko ?ega se ne moe raspravljati.

efaatom je odlikovan na Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov ummet ?e biti po?a?en time to ?e se on za njih zauzimati na Sudnjem danu, kao i to poslani?ka misija cijelom ?ovje?anstvu tako?e spada u jednu od odlika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, u odnosu na druge poslanike.

Bra?o i sestre, slijedimo sunnet naeg Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, volimo ga istinskom ljubavlju, udimo za njegovim efa'atom i nemojmo ga se sje?ati samo za 12. rebiu-l-evvel, za koji se vezujeu njegovo ro?enje i smrt!

Gospodaru, pomozi nam da sa?uvamo svjetlo islama, u?ini nas od onih ?iji je uzor Muahaammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, sa?uvaj nas iskuenja, koja ne moemo podnijeti, uputi nau omladinu, oprosti nam grijehe, budi nam milostiv na Sudnjem danu i uvedi nas u dennete u drutvu poslanika, ehida i dorbih ljudi!

Sarajevo: 12. rebiul-l-evvel 1431.H. Hutba: Damija "Kralj Fahd"

26. februar 2010. g. Nezim Halilovi? Muderris

?? ?????????? ?????????? ?? ???????? ?????!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...