Srijeda, JUNE 19, 2024
tekstovi_logo


Preuzeto sa www.minber.ba ,

Hidab, sestre, ima svoje arte,


Vadib vam je da ih dobro znate,
Na odje?u svoju dobro paz'te,
Dozvoljenog gran'ce ne prelaz'te,
Prelistajte knjige u?enjaka,
Fetva je kod sviju njih jednaka,
Punoljetna, vele, ena svaka,
Sva je avret sem lica i aka,
Mnogi su i dalje od tog ili
I licu su k'o avretu prili
Nakon svega ulema jo re?e:
Pokrit' lice bolje je i pre?e

A ko sumnja, samo neka lista
Knjige fikha 'ilm to iz njih blista (1)
Al' na nikab danas atakuju
Sa svih strana na njeg udaraju
I kauri i murtedi razni
Mozgovi im totalno su prazni
Nije, vele, to za ovog vakta
Ali jeste suknja pedalj kratka
?ak i oni to din afirmiu
Protiv zara i zbore i piu (2)
Na njih daba troiti je vr'jeme
Gospodaru odgovor nek spreme
.....

Skrit' ljepotu svrha je hidaba
Ne nosi ga onda, sestro, daba
Kvalitete njime da isti?e
A mahane vjeto da prekrije
Zar ne ?uje Onog koji re?e:
U ku?ama bud'te, to je pre?e
Ne gizdajte sebe kod izlaska
Ko onomad u doba paganska (3)
Vela svoja spustite ni za se
Svakoj od vas to je bolje zna se
I ukrase svoje ne pokai
Osim onom ko za mua vai
Il' blinjima po ml'jeku, tazbini
I po krvi tek nekoj rodbini
Ba onako kako Kur'an kae (4)
I sunnet ?asni k'o to nalae
Ne po pri?i tetaka i nena:
''Gledaj sine stotinu koljena''
A pred muem avret ne postoji
Nos' ta ho?e, grijeha se ne boji!

......

Al' vremenom hidab se izm'jeni


U kor'jenu total se prom'jeni
Nova moda njega izobli?i
Sam na sebe vie ni ne li?i
A Resul je najavio ene
Pokrivene al' su otkrivene
U hodu ?e svome zanositi
U muka srca fitnu unositi (5)
Nemoj, sestro, jedna od njih biti
Savjet tebi ja ?u uputiti
Pokuat' ?u ovdje do?arati
Do ?eg' ''hidab'' moe dogurati
Nek se sestre ne ljute na mene
Prepoznaju l' ovdje negdje sebe
Ukazati elim na propuste
Da ih sebi one ne dopuste
Pa ko ho?e nek pouku primi
A ko ne?e, kod vida nek miri
Primjerima teko ima kraja
Ibreti se njima mnoga raja:

Crvene se usne izdaleka
Lice bljeti kao apoteka
Karmin, puder i ostala minka
Izgleda k'o pubertetli klinka
Kao da je samo sa make-upa
Na glavi je crven-turban kapa
Traperice i patike starke
Uski body popularne marke
A na glavi neto poput kape
Ispod koje ?ak i ui zjape
Strukirane bluze, kompleti?i
Uske hla?e, preko njih mini?i
Naunice vise do ramena
K'o u ena iz afro-plemena
Vrat otkriven, nita na njem' nema
I na njemu biser dijadema
Pitanje me jedno sada titi
Od muke mi se sve pla?e i vriti
Koju sestre fetvu uzimate,
Vrat i ui kada otkrivate?
Takvu nikad niko izd'o nije
Osim onog ko vjeri se smije
I bez znanja o vjeri to zbori
A za sli?no u Vatri se gori


Obrve su skladno po?upane


Il' olovkom vjeto nacrtane
Izgledaju poput crte ravne
Po uzoru na damice ''slavne''
A to spada u haramli stvari
Hadis sahih biljei Buhari (6)

I tikle su od pedalj i neto
Kada hoda mora i?i vjeto
K'o ena iz Benu Israila
Niska bila, tikle napravila
Da bi tako vitka ona bila
O ?emu je jako dugo snila
I prsten je miskom ispunila
Pokraj ljudi kad bi prolazila
Njeg' bi ona malo prodrmala
Iza sebe miris ostavljala
Muku panju na se privla?ila
I u tome mnogo uivala (7)

A kad ena hidab namirie
Pa niz sokak lagahno odnjie
ejtan odmah druinu je sazv'o
Jer je takvu Resul runo nazv'o (8)
Sve trendove sestre nove prate
Pa po c'jenu i da malo pate
Nos probuen, cirikon u zubu
Boe mili, razum je na rubu
Zar ba svaka moda ovog doba
I kroz hidab mora da se proba?
.....

Modi ovoj teko ukraj stati


Do zore bi mog'o nabrajati
Sarkazam je samo maska moja
Sekira me, sestro, nonja tvoja
Okani se minke i parfema
I hidaba koji svrhu nema
Nek te nonja ?ednosti pokriva
Koja skriva a ne promovira
Samo tad ?e punim sjajem sjati
Bit' uzorna supruga i mati
Volio bih, kad bih mog'o znati
Da l' ?e, sestro, savjet posluati?Napomene i pojanjenja:

1 - Evo samo nekih izjava u?enjaka sve ?etiri mezheba po pitanju pohvalnosti, a po nekima i strogoj obavezi pokrivanja lica ene:
Hanefijski mezheb: Ibn Abidin kae: ''U djelu El-Feth stoji da je eni pohvalno (dok je u ihramima) da ne?im zastre lice, a u djelu En-Nihaje da je obavezna pokriti ga. U djelu El-Muhit stoji: ''Ovim se aludira na to da je eni zabranjeno otkrivati lice pred mukarcima strancima, osim u nudi.'' (Vidjeti: Haijetu Ibn Abidin, 3/629.) (El-Feth, En-Nihaje i El-Muhit su djela hanefijskog fikha)
Malikijski mezheb: Imam Ez-Zurkani kae: ''Dozvoljeno je eni u ihramima prekriti lice, zastiru?i se od mukaraca, to joj je, ?ak, obaveza ako se boji fitne.'' (erhuz-Zurkani alel-muvetta, 2/329.)
afijski mezheb: Imam Bejdavi kae: ''Cijelo tijelo ene je avret, nije dozvoljeno gledanje u njega osim suprugu i mahremima ili u prijekoj nudi.'' (Tefsirul-Bejdavi, 4/183.)
Hanbelijski mezheb: Ibn Tejmijje kae: ''Nije dozvoljeno enama otkrivati lice pred strancima.'' (Vidjeti: El-?dabu-er'ijje, 1/276.) Navodi preuzeti iz teksta Nikab u kandama drskosti, autora mr. Safeta Kuduzovi?a. Cijeli ?lanak proi?itajte OVDJE

2 Profesor sociologije, ahlaka i historije islama, Mustafa Spahi? je 19. februara 2009., gostovao u emisiji FTV-a ''Poteno''. Tom prilikom dotakao se i pitanja ''umotavanja'' ena, a nikab je usporedio sa tarabama. to se ti?e ugla?enog akademika Reida Hafizovi?a, on noenje nikaba smatra stanovitim ekstremizmom. Govore?i o tzv. ''vehabijama'' i nikabu, u intervjuu koji je dao magazinu Dani, izme?u ostalog je rekao:
DANI: Molim Vas da kao vrstan znalac ove problematike kaete treba li ena u islamu biti pokrivena ili ne? Treba li ena po Kur'anu da vidi ili ne vidi?
HAFIZOVI?: Ne samo da ena treba da vidi, ?ovjek musliman uop?e treba da vidi, jer musliman, evo, ne dijele?i ga na muko i ensko, musliman kao takav treba da gleda, treba da ima i fizi?ku i duhovnu bit. Naalost, cijeli razgovor o eni u islamu gotovo se svodi na neke krajnje efemerne stvari, recimo, kao to je to pokrivanje. (....) Nastojanje da se eni muslimanki zatvore o?i i da se ona naprosto pokrije tako da ne vidi svijet, smatram stanovitim ekstremizmom''. (Magazin Dani, 13. 4. 1998., br. 73)

- Naalost, kada je rije? o ataku na nikab i negiranju njegove legitimnosti, nai vrli ''intelektualci'' nisu usamljeni u ovakvim i sli?nim izjavama. U oktobru 2009. tadanji dekan Univerziteta El-Azhar, ejh Muhammed Tantavi, rekao je da pokrivanje lica (noenje nikaba) nema veze sa islamom. Tantavi je bio u posjeti jednoj enskoj koli u Kairu i tom prilikom jednoj u?enici rekao da skine nikab. Egipatske novine su prenijele kako je Tantavi izrazio ?u?enje zbog odje?e te u?enice i rekao joj da je to samo tradicija koja nema veze sa islamom i Kur'anom???!!! Svoj stav nikada nije potkrijepio niti jednim jedinim validnim erijatskim argumentom. Samo nekoliko mjeseci nakon ove sporne izjave (ta?nije 10. marta 2010.) ejh je preselio na ahiret u 81. godini ivota, rahimehullah.

3 - Obra?aju?i se enama, Uzvieni Allah je u prijevodu zna?enja rekao: ''U ku?ama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova sluajte...'' (El-Ahzab, 33)

4 - Pred kim ena smije, a pred kim ne smije otkrivati svoje ukrase, govori sljede?i ajet: ''A reci vjernicama...., i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muevima svojim, ili o?evima svojim, ili o?evima mueva svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima mueva svojih, ili bra?i svojoj ili sinovima bra?e svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili mukarcima kojima nisu potrebne ene, ili djeci koja jo ne znaju koja su stidna mjesta ena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se ?uo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono to elite.'' (En-Nur, 33)

5 - Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Dvije vrste stanovnika Vatre nisam vidio: ....i ene, pokrivene a otkrivene, koje zanose u hodu, i druge tome pozivaju...'' (Muslim br. 2128)

6 - Allahov Poslanik, s.a.v.s., prokleo je ene koje ?upaju obrve. Hadis biljee Buhari, br. 4886, Muslim, br.2125, od Abdullaha b. Mes'uda, r.a.

7 - Hadis u kojem Poslanik, s.a.v.s., spominje ovu enu biljei Muslim, br. 2252, od Od Ebu Seida el-Hudrija, r.a.

8 - Od Ebu Muse el-E'arija, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ''Koja se god ena namirie pa takva pro?e pored skupine ljudi i oni osjete njen miris, ona je bludnica...'' (Ebu Davud, Tirmizi, Hakim. ejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti Sahihul-dami'a, br. 323)

Musa Aid, 13. a'ban 1431. h.g.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...