Srijeda, JUNE 19, 2024
kuran

?udo znoja


Jedna od vicarskih farmaceutskih firmi po?ela je proizvodnju novog lijeka zvanog: "Kur'anski lijek" koji omogu?ava efikasno lije?enje slabog vida kod ljudi bez operativnog zahvata. Kako piu novine Ar-Raya koje se objavljuju u Kataru: "Ovaj lijek, kojeg je sastavio egipatski doktor Abdul Basit Muhammed od lu?enja ljudske zlijezde znojenja, ima uspjeh u 99% slu?ajeva bez ikakvih nezeljenih posljedica. Kur'anski lijek je registriran u Evropi i SAD."

Tako?er se prenosi da jedna od vicarskih firmi proizvodi ovaj lijek u te?nom stanju i kapima.

Izvor inspiracije je sura Jusuf. Dr. Abdul Basit Muhammed naglaava da je svoju inspiraciju dobio iz sure Jusuf i kazao je "Jednoga jutra, dok sam u?io suru Jusuf, paznju mi je privukao 84. ajet i ajeti koji slijede"

I okrenu se od njih i re?e: "O Jusufe, tugo moja!" - a o?i su mu bile pobjeljele od jada, bio je vrlo potiten" (sura Jusuf, 84. ajet)

"Ovu koulju moju odnesite i na lice moga oca je stavite, on ?e progledati, i svu ?eljad svoju mi dovedite!" I kada karavana napusti Misir, otac njihov re?e: "Ja zbilja osje?am miris Jusufov, samo ne recite da sam pomatuhio." "Allaha nam," - rekoe oni - "ti i sada kao i prije grijei." A kad glasonoa radosne vijesti do?e, on stavi koulju na lice njegovo i on progleda. ." (sura Jusuf, 93-96. ajet)

U njima se navodi da je poslanik Jakub a.s. tugovao za svojim sinom Jusufom a.s zbog koga je mnogo plakao. Ta prevelika tuga je bila uzrok objeljenja o?iju a kada su kasnije na tuzne Jakubove a.s. o?i stavili Jusufovu a.s. koulju Jakub a.s. je progledao.

Tu sam po?eo da razmiljam. ta je to moglo biti u koulji Jusufovoj a.s.? Kona?no sam doao do zaklju?ka da nije moglo nita drugo biti osim znoja. Potom sam po?eo da razmiljam o znoju i njegovom sastavu. Otiao sam u laboratorij i po?eo sam sa istrazivanjem.

Izveo sam niz proba na ze?evima. Rezultati su bili pozitivni. Kasnije sam izvrio lije?enje na 250 pacijenata daju?i im lijek dvije sedmice dva puta dnevno. Kada sam postigao uspjeh u 99% slu?ajeva rekao sam sam sebi: "Ovo je ?udo iz Kur'ana!"

Dr. Abdul Basti Muhammed predstavio je rezultate odgovaraju?im institucijama u Europi i SAD koje se bave patentiranjem novih izuma. Nakon to su proba i istazivanje sprovedeni, sklopio je ugovor sa vicarskom firmom pod uslovom da na ambalazi lijeka jasno stoji "Kur'anski lijek". vicarska firma je prihvatila zahtjev i po?ela s proizvodnjom ovoga lijeka.

Allah, subhanehu we te'ala, u Kur'anu kaze: "Mi objavljujemo u Kur'anu ono to je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo pove?ava propast" (sura Al-Isra, 82. ajet)


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...