Srijeda, JUNE 19, 2024
kuran

Genetika i ?udo Kur'ana


Kur'an tako?e govori o genetici.U suri Nedm, poglavlje 53, ajet 45-46,

Uzvieni kae:

On stvara par, muko i ensko, od kapi sjemena kad se izbaci...

Naravno,ako se izbacuje, to zna?i da se radi o mukoj te?nosti. Zna?i Kur'an nam govori da je mukarac taj koji je odgovoran za pol djeteta!

Dalje Allah s.w.t.a kae u suri Kijame, poglavlje 75, ajet 37-39:

Zar nije ?ovjek bio kap sjemena koja se ubaci, zatim zakva?ak kome On onda srazmjer odredi i skladnim mu lik u?ini, i onda od njega dvije vrste, muko i ensko stvori.

Arapski izraz:nutfeten min menijjin jumna ozna?ava najmanji dio polne te?nosti!

To nam Kur'an govori da je sastojak mukog sjemena odgovoran za pol djeteta! Dananja nauka je dola do saznanja da pol djeteta zavisi od 23-?eg para hromozoma, a spermatozoid je taj koji je odgovoran za formiranje pola djeteta. Ako bude XX, onda je ensko, a ako bude XY, onda je muko. U dananjim drutvima, pogotovu u onim zatvorenim, iz razloga koje samo oni znaju, ljudi daju prednost mukom djetetu.

Ako bi samo ena bila odgovorna, ona bi ra?ala samo dje?ake, a ne djevoj?ice, a i Kur'an nauka nam kau da je MUKARAC taj koji je odgovoran za pol djeteta, a ne ena! Kur'an opisuje razli?ite stadijume embriona u detalje,u suri Mu'minun, poglavlje 23, ajet 12-14:

Uzvieni kae:

Mi smo zaista ?ovjeka od uzorka zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugrukom u?inili, zatim od ugruka grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oivljujemo, pa neka je uzvien Allah, Najljepi Stvoritelj!

Ovi ajeti sure Mu'minun detaljno opisuju faze razvoja embriona. Opis po?inje rije?ima: ...kap sjemena na sigurno mjesto stavili... na bezbjedno mjesto.Danas nam embrioligija kae da je embrion zati?en u utrobi majke ki?mom, mii?ima sa strane i posteljicom u materici...

Dalje se opis nastavlja:

...pa onda kap sjemena u?inili zakva?kom...

Arapska rije? alek ima tri zna?enja: neto to se zaka?i, neto to li?i na pijavicu, kao i ugruak. Hvala Allahu sva tri zna?enja su prihvatljiva, jer se embrion zalijepi za matericu. Li?i i na pijavicu! Jer, kao to kae prof. Keatmoore, ?ak se i ponaa kao pijavica, jer uzima krv i hranjive sastojke od majke. Tako?e, li?i i na ugruak. Zna?i izgleda kao ugruak ali i kao pijavica...

U kur'anu se rije? alek spominje 6 puta 2 puta u suri Mu'minun, poglavlje 23. ajet 12-14, u suri Hadd poglavlje 2 ajet 5, u suri Kijame poglavlje 75, ajet 38, kao i u suri Alek poglavlje 96, ajet 2. est puta se spominje.Isprije, u 17-om vijeku ljudi su smatrali da je spermatozoid kompletno malo ljudsko bi?e.

Minijaturno ljudsko bi?e bilo je smjeteno u glavi spermatozoida, a koje se kasnije razvija u utrobi majke, kao nova beba. Kasnije kada su otkrili da je jajna ?elija ve?a od spermatozoida, negirali su sami sebe pa su rekli da nije spermatozoid malo ljudsko bi?e, ve? je jajna ?elija malo ljudsko bi?e! Oboje su odgovorni ba kao to Kur'an kae, oboje, i muka i enska polna ?elija su odgovorni za ro?enje djeteta.

U Kur'anu se dalje kae:

...a zatim smo od ugruka grudu mesa stvorili.

Arapska rije? mudgah zna?i gruda mesa ili neto to moe da se stavi u usta i va?e. Prof. Keatmoore kae da su oba ova zna?enja prihvatljiva.

U Kur'anu se dalje kae:

...pa smo od grude mesa napravili kosti, a onda kosti mesom zaodjenuli...

Nakon toga Allah d.. kae:

...i poslije ga kao novo bi?e oivljujemo...

Sve faze razvoja embriona, prije ove zadnje, kod svih ivotinja potpuno su iste kao i kod ?ovjeka, osim u zadnjoj fazi, kad se formiraju vidljive karakteristike ljudskog bi?a, glava, ruke, noge...

... i poslije ga kao NOVO bi?e oivljujemo...

I na kraju kae:

...pa neka je uzvien Allah, Najljepi Stvoritelj!

Zamisli te Kur`an nam daje detaljna objanjena razvojnih faza embriona.

Do?i ?e vam neko i re?i :

Nita novo !

To je moda neki Arap otvorio stomak trudne ene,vidio ta tamo ima i to zapisao u Kur`anu.

Takav ?ovjek ne shvata da sve ove faze o kojima Kur`an govori ne mogu biti posmatrane golim ljudskim okom.Za to vam treba veoma veliki mikroskop.

Kada je prof. Donson bio zamoljen da prokomentarie ove kur`anske rije?i , a bio je na?elnik odsijeka za anatomiju u institutu bolnici Tomas Deferson u Filedalfiji, rekao je :

Pa , mogu?e je da je Muhammed imao mikroskop i da je gledao te stvari...

Podsjetili su ga da mikroskop nije postojao prije 1400 god.Onda se prof Donson glasno nasmijao i rekao :

Da, znam to! Vido sam prvi mikroskop koji je napravljen, jedva da uve?ava 10 puta a uz to i slika je mutna!

Zatim je rekao : ove rije?i MORAJU BITI Boija Objava!

Potom je bio zamoljen da prokomentarie rije?i iz sure Hadd 22, ajet 5:

O ljudi, kako moete sumnjati u oivljenje, - pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruka, zatim od grude mesa OBLIKOVANOG I NEOBLIKOVANOG...

Ako bi ste napravili razrez u toku ove faze razvoja, i analizirali embrion, vidjeli bi ste da u ovoj fazi neki organi su formirani, a neki nisu .

Zatim je prof. Marel Donson rekao Ako kaem samo: formirano,nda opisujem one dijelove koji su potpuno formirani, a ako kaem nije formirano onda opiusujem one dijelove koji nisu formirani, tako da je najbolji mogu?i opis onaj u Kur`nu ...OBLIKOVANO I NEOBLIKOVANO...Jer, neki organi su tada ve? formirani, a drugi nisu.

Prof. Keatmoore kae da je danas u embriologiji poznato nekoliko faza razvoja embriona, ali je veoma teko sve to razumjeti, jer su to prosto pobrojane

faze: faza1.faza 2. faza3...

Kur`an zasniva pore?enje naoblicima embriona u razli?itim fazama, to je daleko superiornije i razumljivije od onoga dokle je dola dananja embriologija! Ako bi neki nau?nik objanjavao embriologiju kao to je objanjeno u Kur`nu, bilo bi mu potpuno lake da objasni i razumije,za razliku od onoga ,kako to opisuje moderna nauka.

faza 1. faza 2. faza 3...

Kur`n kae u suri Abese 80 ajet 19-20.

Od kapi sjemena ga stvora pa mu odreduje ono to ho?e,i put mu u?ini lahkim,

Ljudi se uglavnom ?ude kako to beba moe da pro?e kroz prolaz koji je irok jedva jedva tri ?etiri prsta?!

Beba je kompletna, ima ruke i noge, pa kako je to mogu?e?Kur`an kae da Allah s.w.t.a olakava put!Mi danas znamo da sve po?inje kada se posteljice otrgne i izgubi kontakt, a unutranje kontrakcije guraju bebu kroz kanal... Voda iz vodenjaka koja puca , pomae bebi da sklizne kroz kanal, dok razni bebini pokreti podsti?u njeno kretanje.

Zbog toga Kur`an kae da Allah s.w.t.a ?ini put lahkim.Kur`an vam daje dokaze, opisuje vam razli?ite stadijume embriona KO je to mogao da opie ove stvari?Kur`an vam postavlja pitanje:

PA ZAR NE?ETE VJEROVATI ?!

Zar ne?ete vjerovati u ?asni Kur`an?!Kur`an kae u suri Sedda 32, ajet 9 :

...Onvam i sluh i vid i pameti daje -, a kako vi malo zahvaljujete!

Ista poruka se ponavlja u suri Insan 76, ajet 2

...?inimo da on ?uje i vidi.

U dananje vrijeme doli smo do saznanja sa pravo ?ulo koje se razvije jeste ?ulo sluha.Kur`an spominje prvo SLUH , pa onda VID.

Do petog mjeseca trudno?e ?ulo sluha je kompletirano, a bebine o?i su kompletne tek u sedmom mjesecu!

Zamislite !

Kur`an nas podu?ava redosljedu, prvo dolazi sluh pa onda vid.

PA KOJU BLAGODAT GOSPODARA SVOGA PORI?ETE???PA ZAR NE?ETE VJEROVATI ?!LA ILAHE ILLELLAH MUHAMMEDU RESULULLAH!NEMA BOANSTVA OSIM ALLAHA I MUHAMMED JE ALLAHOV POSLANIK!!!

dr.Zakir NaikAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...