Četvrtak, JULY 25, 2024
kuran

MEDICINA-FIZIOLOGIJA-EMBRIOLOGIJA U PORE?ENJEU SA KUR'ANOM


MEDICINA

Na polju medicine,?asni Kur'an u suri Nahl,poglavlje 16,ajet68-69.kae:

" Iz utroba njihovih izlazi pi?e razli?itih boja koje je lijek ljudima.

Tek nedavno smo saznali da med nastaje u p?eli da je p?ela ta koja pravi med .Nekada to ljudi nisu znali.Danas znamo da med ima veliku hranjivu vrijednost, a osim toga ima i veliku znanstvenu vrijednost.Svaka osoba koja je alergni?na na polen neke biljke, uzima med ba od te biljke, organizam po?inje da izgra?uje odbrambeni sistem protiv alergije.

FIZIOLOGIJA

Ibn Nafis je 600 godina nakon objave Kur`ana opisao cirkulaciju krvi, a 1000 god. nakon objave Kur`ana , odnosno 400 nakon ibn Nafisa, Vilijem Harvi on je postao poznat zapadnom svijetu!

Hrana koju jedemo ide u eludac, iz eluca ide u crijeva a odatle ide u krvne sudove tih crijeva odakle dospija u cirkulaciju krvi.Pomo?u cirkulacije krvi, hranjivi sastojci dospijevaju do organa uklju?uju?i i organe koji proizvode mlijeko.Kur`an govori o cirkulaciji krvi i o prozvodnji mlijeka u kratkoj re?enici u suri Nahl. 16 ajt 66 :

Vi imate pouku i u stoci: "Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko ?isto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi ukusno onima koji ga piju.

Tako?e u suri Mu`minun 23. ajet 21:

I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono to se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite.

Kur `an u jednoj re?enici objanjava cirkulaciju krvi i proizvodnju mlijeka, jo prije 1400 godina!

EMBRIOLOGIJA

to se ti?e embriologije jedna grupa arapskih studenata je sakupila sav materijal u Kur`anu koji se bavi embriologijom, povode?i se za ajetom iz Kur `ana, u suri Furkan 25. ajet 59:

On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna.

Tako su, dakle oni sakupili te ajete iz Kur`ana i predo?ili ih profesoru Keatmooru, prof. Keatmoor je predsjednik odjeljka za anatomiju na univerzitetu u torontu, u Kanadi.On je jedan od vode?ih svjetskih autoriteta na polju embriologije.Kada je prof. Keatmoore prostudirao prevode ajeta koji se ti?u embriologije , rekao je da se najve?i dio onoga to tu pie poklapa sa NAJNOVIJIM nau?nim otkri?ima iz oblasti embriologije.Me?utim kae on, ovdje ima stvari za koje ne mogu ba re?i da su ta?ne, ali ne mogu re?i ni da nisu neta?ne, jer ni ja li?no ne znam nita o tim stvarima jedna od tih rije?i bila je u suri Alek 96 ajet 1 i 2:

?itaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara ?ovjeka od ne?ega to se zakva?i...

-od ne?ega to podsje?a na pijavicu.Prof. Keatmoore je rekao: ja ne znam da li embrion izgleda kao pijavica ili ne!Zatim je otiao u labaratoriju i pomo?u velikog i snanog mikroskopa je posmatrao embrion u njegovoj najranijoj fazi razvoja, i upore?ivao ga sa fotografijom pijavice, bio je zapanjen tolikom sli?no?u! Kada su mu postavili 80 pitanja u vezi embriologije, na osnovama kur`anskih i hadiskih tekstova, on je rekao:

Da ste mi ova pitanja postavili prije samo 30 godina , ne bih bio u stanju odgovoriti ni na pola od tih pitanja! Jer, embriologija je mlada nauka u razvoju, po?ela se razvijati ne vie od 50 godina.Prof. Keatmoore je napisao knjigu Razvoj ?ovjeka i u najnovijem izdanju, tre?em po redu, i ubacio neke nove ?injenice, koje je pronaao u Kur `anu i Hadisu.

Ta knjiga je proglaena za najbolju knjigu iz oblasti medicine od svih knjiga koje su objavljenje te godine!Neto kasnije, njegova knjiga je prevedena na brojne strane jezike...

Prof. Keatmore je rekao: - ja ne gajim nikakve sumnje da je vjerovjesnik Muhammed s.a.w.s. bio poslanik Uzvienog Boga, i da Kur`an MORA biti posljednja Boija Objava!

U suri Tarik, 86 ajet 5-7, Uzvieni kae:

Nek ?ovjek pogleda od ?eka je stvoren!stvoren je od teku?ine koja se izbaci, koja izme?u ki?me i grudi izlazi.

Danas mi znamo da se testisi kod mukaraca i jajnici kod ena u fazi dok su embrioni razvijaju se u odnosu na oblik odraslog ?ovjeka izme?u ki?me i grudi.Me?utim,kasnije, kod odrasle osobe ovi organi se premjetaju na druga mjesta, al u periodu dok su embrioni, nalaze se na mjestu o kojem Kur`an govori, izme?u ki?me i grudi.?ak i kad osoba odraste, ovi organi dobijaju krv i ostale potrebtine sa istog mjesta, izme?u ki?me i grudi.

Kur`an napominje u suri Mu`minun 23. ajet 13;

zatim ga kao kap sjemena (nutfe),

kao i u suri hadd 22. ajet 5 ;

Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena

Arapska rije? nutfe, u smislu da su od NUTFE stvoreni ljudi u Kur`anu se spominje ?ak 11 puta!Sama rije? nutfe kao rije? se u Kuranu spominje 12 puta ali u kontekstu stvaranja ?ovjeka spominje se 11 puta.Rije? nutfe u arapskom jeziku ozna?ava vrlo malu koli?inu te?nosti Kur`an u suri Sedda 32. ajet 8 ;

a potomstvo njegovo stvara od kapi hude teku?ine,

Arapska rije? SULALA zna?i glavni dio, odnosno najbolji dio neke cjeline.Mi danas znamo da zapravo samo jedan spermatozoid oplodi jajnu ?eliju.Samo jedan spermatozoid, od desetine miliona koji se izbace, moe da oplodi jajnu ?eliju.Kur ` an to naziva SULALA najbolji dio NUTFA , neto minijaturno...

U suri Insan 76. ajet 2, kae se:

Mi ?ovjeka od smjese sjemena stvaramo

odnosno od te?ne mjeavine.Ovo moe upu?ivati na muke i enske polne ?elije, kao i na NUTFU na malu koli?inu te?nosti. Moe i upu?ivati na sjemenu te?nost kod mukaraca, koja sadri nekoliko razli?itih sastojaka. Moe tako?e upu?ivati na sekret ili te?nost koja nosi polne ?elije, ali ona sama nema mo? oplo?avanja. Kur'an ovo naziva nutfetun emad- mala koli?ina te?ne mjeavine, mukih i enskih polnih ?elija, okruenih te?no?u koja je odgovorna za ro?enje ljudskog bi?a.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...