Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Salavat i selam neka je na posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede na putu islama!

Allah, d.., je u Kur'anu rekao: "I Allahu se klanjte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! a roditeljima dobro?instvo ?inite, i ro?acima, i siro?adi, i siromasima, i komijama blinjim, i komijama daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vaem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvaliu." (En-Nisa', 36) Posljednji Boiji poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Musliman je muslimanu brat, ne ?ini mu nasilje, ne izdaje ga. Ko pomogne svome bratu muslimanu - Allah ?e njemu pomo?i, ko otkloni nevolju od brata muslimana - Allah ?e otkloniti njegovu nevolju na Sudnjem dana, ko pokrije sramotu brata muslimana - Allah ?e pokriti njegovu sramotu na ovom i onom svijetu. Allah ?e pomagati svome robu sve dok on pomae svome bratu muslimanu". (Buharija i Muslim)

Potovani dema'ate! Vie puta smo do sada govorili da islam zna?i uspostavljanje ispravnog odnosa prema Uzvienom Bogu, ispravnog odnosa prema drugima i ispravnog odnosa prema samome sebi. Sva tri ova odnosa su vana za vjernika. Ako ?ovjek nema ispravan odnos prema Bogu, onda ne?e imati ne prema drugima i samome sebi. I obrnuto. Danas, ponovo, govorim o naim me?uljudskim odnosima. Biti dobar musliman podrazumijeva da ?ovjek u svom svakodnevnom ivotu ima lijep odnos prema onima s kojima ivi. Nije ?ovjek dobar musliman onda kada svojim postupcima ili rije?ima stavlja u nevolju druge ljude. Nije dobar musliman ni onda kada se raduje tu?oj nevolji, pa makar je on sam nije izazvao.

Ne?e biti dobar musliman ni onda kada je spram tu?e nevolje ravnoduan. Boiji poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da su muslimani me?usobno kao jedno tijelo i kada se razboli samo jedan organ i svi ostali organi trpe (Buharija i Muslim) i kako god nije normalno da se ?ovjek namjerno samopovre?uje, tako nije prihvatljivo da musliman povre?uje drugog muslimana. Kako god se ?ovjek ne moe radovati vlastitoj bolesti, tako se ne smije radovati tu?oj nevolji i boli. Kako god ?ovjek ne moe biti ravnoduan spram bolesti jednog svog organa, tako musliman ne moe biti nezainteresovan za nevolju drugog muslimana. Prvi muslimani su dobro razumjeli ovu poruku Boijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem Bratski odnos ensarija - domicilnih stanovnika Medine, prema muhadirima - doseljenicima iz Mekke, onda kada muhadiri nisu imali nita, samo je jedan primjer kako su prvi muslimani prihvatali naloge islama.

Dananje vrijeme je, me?utim, karakteristi?no po tome da mnoge, nazovi, muslimane tu?i problemi i nevolje, uglavnom ne interesuju. Koliko je oko nas ljudi sa nevoljama, bolestima, siromatvom, raznim potrebama a mi ih uglavnom ne vidimo i prolazimo pored njih kao da nas se ne ti?u. ?esto moemo pomo?i - a ne?emo. Vodimo svoju brigu. Kao da nismo drutvena bi?a koja su upu?ena na druge ljude. Kao da ?emo sami, kada do?emo u neku sli?nu situaciju, mo?i iza?i na kraj sa svim problemima. Nema tog ?ovjeka koji nekada ne zatrai pomo? i uslugu drugog.

Vjerovatno je svako od nas iskusio da nam je tu?a jedna rije?, tamo gdje je bila potrebna, puno koristila. Da nije bilo te rije?i, postupka ili pomo?i, vjerovatno bi tee proli. Vie bi se namu?ili i truda uloili. Ispravna je ona izreka u kojoj se kae: "pomozi mi da ustanem, da se pridignem, pasti mogu i bez tebe." ?esto i mi svojom rije?ju ili postupkom, koji nas uglavnom nita ne kotaju, moemo puno pomo?i drugima da se pridignu, da uspiju. ?ak i onda kada pomaganjem drugima neto rtvujemo, bilo da je to novac, vrijeme, fizi?ki trud ili neto drugo, opet imamo razloga da pomognemo. Ono to se, prema narodnoj poslovici, baci nizvodu - na?i ?e se uzvodu. Moda ?e nama sutra biti potrebna pomo? onoga kome mi danas pomaemo. ?ak iako nam nikada ne zatreba pomo? na dunjaluku, ima?emo koristi od pomaganja drugima na ahiretu. Pravi vjernici tako razmiljaju. Poznati pobonjak i u?enjak Hasan El-Basri je, u tom kontekstu, rekao: "Volim pomo?i svom bratu (po vjeri) kad mu je moja pomo? potrebna nego ?etrdeset dana ibadetiti u damiji."

?udno je dananje vrijeme, odnosno ?udni su dananji muslimani. ?ak i neki koji praktikuju islam, a da ne govorim o onima koji nemaju nikakve veze s vjerom i koji imaju materijalisti?ki pogled na svijet, spremni su pomo?i drugima samo ako ?e zauzvrat neto dobiti ili ukoliko ?e imati kakvu ovodunjalu?ku korist. Prve rije?i mnogih su: gdje sam ja tu, ili ima li mene tu, pa ako vide kakvu vidljivu ra?unicu - pomau, ako je ne vide, odustaju. Nije rijetkost vidjeti licemjerno ponaanje ili licemjerno nu?enje pomo?i, naprimjer, radnika svome nadre?enom. Ne bi mu sigurno pomogao da se ne nada njegovim simpatijama ili konkretnim pogodnostima. ?udni su oni ljudi koji vjeruju da ih dobra djela mogu spasiti na Sudnjem danu, a sve ho?e da naplate na dunjaluku.

Naravno, nije vjera kriva to su oni takvi, nego njihovo neiskreno ili nepotpuno prihvatanje vjere. Ne smijemo se otu?iti od vjere samo zato to me?u nama i onih neiskrenih. Iskreno prihvatanje vjere nam, ustvari, pomae da budemo osjetljiviji spram problema i potreba drugih. Potovani dema'ate! Hvala Bogu, jo uvijek ima ljudi koji nas fasciniraju i zadivljuju svojim nesebi?nim i bezinteresnim pomaganjem drugih. Jo uvijek ima onih koji ispravno razumijevaju vjeru. Trudimo se da i mi budemo jedni od njih i trudimo se da svojim ponaanjem zasluimo i dunjaluk i ahiret. Molim Boga da nam na tom putu pomae. AMIN.

mizbihac.comAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...