Četvrtak, JUNE 13, 2024
tekstovi_logo


Idejni tvorac 8. marta je Klara Ajzner Cetkin (1857. 1933.), utjecajna njema?ka socijalisti?ka politi?arka i borac za enska prava. Do 1917. bila je aktivna u Socijaldemokratskoj partiji Njema?ke, a zatim je pristupila Nezavisnoj socijaldemokratskoj partiji Njema?ke (USPD) i njenom ekstremnom ljevi?arskom krilu, Spartakisti?koj ligi koja je kasnije postala Komunisti?ka partija Njema?ke (KPD), koju je ona predstavljala u Rajhstagu tokom Vajmarske Republike od 1920. do 1933.

Cetkinovu je veoma interesirala enska politika, uklju?uju?i borbu za ravnopravnost i pravo glasa za ene. Razvila je socijaldemokratski enski pokret u Njema?koj. Od 1891. do 1917. pisala je za SPD-ove enske novine ''Die Gleichheit'' (Jednakost). Godine 1907. postaje vo?a novoformirane "enske kancelarije" u SPD-u. Organizirala je proslavu prvog "Me?unarodnog dana ena", 8. marta 1911.

Tokom Prvog svjetskog rata, Klara Cetkin je sa Karlom Libknehtom, Rozom Luksemburg i drugim utjecajnim politi?arima iz SPD-a odbacila partijsku politiku Burgfrieden (primirje sa vladom, obe?anje o uzdravanju od svih trajkova tokom rata). Uz druge antiratne aktivnosti, Cetkinova je organizirala me?unarodnu ensku antiratnu konferenciju u Berlinu 1915. godine. Zbog antiratnih stavova bila je hapena nekoliko puta tokom rata.


Tako?er je bila ?lan Izvrnog komiteta Komunisti?ke internacionale (Kominterna) od 1921. do 1933. godine.


Kada su Adolf Hitler i njegova Nacionalsocijalisti?ka njema?ka radni?ka partija preuzeli vlast, Komunisti?ka partija Njema?ke izba?ena je iz Rajhstaga, nakon poara u Rajhstagu, 1933. Klara Cetkin posljednji put odlazi u egzil, ovoga puta u Sovjetski savez. Tamo je umrla 20. juna 1933., sa skoro 76 godina. Sahranjena je kod zidina Kremlja u Moskvi.


Glavne aktivnosti Klare Cetkin bile su koncentrirane na nekoliko zanimljivih tema. Navest ?emo neke od njih, a vi sami prosudite o kakvoj se osobi radi:

Klara Cetkin pozivala je sve ene svijeta na:


1. "Slobodnu ljubav" to zna?i da je Klara zagovara? da svaka djevojka ili udata ena ima pravo na svoju slobodnu ljubav, tj. da ako kod drugog mukarca, osim onog svog zakonskog supruga, vidi ?esticu neke vrste ljubavi, ona mu se slobodno moe posvetiti, osjetiti njegovu ljubav, dati mu svoju, a da u isto vrijeme zadri ve? postoje?i brak. Ista stvar vai i za djevojku, ona ne mora ?uvati svoju nevinost za svog prvog mua i ?ovjeka ivota, nevinost je vlastita imovina devojke i ene pa se moe dati svakome za koga se osjeti potreba. Mlada djevojka posve?uje ljubav svom supruniku, ali to ne zna?i da mu mora dati i nevinost.

2. "Pravo na razvod braka" Brak, po miljenju doti?ne Klare, ne predstavlja nikakvu svetost, brak je proba za pronalaenje sre?e, pa ako ta proba ne uspije, onda bez ikakvog pokuaja ili truda za bolji ivot treba se razvesti. I tako prakti?no razvod braka mora postati svakodnevnica i sasvim normalna stvar.

3. "Abortus je prava stvar" Poba?aj predstavlja popravljanje na?injene greke tokom bra?nog ili vanbra?nog odnosa, bez obzira u kojem periodu je taj abortus u?injen, bez obzira na pravo djeteta na normalan razvoj i ivot u maj?inoj utrobi, bez obzira na sve uvjete i okolnosti.

4. "ene treba da slave 8. mart" enama svijeta pripada jedna rumena, arka rua.

To je doti?na Klara Cetkin i njen doprinos ?ovje?anstvu. Ona nas poziva da odbacimo sve moralne vrijednosti i da se suprotstavimo islamskom na?inu ivljenja, zatim da slijedimo svoje strasti i budemo pokorni ejtanu i tako zasluimo vje?nu propast na onom svijetu.


Bez ikakve predrasude duni smo da vas posavjetujemo i u vezi 8. marta:

Ako budete prihvatile da slavite 8. mart, ostat ?ete dune Klari. U tom slu?aju nemojte zapostaviti ni ostala njena tri na?ela:  slobodna ljubav, abortus i razvod braka. To vam preporu?uje Klara Cetkin.


ta islam preporu?uje? ta islam kae u vezi ena?

Islam vam preporu?uje i savjetuje da budete to dalje od ove moderne izmiljotine, jer ?ete se ovim simboli?nim obiljeavanjem 8. marta pribliiti i proslavi Nove godine, zatim proslavi Boi?a, pa proslavi "Svetog" ?or?a (?ur?evdana), i tako redom ?ete zalaziti i tonuti sve dublje u tamu zablude. Zar ?ete se povoditi za rije?ima Klare Cetkin? Zar ?ete napustiti na?ela islama?


Islam je odredio veliko po?asno mjesto eni. Islam tebi ne daje za pravo da 8. marta odnese cvije?e svojoj majci, eni ili sestri. Nikako! Islam trai da ih voli, potuje, pomae svakodnevno. Ako smo u mogu?nosti, lijepo je da svakog dana donosimo buket cvije?a svojim majkama, enama i sestrama, a ne povodom jedne jadne ene Klare i njene sugestije, misle?i da ?emo se time otkupiti i obaviti svoju moralnu dunost. Ne, to je nisko za muslimane... to je veoma nisko.

8. mart je dan nezbrinutih i tuno ostavljenih ena!!!

8. mart je dan kada se grjene due sinova, mueva i bra?e buketom rua misle o?istiti od svih prijestupa!!!

U ISLAMU ZA OVIM PRAZNIKOM NEMA POTREBE. U NJEMU JE SVAKI OD 365 DANA, NE 8. MART, NEGO DAN  ENA.

minber.baAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA